Quyết định số 2374/QĐ-BCA-V11

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
97
lượt xem
17
download

Quyết định số 2374/QĐ-BCA-V11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2374/QĐ-BCA-V11 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2374/QĐ-BCA-V11

 1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------ S : 2374/Q -BCA-V11 Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B CÔNG AN B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c vào Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c vào ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b B th t c hành chính thu c ph m vi, ch c năng qu n lý nhà nư c c a B Công an t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 c a B Công an, Chánh Văn phòng B Công an, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này B th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý nhà nư c c a B Công an. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a B Công an có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các T ng c c, V , C c, Vi n, ơn v liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng công b nh ng th t c chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành.
 2. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a B Công an có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các T ng c c, C c, Vi n, ơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác th c hi n án 30 c a B Công an, Chánh Văn phòng B Công an, Th trư ng các T ng c c, V , C c, Vi n tr c thu c B , Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c S C nh sát phòng cháy, ch a cháy Thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG I TƯ NG Nơi nh n: - Như iêu 4; - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph ; - Các ng chí Th trư ng ( ph i h p ch o); - Lưu: VT, V11 (CCHC). Lê H ng Anh TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B CÔNG AN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2374 /2009/Q -BCA-V11 ngày 13 tháng 8 năm 2009 c a B Công an) PH N I. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B CÔNG AN STT Tên th t c hành chính Lĩnh v c Cơ quan th c hi n I. TH T C HÀNH CHÍNH C P TRUNG ƯƠNG 01 Gi y xác nh n nhân s c a công dân Qu n lý xu t, C c qu n lý xu t Vi t Nam nư c ngoài t i C c Qu n lý nh p c nh nh p c nh - B xu t nh p c nh - B Công an Công an 02 C p Gi y xác nh n không ti n án t i nt nt C c H sơ C nh sát – B Công an 03 C p gi y phép cho ngư i nư c ngoài nt nt vào khu v c biên gi i, khu v c c m t i C c qu n lý xu t nh p c nh - B Công an 04 C p gi y phép cho ngư i nư c ngoài nt nt quá c nh xin tham quan du l ch t i C c qu n lý xu t nh p c nh và Cơ quan qu n lý xu t nh p c nh c a khNu qu c
 3. t Vi t Nam. 05 C p h chi u (l n u) t i C c Qu n lý nt nt xu t nh p c nh- B Công an 06 C p l i h chi u ph thông t i C c nt nt Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an 07 C p i h chi u ph thông t i C c nt nt Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an 08 C p th t m trú cho ngư i nư c ngoài nt Nt t i Vi t Nam t i C c qu n lý xu t nh p c nh- B Công an 09 C p l i th t m trú cho ngư i nư c nt nt ngoài t i Vi t Nam t i C c qu n lý xu t nh p c nh - B Công an 10 C p i th t m trú cho ngư i nư c nt nt ngoài t i Vi t Nam t i C c qu n lý xu t nh p c nh - B Công an 11 C p, gia h n ch ng nh n t m trú; c p, nt nt b sung, s a i th th c cho ngư i nư c ngoài ang t m trú t i Vi t Nam t i C c qu n lý xu t nh p c nh - B Công an 12 C p gi y mi n th th c cho ngư i Vi t nt nt Nam nh cư nư c ngoài và thân nhân t i C c Qu n lý xu t nh p c nh- B Công an 13 C p gi y phép xu t nh p c nh cho nt nt ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam không có h chi u, gi y t thay th t i C c qu n lý xu t nh p c nh - B Công an 14 C p l i gi y phép xu t nh p c nh cho nt nt ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam không có h chi u, gi y t thay th t i C c qu n lý xu t nh p c nh - B Công an 15 C p th ABTC (l n u) cho doanh nt nt nhân Vi t Nam t i C c qu n lý xu t nh p c nh- B Công an 16 C p l i th ABTC cho doanh nhân Vi t nt nt Nam t i C c qu n lý xu t nh p c nh- B Công an 17 Gi i quy t cho công dân Vi t Nam nh nt Nt cư nư c ngoài ăng ký thư ng trú t i
 4. Vi t Nam t i C c qu n lý xu t nh p c nh - B Công an 18 C p th thư ng trú cho ngư i nư c nt nt ngoài t i C c qu n lý xu t, nh p c nh - B Công an 19 S a i th thư ng trú cho ngư i nư c nt nt ngoài t i C c qu n lý xu t, nh p c nh - B Công an 20 ThNm duy t v phòng cháy và ch a Qu n lý C c C nh sát cháy t i tr s C c C nh sát phòng phòng cháy phòng cháy, ch a cháy, ch a cháy - B Công an và ch a cháy cháy - B Công an 21 ThNm duy t v phòng cháy và ch a nt nt cháy i v i phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u c bi t v m b o an toàn phòng cháy, ch a cháy t i tr s C c C nh sát phòng cháy, ch a cháy - B Công an 22 Ki m nh phương ti n phòng cháy và nt nt ch a cháy t i tr s C c C nh sát phòng cháy, ch a cháy - B Công an 23 C p gi y ch ng nh n i u ki n v nt nt phòng cháy và ch a cháy t i C c C nh sát phòng cháy, ch a cháy - B Công an 24 C p Gi y phép mang con d u vào Nư c ăng ký, C c C nh sát qu n C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i qu n lý con lý hành chính v cơ quan C c C nh sát qu n lý hành d u tr t t xã h i chính và tr t t xã h i - B Công an 25 C p gi y phép (ra, vào) mang vũ khí, Qu n lý C c C nh sát qu n công c h tr t i C c C nh sát Qu n lý ngành ngh lý hành chính v hành chính v tr t t xã h i kinh doanh tr t t xã h i có i u ki n 26 C p m i ăng ký, bi n s phương ti n ăng ký, C c C nh sát giao giao thông cơ gi i ư ng b t i C c qu n lý thông ư ng b , c nh sát giao thông ư ng b , ư ng phương ti n ư ng s t - B s t - B Công an giao thông cơ Công an gi i ư ng b 27 C p l i ăng ký, bi n s phương ti n nt nt giao thông cơ gi i ư ng b t i C c c nh sát giao thông cơ gi i ư ng b , ư ng s t - B Công an 28 ăng ký, sang tên, di chuy n xe phương nt nt ti n giao thông cơ gi i ư ng b t i C c c nh sát giao thông ư ng b ,
 5. ư ng s t - B Công an 29 C p gi y ch ng nh n thu h i ăng ký nt nt phương ti n giao thông ư ng b t i C c c nh sát giao thông ư ng b , ư ng s t - B Công an 30 C p i ăng ký, bi n s phương ti n nt nt giao thông cơ gi i ư ng b t i C c c nh sát giao thông cơ gi i ư ng b , ư ng s t - B Công an 31 ăng ký t m th i phương ti n giao nt nt thông cơ gi i ư ng b t i C c c nh sát giao thông ư ng b , ư ng s t - B Công an 32 Xét hư ng ch i v i ngư i tr c Chính sách Các T ng c c, V , ti p tham gia kháng chi n ch ng M C c…tr c thu c c u nư c nhưng chưa ư c hư ng B Công an chính sách c a ng và Nhà nư c t i Công an c p T ng c c, V , C c…tr c thu c B trư ng. 33 Tr c p khó khăn t xu t cho thân nt Nt nhân h s quan, chi n s ang ph c v có th i h n trong l c lư ng Công an nhân dân t i các ơn v c p T ng c c, V , C c…tr c thu c B trư ng. 34 C p gi y ch ng nh n i tư ng mi n nt nt h c phí cho con , con nuôi h p pháp c a h s quan, chi n s ang ph c v có th i h n trong l c lư ng Công an nhân dân t i các ơn v c p T ng c c, V , C c…tr c thu c B trư ng. 35 Tuy n ch n công dân vào Công an nhân T ch c cán nt dân t i các ơn v c p T ng c c, V , b C c…tr c thu c B trư ng. 36 Tuy n lao ng h p ng t i Công an nt nt các ơn v c p T ng c c, V , C c…tr c thu c B trư ng. 37 Tuy n lao ng h p ng t i các doanh nt nt nghi p, ơn v s nghi p có thu trong l c lư ng Công an nhân dân t i các ơn v c p T ng c c, V , C c…tr c thu c B trư ng. 38 C p th b o hi m y t cho thân nhân B o hi m y nt c a s quan nghi p v ang công tác t trong l c lư ng Công an nhân dân t i các ơn v c p T ng c c, V , C c…tr c
 6. thu c B trư ng. 39 C p th b o hi m y t cho thân nhân nt nt c a h s quan, chi n s ang ph c v có th i h n trong l c lư ng Công an nhân dân t i các ơn v c p T ng c c, V , C c…tr c thu c B trư ng. 40 Gi i quy t khi u n i v quy t nh hành Khi u n i, t Thanh tra B Công chính, hành vi hành chính c a công dân cáo an i v i l c lư ng Công an nhân dân t i Thanh tra B Công an. 41 Gi i quy t t cáo không thu c lĩnh v c nt nt t t ng hình s c a công dân i v i l c lư ng Công an nhân dân t i các ơn v c p T ng c c, V , C c…tr c thu c B trư ng. II. TH T C HÀNH CHÍNH C P T NH 1 C p h chi u (l n u) t i Công an c p Qu n lý xu t, Phòng qu n lý t nh nh p c nh xu t, nh p c nh Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 2 C p i h chi u ph thông t i Công an nt nt c p t nh 3 C p l i h chi u ph thông t i Công an nt nt c p t nh 4 S a i h chi u ph thông t i công an nt nt c p t nh 5 C p gi y thông hành biên gi i cho công nt nt dân Vi t Nam sang Lào t i Công an c p t nh 6 C p gi y phép n các t nh, thành ph nt nt c a Vi t Nam cho công dân Lào nh p c nh b ng Gi y thông hành biên gi i t i Công an c p t nh 7 C p gi y phép cho ngư i nư c ngoài nt Nt vào khu v c biên gi i, khu v c c m t i Công an c p t nh 8 C p gi y xác nh n không có ti n án cho nt nt công dân Vi t Nam i lao ng có th i h n nư c ngoài t i Công an c p t nh 9 C p Gi y xác nh n nhân s c a công nt nt dân Vi t Nam nư c ngoài t i Công an c p t nh.
 7. 10 C p gi y ch ng nh n v nư c cho ph nt nt n , tr em b buôn bán t nư c ngoài tr v t i Công an c p t nh 11 C p gi y thông hành biên gi i l n u nt nt cho ng bào Khmer các t nh, thành ph vùng Tây Nam B sang CămPuChia thăm thân, làm ăn 12 Gia h n gi y thông hành biên gi i cho nt nt ng bào Khmer các t nh, thành ph vùng Tây Nam B sang CămPuChia thăm thân, làm ăn 13 C p l i gi y thông hành biên gi i cho nt nt ng bào Khmer các t nh, thành ph vùng Tây Nam B sang CămPuChia thăm thân, làm ăn 14 C p th du l ch cho khách Trung Qu c nt nt t i Công an c p t nh 15 C p th t m trú cho ngư i nư c ngoài nt nt t m trú Vi t Nam t i Công an c p t nh 16 C p l i th t m trú cho ngư i nư c nt nt ngoài t i Vi t Nam t i Công an c p t nh 17 C p i th t m trú cho ngư i nư c nt nt ngoài t i Vi t Nam t i Công an c p t nh 18 C p, gia h n ch ng nh n t m trú; c p, nt Nt b sung, s a i th th c cho ngư i nư c ngoài ang t m trú t i Vi t Nam t i Công an c p t nh 19 Gi i quy t cho công dân Vi t Nam nh nt nt cư nư c ngoài ăng ký thư ng trú t i Vi t Nam t i Công an c p t nh.. 20 C p th thư ng trú cho ngư i nư c nt nt ngoài t i Vi t Nam t i Công an c p t nh 21 S a i th thư ng trú cho ngư i nư c nt nt ngoài t i Công an c p t nh 22 C p gi y ch ng nh n thNm duy t v Qu n lý Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy t i Công an phòng cháy phòng cháy và c p t nh và ch a cháy ch a cháy Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 23 Ki m tra thi công v phòng cháy và nt nt ch a cháy t i Công an c p t nh 24 Nghi m thu v phòng cháy và ch a nt nt
 8. cháy t i Công an c p t nh 25 C p gi y ch ng nh n i u ki n v nt nt phòng cháy và ch a cháy t i Công an c p t nh 26 C p gi y phép v n chuy n ch t hàng nt nt nguy hi m v cháy n t i Công an c p t nh 27 C p gi y phép v n chuy n v t li u n nt nt công nghi p t i Công an c p t nh 28 Kh c con d u và c p gi y ch ng nh n ăng ký, Phòng C nh sát ăng ký m u d u t i Công an c p t nh qu n lý con qu n lý hành chính d u v tr t t xã h i Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 29 i, kh c l i con d u t i Công an c p nt Nt t nh 30 C p Gi y phép mang con d u vào Nư c nt nt C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i Công an c p t nh 31 C p gi y ký cam k t th c hi n các quy Qu n lý nt nh, i u ki n v an ninh, tr t t ngành ngh làm ngành, ngh kinh doanh có i u kinh doanh ki n t i Công an c p t nh có i u ki n 32 C p gi y xác nh n i u ki n v an nt nt ninh, tr t t làm ngành, ngh kinh doanh có i u ki n t i Công an c p t nh 33 C p m i gi y phép s d ng công c h nt nt tr t i Công an c p t nh 34 C p l i gi y phép s d ng công c h nt nt tr t i Công an c p t nh 35 C p gi y phép mua công c h tr t i nt nt Công an c p t nh 36 C p i gi y phép s d ng công c h nt nt tr t i Công an c p t nh 37 C p m i ch ng minh nhân dân t i Công C p ch ng nt an c p t nh minh nhân dân 38 C p i ch ng minh nhân dân t i Công nt nt an c p t nh 39 C p l i ch ng minh nhân dân t i Công nt nt an c p t nh
 9. 40 C p m i ăng ký, bi n s phương ti n ăng ký, Phòng C nh sát giao thông cơ gi i ư ng b t i Công qu n lý giao thông ư ng an c p t nh phương ti n b , ư ng s t Công giao thông cơ an t nh, thành ph gi i ư ng tr c thu c Trung b ương 41 C p i ăng ký, bi n s phương ti n nt Nt giao thông cơ gi i ư ng b t i Công an c p t nh 42 ăng ký, sang tên, di chuy n xe n nt nt t nh khác t i Công an c p t nh 43 ăng ký t m th i phương ti n giao nt nt thông cơ gi i ư ng b t i Công an c p t nh 44 C p gi y ch ng nh n thu h i ăng ký nt nt phương ti n giao thông ư ng b t i Công an c p t nh 45 C p l i ăng ký, bi n s phương ti n nt nt giao thông cơ gi i ư ng b t i Công an c p t nh 46 C p gi y phép cho xe ôtô vào ư ng nt nt c m t i Công an c p t nh 47 ăng ký sang tên, di chuy n xe trong nt nt ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t i Công an c p t nh 48 óng l i s khung, s máy phương ti n nt nt giao thông cơ gi i ư ng b t i Công an c p t nh. 49 Xét hư ng ch i v i ngư i tr c Chính sách Phòng T ch c cán ti p tham gia kháng chi n ch ng M b , Công an t nh, c u nư c nhưng chưa ư c hư ng thành ph tr c chính sách c a ng và Nhà nư c t i thu c Trung ương. Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 50 Xét khen thư ng i v i công dân trong nt nt phong trào toàn dân b o v an ninh T qu c (ANTQ) t i Công an c p t nh 51 Tr c p khó khăn t xu t cho thân nt Nt nhân h s quan, chi n s ang ph c v có th i h n trong l c lư ng Công an nhân dân t i Công an c p t nh 52 C p gi y ch ng nh n i tư ng mi n nt nt h c phí cho con , con nuôi h p pháp c a h s quan, chi n s ang ph c v
 10. có th i h n trong l c lư ng Công an nhân dân t i Công an c p t nh. 53 Tuy n ch n công dân vào Công an nhân T ch c cán nt dân t i Công an c p t nh b 54 Tuy n công dân ph c v có th i h n nt nt trong Công an nhân dân t i Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 55 Tuy n lao ng h p ng t i Công an nt nt các ơn v Công an c p t nh 56 Tuy n sinh vào các trư ng Công an nt nt nhân dân t i Công an c p t nh 57 C p th b o hi m y t cho thân nhân B o hi m y nt c a s quan nghi p v ang công tác t trong l c lư ng Công an nhân dân t i Công an c p t nh 58 C p th b o hi m y t cho thân nhân nt nt c a h s quan, chi n s ang ph c v có th i h n trong l c lư ng Công an nhân dân t i Công an c p t nh 59 Gi i quy t khi u n i v quy t nh hành Khi u n i, t Phòng Thanh tra và chính, hành vi hành chính c a công dân cáo các ơn v thu c i v i l c lư ng Công an nhân dân t i Công an c p t nh Công an c p t nh. 60 Gi i quy t t cáo không thu c lĩnh v c nt Nt t t ng hình s c a công dân i v i l c lư ng Công an nhân dân t i Công an c p t nh III. TH T C HÀNH CHÍNH C P HUY N 1 ăng ký thư ng trú t i Công an c p ăng ký, Công an qu n, th huy n qu n lý cư xã, thành ph thu c trú t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 2 Tách s h khNu t i Công an c p huy n nt nt 3 C p i s h khNu t i Công an c p nt nt huy n 4 C p l i s h khNu t i Công an c p nt nt huy n 5 i u ch nh nh ng thay i trong s h nt nt khNu t i Công an c p huy n 6 Xoá ăng ký thư ng trú t i Công an c p nt nt huy n
 11. 7 C p gi y chuy n h khNu t i Công an nt nt c p huy n 8 C p m i ch ng minh nhân dân t i Công C p ch ng Công an các qu n, an c p huy n minh nhân huy n, th xã, thành dân ph thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 9 C p l i ch ng minh nhân dân t i Công nt nt an c p huy n 10 C p i ch ng minh nhân dân t i Công nt nt an c p huy n 11 C p m i ăng ký, bi n s phương ti n ăng ký, nt giao thông cơ gi i ư ng b t i Công qu n lý an c p huy n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b 12 C p i ăng ký, bi n s phương ti n nt nt giao thông cơ gi i ư ng b t i Công an c p huy n 13 C p l i ăng ký, bi n s phương ti n nt nt giao thông cơ gi i ư ng b t i Công an c p huy n 14 C p gi y ch ng nh n thu h i ăng ký nt nt phương ti n giao thông ư ng b t i Công an c p huy n 15 c l i s khung, s máy xe mô tô, xe nt nt g n máy t i Công an c p huy n. 16 C p gi y ký cam k t th c hi n các quy Qu n lý nt nh, i u ki n v an ninh, tr t t ngành ngh làm ngành, ngh kinh doanh có i u kinh doanh ki n t i Công an c p huy n có i u ki n 17 C p gi y xác nh n i u ki n v an nt nt ninh, tr t t làm ngành, ngh kinh doanh có i u ki n t i Công an c p huy n 18 Gi i quy t khi u n i v quy t nh hành Khi u n i, t nt chính, hành vi hành chính c a công dân cáo i v i l c lư ng Công an nhân dân t i Công an c p huy n 19 Gi i quy t t cáo không thu c lĩnh v c nt nt t t ng hình s c a công dân i v i l c lư ng Công an nhân dân t i Công an
 12. c p huy n IV. TH T C HÀNH CHÍNH C P XÃ 1 Thay i nơi ăng ký thư ng trú t i ăng ký Công an xã c a Công an c p xã qu n lý cư huy n thu c t nh trú tr c thu c Trung ương 2 ăng ký thư ng trú t i Công an c p xã nt nt 3 Tách s h khNu t i Công an c p xã nt nt 4 C p gi y chuy n h khNu t i Công an nt nt c p xã 5 C p i s h khNu t i Công an c p xã nt nt 6 Xoá ăng ký thư ng trú t i Công an c p nt nt xã 7 i u ch nh nh ng thay i trong s h nt nt khNu t i Công an c p xã 8 Xác nh n vi c trư c ây ã ăng ký nt nt thư ng trú t i Công an c p xã 9 C p l i s h khNu t i Công an c p xã nt nt 10 ăng ký t m trú t i Công an c p xã nt Công an các xã, phư ng, th tr n c a qu n, huy n, thành ph , th xã thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 11 Lưu trú và ti p nh n lưu trú t i Công an nt nt c p xã 12 Khai báo t m v ng t i Công an c p xã nt nt 13 i u ch nh thay i trong s t m trú t i nt nt Công an c p xã 14 C p i s t m trú t i Công an c p xã nt nt 15 C p l i s t m trú t i Công an c p xã nt nt 16 C p gi y ký cam k t th c hi n các quy Qu n lý, nt nh, i u ki n v an ninh, tr t t ngành ngh làm ngành, ngh kinh doanh có i u kinh doanh ki n (nhà ngh , nhà tr ) t i Công an c p có i u ki n xã, phư ng. 17 Gi i quy t khi u n i v quy t nh hành Khi u n i, t nt chính, hành vi hành chính c a công dân cáo i v i l c lư ng Công an nhân dân t i
 13. Công an c p xã 18 Gi i quy t t cáo không thu c lĩnh v c nt nt t t ng hình s c a công dân i v i l c lư ng Công an nhân dân t i Công an c p xã
Đồng bộ tài khoản