Quyết định số 2364/2005/QÐ-CT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
3
download

Quyết định số 2364/2005/QÐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2364/2005/QÐ-CT về việc phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất, giao đất cho UBND xã Hán Quảng để xây dựng đường liên xã Hán Quảng – Tân Chi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninhban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2364/2005/QÐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 2364/2005/QÐ-CT Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT CHO UBND XÃ HÁN QUẢNG ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG LIÊN XÃ HÁN QUẢNG – TÂN CHI CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 225/2004/QÐ-UB ngày 28/12/2004, số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: UBND huyện Tiên Du tại tờ trình số 544/TT-UB ngày 29/11/2005; Sở Tài chính tại tờ trình số 296/TC-VG ngày 06/12/2005, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Hán Quảng để xây dựng đường liên xã Hán Quảng – Tân Chi, tại xã Hán Quảng - huyện Quế Võ và xã Tân Chi - huyện Tiên Du theo Quyết định thu hồi đất số 2123/QÐ-CT ngày 01/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau: * Diện tích bồi thường: 1.997,93m2(đất nông nghiệp 1.829,43m2; đất ở 168,5m2). * Kinh phí bồi thường: 183.399.042 đồng, gồm: - Bồi thường đất và hỗ trợ bồi thường đất NN tạm giao: 154.579.275 đồng. - Bồi thường hoa màu : 15.807.767 đồng. - Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp : 6.920.760 đồng. - Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống, SX : 2.495.240 đồng. - Dụ toán kinh phí lập hồ sơ và phục vụ GPMB : 3.596.000 đồng. Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Quế Võ tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định.
  2. Ðiều 2 : Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ, UBND huyện Tiên Du, UBND xã Hán Quảng, UBND xã Tân Chi và các hộ được bồi thường, hỗ trợ căn cứ Quyết định thi hành./. KT.CHỦ TỊCH T T PHÓ CHỦ TỊCH T T Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản