Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND về việc thu phí đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 24/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU PHÍ U GIÁ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí và l phí s 38/2001/PL-UBTUQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 05/2005/N -CP ngày 18/01/2005 c a Chính ph v bán u giá tài s n; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph Hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng và Quy t nh s 216/2005/Q -TTg ngày 31/8/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch u giá quy n s d ng t giao u có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính Hư ng d n v m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí u giá; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính Hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân T nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân thành ph Hà N i Khoá XIII Kỳ h p th 17; Xét ngh c a C c thu thành ph Hà N i t i công văn s 17473/CT-THNVDT ngày 21/11/2008 và Báo cáo th m nh s 39/STP-VBPQ ngày 08/01/2009 c a S Tư pháp Thành ph Hà N i, QUY T NNH
  2. i u 1. i tư ng n p phí - T ch c, cá nhân có tài s n bán u giá và ngư i tham gia u giá tài s n. - Không thu phí u giá i v i t ch c, cá nhân có tài s n bán u giá trong trư ng h p tài s n bán u giá là tài s n t ch thu, sung công qu . i u 2. M c thu phí: 1. M c thu phí u giá i v i vi c bán u giá tài s n theo quy nh t i Ngh nh s : 05/2005/N -CP ngày 18/01/2005 c a Chính ph v bán u giá tài s n. a) M c thu phí u giá i v i ngư i có tài s n bán u giá: - Trư ng h p bán ư c tài s n bán u giá thì m c thu phí ư c tính trên giá tr tài s n bán ư c, như sau: STT Giá tr tài s n bán ư c M c thu 1 T 1 tri u ng tr xu ng 50.000 ng T trên 1 tri u ng n 100 tri u 5 % giá tr tài s n bán ư c 2 ng T trên 100 tri u ng n1t ng 5 tri u ng + 1,5% c a ph n giá tr 3 tài s n bán ư c vư t quá 100 tri u ng Trên 1 t ng 18,5 tri u ng + 0,2% c a ph n giá 4 tr tài s n bán ư c vư t quá 1 t ng - Trư ng h p bán u giá tài s n không thành thì ngư i có tài s n bán u giá thanh toán cho ơn v bán u giá các chi phí theo quy nh t i kho n 2, i u 26, Ngh nh s 05/2005/N -CP ngày 18/01/2005 c a Chính ph v bán u giá tài s n. b. M c thu phí u giá i v i ngư i tham gia u giá: M c thu phí u giá i v i ngư i tham gia u giá ư c quy nh tương ng v i giá kh i i m c a tài s n u giá như sau: STT Giá kh i i m c a tài s n M c thu ( ng/h sơ) 1 T 20 tri u ng tr xu ng 20.000 2 T trên 20 tri u ng n 50 tri u ng 50.000 3 T trên 50 tri u ng n 100 tri u ng 100.000 4 T trên 100 tri u ng n 500 tri u ng 200.000 5 Trên 500 tri u ng 500.000
  3. Trư ng h p cu c u giá tài s n không ư c t ch c thì ngư i tham gia u giá tài s n ư c hoàn l i toàn b s ti n phí u giá tài s n mà ngư i tham gia u giá tài s n ã n p. 2. M c thu phí u giá i v i vi c bán u giá quy n s d ng t giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t theo Quy t nh s 216/2005/Q -TTg ngày 31/8/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch u giá quy n s d ng t giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t. M c thu phí u giá i v i ngư i tham gia u giá ư c quy nh tương ng v i giá kh i i m c a quy n s d ng t ho c di n tích t bán u giá như sau: a. Trư ng h p bán u giá quy n s d ng t u tư xây d ng nhà c a h gia ình, cá nhân quy nh t i i m a, kho n 1, i u 3 c a quy ch u giá quy n s d ng t giao có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t ban hành kèm theo Quy t nh s 216/2005/Q -TTg. STT Giá kh i i m c a quy n s d ng t M c thu ( ng/h sơ) 1 T 200 tri u ng tr xu ng 100.000 2 T trên 200 tri u ng n 500 tri u ng 200.000 3 Trên 500 tri u ng 500.000 b. Trư ng h p bán u giá quy n s d ng t khác quy n s d ng t quy nh t i t i i m a, kho n 1, i u 3 c a quy ch u giá quy n s d ng t giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t ban hành kèm theo Quy t nh s 216/2005/Q -TTg. STT Di n tích t M c thu ( ng/h sơ) 1 T 0,5 ha tr xu ng 1.000.000 2 T trên 0,5 ha n 2 ha 3.000.000 3 T trên 2 ha n 5 ha 4.000.000 4 T trên 5 ha 5.000.000 Các m c thu trên ã bao g m thu GTGT trong trư ng h p là phí ngoài ngân sách (do các doanh nghi p kinh doanh d ch v bán u giá thu). i u 3. ơn v thu phí 1. Doanh nghi p kinh doanh d ch v bán u giá tài s n trên a bàn Thành ph Hà N i. 2. ơn v s nghi p có ch c năng bán u giá tài s n ho c H i ng bán u giá tài s n thu c Thành ph Hà N i ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu phí v tên phí, m c thu phí, phương th c thu và cơ quan quy nh thu. Khi thu phí ph i c p ch ng t thu phí cho i tư ng n p phí theo quy nh.
  4. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c 1. i v i ơn v thu phí là ơn v s nghi p có ch c năng bán u giá tài s n ho c H i ng bán u giá tài s n: Phí u giá thu ư c là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, ư c qu n lý, s d ng như sau: + Trư ng h p ơn v thu phí ã ư c ngân sách nhà nư c b o m kinh phí cho vi c t ch c bán u giá thì ơn v thu phí ph i n p toàn b s ti n phí thu ư c vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. + Trư ng h p ơn v thu phí chưa ư c ngân sách nhà nư c b o m kinh phí cho vi c t ch c bán u giá: ơn v thu phí n p 20 ph n trăm (%) vào ngân sách nhà nư c và l i 80 ph n trăm (%) s ti n phí thu ư c trang tr i chi phí cho vi c t ch c bán u giá theo úng hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính theo quy nh. 2. i v i ơn v thu phí là doanh nghi p kinh doanh bán u giá tài s n: Phí u giá thu ư c là kho n thu không thu c ngân sách nhà nư c, ti n phí thu ư c là doanh thu c a ơn v thu phí, ơn v thu phí có nghĩa v n p thu theo quy nh c a pháp lu t i v i s phí thu ư c và có quy n qu n lý, s d ng s ti n thu phí sau khi ã n p thu theo quy nh c a pháp lu t. Hàng năm, ơn v thu phí ph i th c hi n quy t toán thu i v i s ti n phí thu ư c v i cơ quan thu theo quy nh c a pháp lu t v thu hi n hành. 3. i v i trư ng h p u giá quy n s d ng t giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t theo quy nh t i Quy t nh s 216/2005/Q -TTg: ơn v thu phí ư c l i 100% s ti n phí thu ư c chi ph c v công tác u giá; trư ng h p không chi h t thì ph i n p vào ngân sách nhà nư c. Hàng năm, ơn v thu phí ph i th c hi n quy t toán i v i s ti n phí thu ư c v i cơ quan Thu theo quy nh c a pháp lu t v thu , phí hi n hành. i u 5. Ch ng t thu phí 1. i v i doanh nghi p bán u giá tài s n: s d ng hoá ơn giá tr gia tăng do Cơ quan Thu phát hành. 2. i v i các cơ quan, ơn v nhà nư c: s d ng biên lai thu phí do cơ quan Thu phát hành. i u 6. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 7. Hi u l c thi hành
  5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 115/2007/Q -UBND ngày 22/10/2007 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) v vi c thu phí u giá trên a bàn thành ph Hà N i; Quy t nh s 2262/2006/Q -UBND ngày 19/12/2006 c a UBND t nh Hà Tây (cũ) v vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng các lo i phí và l phí trên a bàn t nh Hà Tây. i u 8. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Giám c các S : Tài chính, Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c Thu TP Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n và tương ương, Các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n
Đồng bộ tài khoản