Quyết định số 236/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 236/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 236/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 236/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 236/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S Y T THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHI MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh v h th ng t ch c y t a phương ; Căn c Thông tư s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27 tháng 6 năm 1998 c a B Y t - Ban T ch c Cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh v h th ng t ch c y t a phương ; Căn c Quy t nh s 4310/Q -UB-NCVX ngày 20 tháng 12 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a s , cơ quan ngang s thu c y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Y t t i công văn s 2210/SYT-TCCB ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 2003, c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 97/TCCQ ngày 11 tháng 8 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Y t thành ph . i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Bãi b các quy nh trư c ây c a y ban nhân dân thành ph trái v i quy t nh này. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Y t , Th trư ng các s - ngành thành ph có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 KT. CH TNCH - Văn phòng Chính ph -B Yt PHÓ CH TNCH -B N iv
  2. - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND. TP - Thư ng tr c UBND. TP - VP/TU và các Ban Thành y - Các Ban c a H ND thành ph - y ban MTTQ và các oàn th TP - Các S -ngành thành ph - UBND các Qu n-Huy n Nguy n Thành Tài - Công an thành ph (PC.13) - Ban T ch c Chính quy n TP (2b) - VPH -UB : CPVP, T VX - Lưu (VX/Hg). Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S Y T THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 236 /2003/Q -UB ngày 23 tháng 10 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- V trí và ch c năng : S Y t thành ph H Chí Minh là cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân thành ph , giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v y t trên a bàn ; qu n lý và ch o v chuyên môn, nghi p v v công tác y t ; qu n lý kinh phí và nhân l c y t i v i h th ng y t c a thành ph , theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph và B Y t . S Y t ch u s qu n lý toàn di n c a y ban nhân dân thành ph ng th i ch u s ch o, hư ng d n v chuyên môn, k thu t, nghi p v c a B Y t , nh m b o m s th ng nh t qu n lý c a ngành y t t Trung ương n cơ s . S Y t có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách, ư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c, theo quy nh c a Nhà nư c.
  3. i u 2.- Giám c S Y t ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph , B trư ng B Y t v toàn b ho t ng c a S theo úng ch c trách, nhi m v , quy n h n ư c quy nh. Chương 2: NHI M V , QUY N H N i u 3.- Nhi m v , quy n h n : 1. V pháp lu t : 1.1- Hư ng d n, tri n khai và ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý Nhà nư c c a S , m b o tính th ng nh t, hi u l c và hi u qu trong ph m vi toàn thành ph . 1.2- D th o ho c ph i h p v i các s , ban, ngành khác d th o các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n lĩnh v c y t trình y ban nhân dân thành ph xem xét ban hành. 1.3- Ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o i u ch nh, s a i ho c bãi b các văn b n c a các s , ban, ngành thành ph , c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n-huy n có liên quan n công tác b o v , chăm sóc s c kh e nhân dân n u ban hành không úng thNm quy n ho c không phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 1.4- T ch c th c hi n công tác tuyên truy n, giáo d c, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý Nhà nư c c a S . 2. V quy ho ch, k ho ch : 2.1- Hư ng d n các ơn v s nghi p y t thu c thành ph và qu n-huy n xây d ng quy ho ch, k ho ch dài h n và hàng năm t ng h p thành quy ho ch và k ho ch phát tri n chung v y t c a thành ph , trình y ban nhân dân thành ph phê duy t và t ch c ch o, hư ng d n th c hi n quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t. 2.2- Xây d ng và tham gia thNm nh các chương trình, d án, án u tư phát tri n c a ngành y t thành ph . Theo dõi, ki m tra, qu n lý ch t lư ng th c hi n các chương trình, d án u tư thu c thNm quy n c a S Y t . 3. V h p tác qu c t : 3.1- Xây d ng k ho ch h p tác qu c t , d án vi n tr , u tư phát tri n, ch o và ki m tra vi c th c hi n các chương trình, d án do nư c ngoài tài tr , có liên quan n lĩnh v c y t c a thành ph . 3.2- àm phán, ký k t v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài theo quy nh c a Nhà nư c và theo s y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph .
  4. 3.3- Qu n lý vi c m i và n i dung ho t ng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài vào thành ph ho t ng lĩnh v c y t theo quy d nh c a Nhà nư c. 3.4- T ch c, tham gia các h i ngh , h i th o qu c t thu c lĩnh v c y t theo y quy n ho c cho phép c a y ban nhân dân thành ph . 4. V qu n lý tài chính, tài s n : 4.1- Qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n kinh phí, cơ s v t ch t, v t tư, tài s n ư c Nhà nư c giao theo úng quy nh pháp lu t. 4.2- Ph i h p v i S Tài chánh-V t giá, S K ho ch và u tư xây d ng d toán thu chi ngân sách và d toán chi chương trình m c tiêu qu c gia hàng năm c a ngành y t , trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 4.3- Phân b , i u ch nh d toán ngân sách gi a các ơn v tr c thu c trong ph m vi t ng m c thu chi tài chính ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, sau khi trao i th ng nh t v i S Tài chánh-V t giá và S K ho ch và u tư. 4.4- Th c hi n công tác qu n lý tài chính, k toán, quy t toán theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c. 5. V t ch c b máy và qu n lý cán b , công ch c : 5.1- Qu n lý v t ch c, cán b , lao ng, ti n lương, ào t o, b i dư ng i ngũ cán b y t c a các ơn v tr c thu c S Y t . 5.2- Xác nh c th nhi m v , cơ c u t ch c, quan h công tác, biên ch c a các phòng ban thu c S và quan h gi a các t ch c, ơn v s nghi p tr c thu c, trên cơ s m b o th c hi n yêu c u nhi m v ư c giao và phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 5.3- Quy t nh vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c các Trư ng, Phó Trư ng phòng ch c năng c a cơ quan S , Phó Chánh thanh tra S , Th trư ng các ơn v s nghi p h ng 3 và t ch c ơn v tương ương tr xu ng, các Trư ng, Phó Trư ng khoa, Phòng ch c năng t i các ơn v s nghi p tr c thu c S ; có ý ki n b ng văn b n v i y ban nhân dân qu n-huy n i v i vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Giám c các trung tâm y t qu n-huy n. 5.4- Th c hi n công tác qu n lý cán b , công ch c thu c S theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 5.5- xu t v i y ban nhân dân thành ph vi c thành l p, tách, nh p, gi i th , xã h i hóa i v i các t ch c, ơn v s nghi p y t ho t ng b ng kinh phí c a thành ph . 6. Qu n lý Nhà nư c v y t : 6.1- Th c hi n và qu n lý vi c c p và thu h i gi y ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh thu c lĩnh v c y t theo quy nh c a B Y t .
  5. 6.2- Th c hi n công tác thanh tra Nhà nư c, thanh tra, ki m tra chuyên ngành y t v v sinh, phòng ch ng d ch b nh, khám b nh, ph c h i ch c năng, v sinh an toàn th c phNm, m phNm, dư c, trang thi t b y t ; tham mưu cho y ban nhân dân thành ph trong vi c x lý vi ph m hành chính i v i nh ng hành vi vi ph m thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 6.3- Trình y ban nhân dân thành ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n nh ng quy nh v chuyên môn, k thu t, nghi p v y t trên cơ s các quy nh chung c a Nhà nư c và B Y t ; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n nh ng quy nh, quy ch , tiêu chuNn, quy ph m, nh m c kinh t k thu t trong lĩnh v c y t , ã ư c Nhà nư c, B Y t , y ban nhân dân thành ph ban hành. 6.4- Ch trì ph i h p các ho t ng phòng ch ng d ch b nh, các ho t ng y t trong i phó thiên tai, th m h a. 6.5- T ch c, ch o công tác nghiên c u khoa h c-công ngh và ng d ng các ti n b khoa h c-công ngh thu c các lĩnh v c do S Y t ph trách. 6.6- Th c hi n công tác thi ua, khen thư ng i v i các ho t ng trong lĩnh v c y t trên a bàn thành ph . 6.7- Th c hi n công tác báo cáo, th ng kê y t trên a bàn thành ph . 6.8- Ch trì ph i h p v i các ngành, các t ch c chính tr xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p trong công tác truy n thông giáo d c s c kh e và công tác chăm sóc, b o v s c kh e nhân dân. 6.9- Ch trì ho c tham gia gi i quy t các khi u n i, t cáo và tranh ch p thu c thNm quy n gi i quy t c a S Y t ho c theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph . 6.10- Qu n lý Nhà nư c các H i qu n chúng lĩnh v c y t theo phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph . Ngoài nh ng nhi m v ư c quy nh t i Quy ch này, S Y t có trách nhi m th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân thành ph , B Y t giao. Chương 3 T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 4.- S Y t thaønh phoá do moät Giám c phuï traùch, coù các Phó Giám c giúp vi c, ph trách t ng lĩnh v c công tác theo s phân công c a Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công. - Giám c S Y t do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m. Các Phó Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S . - Các ch c danh khác c a S th c hi n theo quy nh v phân c p qu n lý cán b c a y ban nhân dân thành ph .
  6. i u 5.- Cơ c u t ch c b máy c a S Y t bao g m : 1. Các phòng ban chuyên môn, nghi p v : 1.1- Phòng Nghi p v y ; 1.2- Phòng Qu n lý dư c ; 1.3- Phòng K ho ch T ng h p ; 1.4- Phòng T ch c Cán b ; 1.5- Phòng Tài chính K toán ; 1.6- Phòng Hành chính Qu n tr ; 1.7- Phòng Qu n lý d ch v y t ; 1.8- Thanh tra S Y t . 2. Các t ch c, ơn v s nghi p tr c thu c (ph l c kèm theo). 3. Khi c n thi t theo yêu c u công tác, Giám c S Y t quy t nh thành l p, sáp nh p ho c i u ch nh các Phòng thu c S sau khi có ý ki n th a thu n c a Ban T ch c Chính quy n thành ph ; riêng i v i Thanh tra S th c hi n theo Pháp l nh Thanh tra. 4. Biên ch c a S Y t do Ch t ch y ban nhân dân thành ph giao trong t ng ch tiêu biên ch hành chính s nghi p c a thành ph . Chương 4: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 6.- V i B Y t : S Y t ch u s ch o và qu n lý v chuyên môn, nghi p v c a B Y t và ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v các lĩnh v c công tác ư c B Y t phân c p, y quy n. Giám c S Y t ch u trách nhi m báo cáo công tác nh kỳ ho c t xu t, th c hi n ý ki n ch o c a B Y t v công tác chuyên môn ; tham d y các cu c h p và t p hu n nghi p v do B Y t tri u t p. i u 7.- V i H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành th : 1. S Y t có trách nhi m báo cáo H i ng nhân dân thành ph v lĩnh v c công tác chăm sóc, b o v s c kh e nhân dân và ch u s giám sát c a H i ng nhân dân thành ph , tr l i các ch t v n ho c ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n c a ngành y t .
  7. 2. S Y t ch u s ch o toàn di n c a y ban nhân dân thành ph ; có trách nhi m báo cáo y ban nhân dân thành ph tình hình và k t qu t ch c ho t ng c a ngành y t , tham d y các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p ; th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh và ch o c a y ban nhân dân thành ph i v i các lĩnh v c công tác c a ngành. i u 8.- V i các Ban c a Thành y : Giám c S Y t có quan h tr c ti p v i các Ban c a Thành y ti p nh n nh ng nh hư ng, ch o c a Thành y, ý ki n c a các Ban v nh ng v n có liên quan n n i dung ho t ng c a S . i u 9.- V i các S , ngành thành ph : Quan h c a S Y t v i các s , ngành thành ph th c hi n theo nguyên t c ph i h p công vi c nh m hoàn thành nhi m v chung và nhi m v riêng c a t ng cơ quan. Khi gi i quy t nh ng v n thu c thNm quy n c a S Y t nhưng có liên quan n các s , ngành khác thì S Y t ph i trao i và l y ý ki n b ng văn b n i v i s , ngành ó. i u 10.- V i các y ban nhân dân qu n-huy n : 1. Hư ng d n, ph i h p và t o i u ki n y ban nhân dân các qu n-huy n th c hi n các n i dung qu n lý Nhà nư c nư c v y t trên a bàn. 2. Ch o v chuyên môn nghi p v y t i v i các trung tâm y t các qu n-huy n thu c thành ph . i u 11.- V i t ch c oàn th chính tr , chính tr -xã h i, xã h i ngh nghi p : 1. S Y t có trách nhi m ph i h p v i các t ch c oàn th trong quá trình th c hi n nhi m v c a S , t o i u ki n cho các t ch c oàn th và h i ngh nghi p tham gia ý ki n trong vi c xây d ng chính sách, ch có liên quan n lĩnh v c công tác c a S . 2. i v i nh ng v n l n, có liên quan n các t ch c oàn th , h i ngh nghi p nào thì Giám c S ph i m i tham gia ho c h i ý ki n b ng văn b n v i lãnh o c a t ch c, oàn th , h i ngh nghi p ó trư c khi trình y ban nhân dân thành ph . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 12.- Căn c vào Quy ch này, Giám c S Y t có trách nhi m c th hóa thành chương trình công tác, các m t ho t ng c a S , t ch c các Phòng và b trí cán b công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v c a ngành, ban hành quy ch làm vi c c a cơ quan S , m b o phát huy hi u l c và hi u qu qu n lý Nhà nư c v công tác chăm sóc, b o v s c kh e nhân dân trên a bàn thành ph .
  8. Th trư ng các S -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n theo ch c năng, nhi m v c a ngành, c a a phương, có trách nhi m ph i h p th c hi n n i dung Quy ch này. i u 13.- Quy ch này ư c y ban nhân dân thành ph b sung, s a i khi c n thi t theo ngh c a Giám c S Y t và các s ngành có liên quan./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PH L C CÁC ƠN VN S NGHI P TR C THU C S Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 236 /2003/Q -UB ngày 23 tháng 10 năm 2003 c a UBND Tp HCM) B nh vi n a khoa : 1.1- B nh vi n Nhân dân Gia nh ; 1.2- B nh vi n Nhân dân 115 ; 1.3- B nh vi n C p c u Trưng Vương ; 1.4- B nh vi n Nguy n Trãi ; 1.5- B nh vi n Nguy n Tri Phương ; 1.6- B nh vi n An Bình ; 1.7- B nh vi n a khoa Sài Gòn ; 1.8- B nh vi n a khoa khu v c Th c; B nh vi n Chuyên khoa : 1.9- B nh vi n Bình Dân ; 1.10- B nh vi n Ph S n ; 1.11- B nh vi n Hùng Vương ; 1.12- B nh vi n Nhi ng 1 ; 1.13- B nh vi n Nhi ng 2 ; 1.14- B nh vi n B nh Nhi t i; 1.15- B nh vi n Ung Bư u ; 1.16- B nh vi n Ch n thương Ch nh hình ;
  9. 1.17- B nh vi n Ph m Ng c Th ch ; 1.18- B nh vi n Tâm th n ; 1.19- B nh vi n M t ; 1.20- B nh vi n Răng Hàm M t ; 1.21- B nh vi n Tai Mũi H ng ; 1.22- B nh vi n Da Li u ; 1.23- B nh vi n Truy n máu Huy t h c ; 1.24- B nh vi n i u dư ng ph c h i ch c năng và i u tr b nh ngh nghi p ; 1.25- Vi n Tim ( ơn v h p tác v i nư c ngoài) ; 1.26- Vi n Y dư c h c Dân t c ; 1.27- B nh vi n Y h c C truy n ; 1.28- Khu i u tr Phong B n S n ; Các Trung tâm, ơn v không giư ng b nh : 1.29- Trung tâm ào t o và B i dư ng cán b y t ; 1.30- Trung tâm Y t d phòng ; 1.31- Trung tâm Ki m d ch Y t Qu c t ; 1.32- Trung tâm S c kh e lao ng và Môi trư ng ; 1.33- Trung tâm B o v s c kh e Bà m tr em và K ho ch hóa gia ình ; 1.34- Trung tâm Truy n thông Giáo d c s c kh e ; 1.35- Trung tâm Ki m nghi m Dư c phN m và M ph m ; 1.36- Trung tâm Dinh dư ng. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản