Quyết định số 24/2001/QĐ-BGD&ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 24/2001/QĐ-BGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc uỷ quyền cho Giám đốc Đại học Quốc gia cấp bằng tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2001/QĐ-BGD&ĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 24/2001/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA CẤP BẰNG TIẾN SĨ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2-12-1998; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30-3-1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 1-2-2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia; Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12-2-2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Sau đại học, QUYẾT ĐỊNH: 1) Điều 1. Uỷ quyền cho Giám đốc Đại học Quốc gia: 2) Ký quyết định công nhận nghiên cứu sinh thuộc Đại học Quốc gia. 3) Hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Quốc gia tổ chức đánh giá luận án ở bộ môn cho các nghiên cứu sinh thuộc Đại học Quốc gia. 4) Ký quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước theo Quy chế Đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8-6-2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ký quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh thuộc Đại học Quốc gia đã bảo vệ thành công luận án và đã thực hiện quy định thẩm định luận án tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
  2. Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Sau đại học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Đại học Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo) - Như điều 3 (để thực hiện) - Công báo - Lưu VP, HC- PC và Vụ SĐH Nguyễn Minh Hiển
Đồng bộ tài khoản