Quyết định số 239/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
123
lượt xem
11
download

Quyết định số 239/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 239/QĐ-TTg về việc hoãn thu hồi vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 239/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 239/QĐ-TTg Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C HOÃN THU H I V N NGÂN SÁCH NG TRƯ C PH I THU TRONG D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2009 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph ban hành Quy ch làm vi c c a Chính ph ; Căn c vào Ngh Quy t s 30/2008/NQ-CP, ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính Ph ; Xét đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư t i T trình s 851/TTr-BKH ngày 13 tháng 02 năm 2009; Ý ki n c a B Tài chính t i công văn s 1454/BTC-NSNN ngày 9 tháng 02 năm 2009; QUY T Đ NH: Đi u 1. 1. Hoãn thu h i s v n ngân sách ng trư c ph i thu trong d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 là 3.391,774 t đ ng, trong đó s v n hoãn thu h i trong d toán c a các B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, T p đoàn Kinh t , T ng công ty 91 là 1.554,6 t đ ng, s v n hoãn thu h i trong d toán c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là 1.837,174 t đ ng. 2. S v n ngân sách ng trư c còn l i ph i thu h i trong năm 2009 là 252,502 t đ ng, trong đó s v n ph i thu h i trong d toán c a các B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, T p đoàn Kinh t , T ng công ty 91 là 158,502 t đ ng, s v n thu h i trong d toán c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là 94 t đ ng. (S v n ngân sách hoãn thu h i và ph i thu h i nêu trên c a các cơ quan, đơn v theo Ph l c đính kèm). Đi u 2. S v n ngân sách ng trư c ph i thu h i trong d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 quy đ nh t i đi m 2, Đi u 1 Quy t đ nh này thay th s v n ngân sách ng trư c ph i thu h i theo Quy t đ nh 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 c a Th tư ng Chính Ph v d toán ngân sách nhà nư c năm 2009. Đi u 3. 1. Giao B trư ng B K ho ch và Đ u tư thông báo đ n các B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, T p đoàn Kinh t , T ng công ty 91 và các đ a phương có liên quan s v n ngân sách ng trư c đư c hoãn thu h i và s v n ngân sách ng trư c ph i thu h i quy đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh này đ tri n khai th c hi n. 2. B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , các cơ quan có liên quan cân đ i ngu n đ b trí hoàn tr ngân sách nhà nư c đ i v i nh ng kho n v n ngân sách ng trư c c a các B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, T p đoàn Kinh t , T ng công ty 91 và các đ a phương trong d toán năm 2010 và các năm ti p theo. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. Các B trư ng: K ho ch và Đ u tư, Tài chính và các B Trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan tr c thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, Ch t ch y ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T p đoàn Kinh t , T ng công ty 91 và Th trư ng các cơ quan liên quan (theo Ph l c quy đ nh t i Đi u 1) ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng, - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng,
  2. 2 - Văn phòng Ch t ch nư c, - H i đ ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i, - Văn phòng Qu c h i, - Toà án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - U ban Giám sát tài chính Qu c gia, - Ki m toán Nhà nư c, - Ngân hàng chính sách xã h i, - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam, - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam, - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th , - Các T p đoàn Kinh t , các T ng công ty 91; - VPCP: BTCT, các PCN, C ng TTĐT, các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản