Quyết định số 2374/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 2374/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2374/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh chuyển giao hiện vật cho khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2374/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ DU LNCH c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 2374/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 02 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP B O TÀNG H CHÍ MINH CHUY N GIAO HI N V T CHO KHU DI TÍCH CH TNCH H CHÍ MINH T I PH CH TNCH B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Lu t di s n văn hóa và Ngh nh s 92/2002/N -CP, ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t di s n văn hóa; Căn c Ngh nh s 185/2007/ N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Công văn s 98/DTPCT, ngày 23 tháng 6 năm 2009 c a Khu di tích Ch t ch H Chí Minh t i Ph Ch t ch v vi c cho phép ti p nh n hi n v t t B o tàng H Chí Minh; Căn c Công văn s 284/BTHCM, ngày 23 tháng 6 năm c a B o tàng H Chí Minh v vi c chuy n giao hi n v t; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hoá, QUY T NNH: i u 1. Cho phép B o tàng H Chí Minh chuy n giao 58 (năm mươi tám) u hi n v t - bao g m 498 (b n trăm chín mươi tám) ơn v hi n v t c a B o tàng H Chí Minh cho Khu di tích Ch t ch H Chí Minh t i Ph Ch t ch b o v và phát huy giá tr (có danh m c hi n v t kèm theo) i u 2. B o tàng H Chí Minh và Khu di tích Ch t ch H Chí Minh t i Ph Ch t ch có trách nhi m ti n hành các th t c giao nh n hi n v t trên theo quy nh hi n hành. Kinh phí th c hi n: Ngu n kinh phí s nghi p c a B o tàng H Chí Minh và Khu di tích Ch t ch H Chí Minh t i Ph Ch t ch. i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Di s n văn hoá, V trư ng V K ho ch Tài chính, Giám c B o tàng H Chí Minh và Giám c Khu di tích Ch t ch H Chí Minh t i Ph Ch t ch ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chi n Th ng
Đồng bộ tài khoản