Quyết định số 24-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 24-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24-CP về việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24-CP

  1. H I NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24-CP Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 1974 QUY T Đ NH V VI C B U C Đ I BI U H I Đ NG NHÂN DÂN CÁC C P H I Đ NG CHÍNH PH Căn c vào i u 32 và i u 33 c a Pháp l nh ngày 18-01-1961 v b u c H i ng nhân dân các c p; Căn c vào i u 1 c a Pháp l nh ngày 01-04-1967 quy nh s i m v b u c H i ng nhân dân và y ban Hành chính các c p trong th i chi n; Căn c vào ngh quy t c a H i ng Chính ph trong H i ngh thư ng v H i ng Chính ph ngày 13 tháng 02 năm 1974. QUY T NNH i u 1:- Vi c b u c i bi u H i ng các khu t tr , t nh, và thành ph tr c thu c trung ương s ti n hành vào ngày 05 tháng 05 năm 1974. i u 2.- Ngày b u c i bi u H i ng nhân dân các t nh trong khu t tr Vi t B c, khu t tr Tây B c do các y ban Hành chính khu t tr n nh trong kho ng th i gian t ngày 15 tháng 04 năm 1974 n ngày 15 tháng 05 năm 1974. i u 3.- T nay các công tác chuNn b b u c i bi u H i ng nhân dân các c p s ti n hành trong th i h n quy nh các i u 8, 9, 15, 20, 21, 22, 29,33, 35,và 57 c a Pháp l nh ngày 18 tháng 1 năm 1961 v b u c H i ng nhân dân các c p. i u 4.- Ban hành t ch c c a Chính ph và y ban Hành chính các c p ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T.M H I NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Ph m Văn ng
Đồng bộ tài khoản