Quyết định số 24/2001/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 24/2001/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2001/QĐ-BVHTT về việc công nhận di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2001/QĐ-BVHTT

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 24/2001/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DI TÍCH BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN Căn cứ điều 34 của Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Căn cứ điều 69 Luật đất đai được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 14-07-1993 và được Hội đồng Nhà nước công bố ngày 24-07-1993 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích. Căn cứ vào Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử , văn hoá và danh lam thắng cảnh số 14-LCT/HĐNN công bố ngày 4-4-1984 của Hội đồng Nhà nước Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vịêt Nam. Căn cứ Nghị định số 81-CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá Thông tin. Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của Ông Chủ tịch Uỷ ban Nhân tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh. Xét đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng. QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Nay công nhận 04 ( bốn ) di tích sau đây: TỈNH HÀ NAM (02) 1. Di tích lịch sử -kiến trúc nghệ thuật Đình CNm Du : xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm. tỉnh Hà N am 2. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình N hật Tân : xã N hật Tân, huyện Kim Bảng , tỉnh Hà N am . TỈN H BẮC N IN H (02) 3. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Liễu Khê : xã Song Liễu , huyện Thuận Thành , tỉnh Bắc N inh . 4. Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Phúc N ghiêm ( Chùa Tổ ) : xã Hà Mãn , huyện Thuận Thành , tỉnh Bắc N inh .
  2. Điều 2 : N ghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực của di tích đã khoanh vùng . Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin . Điều 3. Uỷ ban N hân dân các cấp thực hiện quyền quản lý N hà nước đối với di tích lịch sử , văn hoá và danh lam thắng cảnh theo luật định. Điều 4. Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng, Chủ tịch UBN D tỉnh , giám đốc Sở Văn hoá Thông tin các tỉnh Hà N am, Bắc N inh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - N hư điều 4. THÔNG TIN - VP Chủ tịch nước . - VP Quốc hội, Uỷ ban VHGD THỨ TRƯỞNG thanh thiếu niên nhi đồng, VP Chính phủ, Công Báo , Thanh tra N N , Bộ KHCN MT , Viện Kiểm sát N DTC, Bộ Công an, Bộ Tư Pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp, Bộ N N và PTN T, Tổng cục Địa chính, Bộ GT-VT. Lưu Trần Tiêu Tạp chí VHN T . - LưuVP-Cục BTBT( 4b)
Đồng bộ tài khoản