Quyết định số 240-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 240-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 240-CT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Lalâu-Lameur tỉnh Gia Lai- Kon Tum do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 240-CT

  1. CH T CH H I Đ NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 240-CT Hà N i, ngày 03 tháng 8 năm 1991 QUY T Đ NH PHÊ DUY T D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG VÙNG KINH T M I LALÂU- LAMEUR T NH GIA LAI- KON TUM CH T CH H I Đ NG B TRƯ NG Xét d án u tư phát tri n kinh t - xã h i vùng kinh t m i Lalâu - Iameur t nh Gia Lai - Kon Tum (t trình s 225/TT-UB ngày 2 tháng 11 năm 1990 c a U ban nhân dân t nh Gia Lai - Kon Tum); Theo ngh c a B trư ng B Lao ng -T hương binh và Xã h i (t trình s 29- L TBXH ngày 1 tháng 8 năm 1991), QUY T Đ NH i u 1. Phê duy t d án u tư xây d ng vùng kinh t m i Lalâu -Iameur theo các n i dung và m c tiêu ch y u sau: 1. Tên d án: Vùng kinh t m i Lalâu-Iameur (huy n Chư Prông) , t nh Gia Lai - Kon Tum. 2. Ch qu n u tư: B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Ch u tư: Do B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch nh, theo ngh c a U ban nhân dân t nh Gia Lai - Kon Tum. 3. Ph m vi vùng d án: Vùng d án bao g m a dư c a xã Lalâu và xã Iameur (kèm theo b n t l 1/25.000). T ng di n tích t nhiên c a vùng 23.500 hécta. Th i kỳ 1991-1995 th c hi n ph n a dư xã Lalâu. 4. M c tiêu, nhi m v : a) Th c hi n n năm 2000:
  2. - Khai hoang ưa vào s n xu t nông nghi p 4.892 hécta tr ng 3005 hécta lúa hai v , 51 hécta lúa 1 v , 1. 836 hécta cây công nghi p và cây m u. ng c : 2.570 hécta. - Chăn nuôi bò th t, bò cái sinh s n và l n. - B o v , khoanh nuôi, tái sinh r ng phòng h : 2.549 hécta và qu n lý, s d ng vùng kinh doanh: 10.627 hécta - Phân b l i lao ng, dân cư: ưa dân t vùng lòng h sông à thu c t nh Hà Sơn Bình và t các t nh phía B c n vùng: 4. 570 h , 9. 450 lao ng, 23.300 nhân khNu. - Gi i quy t vi c làm: 11.450 lao ng. b) Th c hi n th i kỳ 1991 - 1995 (ph n a dư xã Lalâu): - Khai hoang ưa vào s n xu t nông nghi p 1.560 hécta tr ng 1. 050 hécta lúa 2 v , 110 hécta lúa 1 v , 400 hécta cây công nghi p ng n, dài ngày và cây màu. - Chăn nuôi bò th t, bò cái sinh s n và l n. - B o v , khoanh nuôi, tái sinh r ng phòng h 2.842 hécta và qu n lý, s d ng r ng kinh doanh: 8.545 hécta. - Phân b l i lao ng, dân cư: ưa dân t vùng lòng h Sông à thu c t nh Hà Sơn Bình và các t nh phía B c n vùng: 1.500 h , 3. 300 lao ng, 7.000 nhân khNu. - Gi i quy t vi c làm: 5.300 lao ng. 5. u tư cơ b n: Ngoài các ngu n v n liên doanh, liên k t, v n tín d ng u tư, v n vi n tr qu c t , v n c a dân... T ng s v n u tư h tr t ngân sách Nhà nư c th i kỳ 1991 - 1995; 4.500 tri u ng, bao g m: - u tư h tr ban u ch y u cho khai hoang tr ng cây công nghi p và xây d ng ng ru ng: 700 tri u ng. - H tr làm c u và làm m t s o n ư ng tr c n i vùng theo tiêu chuNn ư ng liên xã: 900 tri u ng. - Làm 2 p dâng (Iaglae và Ialop) và kênh tư i 1.570 hécta: 1.860 tri u ng. - Xây d ng m t s công trình phúc l i công c ng g m: tr m xá, trư ng c p 1 và trư ng c p 2: 200 tri u ng. - Kinh phí s nghi p chuy n dân: 800 tri u ng. - Ki n thi t cơ b n: 40 tri u ng.
  3. 6. Ti n u tư: giai o n 1 c a d án này ư c u tư xây d ng trong 5 năm, b t u t quý IV/1991. Riêng năm 1991, B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh s v n u tư h tr d án này l y trong t ng s v n kinh t m i năm 1991 ư c duy t. i u 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n: 1. T ch c thi t k , thi công các công trình theo d án ư c duy t phù h p yêu c u k thu t và t hi u qu kinh t cao. 2. T ch c s d ng có hi u qu v n u tư h tr t ngân sách Nhà nư c theo k ho ch hàng năm, ng th i cùng U ban nhân dân t nh Gia Lai - Kon Tum, các ngành có liên quan t ch c s d ng có hi u qu các ngu n v n khác u tư cho d án này (v n liên doanh liên k t, v n vi n tr qu c t , v n tín d ng u tư, v n c a dân...). 3. Căn c vào d án ư c duy t, l a ch n công trình, h ng m c công trình ưu tiên u tư, t p trung th c hi n có tr ng i m, phù h p v i kh năng u tư hàng năm c a Nhà nư c; ph i h p v i các ngành có liên quan: thu l i, giao thông, năng lư ng, y t , giáo d c - ào t o th c hi n các h ng m c công trình chuyên ngành thu c vùng kinh t m i Lalâu - Iameur b o m ch t lư ng, úng th i h n; c bi t coi tr ng vi c phòng, ch ng b nh s t rét. B Lao ng - Thương binh và Xã h i quan h v i các t ch c qu c t tranh th v n vi n tr , các ngu n v n khác b sung v n u tư d án này. - U ban nhân dân t nh Gia Lai - Kon Tum có trách nhi m cùng B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các ngành có liên quan th c hi n t t vi c xây d ng vùng kinh t m i Lalâu - Iameur; ưa lao ng n khai thác phù h p ti n u tư, xây d ng cơ s ban u ón dân n m mang s n xu t, phát tri n s n phNm hàng hoá theo hình th c h gia ình, cá th , tư nhân; chú ý th c hi n vi c chuy n giao k thu t, và t ch c d ch v ph c v s n xu t, thu mua, ch bi n, tiêu th s n phNm. i u 3. B trư ng các B : Lao ng - Thương binh và Xã h i, Nông nghi p và Công nghi p th c phNm, Lâm nghi p, Thu s n, Thu l i, Giao thông v n t i và bưu i n, Năng lư ng, Tài chính, Giáo d c - ào t o, Y t , Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân t nh Gia Lai - Kon Tum và Th trư ng các ngành, a phương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng Sĩ Nguyên ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản