Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
101
lượt xem
12
download

Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 24/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A NHÀ THU C B NH VI N B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t Dư c s 34/2005-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 79/2006/N -CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Dư c; Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý dư c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v t ch c và ho t ng c a nhà thu c b nh vi n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Y t ngành, Giám c các b nh vi n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Cao Minh Quang
  2. QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A NHÀ THU C B NH VI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 24/2008/Q -BYT ngày 11/7/2008 c a B trư ng B Yt ) th ng nh t qu n lý ho t ng bán l thu c trong b nh vi n, vi n nghiên c u có giư ng b nh (sau ây g i chung là b nh vi n) nh m ph c v có hi u qu công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân, B Y t quy nh v t ch c và ho t ng c a các nhà thu c b nh vi n như sau: I. QUY NNH V T CH C 1. Nhà thu c b nh vi n là cơ s bán l thu c trong khuôn viên b nh vi n ư c t ch c theo các hình th c: nhà thu c, qu y thu c ho c cơ s chuyên bán l thu c ông y, thu c t dư c li u. Riêng hình th c qu y thu c ch ư c m t i các b nh vi n trên a bàn các huy n thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Giám c b nh vi n ch u trách nhi m v ho t ng c a nhà thu c b nh vi n. Trong trư ng h p liên doanh, liên k t thì giám c ơn v , ho c cá nhân liên doanh, liên k t cùng ch u trách nhi m v i giám c b nh vi n v ho t ng c a nhà thu c b nh vi n. 3. Không ư c s d ng ngu n kinh phí s nghi p (k c ngu n vi n tr và vi n phí) làm v n ho t ng cho nhà thu c b nh vi n. 4. M i nhà thu c b nh vi n ph i có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh thu c theo quy nh t i Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 c a B Y t hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u v i u ki n kinh doanh thu c theo quy nh c a Lu t Dư c và Ngh nh 79/2006/N -CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Dư c. 5. Nhà thu c b nh vi n ph i có cơ s v t ch t k thu t và nhân s áp d ng nguyên t c, tiêu chuNn “Th c hành t t nhà thu c” theo l trình sau: a) Hình th c nhà thu c: - K t ngày 01/01/2009 ph i t nguyên t c, tiêu chuNn "Th c hành t t nhà thu c". - Các nhà thu c thành l p m i t i các qu n, phư ng n i thành c a các thành ph : Hà N i, à N ng, H Chí Minh và C n Thơ ph i t nguyên t c, tiêu chuNn "Th c hành t t nhà thu c". b) Hình th c qu y thu c: K t ngày 01/01/2010, ph i t nguyên t c, tiêu chuNn "Th c hành t t nhà thu c". c) Hình th c cơ s bán l thu c ông y, thu c t dư c li u: Tri n khai theo l trình quy nh t i Kho n 3 M c I Chương III nguyên t c, tiêu chuNn "Th c hành t t nhà thu c".
  3. II. QUY NNH V HO T NG 1. Ph m vi ho t ng chuyên môn c a nhà thu c b nh vi n: a) Bán l thu c thành phNm ư c ph p lưu hành. b) Bán l m t s lo i thu c chuyên khoa ư c pha ch theo ơn c a b nh vi n (theo hư ng d n t i ti t 4 kho n 2.1 i u 2 Quy ch ăng ký thu c ban hành theo Quy t nh s 3121/2001/Q -BYT ngày 18/7/2001 c a B trư ng B Y t ). c) Mua ho c y thác nh p khNu các thu c ph c v cho nhu c u i u tr c a b nh vi n. d) Danh m c thu c t i nhà thu c b nh vi n ph i áp ng danh m c thu c i u tr cho ngư i b nh do H i ng thu c và i u tr c a b nh vi n công b . 2. Nhà thu c b nh vi n căn c i u ki n th c t c a b nh vi n s p x p bán thu c theo ca m b o cung ng thu c cho ngư i b nh k c ngoài gi hành chính, ngày l , ngày ngh . 3. Nhà thu c b nh vi n th c hi n niêm y t giá thu c theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2007 c a Liên B Y t – B Tài chính – B Công Thương hư ng d n th c hi n qu n lý nhà nư c v giá thu c d ng cho ngư i và không ư c bán cao hơn giá niêm y t. 4. Giá bán l t i nhà thu c b nh vi n bao g m giá mua ghi trên hóa ơn khi cơ s nh p hàng (giá g c) và th ng s bán l (chi phí h p lý và l i nhu n h p lý cho vi c th c hi n khâu bán l ). bình n th trư ng thu c và m b o quy n l i khám ch a b nh c a ngư i dân, B Y t t m th i quy nh th ng s bán l t i a như sau: STT Tr giá c a thu c tính trên giá g c c a Th ng s bán l t i a ơn v úng gói nh nh t 1 Nh hơn ho c b ng 1.000 20% 2 Trên 1.000 n 5.000 15% 3 Trên 5.000 n 100.000 10% 4 Trên 100.000 n 1.000.000 7% 5 Trên 1.000.000 5% B Y t s i u ch nh th ng s bán l t i a trên theo t ng th i kỳ cho ph h p v i tình hình th c ti n c a th trư ng. ơn v úng gói nh nh t ư c tính như sau: STT D ng bào ch ơn v úng gói nh nh t 1 Viên Viên
  4. 2 D ng l ng ng, chai, l , túi, ng tiêm úng s n thu c 3 D ng b t pha tiêm ng, chai, l , ng tiêm úng s n thu c 4 D ng b t, c m pha u ng Gói, chai, l 5 Kem, m , gel d ng ngoài Tuýp, l 6 Thu c dán Mi ng dán III. T CH C TH C HI N 1. T t c các b nh vi n, vi n nghiên c u có giư ng b nh có trách nhi m t ch c, tri n khai th c hi n Quy nh này, Ch th s 01/2008/CT-BYT ngày 25/01/2008 và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. 2. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không ư c m cơ s bán l thu c c a chính doanh nghi p theo quy nh t i Ngh quy t s 76/2003/QH11 c a Qu c h i ngày 29/11/2006 ph chuNn Ngh nh thư v vi c Vi t Nam gia nh p T ch c Thương m i th gi i, Quy t nh c a B Thương m i s 10/2007/Q -BTM ngày 21/05/2007 v vi c công b l trình th c hi n ho t ng mua bán hàng hóa và các ho t ng liên quan tr c ti p n mua bán hàng hóa. 3. B Y t , S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c thanh tra, ki m tra các nhà thu c b nh vi n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh các ơn v , cá nhân có ý ki n b ng văn b n v B Y t (C c Qu n lý dư c) xem x t, gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản