Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N BÌNH CHÁNH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 24/2008/Q -UBND Bình Chánh, ngày 26 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 05/2008/Q -UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh v thành l p Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh; Xét ngh c a Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng và c a Trư ng Phòng N i v , t i T trình s 61/TTr-NV ngày 25 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v , Th trư ng các cơ quan, ơn v s nghi p, Ch t ch y ban nhân dân xã, th tr n và Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Q. CH TNCH
  2. Tr n Tr ng Tu n QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh) Chương I VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. V trí, ch c năng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh; ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân huy n ng th i ch u s ch o và hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph . Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân huy n th c hi n qu n lý nhà nư c v tài nguyên t; tài nguyên nư c; tài nguyên khoáng s n; môi trư ng; khí tư ng, th y văn; o c, b n ; v sinh môi trư ng; rác th i. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ho t ng. i u 2. Nhi m v 1. Tham mưu cho y ban nhân dân huy n xây d ng quy ho ch, k ho ch, chương trình công tác hàng năm và dài h n v lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n; 2. Tham mưu cho y ban nhân dân huy n th c hi n công tác qu n lý nhà nư c và gi i quy t khi u n i, t cáo v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng úng theo quy nh c a pháp lu t; 3. Tham mưu, xu t y ban nhân dân huy n quy t nh x lý vi ph m hành chính i v i t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c v các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng; 4. D th o và trình y ban nhân dân huy n ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n chính sách, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c v lĩnh v c thu c ph m vi và thNm quy n qu n lý c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng;
  3. 5. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng; 6. ThNm nh và trình y ban nhân dân huy n xét duy t quy ho ch, k ho ch s d ng t ai c a xã, th tr n; ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c xét duy t; 7. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan l p quy ho ch, k ho ch s d ng t ai hàng năm; i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a huy n trình y ban nhân dân huy n xét duy t; công b và qu n lý vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t; 8. Giúp y ban nhân dân huy n th c hi n vi c thNm nh, ăng ký, c p gi y phép thu c lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; 9. Giúp y ban nhân dân huy n qu n lý nhà nư c i v i t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân trên a bàn huy n thu c lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; 10. Trình y ban nhân dân huy n quy t nh giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích s d ng t, chuy n quy n s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình và cá nhân s d ng t; 11. Qu n lý và theo dõi bi n ng v t ai; c p nh t, ch nh lý các tài li u v t ai và b n phù h p v i hi n tr ng s s ng t theo hư ng d n c a S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph ; 12. T ch c th c hi n và hư ng d n, ki m tra vi c th ng kê, ki m kê, ăng ký t ai; l p và qu n lý h sơ a chính; qu n lý ho t ng o c b n (bao g m ti n l p các lo i b n và d ch v o c b n ); 13. L p k ho ch khai thác ngu n nư c và khoáng s n, hư ng d n và ki m tra vi c s d ng, b o v tài nguyên t, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n; qu n lý ho t ng khai thác tài nguyên nư c và khoáng s n trên a bàn huy n; 14. B o v môi trư ng; phòng, ch ng, kh c ph c suy thoái, ô nhi m, s c môi trư ng, h u qu thiên tai; báo cáo hi n tr ng môi trư ng theo nh kỳ; 15. Qu n lý các ho t ng quét d n, thu gom, v n chuy n rác và x lý ch t th i r n; qu n lý các nghĩa trang và d ch v mai táng trên a bàn huy n theo phân c p; 16. Xây d ng chương trình, k ho ch t ch c th c hi n nhi m v c i cách hành chính nhà nư c thu c lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng theo ch o c a y ban nhân dân huy n. 17. T ch c ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin tài nguyên và môi trư ng trên a bàn huy n. Thu th p, qu n lý, lưu tr thông tin, tư li u v tài nguyên và môi trư ng; 18. T ch c th c hi n các d ch v công trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t;
  4. 19. Th c hi n các nhi m v khác theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n và S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng. i u 3. Quy n h n Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n có quy n h n sau: 1. ư c yêu c u các cơ quan, ơn v , xã, th tr n báo cáo, cung c p s li u có liên quan n lĩnh v c công tác thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng; 2. ư c m i các ngành, ơn v , xã, th tr n hư ng d n chuyên môn, nghi p v và ph bi n ch trương, quy nh c a Nhà nư c liên quan n lĩnh v c công tác do Phòng ph trách; 3. ư c ki m tra ho t ng c a các cơ quan, ơn v , xã, th tr n, các t ch c, cá nhân v các lĩnh v c thu c ch c năng c a Phòng; 4. ư c tham d các kỳ h p c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, xã, th tr n và có ý ki n v n i dung công tác thu c ch c năng, nhi m v c a phòng; 5. ư c Ch t ch y ban nhân dân huy n phân c p ho c y quy n th c hi n m t s công vi c thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n (b ng các quy t nh c th ); 6. Giúp y ban nhân dân huy n nh n xét, ánh giá, b t, khen thư ng, k lu t Cán b , công ch c ngành Tài nguyên và Môi trư ng c a huy n, xã, th tr n. Chương II CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH i u 4. Cơ c u t ch c b máy Phòng Tài nguyên và Môi trư ng do Trư ng phòng ph trách và có t 01 n 03 Phó Trư ng phòng giúp vi c. Trư ng phòng và Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh b nhi m sau khi có ý ki n ch p thu n c a Ban Thư ng v Huy n y. Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân huy n (và Phó Ch t ch ph trách kh i) v toàn b công tác c a Phòng, ng th i ch u trách nhi m th c hi n các ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph . Phó Trư ng phòng là ngư i giúp vi c Trư ng phòng, ư c Trư ng phòng phân công ph trách m t s công vi c c th c a Phòng, liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c khi Trư ng phòng i v ng.
  5. Các b ph n c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng g m có: T Hành chính; T Tài nguyên ( t, nư c, khoáng s n); T Môi trư ng, khí tư ng, th y văn; T Thanh tra pháp ch ; Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ( o c, b n ); T c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i u 5. Biên ch Biên ch c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh trong t ng s ch tiêu biên ch hành chính c a huy n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Lãnh o Phòng căn c biên ch ư c giao, phân công cán b , công ch c th c hi n các m t công tác theo ch c năng, nhi m v c a Phòng. i u 6. Kinh phí ho t ng Kinh phí ho t ng c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n theo Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph v quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí hành chính i v i cơ quan nhà nư c và Quy t nh s 102/2006/Q -UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí hành chính i v i cơ quan nhà nư c. Chương III CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 7. Ch h i h p, làm vi c 1. Ch h i h p: Hàng tháng, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng h p cơ quan m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nu c và nhi m v m i ph i th c hi n. Hàng quý, 06 tháng và cu i năm, Phòng có báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. Phòng có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n ho c c a lãnh o S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph . 2. Ch làm vi c: Cán b , công ch c c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng u có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên t t i bàn làm vi c và eo th công ch c khi th c hi n nhi m v .
  6. Cán b , công ch c ph i t n t y v i công v ; ph i ch p hành nghiêm ch nh gi gi c làm vi c theo quy nh; ph i có thái l ch s , khiêm t n v i khách n liên h công tác; tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a ng nghi p, c a lãnh o Phòng. Cán b , công ch c c a Phòng ph i th c hi n úng Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005. 3. Ch trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan: Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n úng ch trách nhi m iv i ngư i ng u cơ quan trong thi hành nhi m v , công v theo Ngh nh s 157/2007/N -CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph . Có trách nhi m t ch c th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí t i cơ quan úng theo quy nh. i u 8. Quan h công tác 1. i v i S - ngành c p trên: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph ; Trư ng phòng báo cáo cho y ban nhân dân huy n bi t các ch o, hư ng d n c a S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph và t ch c th c hi n các n i dung công tác do S Tài nguyên và Môi trư ng ch o. Th c hi n y các ch báo cáo nh kỳ (ho c t xu t) theo yêu c u c a S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph . 2. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n: Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân huy n (ho c Phó Ch t ch ph trách Kh i) và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân v vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công. Khi H i ng nhân dân huy n có yêu c u, n u ư c s y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân huy n thì Trư ng phòng báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan cho H i ng nhân dân bi t theo quy nh. 3. i v i các Phòng chuyên môn khác: Th c hi n t t m i quan h h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c Phòng ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Phòng chuyên môn khác, Trư ng phòng ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh.
  7. 4. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p cùng v i M t tr n T qu c và các oàn th trong vi c tuyên truy n gi i thích các ch trương c a ng, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v do Phòng qu n lý. Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình Ch t ch y ban nhân dân huy n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 5. i v i y ban nhân dân xã, th tr n: Hư ng d n y ban nhân dân xã, th tr n v n i dung công tác v lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng; Th c hi n ch ki m tra ngành xã, th tr n khi có yêu c u; Cung c p cho y ban nhân dân xã, th tr n các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v c a ngành t i a phương; y ban nhân dân xã, th tr n có trách nhi m th c hi n các n i dung do Phòng Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n; n u có v n chưa th ng nh t thì Ch t ch y ban nhân dân xã, th tr n báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân huy n xem xét gi i quy t. Chương IV I U KHO N THI HÀNH i u 9. i u kho n thi hành Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này. Quy ch này là cơ s pháp lý Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng i u hành, qu n lý ơn v ; là căn c y ban nhân dân huy n giao nhi m v cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng. Trong quá trình th c hi n, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có quy n ki n ngh , xu t Ch t ch y ban nhân dân huy n ban hành quy t nh b sung ho c s a i Quy ch cho phù h p v i tình hình th c t c a huy n và quy nh c a Nhà nư c./.
Đồng bộ tài khoản