Quyết định số 236/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 236/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 236/2004/QĐ-UB về việc ban hành quy định thủ tục trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MInh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 236/2004/QĐ-UB

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 236/2004/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY NNH TH T C, TRÌNH T VÀ CƠ CH PH I H P GI I QUY T CÁC V N LIÊN QUAN N U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 s a i, b sung Ngh nh s 24/2000/N -CP c a Chính ph và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4889/KH T- HTXT ngày 07 tháng 10 năm 2004; QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v th t c, trình t và cơ ch ph i h p gi i quy t các v n liên quan n u tư tr c ti p nư c ngoài trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n và các cơ quan ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph KT. CH TNCH - B K ho ch và u tư PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph
 2. - Văn phòng Thành y - Báo, ài - VPH -UB : các PVP, các T NCTH - Lưu (DA-BT) Nguy n H u Tín QUY NNH V TH T C, TRÌNH T VÀ CƠ CH PH I H P GI I QUY T CÁC V N LIÊN QUAN N U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI TRÊN I BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 236/2004/Q -UB ngày tháng 10 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Quy nh này áp d ng cho các nhà u tư th c hi n các ho t ng u tư nư c ngoài trên a bàn thành ph H Chí Minh theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và cho các cơ quan ch c năng c a thành ph ( y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n, các s - ngành thành ph có liên quan) 2. Quy nh này không áp d ng i v i các ho t ng u tư vào các Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao, Khu Nam Sài gòn, Khu ô th Tây B c thành ph . i u 2. Trách nhi m c a nhà u tư v kê khai h sơ Nhà u tư ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính y , chính xác c a các n i dung ã kê khai. Các cơ quan ch c năng ti n hành ki m tra n i dung kê khai c a nhà u tư trong quá trình th c hi n d án và có bi n pháp x lý theo qui nh c a Nhà nư c Vi t Nam, n u n i dung kê khai không chính xác. Chương 2: H SƠ, TH T C C P GI Y PHÉP U TƯ VÀ CÁC TH T C HÀNH CHÁNH SAU KHI C P GI Y PHÉP i u 3. H sơ xin c p Gi y phép u tư 1. i v i d án thu c di n ăng ký c p phép u tư: - ơn xin c p Gi y phép u tư - H p ng liên doanh và i u l doanh nghi p liên doanh ho c i u l doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ho c h p ng h p tác kinh doanh - Văn b n xác nh n tư cách pháp lý, tình hình tài chính c a các bên.
 3. 2. i v i d án thu c di n thNm nh: Ngoài các h sơ quy nh t i kho n 1 trên ây nhà u tư ph i b sung: - Gi i trình kinh t k thu t - H sơ chuy n giao công ngh (n u có) i u 4. H sơ xin i u ch nh Gi y phép u tư - ơn xin i u ch nh Gi y phép u tư - Ngh quy t H i ng qu n tr doanh nghi p liên doanh ho c th a thu n c a các bên h p doanh ho c ngh c a ch u tư. - Báo cáo tình hình tri n khai th c hi n d án k t khi ư c c p phép u tư cho n khi xin i u ch nh. - Các văn b n b sung tùy theo n i dung i u ch nh. i u 5. H sơ v thu h i và cho thuê t H sơ g m: - ơn xin thuê t (theo m u) - Gi y phép u tư (kèm d án u tư) ho c d án ã có ch p thu n v ch trương u tư - B n trích l c b n a chính ho c b n trích o b n a chính khu t xin thuê. i u 6. Các h sơ khác H sơ gi i quy t các th t c hành chánh khác ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. Chương 3: CƠ CH PH I H P i u 7. Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư: Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư là u m i ph i h p v i S K ho ch và u tư và các s -ngành thành ph liên quan qu ng bá môi trư ng u tư, các l i th khi u tư vào thành ph n các nhà ho ch nh chính sách c a các qu c gia và a phương, n các doanh nghi p và các i tác ti m năng c a thành ph , thu hút các lu ng u tư m i và h tr các nhà u tư tìm ki m xác nh các cơ h i u tư vào thành ph trong giai o n trư c khi nhà u tư chính th c xin ch trương u tư c a thành ph .
 4. 1. Công tác xúc ti n qu ng bá t xa: - Thông qua các văn phòng i di n c a doanh nghi p t i các nư c ti p c n, cung c p thông tin kêu g i u tư và hư ng d n ban u cho các nhà u tư. - u m i ph i h p t ch c các oàn i xúc ti n c p thành ph và các ho t ng qu ng bá thu hút u tư t i các nư c. 2. Công tác xúc ti n qu ng bá t i ch : a) T ch c các ho t ng xúc ti n như t ch c các di n àn, h i th o và các s ki n xúc ti n, thu hút u tư nư c ngoài. b) T ch c cho các nhà u tư g p g các i tư ng: Các cơ quan qu n lý Nhà nư c, doanh nghi p, h i ngành ngh Vi t Nam tìm hi u cơ h i u tư. c) u m i h tr và cung c p thông tin giúp nhà u tư trong giai o n trư c khi xin ch trương u tư nhà u tư xác nh ư c nh ng cơ h i u tư. C th là: - Thông tin t ng quan kinh t chung và tình hình u tư nư c ngoài vào Vi t Nam và thành ph H Chí Minh ( ánh giá, so sánh môi trư ng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, thành ph H Chí Minh v i các nư c t các ngu n tài li u nghiên c u t ng h p c ng c quy t nh u tư c a doanh nghi p) - Các chương trình m c tiêu phát tri n các ngành kinh t , nh hư ng thu hút u tư nư c ngoài c a thành ph ( nh kỳ sáu tháng m t l n công b danh m c kêu g i u tư nư c ngoài) - Các chính sách ưu ãi c a thành ph dành cho các nhà u tư (v giá thuê t, thuê h t ng, chi phí các d ch v , h tr ào t o nhân l c) trư c khi tri n khai d án u tư. - Thông tin hư ng d n các chi phí u tư liên quan. - Thông tin v tình hình th trư ng hi n t i và ti m năng c a các ngành và lĩnh v c u tư thành ph và c nư c. i u 8. Trách nhi m c a S K ho ch và u tư 1. Làm u m i trong vi c hư ng d n, ti p nh n h sơ và ph i h p v i các s - ngành thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n có liên quan trong vi c thNm nh h sơ và gi i quy t các v n v u tư nư c ngoài trên a bàn thành ph H Chí Minh. 2. Cung c p thông tin cho nhà u tư: a) S K ho ch và u tư có trách nhi m cung c p các thông tin ban u, làm cơ s nhà u tư xây d ng d án: - Các quy nh, ch trương, chính sách ưu ãi c a Nhà nư c Vi t Nam và y ban nhân dân thành ph H Chí Minh liên quan n u tư nư c ngoài;
 5. - Quy ho ch v ngành ngh và m t s thông tin v quy ho ch xây d ng chi ti t t l 1/2000 c a qu n - huy n ã ư c công b , như: m t xây d ng, l gi i, t ng cao; - Tính pháp lý c a a i m, giá thuê t, ơn giá bình quân b i thư ng gi i phóng m t b ng; - Gi i thi u các t ch c tư v n có năng l c và uy tín; b) Trong trư ng h p các thông tin nêu t i i m a trên ây chưa y , S K ho ch và u tư liên h v i y ban nhân dân qu n-huy n, các s -ngành liên quan tr l i cho nhà u tư. Các cơ quan có liên quan khi ư c yêu c u cung c p thông tin ph i tr l i cho S K ho ch và u tư trong th i h n 7 (b y) ngày làm vi c. S K ho ch và u tư có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan xác l p phương th c thông tin m b o tính chính xác và k p th i. 3. Hư ng d n th t c u tư: a) Thông báo ch trương u tư a.1. nh kỳ h ng quý, S K ho ch và u tư l p danh m c lĩnh v c ngành ngh có th ti p nh n u tư vào thành ph trình y ban nhân dân thành ph xem xét phê duy t. Trên cơ s ó, Giám c S K ho ch và u tư thông báo cho nhà u tư v ch trương u tư i v i các d án thu c thNm quy n c p phép c a y ban nhân dân thành ph và tr l i cho B K ho ch và u tư v ch trương c p phép c a thành ph . a.2. i v i các d án không thu c danh m c nêu i m a.1 trên ây, S K ho ch và u tư ph i g i văn b n xin ý ki n y ban nhân dân thành ph tr l i cho nhà u tư trong th i h n 7 (b y) ngày làm vi c. a.3. Văn b n nhà u tư h i v ch trương u tư ph i nêu rõ các n i dung như sau: - M c tiêu d án -V n u tư - Hình th c u tư - a i m u tư (n u có) b) S K ho ch và u tư công b công khai (trên website c a S , t i tr s cơ quan ...) m u bi u h sơ c n thi t l p d án, i u ch nh Gi y phép u tư và các th t c hành chánh khác liên quan n vi c th c hi n tri n khai d án. 4. ThNm nh và c p gi y phép u tư a) N i dung thNm nh: Tư cách pháp lý c a nhà u tư nư c ngoài và i tác trong nư c (n u có), m c phù h p c a d án v i quy ho ch, năng l c tài chính, trình k thu t và công ngh áp d ng, s d ng h p lý và b o v tài nguyên, b o v môi
 6. trư ng sinh thái, tính h p lý c a vi c s d ng t, nh giá tài s n góp v n c a bên Vi t Nam là doanh nghi p Nhà nư c. b) Th i gian c p Gi y phép u tư - Các d án thu c di n ăng ký ư c c p phép trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c k t khi S K ho ch và u tư nh n ư c h sơ h p l . Riêng các d án ăng ký qua m ng internet ư c c p phép trong th i h n 2 (hai) ngày làm vi c k t khi h sơ xin c p phép ư c S K ho ch và u tư xác nh n là h p l . - Các d án thu c di n thNm nh ư c c p phép trong th i h n 10 (mư i) ngày làm vi c (n u không h i ý ki n các B ư ngành), trong th i h n 20 (hai mươi) ngày làm vi c (n u ph i h i ý ki n B ư ngành) k t khi S K ho ch và u tư nh n ư c h sơ h p l . Trong trư ng h p h sơ d án c n ph i b sung, S K ho ch và u tư ch yêu c u ch u tư b sung h sơ m t l n b ng văn b n trong th i h n 02 (hai) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ; ngày ch u tư b sung h sơ ư c xem là ngày nh n ư c h sơ h p l . 5. H tr th c hi n các th t c hành chính a) Nhà u tư có trách nhi m chuNn b y h sơ xin c p Gi y phép, và i u ch nh Gi y phép u tư như qui nh t i i u 3 và i u 4 trên ây. b) S K ho ch và u tư có trách nhi m thay m t nhà u tư ho c cùng v i nhà u tư làm vi c v i s - ngành thành ph , y ban nhân dân qu n-huy n có liên quan gi i quy t các th t c hành chính cho nhà u tư như: xác nh n phù h p v i quy ho ch, xác nh n trình công ngh , k thu t, ăng ký t tiêu chuNn ho c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, thu h i và xin thuê t, xin phê duy t thi t k cơ s , quy ho ch xây d ng chi ti t t l 1/500, kh c d u, xin c p mã s thu , mã s h i quan, Gi y phép nh p khNu máy móc thi t b và nguyên v t li u, Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài. 6. Gi i quy t tranh ch p S K ho ch và u tư có trách nhi m t o i u ki n và h tr các bên tr c ti p gi i quy t tranh ch p, vư ng m c trong quá trình th c hi n d án u tư. Trong trư ng h p c n thi t, S K ho ch và u tư báo cáo xin ý ki n y ban nhân dân thành ph . 7. Thanh lý, gi i th các d án do thành ph c p phép Trong trư ng h p doanh nghi p không thành l p ư c Ban thanh lý, S K ho ch và u tư có trách nhi m ngh thành ph n Ban Thanh lý y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p Ban Thanh lý. i di n các S , ngành thành viên Ban Thanh lý có nghĩa v tham gia y công vi c c a Ban Thanh lý cho n khi hoàn thành công tác thanh lý. S - ngành thành viên nào không có i di n tham gia các cu c h p c a Ban thanh lý theo thư m i c a Trư ng Ban cũng ph i ch u trách nhi m v nh ng quy t nh c a Ban thanh lý trong ph n vi c thu c lĩnh v c ã ư c phân công c a S , ngành mình.
 7. 8. i v i các d án không thu c thNm quy n c p Gi y phép u tư c a y ban nhân dân thành ph , S K ho ch và u tư có trách nhi m phân công cán b h tr nhà u tư trong quá trình l p d án và xin c p phép u tư cho n khi có Gi y phép u tư. i v i trư ng h p ch u tư n p h sơ tr c ti p t i B K ho ch và u tư, S K ho ch và u tư thông báo cho nhà u tư n p cho S m t b n sao h sơ xin c p Gi y phép u tư trình xin ý ki n v ch trương u tư c a y ban nhân dân thành ph . i u 9. Trách nhi m c a y ban nhân dân qu n - huy n 1. y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m th c hi n úng theo quy nh t i i m b, kho n 2 i u 8 và kho n 5 i u 8 trên ây. 2. y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m xây d ng, c p nh t thư ng xuyên quy ho ch xây d ng t l 1/2000, qu t kêu g i u tư g i cho S K ho ch và u tư. Trong trư ng h p các n i dung trên chưa s n sàng, y ban nhân dân qu n - huy n ph i tr l i b ng văn b n cho S K ho ch và u tư trong th i h n 7 (b y) ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n yêu c u. S K ho ch và u tư tr l i cho nhà u tư ngay khi nh n ư c ý ki n c a y ban nhân dân qu n - huy n. 3. V ơn giá b i thư ng gi i phóng m t b ng bình quân y ban nhân dân qu n - huy n thông báo ơn giá bình quân t i khu v c d ki n b i thư ng gi i phóng m t b ng (có so sánh, i chi u v i các d án lân c n) cho S K ho ch và u tư trong th i h n 3 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n ư c yêu c u. S K ho ch và u tư tr l i cho nhà u tư ngay khi nh n ư c ý ki n c a y ban nhân dân qu n - huy n. i v i nh ng d án c bi t ưu ãi, S K ho ch và u tư có trách nhi m trao i c th v i y ban nhân dân qu n-huy n và các s -ngành có liên quan báo cáo xin ý ki n y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh tr l i cho nhà u tư. 4. V tính pháp lý, hi n tr ng và ngu n g c t y ban nhân dân qu n - huy n thông báo b ng văn b n v tính pháp lý, hi n tr ng và ngu n g c khu t mà nhà u tư xin thuê trong th i h n 10 (mư i) ngày làm vi c k t khi nh n ư c yêu c u c aS K ho ch và u tư. S K ho ch và u tư tr l i cho nhà u tư ngay khi nh n ư cý ki n c a y ban nhân dân qu n - huy n. 5. V công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng a) y ban nhân dân qu n - huy n ti n hành công b d án theo qui nh c a Lu t t ai ngay sau khi d án ã ư c c p Gi y phép. b) Sau khi nh n ư c quy t nh thu h i t, y ban nhân dân qu n - huy n thành l p H i ng b i thư ng c a d án và ch o H i ng l p phương án b i thư ng gi i phóng m t b ng, h tr thi t h i và tái nh cư trình y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t trong th i gian t i a 40 (b n mươi) ngày làm vi c. i v i nh ng d án liên qu n-huy n, H i ng b i thư ng c a d án l p phương án b i thư ng gi i phóng m t b ng, h tr thi t h i và tái nh cư g i H i ng thNm nh b i thư ng thành ph thông qua trình y ban nhân dân thành ph phê duy t trong th i h n t i a là 40 (b n mươi) ngày làm vi c (th i gian H i ng b i thư ng d án là 30 (ba mươi) ngày làm vi c, th i gian c a H i ng thNm nh b i thư ng thành ph là 10 (mư i) ngày làm
 8. vi c). c) y ban nhân dân qu n - huy n ch o H i ng b i thư ng c a d án b t u tri n khai phương án gi i phóng m t b ng trong th i h n 3 (ba) ngày làm vi c sau khi công b công khai phương án b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái nh cư ư c y ban nhân dân qu n - huy n phê duy t ho c y ban nhân dân thành ph phê duy t và có hi u l c thi hành. y ban nhân dân qu n - huy n ch u trách nhi m v công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng úng ti n , k ho ch. Trong th i gian th c hi n, y ban nhân dân qu n - huy n thông báo tình hình th c hi n cho S K ho ch và u tư m i tháng 1 (m t) l n. 6. Cho thuê t y ban nhân dân qu n - huy n ho c có trách nhi m xác nh n t ng công vi c ã hoàn t t như: Công tác n bù, san l p m t b ng, k t n i h t ng (theo i u 14 c a Quy t nh 138/2004/Q -UB c a y ban nhân dân thành ph ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2004) và thông báo cho S K ho ch và u tư trong th i h n t i a là 5 (năm) ngày làm vi c. i u 10. Trách nhi m S Xây d ng 1. S Xây d ng có trách nhi m ban hành và công khai hóa hư ng d n t m th i v tiêu chí thNm nh và quy trình phê duy t thi t k cơ s trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t khi Quy nh này có hi u l c. 2. S Xây d ng thNm nh và phê duy t thi t k cơ s theo thNm quy n trong th i h n 10 (mư i) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l do S K ho ch và u tư chuy n. Trong quá trình thNm nh và phê duy t thi t k cơ s , S Xây d ng ch ư c yêu c u b sung h sơ m t l n b ng văn b n và th i gian ch u tư b sung h sơ là trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm vi c. Các bư c thi t k ti p theo do ch u tư t ch c thNm nh, phê duy t nhưng không trái v i thi t k cơ s ã ư c phê duy t. 3. S K ho ch và u tư, S Xây d ng ch u trách nhi m theo dõi ánh giá ch t lư ng công vi c c a các công ty tư v n l p d án và thi t k k thu t các d án có v n u tư nư c ngoài. Công ty tư v n, thi t k vi ph m b x lý theo quy nh t i Quy t nh s 85/2002/Q -UB ngày 25 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph . i u 11. Trách nhi m c a S Tài nguyên ư Môi trư ng 1. K t khi nh n ư c h sơ hoàn ch nh xin quy t nh thu h i t theo Quy t nh 138/2004/Q -UB c a y ban nhân dân thành ph ngày 18 tháng 5 năm 2004 v ban hành Quy nh v th t c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t trên a bàn thành ph H Chí Minh, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m trình h sơ cho y ban nhân dân thành ph trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c. y ban nhân dân thành ph ra quy t nh thu h i t trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c sau khi nh n ư c h sơ. 2. Trong th i h n 20 (hai mươi) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ xin thuê t h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng hoàn t t vi c c m m c, xác nh ranh gi i khu
 9. t ngoài th c a, xác nh ranh gi i, v trí, di n tích khu t trên n n b n a chính, ki m nh b n a chính và trình y ban nhân dân thành ph h sơ xin thuê t. y ban nhân dân thành ph ra quy t nh cho thuê t trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c. Sau khi có quy t nh cho thuê t và nhà u tư th c hi n y các nghĩa v v tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho nhà u tư trong th i gian 3 (ba) ngày làm vi c. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng thông báo cho S K ho ch và u tư và công b công khai trên các phương ti n thông tin danh m c các d án ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng và các tiêu chí t tiêu chuNn môi trư ng. Vi c ki m tra ư c th c hi n theo các tiêu chí ã ư c công b . Trong th i h n không quá 5 (năm) ngày làm vi c k t khi nh n ư c phi u ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng t nhà u tư ho c S K ho ch và u tư chuy n n, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m tr l i băng văn b n cho nhà u tư ho c g i ý ki n nh n xét cho S K ho ch và u tư. N u quá 5 (năm) ngày làm vi c, S Tài nguyên và Môi trư ng không g i Phi u xác nh n t tiêu chuNn môi trư ng c a d án u tư cho S K ho ch và u tư thì d án ư c xem như ng ý v môi trư ng. i v i các d án thu c di n ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng mà S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m thNm nh, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m thNm nh trong th i gian không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l . Trong trư ng h p h sơ không y theo quy nh, ch m nh t là 2 (hai ngày) làm vi c k t khi nh n ư c h sơ, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho nhà u tư bi t i u ch nh, b sung h sơ m t l n. Th i gian i u ch nh và b sung h sơ là t i a 30 (ba mươi) ngày làm vi c k t khi nhà u tư nh n ư c yêu c u b ng văn b n. i u 12. Trách nhi m c a S Quy ho ch - Ki n trúc: 1. S Quy ho ch - Ki n trúc duy t quy ho ch xây d ng chi ti t 1/500 trong th i h n t i a là 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ do nhà u tư trình. 2. S Quy ho ch ư Ki n trúc có trách nhi m tr l i các văn b n h i c a các s - ngành, y ban nhân dân qu n - huy n v các v n có liên quan n quy ho ch thu c trách nhi m c a S Quy ho ch ư Ki n trúc trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c. i v i các trư ng h p d án xây d ng có t ng cao trên 15 t ng khu v c trung tâm thành ph , S Quy ho ch - Ki n trúc trình xin ý ki n y ban nhân dân thành ph và tr l i cho nhà u tư trong th i h n 10 ngày làm vi c. i u 13. Các s - ngành khác có trách nhi m gi i quy t các th t c hành chánh cho nhà u tư trong vi c tri n khai th c hi n d án, sau khi nh n ư c h sơ h p l như sau : 1. V kh c con d u: Công an thành ph gi i quy t trong th i h n 2 (hai) ngày làm vi c 2. V c p mã s thu : C c Thu thành ph gi i quy t trong th i h n 8 (tám) ngày làm vi c. 3. V c p mã s h i quan: H i quan thành ph gi i quy t trong th i h n 2 (hai) ngày làm vi c.
 10. 4. V c p gi y phép nh p khNu máy móc, thi t b , nguyên v t li u: S Thương m i gi i quy t trong th i h n 2 (hai) ngày làm vi c. 5. V c p Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài : a) i v i trư ng h p quy nh không ph i có Phi u lý l ch tư pháp: S Lao ng - Thương binh và Xã h i gi i quy t trong th i h n 3 (ba) ngày làm vi c. b) Trư ng h p quy nh ph i có Phi u lý l ch tư pháp: Sau khi n p h sơ h p l và trong th i gian ch c p Gi y phép lao ng theo quy nh c a lu t pháp, ngư i lao ng nư c ngoài ư c phép lao ng nhưng không quá 3 (ba) tháng k t khi n p h sơ. S Lao ng - Thương binh và Xã h i c p Gi y phép lao ng trong th i h n 3 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n ư c Phi u lý l ch tư pháp do S Tư pháp c p. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 14. y ban nhân dân thành ph 1. y ban nhân dân thành ph phân công Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ph trách u tư nư c ngoài tr c ti p ch o x lý các v n có liên quan trong quá trình th c hi n quy nh này; báo cáo xin ý ki n Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph gi i quy t trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c i v i nh ng v n vư t quá thNm quy n; trong trư ng h p c p bách, báo cáo tr c ti p xin ý ki n Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 2. Hai tu n m t l n, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ph trách u tư nư c ngoài t ch c h p lãnh o các s - ngành thành ph , và y ban nhân dân qu n - huy n có liên quan gi i quy t nh ng v n còn ý ki n khác nhau trong cu c h p h ng tu n gi a S K ho ch và u tư và các s - ngành thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n. i u 15. Các s - ngành thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n 1. Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ph i coi vi c gi i quy t các v n có liên quan n u tư nư c ngoài là m t n i dung công tác hàng u. Các s - ngành thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n t ch c s p x p b máy, b trí nhân s và trang b cơ s v t ch t thích h p th c hi n công tác này. Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph n u x y ra ách t c, nhũng nhi u, gây khó khăn cho nhà u tư trong công vi c liên quan n u tư nư c ngoài. 2. Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n phân công m t thành viên trong ban lãnh o ch u trách nhi m x lý các v n có liên quan n u tư nư c ngoài, thông báo cho S K ho ch và u tư ph i h p th c hi n và ư c c p nh t m i khi có thay i.
 11. i u 16. V T công tác liên ngành 1. H ng tu n, Giám c S K ho ch và u tư m i các thành viên có liên quan c a T công tác liên ngành h p rà soát tình hình các d án có v n u tư nư c ngoài và gi i quy t các v n còn vư ng m c. 2. Thành viên T công tác liên ngành g m: - Giám c S K ho ch và u tư, T trư ng, - Lãnh o S Tài nguyên và Môi trư ng, - Lãnh o S Quy ho ch ư Ki n trúc, - Lãnh o S Xây d ng, - Lãnh o C c thu thành ph , - Lãnh o C c H i quan thành ph , - Lãnh o Công an thành ph , - Lãnh o S Lao ng - Thương binh và Xã h i, - Lãnh o S Giao thông Công chánh, - Lãnh o y ban nhân dân qu n - huy n nơi có d án u tư Ngoài các thành viên nêu trên, tùy theo n i dung công vi c, S K ho ch và u tư m i lãnh o các s -ngành thành ph có liên quan tham gia d h p. 3. Trong th i h n 10 (mư i) ngày k t ngày Quy t nh ban hành quy nh này có hi u l c, các cơ quan có tên t i i u 16.2 ph i g i danh sách các thành viên c a T công tác liên ngành cho S K ho ch và u tư trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p. 4. Nguyên t c làm vi c a) Nguyên t c ch u trách nhi m: Thành viên t công tác liên ngành là ngư i ư c giao thNm quy n thay m t cơ quan c a mình tr c ti p quy t nh nh ng v n liên quan. b) i v i nh ng v n ã th ng nh t k t lu n, T Trư ng T công tác liên ngành l p biên b n ghi ý ki n phát bi u c th , có ch ký các thành viên d h p. Căn c vào biên b n trên S K ho ch và u tư tri n khai th c hi n theo úng n i dung k t lu n c a Biên b n. c) i v i nh ng v n còn có ý ki n khác nhau vư t quá thNm quy n T Trư ng T công tác liên ngành t ng h p báo cáo và xu t bi n pháp x lý trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh.
 12. 5. Ch làm vi c a) T công tác liên ngành h p nh kỳ m i tu n 1 l n t i S K ho ch và u tư. Trong trư ng h p c n thi t thì T trư ng có quy n tri u t p các thành viên c a t h p t xu t gi i quy t h sơ úng th i gian quy nh. b) Trư ng h p các thành viên nêu trên không tham d h p ư c thì th trư ng cơ quan ó ph i có văn b n c ngư i thay th ho c ch u trách nhi m v s v ng m t c a cơ quan mình và xem như ng ý v i k t lu n c a T liên ngành, các h u qu phát sinh n u có s do th trư ng s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ó ch u trách nhi m. c) T trư ng T công tác liên ngành có trách nhi m phân công nhi m v c th cho các thành viên và d trù kinh phí ho t ng (ph c p trách nhi m và chi b i dư ng) trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 17. Trách nhi m thi hành 1. Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, các ơn v có liên quan và các thành viên ư c giao nhi m v ch u trách nhi m thi hành Quy nh này. 2. S K ho ch và u tư có trách nhi m h ng tháng báo cáo Thư ng tr c Thành y và Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph tình hình th c hi n các nhi m v ã ư c phân công cho các s -ngành thành ph , y ban nhân dân qu n-huy n theo quy nh này. i u 18. Khen thư ng, k lu t 1. Theo ngh c a S K ho ch và u tư, H i ng Thi ua khen thư ng thành ph xu t trình y ban nhân dân thành ph xét khen thư ng nh kỳ (h ng năm) ho c t xu t các t ch c, cá nhân th c hi n t t nhi m v ã ư c phân công theo quy nh này. 2. Các t ch c, cá nhân thi u trách nhi m, gây khó khăn, ch m tr trong th c hi n Quy nh này s b x lý k lu t theo Pháp l nh công ch c Nhà nư c.
Đồng bộ tài khoản