Quyết định số 24/2001/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 24/2001/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2001/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Công ty Kinh doanh bao lương thực do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2001/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 24/2001/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH BAO LƯƠNG THỰC BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lâp, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 50/CP, và Thông tư số 08BKH/DN ngày 11/6/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện hai Nghị định nói trên; Căn cứ vào uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1039/CP - ĐMDN ngày 13/11/2000 về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước thành viên của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 : Thành lập Công ty Kinh doanh bao bì lương thực; Tên giao dịch quốc tế : Food Package Trading Company; Tên viét tắt : FOODPATRACO. Công ty Kinh doanh bao bì lương thực là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy dịnh của Nhà nước và được dùng con dấu riêng để giao dịch; Trụ sở chính của Công ty đặt tại khu phố 2, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; Điều 2 : Công ty Kinh doanh bao bì lương thực có Giám đốc và các Phó giám đốc giúp việc, do Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc quyết định bổ nhiệm;
  2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và ngành nghề kinh doanh của Công ty, do Tổng công ty Lương thực Miền Bắc quyết định trên nguyên tắc tổ chức gọn nhẹ, có hiệu lực và trong phạm vi kinh doanh bao bì và các ngành nghề Tổng công ty được phép kinh doanh. Tổng công ty Lương thực Miền Bắc có trách nhiệm đăng ký kinh doanh cho Công ty Kinh doanh bao bì lương thực theo đúng quy định của pháp luật; Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và Giám đốc Công ty Kinh doanh bao bì lương thực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thiện Luân
Đồng bộ tài khoản