intTypePromotion=3

Quyết định số 24/2006/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 24/2006/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2006/QĐ-BXD về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2006/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p – T do – H nh phúc ******* S : 24 /2006/QĐ-BXD Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) C A B XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V H p tác qu c t và V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “ Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) c a B Xây d ng’’. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Đi u 3. V trư ng V H p tác Qu c t , V trư ng V Pháp ch , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các đơn v thu c B Xây d ng có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nguy n H ng Quân
  2. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p – T do – H nh phúc ******* QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) C A B XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s :.24./2006/QĐ-BXD ngày21 tháng 8 năm 2006 c a B trư ng B Xây d ng) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng Quy ch này đi u ch nh ho t đ ng thu hút, qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (bao g m vi n tr không hoàn l i và v n cho vay ưu đãi c a các Nhà tài tr qu c t , sau đây g i t t là ODA). Quy ch này áp d ng cho t t c các đơn v thu c B Xây d ng trong vi c v n đ ng , ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n ODA. Đi u 2. Các nguyên t c cơ b n v v n đ ng, ti p nh n, qu n lý và s d ng ODA c a B Xây d ng Ho t đ ng v n đ ng, ti p nh n, qu n lý và s d ng ODA d a trên các nguyên t c sau: 1. Khuy n khích các đơn v , t ch c, cá nhân thu c B , căn c theo ch c năng nhi m v c a mình, tích c c và ch đ ng trong vi c v n đ ng thu hút các d án ODA ph c v cho nhi m v qu n lý nhà nư c c a Ngành và s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p; 2. Ti p nh n, qu n lý và s d ng ODA ph i đi đôi v i vi c nâng cao hi u qu s d ng và kh năng tr n , phù h p v i kh năng ti p nh n c a các đơn v th c hi n; 3. Các chương trình/d án ODA ph i đư c ti p nh n, qu n lý và s d ng theo đúng quy đ nh c a pháp lu t nh m h tr th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t xã h i c a Chính ph và m c tiêu phát tri n c a Ngành Xây d ng; 4. Phân đ nh rõ trách nhi m, đ m b o s ph i h p ch t ch gi a các đơn v và phát huy tính ch đ ng c a đơn v th c hi n chương trình/d án; 5. B Xây d ng th ng nh t qu n lý chương trình/d án do các đơn v thu c B th c hi n. Chương 2: XÂY D NG DANH M C VÀ V N Đ NG CHƯƠNG TRÌNH/D ÁN ODA Đi u 3. Các lĩnh v c ưu tiên s d ng ODA c a Ngành Xây d ng 1. Ngu n v n ODA không hoàn l i đư c ưu tiên cho các chương trình/d án thu c các lĩnh v c sau: a) Chi n lư c, đ nh hư ng phát tri n Ngành Xây d ng; b) Nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c cho B Xây d ng và h tr c i cách hành chính; nâng cao năng l c th ch ( t ch c, đào t o, phát tri n ngu n nhân l c, so n th o văn b n quy ph m pháp lu t); c) Quy ho ch và phát tri n đô th ; d) Quy ho ch và phát tri n h t ng k thu t đô th (c p nư c, thoát nư c và v sinh môi trư ng…); e) H tr nghiên c u và chuy n giao công ngh m i ; f) M t s lĩnh v c khác theo quy t đ nh c a B trư ng B Xây d ng. 2. ODA vay ưu đãi đư c ưu tiên cho các chương trình, d án thu c các lĩnh v c x lý nư c th i, x lý ch t th i r n, v sinh môi trư ng, c p nư c, thoát nư c, nâng c p và phát tri n đô th , nhà cho ngư i có
  3. thu nh p th p và các chương trình/d án có quy mô l n, thu h i v n ch m và các d án chuy n giao công ngh m i, tiên ti n. ODA vay ưu đãi có hai ph n, ph n v n h tr k thu t ph c v cho công tác tư v n, chu n b chương trình/d án do B giao cho m t Ban qu n lý th c hi n ; ph n v n vay dành cho đ u tư công trình do các đ a phương làm Ch d án tr c ti p qu n lý và s d ng, tuỳ t ng trư ng h p c th Ban qu n lý c a B có th th c hi n vai trò Ban Đi u ph i trung ương h tr các đ a phương th c hi n d án. Đi u 4. Xây d ng Danh m c chương trình/ d án ODA 1. Đ xu t chương trình/d án ODA: Hàng năm, căn c vào quy ho ch, k ho ch phát tri n c a ngành và ch c năng, nhi m v c a đơn v mình, các đơn v ch đ ng đ xu t danh m c chương trình, d án c n thu hút, v n đ ng vi n tr ODA kèm theo đ cương sơ b g i v V K ho ch th ng kê đ t ng h p và V H p tác Qu c t đ v n đ ng tài tr . 2. L a ch n chương trình/d án ODA: V K ho ch Th ng kê ch trì, ph i h p v i V H p tác Qu c t và các V chuyên ngành, t ng h p danh m c chương trình/d án ODA báo cáo lãnh đ o B xem xét và có văn b n g i B K ho ch và Đ u tư đ ngh xin tài tr ODA. Đi u 5. V n đ ng ODA V H p tác Qu c t là đơn v đ u m i, ph i h p v i V K ho ch Th ng kê, V chuyên ngành và các đơn v thu c B ti n hành v n đ ng ODA trên cơ s : - Các lĩnh v c ưu tiên s d ng v n ODA c a ngành Xây d ng; - Danh m c chương trình/d án ODA ưu tiên thu hút, v n đ ng đã đư c c p có th m quy n phê duy t. - Các lĩnh v c ưu tiên c a các Nhà tài tr song phương và đa phương đ i v i ngành Xây d ng. - Các d án đ t xu t không n m trong danh m c phê duy t có nhu c u s d ng ngu n vi n tr ODA c a các đơn v thu c B . Chương 3: CHU N B , TH M Đ NH, PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH/ D ÁN ODA Đi u 6. Chu n b chương trình/ d án 1. Sau khi nh n đư c thông báo chính th c v danh m c các chương trình/ d án ODA, V H p tác Qu c t ph i h p v i V T ch c Cán b và các V liên quan đ xu t v t ch c và nhân s trình B trư ng ra quy t đ nh thành l p Ban chu n b chương trình/ d án (sau đây g i là Ban chu n b d án), c Trư ng ban chu n b d án ho c ra quy t đ nh giao nhi m v chu n b d án cho đơn v Ch d án th c hi n. 2. Ban chu n b chương trình/d án ho c Ch d án có nhi m v : a. Nghiên c u, n m v ng các quy đ nh c a B Xây d ng và Nhà tài tr v quá trình chu n b và th c hi n chương trình/d án; b. Tìm hi u rõ m c tiêu, yêu c u và đi u ki n đ t ra đ i v i chương trình/ d án; c. L p k ho ch chu n b chương trình/d án theo n i dung qui đ nh trình B trư ng phê duy t; d. Xác đ nh rõ yêu c u v nhân s , đào t o, kinh phí (k c v n ng trư c n u có), phương ti n làm vi c và các m i quan h c n x lý trong quá trình chu n b chương trình/d án; e. T ch c huy đ ng các ngu n l c thích h p cho vi c chu n b chương trình/d án; g. Làm đ u m i ph i h p v i các t ch c trong nư c và Nhà tài tr trong quá trình l p văn ki n chương trình/d án; h. D th o quy ch t ch c ho t đ ng và các văn b n c n thi t khác cho Ban qu n lý d án; i. Chu n b văn ki n chương trình/d án theo n i dung qui đ nh t i qui ch qu n lý và s d ng ODA và các văn b n hư ng d n có liên quan đ trình B trư ng phê duy t.
  4. k. Tham gia đàm phán đi u ư c qu c t c th v ODA. Đi u 7. Th m đ nh, phê duy t chương trình/ d án ODA 1. Đ i v i các chương trình/d án thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph , V K ho ch Th ng kê là đ u m i, ph i h p v i V H p tác Qu c t , các V chuyên ngành và đơn v liên quan, làm vi c v i cơ quan ch trì t ch c th m đ nh là B K ho ch và Đ u tư và các b , ngành liên quan. V chuyên ngành ch u trách nhi m chính v n i dung chuyên môn trong quá trình th m đ nh. 2. Đ i v i các chương trình/d án thu c th m quy n phê duy t c a B trư ng B xây d ng, V chuyên ngành ch trì th m đ nh ph n n i dung chuyên môn, V Kinh t Tài chính th m đ nh ph n d toán, V K ho ch Th ng kê t ng h p k t qu trình B trư ng phê duy t và thông báo B K ho ch Đ u tư theo quy đ nh; V H p tác Qu c t thông báo cho Nhà tài tr . Chương 4: ĐÀM PHÁN, KÝ ĐI U Ư C QU C T V ODA Đi u 8. Đàm phán, ký k t đi u ư c qu c t khung v ODA V H p tác Qu c t là đ u m i, ph i h p v i V K ho ch Th ng kê và các đơn v liên quan chu n b n i dung và tham gia cùng B K ho ch và Đ u tư trong quá trình đàm phán, ký k t v i Nhà tài tr các đi u ư c qu c t khung v ODA. Đi u 9. Đàm phán, ký k t đi u ư c qu c t c th v ODA 1. Đ i v i d án thu c th m quy n phê duy t và ký k t c a Th tư ng Chính ph , V H p tác Qu c t đ u m i, ph i h p V K ho ch Th ng kê, V chuyên ngành, Ban chu n b d án tham gia đàm phán. 2. Đ i v i d án thu c th m quy n phê duy t và ký k t c a B trư ng B Xây d ng, V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i V K ho ch Th ng kê, V chuyên ngành, Ch d án/ Ban chu n b d án t ch c đàm phán và ký k t đi u ư c qu c t v i Nhà tài tr . 3. Đ i v i các kho n ODA do Nhà tài tr cung c p theo chương trình ho c d án riêng l không n m trong k ho ch và không ký k t đi u ư c qu c t khung v ODA, V K ho ch Th ng kê ch trì, ph i h p v i V H p tác Qu c t , V chuyên ngành, làm vi c v i B K ho ch và Đ u tư đ có văn b n trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t b sung. Đi u 10. Lưu tr văn b n ký k t 1. Các đi u ư c qu c t đư c Chính ph u quy n cho B Xây d ng ký k t, b n chính đư c g i lưu tr t i B Ngo i giao; b n sao đư c lưu t i Văn phòng B và g i V K ho ch Th ng kê, V H p tác Qu c t , V chuyên ngành, V Kinh t Tài chính, Ch d án, Ban chu n b d án đ tri n khai th c hi n. 2. Các đi u ư c qu c t do B Xây d ng ký k t: a- B n g c g i lưu t i Văn phòng B ; b-Văn phòng B sao g i cho các đơn v liên quan đ th c hi n. 3. Khi k t thúc chương trình/d án, Ch d án ph i lưu tr t t c văn b n, h sơ, tài li u c a chương trình/d án. Chương 5: QU N LÝ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA Đi u 11. Phân công trách nhi m 1.V K ho ch th ng kê: a. Đ u m i v nghi p v k ho ch, theo dõi, t ng h p tình hình th c hi n chương trình/d án ODA, l p báo cáo t ng h p và báo cáo đánh giá hi u qu chương trình/d án g i B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính theo quy đ nh; b. Ph i h p v i V Kinh t Tài chính b trí v n đ i ng th c hi n d án, hư ng d n các Ch d án/ Ban qu n lý d án s d ng v n theo đúng quy đ nh;
  5. c. Ch trì, ph i h p v i V chuyên ngành, V Kinh t Tài chính, V H p tác Qu c t t ch c th m đ nh h sơ m i th u, k t qu đ u th u tham gia các chương trình, d án do B Xây d ng qu n lý; d. Thông báo b ng văn b n v danh m c các chương trình/d án c a B đã đư c Th tư ng Chính ph , B trư ng B Xây d ng phê duy t và Nhà tài tr cam k t tài tr đ n các đơn v có chương trình/d án. 2.V H p tác Qu c t : a. Hư ng d n các đơn v trong vi c v n đ ng , thu hút, ti p nh n ODA, tuân th quy đ nh t p quán qu c t ; h tr các đơn v v các v n đ liên quan đ n xu t nh p c nh cho chuyên gia, ch đ chuyên gia nư c ngoài làm vi c cho các chương trình/d án; b. Là đ u m i, ph i h p v i V K ho ch th ng kê, V chuyên ngành và V Kinh t tài chính hư ng d n, h tr Ch d án/ Ban chu n b d án l p k ho ch chu n b và xây d ng văn ki n chương trình/d án ODA; 3. V Kinh t Tài chính a. Hư ng d n Ch d án/ Ban chu n b d án v tài chính d án trong khi l p văn ki n d án, bao g m vi c xác đ nh các kho n đóng góp c a phía Vi t Nam (v n đ i ng) và xem xét tính h p lý n i dung các kho n chi t kho n nư c ngoài tài tr ; b. Hư ng d n Ban qu n lý d án xây d ng quy ch qu n lý tài chính, đ nh m c chi tiêu đ i v i chương trình/d án ODA; c. Hư ng d n Ban qu n lý d án l p k ho ch tài chính, gi i ngân, ch đ k toán, báo cáo tài chính trình B Xây d ng và B Tài chính theo n i dung đã phê duy t; d. Th m đ nh trình B trư ng phê duy t d toán và quy t toán chương trình/ d án; e. Ki m tra đ nh kỳ ho c b t thư ng đ i v i các Ban qu n lý d án theo ch đ o c a B trư ng; g. Đ u m i, ph i h p v i V K ho ch Th ng kê hư ng d n vi c qu n lý, bàn giao tài s n và k t qu d án cho các đơn v qu n lý, s d ng theo quy đ nh. 4. V T ch c Cán b a. Ch trì, ph i h p v i các v liên quan đ xu t thành l p Ban chu n b d án, Ban ch đ o d án, Ban qu n lý d án, Giám đ c d án, trình B trư ng quy t đ nh; b. H tr Ban qu n lý d án trong vi c tuy n ch n nhân s đ th c hi n chương trình/d án; c. Hư ng d n các Ban qu n lý d án xây d ng quy ch t ch c, ho t đ ng, theo dõi ki m tra vi c th c hi n quy ch . 5. V chuyên ngành a. Ch trì ho c tham gia th m đ nh chương trình/d án theo s phân công c a B trư ng; b. Tham gia th m đ nh h sơ m i th u, k t qu đ u th u c a các chương trình/ d án; c. Ch trì theo dõi, ch đ o th c hi n chương trình/d án ODA v lĩnh v c chuyên môn có liên quan; d. Tham gia nghi m thu các chương trình/d án ODA; e. Ch trì ho c tham gia t ng k t chương trình/d án. 6. Các V ch c năng Các V ch c năng có trách nhi m ph i h p, h tr Ban qu n lý/ Ch d án theo ch c năng, nhi m v đư c phân công. Đi u 12. T ch c b máy th c hi n chương trình/d án 1. Ban ch đ o chương trình/d án a. Ban ch đ o chương trình/d án đư c thành l p khi có yêu c u trên cơ s n i dung, quy mô ho c theo tho thu n v i Nhà Tài tr đ i v i t ng chương trình/ d án, Trư ng ban ch đ o có th là m t Th trư ng ho c Th trư ng đơn v , thành viên Ban ch đ o bao g m đ i di n c a các b ngành, đ a phương và đơn v có liên quan và đ i di n c a các Nhà tài tr (n u có).
  6. b. Ban Ch đ o chương trình/d án có nhi m v : - Đ ra ch trương, k ho ch ph i h p ho t đ ng th c hi n chương trình/ d án; - Quy t đ nh nh ng bi n pháp cơ b n b o đ m th c hi n thành công chương trình/d án; - Ch đ o vi c ki m tra, giám sát, sơ k t và t ng k t chương trình/d án; - Xem xét đi u ch nh n i dung chương trình/d án khi c n thi t. 2. Ch d án a. Trư ng h p B Xây d ng là Ch chương trình/d án ODA thì B trư ng giao nhi m v cho m t Ban qu n lý ho c m t đơn v thu c B làm Ch d án; b. Ch d án có nhi m v tr c ti p qu n lý và s d ng ngu n v n ODA và v n đ i ng (n u có) đ th c hi n n i dung chương trình/d án và ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v ti n đ , ch t lư ng và hi u qu c a chương trình/d án. 3. Ban qu n lý d án a. Ban qu n lý d án đư c B trư ng ho c Ch d án ra quy t đ nh thành l p và đư c giao nhi m v qu n lý d án cho m t ho c m t s chương trình/d án; b. Ban qu n lý d án th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình theo quy t đ nh c a B trư ng và các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c; c. B trư ng ra quy t đ nh b nhi m Giám đ c d án ( ho c Trư ng ban qu n lý d án), Phó Giám đ c d án, K toán trư ng thu c Ban qu n lý d án . 4. Giám đ c d án có nhi m v : a. Ch u trách nhi m trư c B trư ng v m i v n đ có liên quan đ n th c hi n chương trình/d án; b. Tuy n ch n cán b , nhân viên đ s lư ng và năng l c theo yêu c u c a chương trình/d án; c. Xây d ng k ho ch ho t đ ng và d toán ngân sách (tháng, quý, năm và dài h n) c a chương trình/d án trình c p có th m quy n phê duy t; d. L p k ho ch và th t c rút v n đ i ng trong nư c và v n nư c ngoài theo ti n đ c a chương trình/d án; e. Ch p hành các quy ch tài chính, ch đ th ng kê, k toán và các qui đ nh v thanh tra, ki m tra tài chính theo pháp lu t hi n hành; f. Th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ ho c b t thư ng (khi có yêu c u) v B , các B ngành liên quan và nhà tài tr theo quy đ nh và tho thu n v i nhà tài tr ; g. Ch trì vi c tuy n ch n chuyên gia trong nư c và chuyên gia nư c ngoài làm vi c cho d án theo k ho ch c a chương trình/d án; h. T ch c đ u th u tuy n ch n tư v n, nhà th u xây d ng, mua s m thi t b cho d án theo các qui đ nh hi n hành c a Nhà nư c và tho thu n v i nhà tài tr ; i. T ch c theo dõi, đôn đ c th c hi n các ho t đ ng c a chương trình/d án; k. Qu n lý ho t đ ng c a các chuyên gia làm vi c cho chương trình/d án; m. T ch c giám sát, đánh giá ti n đ th c hi n chương trình/d án và sơ k t, t ng k t ti n đ tri n khai d án theo đ nh kỳ và khi k t thúc chương trình/ d án; báo cáo k t qu th c hi n v B Xây d ng và nhà tài tr . Chương 6: THEO DÕI , DANH GIA, NGHI M THU, BAN GIAO CHƯƠNG TRÌNH/D ÁN Đi u 13. Ch đ báo cáo và theo dõi, đánh giá
  7. Ban qu n lý d án có trách nhi m theo dõi, đánh giá chương trình/d án ODA theo k ho ch ghi trong văn ki n chương trình/d án; t ch c các cu c h p ki m đi m gi a các bên theo đ nh kỳ ho c đ t xu t; l p báo cáo th c hi n, báo cáo k t thúc và t ch c t ng k t chương trình/d án theo các quy đ nh hi n hành. Ban qu n lý chương trình/d án g i các báo cáo đ nh kỳ, t ng k t ho c đ t xu t đ n các cơ quan liên quan theo quy đ nh; đ i v i B Xây d ng là các v : K ho ch Th ng kê, V chuyên ngành, H p tác qu c t , Kinh t Tài chính . Đi u 14. Nghi m thu, khai thác, s d ng k t qu chương trình/d án 1. Ch d án t ch c nghi m thu, khai thác, s d ng và có bi n pháp đ duy trì, phát huy k t qu c a chương trình/d án. 2.V K ho ch Th ng kê ch trì, ph i h p v i V H p tác Qu c t , V chuyên ngành và các đơn v liên quan t ch c nghi m thu, bàn giao. 3. V Kinh t Tài chính ch trì ph i h p v i các V liên quan t ch c quy t toán và qu n lý tài s n chương trình/d án. Chương 7 : T CH C TH C HI N Đi u 15. Các đơn v ch c năng c a B Xây d ng có trách nhi m ph i h p, theo dõi, ch đ o, ki m tra vi c ch p hành các qui đ nh c a Nhà nư c trong vi c th c hi n các chương trình d án ODA c a các đơn v thu c B . Đi u 16. Quy ch này thay th các văn b n liên quan trư c đây do B Xây d ng ban hành v vi c qu n lý các d án ODA do các đơn v thu c B th c hi n; trong quá trình th c hi n n u có v n đ vư ng m c, các đơn v c n ph n ánh k p th i v B Xây d ng đ nghiên c u s a đ i, b sung, hoàn ch nh Quy ch này./. B TRƯ NG Nguy n H ng Quân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản