Quyết định số 24/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
5
download

Quyết định số 24/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty công nghiệp rừng Tây nguyên thuộc Tổng công ty lâm nghiệp VN do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 24/2000/Q -BNN-TCCB Hà N i, ngày 09 tháng 03 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C B SUNG NGÀNH NGH KINH DOANH CHO CÔNG TY CÔNG NGHI P R NG TÂY NGUYÊN THU C T NG CÔNG TY LÂM NGHI P VN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 1100 NN-TCCB/Q ngày 10/7/1996 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c sáp nh p Xí nghi p khai thác v n chuy n lâm s n 21 v i Nhà máy cơ khí lâm nghi p Tây nguyên và l y tên là Công ty công nghi p r ng Tây nguyên; Xét ngh c a T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam t i công văn s 358 TCT/TCL /CV ngày 03/3/2000; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1.- B sung ngành ngh kinh doanh cho Công ty công nghi p r ng Tây nguyên thu c T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam: - Ch bi n và kinh doanh xu t nh p khNu nông s n, lâm cs n - Kinh doanh xu t nh p kh u g nguyên li u, máy móc thi t b , v t tư ph c v s n xu t lâm nông nghi p. i u 2.- Giám c Công ty công nghi p r ng Tây nguyên có trách nhi m ti n hành ăng ký b sung ngành ngh s n xuát kinh doanh theo quy nh hi n hành. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4.- Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B , T ng giám c T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam và Giám c Công ty công nghi p r ng Tây nguyên ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT.B TRƯ NG B NÔNG NGHI P Nơi nh n: VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN - Như i u 4 TH TRƯ NG
  2. - Lưu VP, TCCB Nguy n Thi n Luân
Đồng bộ tài khoản