Quyết định số 24/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 24/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn giai đoạn 2001 - 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 24/2002/Q -UB Hà N i, ngày 26 tháng 02 năm 2002 QUY T NNH V VI C PH DUY T QUI HO CH T NG TH PH T TRI N KINH T XÓ H I HUY N SÓC SƠN GIAI O N 2001 - 2010 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23/9/1998 c a Th tư ng Chính ph v công tác qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010; Căn c k t lu n c a H i ng th m nh Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i qu n, huy n c a Thành ph v k t qu th m nh "Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i huy n Sóc Sơn giai o n 2001 - 2010" t i thông báo s 309/TB-KH T ngày 04/12/2001; Xét ngh c a Ch t ch UBND huy n Sóc Sơn t i t trình s 82/TT-UB ngày 26/12/2001; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 159/TTr-KH& T ngày 25 tháng 2 năm 2002. QUY T NNH i u 1 : Phê duy t qui ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i huy n Sóc Sơn giai o n 2001 - 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1. M c tiêu cơ b n phát tri n kinh t - xã h i huy n Sóc Sơn giai o n 2001 - 2010. Phát huy m i ngu n l c và ti m năng, l i th c a huy n vào phát tri n kinh t - xã h i; phát tri n m nh công nghi p, d ch v , nông nghi p theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá; hình thành các khu công nghi p, khu du l ch, d ch v , khu ô th m i; t ng bư c xây d ng thành ph N i Bài; t o i u ki n m i thành ph n kinh t phát tri n bình ng; xây d ng i s ng văn hoá văn minh, hi n i ng th i duy trì thu n phong m t c và văn hoá truy n th ng; không ng ng nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân dân; m b o an ninh chính tr , c ng c qu c phòng và tr t t an toàn xã h i trên a bàn. 2. Các ch tiêu phát tri n ch y u. 2.2. Kinh t
  2. - T c tăng giá tr s n xu t bình quân hàng năm giai o n 2001 - 2010 : 19 - 20%/năm, trong ó giai o n 2001 - 2005 là 15 - 16%/năm và giai o n 2006 - 2010 là 22 - 23%/năm. - Cơ c u giá tr s n xu t các ngành kinh t trên a bàn : + Năm 2005 : Công nghi p m r ng chi m 46,12%, D ch v 41,30%; Nông nghi p 12,58%. + Năm 2010 : Công nghi p m r ng 59,67%; D ch v 34,38%, Nông nghi p 5,95%. - T l lao ng công nghi p và d ch v chi m trên 60% t ng s lao ng trên a bàn. 2.2. Văn hoá - xã h i : - Ph n u n năm 2005 ph c p trung h c ph thông và tương ương cho 60% i tư ng trong tu i; hoàn thành ph c p trung h c ph thông và tương ương vào năm 2010. - n năm 2005 hoàn thành xoá phòng h c c p 4; 70% h c sinh ti u h c và 10% h c sinh trung h c cơ s h c 2 bu i/ngày; ph n u có 6 trư ng ti u h c và 3 trư ng trung h c cơ s t chuNn qu c gia. - Ph n u n năm 2010, 100% h c sinh ti u h c và 50% h c sinh trung h c cơ s h c 2 bu i/ngày; có kho ng 13 trư ng ti u h c, 13 trư ng trung h c cơ s t chuNn qu c gia. - m b o 100% tr em trong tu i ư c tiêm ch ng m r ng; gi m t l tr em suy dinh dư ng xu ng dư i 17% năm 2005 và dư i 10% năm 2010. - Gi m t c tăng dân s t nhiên xu ng kho ng 1,1 % t năm 2004. n năm 2005, dân s huy n kho ng 260.000 ngư i; năm 2010 kho ng 281.600 ngư i. - Ph n u n năm 2005, t l lao ng tr em qua ào t o ngh chi m 20 - 25%, n năm 2010, t l này t 60%. - n năm 2010 có 85 - 90% gia ình t tiêu chuNn gia ình văn hoá; gi m t l h nghèo xu ng dư i 5%. 2.3. ô th : - Xây d ng các tuy n giao thông trên a bàn huy n, m b o g n k t v i m ng lư i giao thông c a Thành ph và qu c gia; Ph n u n năm 2010, t l di n tích t giao thông kho ng 4,08%. - n năm 2010 có 100% s h gia ình ư c c p nư c sinh ho t theo tiêu chuNn 170 lít/ngư i/ngày – êm; cung c p nhu c u nư c cho khu v c s n xu t và d ch v ; gi m t l th t thoát xu ng dư i 15%.
  3. 3. Nhi m v và nh hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c ch y u. 3.1. Phát tri n kinh t : a. Công nghi p - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t công nghi p trên a bàn giai o n 2001 - 2010 bình quân kho ng 24,90%/năm, trong ó giai o n 2001 - 2005 là 20,84%/năm và giai o n 2006 - 2010 là 29,10%/năm. - K t h p phát tri n công nghi p t p trung v i công nghi p phân tán; phát tri n công nghi p v i công ngh hi n i, m b o gi m ô nhi m môi trư ng, ng th i tăng kh năng c nh tranh c a các doanh nghi p. - Phát tri n công nghi p phù h p v i ti m năng và l i th c a huy n; t ng bư c hình thành các ngành công nghi p, ti u th công nghi p ch l c như s n xu t s n phNm t khoáng phi kim lo i; công nghi p v t li u xây d ng; ch bi n nông s n, s n xu t thi t b i n, i n t , tin h c. - Phát tri n công nghi p t p trung t i khu công nghi p N i Bài và 3 trung tâm vùng c a huy n là : Trung Giã - N , Minh Trí - Tân Dân, Kim Lũ - ông Xuân. ng th i phát tri n ti u th công nghi p phân tán t o vi c làm và góp ph n xây d ng b n s c văn hoá riêng c a Sóc Sơn. b. D ch v - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t các ngành d ch v giai o n 2001 - 2010 kho ng 16,52%/năm, trong ó giai o n 2001 - 2005 kho ng 14,87%/năm và giai o n 2006 - 2010 kho ng 18,20%/năm. - T p trung phát tri n ng b các lo i hình kinh doanh thương m i - d ch v t ng h p phù h p v i giá tr hình thành các khu công nghi p và khu ô th m i; m r ng giao lưu hàng hoá gi a huy n v i các vùng lân c n. - Chú tr ng khai thác tiêu th các ngu n hàng t s n xu t nông nghi p, công nghi p và ti u th công nghi p trên a bàn huy n, g n s n xu t v i ch bi n và tiêu th ; phát tri n các hình th c kinh doanh d ch v ph c v nhu c u tiêu dùng và s n xu t. - u tư hình thành các trung tâm d ch v , ngh ngơi gi i trí: n Sóc - ng Quan, Núi ôi, Minh Trí; chú tr ng xây d ng các trung tâm thương m i, phát tri n t t h th ng ch : N , Sóc Sơn, Ph L ... c. Nông nghi p - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t nông lâm nghi p giai o n 2001 - 2010 kho ng 5,62%/năm, trong ó giai o n 2001 - 2005 là 5,68%/năm và giai o n 2006 - 2010 là 5,56%/năm.
  4. - Phát tri n nông nghi p theo hư ng nông nghi p ô th , nông nghi p sinh thái, g n v i phát tri n du l ch ngh ngơi cu i tu n; chuy n d ch cơ c u nông nghi p theo hư ng tăng qui mô s n xu t các s n phNm có giá tr kinh t cao. - T p trung phát tri n m t s cây tr ng có giá tr kinh t cao; cây ăn qu các lo i, cây công nghi p, cây rau u, hoa, cây c nh. Phát tri n m nh àn bò và àn l n g n li n v i vi c s a hoá àn bò, n c hoá àn l n; phát tri n àn gia c m, àn dê, ong. Khai thác có hi u qu di n tích m t nư c các h và chân ru ng trũng phát tri n thu s n k t h p phát tri n du l ch. 3.2. Phát tri n văn hoá - xã h i. a. Giáo d c - ào t o. - Ny m nh u tư cơ s v t ch t và phát tri n i ngũ giáo viên trình cao, tăng cư ng công tác qu n lý giáo d c; ào t o ngu n nhân l c có ch t lư ng cao áp ng yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá. - Tăng cư ng ào t o ngh ph thông và ngh k thu t; ph n u n năm 2005 có 20 - 25% và năm 2010 có 60% s lao ng tr ư c ào t o ngh . - n năm 2005 hoàn thành xoá phòng h c c p 4; t ng bư c hi n i hoá trang thi t b d y và h c; ph n u có 6 trư ng ti u h c và 3 trư ng trung h c cơ s t chuNn qu c gia; 100% tr 6 tu i ư c n trư ng, ph c p trung h c ph thông và tương ương cho 60% i tư ng trong tu i ; 70% h c sinh ti u h c và 10% h c sinh trung h c cơ s h c 2 bu i/ngày. - Ph n u n năm 2010 có kho ng 13 trư ng ti u h c; 13 trư ng trung h c cơ s t chuNn qu c gia, hoàn thành ph c p trung h c ph thông và tương ương; 100% h c sinh ti u h c và 50% h c sinh trung h c cơ s h c 2 bu i/ngày. b. Văn hoá - Thông tin. Huy ng m i ngu n l c phát tri n văn hoá - thông tin; tăng cư ng u tư xây d ng và c i t o, nâng c p h th ng cơ s v t ch t ph c v các ho t ng văn hoá - thông tin trên a bàn; khôi ph c và tôn t o các di tích l ch s - văn hoá, duy trì b n s c văn hoá dân t c c a các vùng dân cư; ti p t c duy trì và Ny m nh cu c v n ng "Xây d ng n p s ng văn minh, gia ình văn hoá" ph n u n năm 2010 có 85- 90% gia ình t tiêu chuNn gia ình văn hoá. c. Y t : - Tăng cư ng h th ng y t cơ s , c bi t là các tr m xá c p xã, nh m th c hi n m c tiêu chăm sóc s c kho ban u cho nhân dân; tăng cư ng k thu t chuyên sâu và k thu t cao cho b nh vi n huy n; th c hi n chương trình xã h i hoá y t , khuy n khích phát tri n các t ch c y dư c ngoài nhà nư c. - m b o 100% tr em trong tu i ư c tiêm ch ng m r ng; th c hi n t t các chương trình y t phòng ch ng các b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m; gi m t l tr em suy dinh dư ng xu ng dư i 17% vào năm 2005 và dư i 10% vào năm 2010; th c
  5. hi n t t công tác k ho ch hoá gia ình, t năm 2004 tr i n nh t l sinh m c kho ng 1,4%/năm. d. Th d c thê thao - Tăng cư ng xây d ng cơ s v t ch t và nâng cao ch t lư ng ho t ng th d c th thao, xã h i hoá các ho t ng th d c th thao. u tư xây d ng trung tâm th thao huy n; h tr xây d ng các sân v n ng thôn, làng, xã. - Phát tri n phong trào th d c th thao qu n chúng và m t s môn th thao mũi nh n : bóng á, i n kinh, c u lông, bóng bàn; ào t o và ào t i l i i ngũ cán b th d c th thao m b o v s lư ng và ch t lư ng. 3.3 Phát tri n h th ng h t ng k thu t ô th . - T p trung xây d ng các tuy n giao thông toàn huy n m b o g n k t v i m ng lư i giao thông c a Thành ph và qu c gia; xây d ng, nâng c p c ng hàng không qu c t N i Bài, ư ng cao t c Hà N i - H Long, ư ng B c Thăng Long - N i Bài, qu c l 3, qu c l 2, ư ng 35 .... xây d ng, m r ng m ng lư i ư ng giao thông trên a bàn huy n. - n năm 2010, t l di n tích t giao thông kho ng 4,08%. -B o m nhu c u i n cho s n xu t và sinh ho t c a nhân dân trên a bàn; c i t o m ng lư i i n theo qui ho ch. - m b o 100% s h gia ình ư c c p nư c sinh ho t theo tiêu chuNn 100 lít/ngư i/ngày - êm vào năm 2005 và 170 lít/ ngư i/ngày - êm vào năm 2010; gi m t l th t thoát k thu t xu ng dư i 20% năm 2005 và 15% năm 2010; xây d ng m t s nhà máy nư c, cung c p nhu c u nư c cho khu v c s n xu t và d ch v . 3.4. B o v môi trư ng sinh thái. Xây d ng m i và c i t o h th ng mương, l ch thoát nư c, xây d ng m i các tr m x lý nư c th i công nghi p, nư c th i sinh ho t ô th trư c khi x ra h th ng thoát nư c chung; tăng cư ng công tác thu gom rác th i sinh ho t và s n xu t công nghi p trên a bàn huy n. 4. Các tr ng i m u tư và danh m c nh ng d án u tư l n trên a bàn Xây d ng, nâng c p ư ng cao t c Hà N i - H Long, ư ng B c Thăng Long - N i Bài, qu c l 3, qu c l 2. T p trung u tư xây d ng khu du l ch ngh ngơi cu i tu n n Sóc - h ng Quan, khu gi i trí ng ò - Minh Trí, xây d ng công viên văn hoá Núi ôi; ưu tiên u tư m r ng khu công nghi p N i Bài, xây d ng khu công nghi p N - Trung Giã, khu công nghi p Minh Trí - Tân Dân, khu công nghi p Kim Lũ - ông Xuân; xây d ng h th ng h , p thu l i xã Minh Trí, kiên c hoá h thông kênh, mương. i u 2 : T ch c th c hi n qui ho ch.
  6. * UBND huy n Sóc Sơn có nhi m v : - Công b công khai qui ho ch các cơ quan, t ch c, cá nhân và nhân dân bi t và th c hi n nghiêm ch nh. - Ch trì, có s giúp c a các S , Ngành liên quan c a Thành ph , căn c m c tiêu, các ch tiêu và nh hư ng phát tri n c a Qui ho ch này t ch c xây d ng các chương trình phát tri n kinh t - xã h i; xây d ng các chương trình m c tiêu và d án u tư phù h p, ng th i ra các gi i pháp ng b nh m phát huy t i a các ngu n l c ph c v s phát tri n c a huy n và Thành ph . - Nghiên c u ban hành ho c ki n ngh v i Thành ph ban hành các qui ch , qui ch phù h p các qui nh c a Nhà nư c th c hi n qui ho ch. - Th c hi n i m i t ch c, qu n lý và c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i khuy n khích thu hút u tư trong nư c và nư c ngoài. Ch ng khai thác các ti m năng, c bi t là t ai, lao ng, v n và các ngu n l c khác th c hi n t t m c tiêu phát tri n và các nh hư ng c a qui ho ch này. - Ch o u tư t p trung, có tr ng i m nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c; ưu tiên u tư phát tri n các ngành, lĩnh v c mà Huy n có th m nh. - Theo dõi, ch o th c hi n qui ho ch, nh kỳ t ch c ánh giá và xu t i u ch nh qui ho ch cho phù h p v i b i c nh kinh t - xã h i c th c a Huy n và Thành ph . * Các ngành ch c năng c a Thành ph có trách nhi m ph i h p, h tr , hư ng d n huy n Sóc Sơn trong quá trình th c hi n qui ho ch này t ư c m c tiêu ã ra. Các ơn v Trung ương và Thành ph óng trên a bàn Huy n có trách nhi m cùng Huy n th c hi n t t m c tiêu c a qui ho ch,. i u 3 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ch t ch UBND huy n Sóc Sơn, Giám c các S , Ban, Ngành, Th trư ng các cơ quan thu c Thành ph Hà N i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t d nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản