Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
89
lượt xem
15
download

Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------ c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 24/2008/Q -NHNN Hà N i, ngày 22 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH THU I TI N KHÔNG TIÊU CHU N LƯU THÔNG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 87/1998/N -CP ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a Chính ph v phát hành, thu h i và thay th ti n gi y, ti n kim lo i; Theo ngh c a C c trư ng C c Phát hành và Kho qu , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch thu i ti n không tiêu chuNn lưu thông. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1722/2004/Q -NHNN ngày 31/12/2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành Quy ch thu h i và i ti n không tiêu chuNn lưu thông. i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Phát hành và Kho qu , Th trư ng các ơn v liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám c (Giám c) t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph (2 b n); - B Tư pháp ( ki m tra); - Lưu: VP, PC, PHKQ. ng Thanh Bình
  2. QUY CH THU I TI N KHÔNG TIÊU CHU N LƯU THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2008/Q -NHNN ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà Nư c) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c thu i, óng gói, giao nh n ti n không tiêu chuNn lưu thông c a Ngân hàng Nhà Nư c, t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c. i u 2. Ti n không tiêu chu n lưu thông 1. Ti n không tiêu chuNn lưu thông là ti n gi y (ti n cotton và ti n polymer), ti n kim lo i do Ngân hàng Nhà Nư c Vi t Nam phát hành, ang lưu hành h p pháp nhưng b rách nát, hư h ng ư c phân lo i theo các tiêu chuNn do Ngân hàng Nhà Nư c Vi t Nam quy nh. 2. Ngân hàng Nhà Nư c Vi t Nam công b công khai tiêu chuNn ti n không tiêu chuNn lưu thông làm cơ s cho vi c tuy n ch n, thu i ti n không tiêu chuNn lưu thông. i u 3. Trách nhi m thu i ti n không tiêu chu n lưu thông Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh), S Giao d ch Ngân hàng Nhà Nư c, t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c (sau ây g i chung là ơn v thu i) có trách nhi m thu i ti n không tiêu chuNn lưu thông cho các t ch c, cá nhân và niêm y t công khai t i nơi giao d ch quy nh thu i ti n không tiêu chuNn lưu thông c a Ngân hàng Nhà Nư c Vi t Nam. Chương 2. TI N KHÔNG TIÊU CHU N LƯU THÔNG i u 4. Phân lo i ti n không tiêu chu n lưu thông 1. Ti n rách nát, hư h ng do quá trình lưu thông a. Ti n gi y b thay i màu s c, m nh t hình nh hoa văn, ch , s ; nhàu, nát, nhoè, bNn, cũ; rách t i hay li n m nh ư c can dán l i, rách m t góc (kích thư c theo m i c nh t ti n không quá 10mm).
  3. b. Ti n kim lo i b mòn, hư h ng m t ph n ho c toàn b hình nh, hoa văn, ch , s và l p m trên ng ti n. 2. Ti n rách nát, hư h ng do quá trình b o qu n. a. Ti n gi y b bNn; th ng l , rách m t m t ph n; cháy ho c bi n d ng do ti p xúc v i ngu n nhi t cao; gi y in, màu s c, c i m k thu t b o an c a ng ti n b bi n i do tác ng c a hóa ch t (như ch t tNy r a, axít, ch t ăn mòn…); vi t, v , tNy xóa; ng ti n b m c ho c bi n d ng b i các lý do khác nhưng không do hành vi h y ho i. b. Ti n kim lo i b cong, vênh, thay i nh d ng, hình nh thi t k do tác ng c a ngo i l c ho c nhi t cao; b han g do ti p xúc v i hoá ch t ăn mòn kim lo i. 3. Ti n b l i k thu t do quá trình in, úc c a nhà s n xu t như gi y in b g p n p làm m t hình nh ho c m t màu in, l i l m bNn m c in và các l i khác trong khâu in, úc. Chương 3. THU I TI N KHÔNG TIÊU CHU N LƯU THÔNG i u 5. Tuy n ch n ti n không tiêu chu n lưu thông Trong quá trình thu, chi ti n m t v i các t ch c, cá nhân (sau ây g i chung là khách hàng), ơn v thu i ph i th c hi n tuy n ch n và thu h i ti n không tiêu chuNn lưu thông theo quy nh t i Kho n 1 i u 4 Quy ch này. Trong quá trình ki m m, giao nh n ti n m t gi a các ơn v thu i, Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh, S giao d ch Ngân hàng Nhà Nư c n u phát hi n ti n rách nát, hư h ng do quá trình b o qu n l n trong bó ti n tiêu chuNn lưu thông thì th c hi n thu phí theo quy nh t i i u 8 Quy ch này và báo n phí i ti n không tiêu chuNn lưu thông cho ơn v có tên trên niêm phong. i u 6. i ti n không tiêu chu n lưu thông 1. i v i ti n không tiêu chuNn lưu thông quy nh t i kho n 1 và kho n 3 i u 4 Quy ch này, ơn v thu i có trách nhi m th c hi n vi c thu i ngay cho khách hàng có nhu c u, không h n ch v s lư ng, không yêu c u th t c gi y t và không thu phí. 2. i v i ti n không tiêu chuNn lưu thông quy nh t i Kho n 2 i u 4 Quy ch này, khách hàng n p hi n v t cho ơn v thu i. ơn v thu i nh n và xét i theo các i u ki n sau: - Ti n rách nát, hư h ng không ph i do hành vi h y ho i; - Trư ng h p t ti n b cháy, th ng rách m t m t ph n thì di n tích còn l i ph i b ng ho c l n hơn 60% so v i di n tích t ti n cùng lo i; n u ư c can dán t hai ho c ba m nh c a m t t ti n nguyên g c thì ph i có di n tích l n hơn 90% so v i di n tích t ti n cùng lo i và còn gi nguyên b c c m t t ti n, ng th i nh n bi t ư c các y u t b o an;
  4. - i v i ti n polymer b cháy ho c bi n d ng co nh l i do ti p xúc v i ngu n nhi t cao, thì di n tích còn l i t i thi u ph i b ng 30% so v i di n tích t ti n cùng lo i và còn gi nguyên b c c m t t ti n, ng th i nh n bi t ư c ít nh t hai trong các y u t b o an sau: y u t hình Nn trong c a s nh : m c không màu phát quang; phát quang hai hàng s sêri; chân dung Ch t ch H Chí Minh. Căn c i u ki n xét i ư c quy nh t i Kho n 2 i u này, ơn v thu i th c hi n i cho khách hàng và thu phí i ti n không tiêu chuNn lưu thông theo quy nh t i i u 8 Quy ch này. N u không i u ki n ư c i, ơn v thu i tr l i cho khách hàng và thông báo lý do không i. Trư ng h p các t ti n không xác nh ư c có i u ki n ư c i hay không và c n giám nh, khách hàng ph i có gi y ngh i ti n (theo m u s 01 ính kèm). i u 7. Giám nh ti n không tiêu chu n lưu thông 1. Trư ng h p không xác nh ư c ti n có i u ki n ư c i hay không, trong th i gian 3 ngày làm vi c k t ngày nh n hi n v t c a khách hàng, t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c chuy n hi n v t kèm gi y ngh giám nh (theo m u s 02 ính kèm) v Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh trên a bàn giám nh. Riêng S Giao d ch Ngân hàng Nhà Nư c chuy n hi n v t kèm gi y ngh giám nh v C c Phát hành và Kho qu . 2. Trong th i gian 3 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ngh giám nh c a ơn v thu i, Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh thông báo k t qu giám nh b ng văn b n và tr hi n v t cho ơn v ngh giám nh. Trư ng h p không giám nh ư c, trong th i gian 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c hi n v t và ngh giám nh c a ơn v thu i ho c ngh i ti n c a khách hàng, Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh chuy n hi n v t kèm gi y ngh giám nh v C c Phát hành và Kho qu ho c Chi c c Phát hành và Kho qu t i Thành ph H Chí Minh giám nh. 3. Trong th i gian 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ngh giám nh c a Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh; S Giao d ch Ngân hàng Nhà Nư c, C c Phát hành và Kho qu ho c Chi c c Phát hành và Kho qu t i Thành ph H Chí Minh thông báo k t qu giám nh b ng văn b n; ng th i tr l i hi n v t cho ơn v ngh giám nh. 4. ơn v ngh giám nh quy t nh phương th c v n chuy n ti n không tiêu chuNn lưu thông và ch u trách nhi m m b o an toàn trong quá trình v n chuy n. i u 8. Phí i ti n không tiêu chu n lưu thông 1. Phí i ti n không tiêu chuNn lưu thông theo quy nh t i Kho n 2 i u 6 Quy ch này là 4% t ng giá tr ti n không tiêu chuNn lưu thông ư c i nhưng m c phí t i thi u cho m t món i là 2.000 . 2. Phí i ti n không tiêu chuNn lưu thông ã bao g m thu giá tr gia tăng và ư c h ch toán vào thu nh p c a ơn v thu i. i u 9. X lý ti n hư h ng, bi n d ng nghi do hành vi hu ho i
  5. Trư ng h p phát hi n ti n bi n d ng, hư h ng không tiêu chuNn lưu thông nghi do hành vi h y ho i, ơn v thu i l p biên b n, t m thu gi hi n v t và chuy n ngay n cơ quan Công an trên a bàn i u tra, giám nh. K t lu n c a cơ quan Công an là cơ s ơn v thu i th c hi n i cho khách hàng ho c x lý hi n v t theo quy nh c a pháp lu t Chương 4. ÓNG GÓI, GIAO NH N TI N KHÔNG TIÊU CHU N LƯU THÔNG i u 10. óng gói ti n không tiêu chu n lưu thông 1. Sau khi thu i ti n không tiêu chuNn lưu thông, ơn v thu i ki m m, b o qu n theo quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà Nư c Vi t Nam n p v S giao d ch Ngân hàng Nhà Nư c, Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh trên a bàn. Gi y ngh i ti n c a khách hàng lưu t i ơn v thu i. 2. Khi thu nh n ti n không tiêu chuNn lưu thông c a các ơn v thu i, Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh, S giao d ch Ngân hàng Nhà Nư c có trách nhi m ki m tra n u m b o úng quy nh v i u ki n ư c i, Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh, S giao d ch Ngân hàng Nhà Nư c óng gói theo quy nh hi n hành v óng gói, niêm phong ti n m t c a Ngân hàng Nhà Nư c Vi t Nam. Trư ng h p ti n bi n d ng không th óng bó, Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh, S giao d ch Ngân hàng Nhà Nư c th c hi n óng gói theo quy cách: 100 t cùng m nh giá óng vào 1 túi nh , 10 túi nh óng vào 1 túi l n, 10 túi l n óng vào 1 bao. Bao ti n ph i ư c niêm phong, k p chì theo như quy nh hi n hành. 3. Vi c óng gói ti n b cháy ho c bi n d ng do ti p xúc v i ngu n nhi t cao c a các Kho ti n Trung ương th c hi n như quy nh t i Kho n 2 i u này. 4. Trư ng h p không s lư ng óng bó (ho c túi), ơn v thu i óng gói, b o qu n riêng thu n ti n trong ki m m, giao nh n. i u 11. Giao nh n ti n không tiêu chu n lưu thông. 1. Vi c giao nh n ti n không tiêu chuNn lưu thông gi a ơn v thu i và Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh, S giao d ch Ngân hàng Nhà Nư c th c hi n theo nh kỳ do Giám c Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh, Giám c S giao d ch Ngân hàng Nhà Nư c quy nh. 2. Vi c giao nh n ti n không tiêu chuNn lưu thông gi a Ngân hàng Nhà Nư c Chi nhánh, S giao d ch Ngân hàng Nhà Nư c v i các kho ti n Trung ương và Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh t nh Bình nh th c hi n theo bó 10 th p, túi 1.000 t (ho c 1.000 mi ng) nguyên niêm phong. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH
  6. i u 12. X lý vi ph m Các ơn v thu i vi ph m các quy nh t i Quy ch này tuỳ theo tính ch t m c s b x lý k lu t, x lý hành chính, b i thư ng thi t h i ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. T ch c th c hi n C c Phát hành và Kho qu có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này; Ngân hàng Nhà Nư c chi nhánh ki m tra vi c thu i ti n không tiêu chuNn lưu thông c a các ơn v thu i trên a bàn. KT. TH NG C PHÓ TH NG C ng Thanh Bình M u s 01. GI Y NGHN I TI N KHÔNG TIÊU CHU N LƯU THÔNG Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph , S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c có trách nhi m thu i ti n không tiêu chuNn lưu thông cho các t ch c, cá nhân 1. Tên khách hàng: 2. Ch ng minh nhân dân s : Công an c p ngày tháng năm (có th s d ng gi y t tuỳ thân h p l khác) 3. a ch 4. i n tho i 5. B ng kê ti n không tiêu chuNn lưu thông Lo i ti n S t Thành ti n S sêri
  7. C ng (Có th kê thành b ng riêng khi c n thi t) 6. Nguyên nhân 7. ngh ngân hàng ………………………. xem xét, thu i. Ngày … tháng … năm Khách hàng Nhân viên thu Ki m soát Th trư ng ơn v thu i i Ghi chú: ơn v thu i giao khách hàng 01 b n sao gi y ngh , có ch ký c a th trư ng ơn v và óng d u. M u s 02. GI Y NGHN GIÁM NNH TI N KHÔNG TIÊU CHU N LƯU THÔNG PH N ƠN VN NGHN GIÁM NNH S D NG PH N ƠN VN GIÁM NNH S D NG 1. ơn v thu i: 7. ơn v giám nh 2. a ch 8. a ch 3. i n tho i 9. i n tho i
  8. 4. B ng kê ti n không tiêu chuN n lưu thông Lo i ti n S t Thành ti n S sêri K T QU GIÁM NNH 10. S ti n i u ki n ư c i 11. S ti n không i u ki n ư c C ng i (Có th kê thành b ng riêng khi c n thi t) (n u có) ………………………………………………………. 5. K t lu n sơ b ……………………………………………………… 12. Nguyên nhân 6. ngh Ngân hàng ……………….. giám nh s ti n không tiêu chuN n lưu thông nêu trên. Ngày tháng năm Th trư ng ơn v thu i (ký, ghi rõ h tên và óng Ngày tháng năm d u) Th trư ng ơn v giám nh (ký, ghi rõ h tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản