Quyết định số 24/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 24/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2004/QĐ-BCN về việc chuyển nhà máy Len Hà Đông thuộc công ty Len Việt Nam thành công ty cổ phần Len Hà Đông do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2004/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 24/2004/Q -BCN Hà N i, ngày 09 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH V VI C CHUY N NHÀ MÁY LEN HÀ ÔNG THU C CÔNG TY LEN VI T NAM THÀNH CÔNG TY C PH N LEN HÀ ÔNG B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n; Xét ngh c a T ng công ty D t – May Vi t Nam (T trinh s 498/TTr-H QT ngày 25 tháng 3 năm 2004), Phương án c ph n hóa Nhà máy Len Hà ông thu c Công ty Len Vi t Nam và Biên b n th m nh Phương án c a Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p B ngày 02 tháng 4 năm 2004; Theo ngh c a Ban i m i và Phát tri n tri n doanh nghi p và V trư ng V T ch c – Cán b , QUY T NNH i u 1. Phê duy t Phương án c ph n hóa Nhà máy Len Hà ông thu c Công ty Len Vi t Nam (doanh nghi p thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty D t – May Vi t Nam) g m nh ng i m chính như sau: 1. Cơ c u v n i u l : V n i u l c a Công ty c ph n là 14.000.000.000 ng (mư i b n t ng ch n). Trong ó: - T l c ph n c a Nhà nư c: 20,00%; - T l c ph n bán cho ngư i lao ng trong Nhà máy: 55,00%; - T l c ph n bán ra ngoài Nhà máy: 25,00%; Tr giá m t c ph n: 100.000 ng. 2. Giá tr th c t c a Nhà máy Len Hà ông thu c Công ty Len Vi t Nam t i th i i m ngày 31 tháng 12 năm 2002 c ph n hóa (Quy t nh s 333/Q -TCKT ngày 01 tháng 03 năm 2004 c a B Công nghi p) là 18.770.892.813 ng. Trong ó, giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i Nhà máy là 14.131.985.055 ng. 3. Ưu ãi cho ngư i lao ng trong Nhà máy
  2. T ng s c ph n bán ưu ãi cho 215 lao ng trong Nhà nư c là 42.090 c ph n v i giá tr ư c ưu ãi là 1.262.700.000 ng. Trong ó, s c ph n bán ưu ãi tr ch m cho 39 lao ng nghèo là 8.395 c ph n, tr giá 587.650.000 ng. 4. V chi phí c ph n hóa, gi i quy t lao ng dôi dư và ào t o l i lao ng c a Nhà máy, Công ty Len Vi t Nam và Công ty c ph n Len Hà ông làm th t c, báo cáo T ng công ty D t – May Vi t Nam và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t theo các quy nh hi n hành. i u 2. Chuy n Nhà máy Len Hà ông thu c Công ty Len Vi t Nam thành Công ty c ph n Len Hà ông, - Tên giao d ch qu c t : HADONG WOOLLEN JOINT STOCK COMPANY; - Tên vi t t t: HAWOCO; - Tr s chính: ư ng 430, phư ng V n Phúc, th xã Hà ông, t nh Hà Tây. i u 3. Công ty c ph n kinh doanh các ngành ngh : - S n xu t, kinh doanh, xu t nh p khNu len và các s n phNm t len; - Kinh doanh, xu t nh p khNu nguyên li u, ph li u, hóa ch t, thu c nhu m, thi t b ph tùng và các s n phNm, hàng hóa thu c ngành d t may và th công m ngh ; - Thi t k , thi công xây l p và kinh doanh các công trình xây d ng ph c v ngành d t may, các công trình xây d ng h t ng công nghi p và dân d ng; - Kinh doanh các ngành ngh khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 4. Công ty c ph n Len Hà ông là pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam k t ngày ư c c p ăng ký kinh doanh, th c hi n h ch toán kinh t c l p, ư c s d ng con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng theo i u l c a Công ty c ph n và Lu t Doanh nghi p. i u 5. T ng công ty D t – May Vi t Nam và Công ty Len Vi t Nam có trách nhi m ch o Nhà máy Len Hà ông t ch c bán u giá c ph n ra ngoài thông qua t ch c tài chính trung gian và t ch c i h i ng c ông l n u Công ty c ph n Len Hà ông theo úng quy nh hi n hành. T ng giám c và K toán trư ng Công ty Len Vi t Nam có trách nhi m i u hành công vi c c a Nhà máy cho n khi bàn giao toàn b v n, tài s n, lao ng, t ai cho H i ng qu n tr và T ng giám c Công ty c ph n Len Hà ông. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Chánh văn phòng B , Chánh thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty D t – May Vi t Nam, T ng giám c Công ty Len Vi t Nam và Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Công ty c ph n Len Hà ông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P TH TRƯ NG Bùi Xuân Khu
Đồng bộ tài khoản