Quyết định số 2436/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
24
lượt xem
1
download

Quyết định số 2436/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2436/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, có tính đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2436/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******* ***** S : 2436/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2007 QUY T NNH V PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P HÓA CH T THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2010, CÓ TÍNH N NĂM 2020 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Quy t nh s 188/2004/Q -TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p thành ph H Chí Minh n năm 2010, có tính n năm 2020; Căn c Thông tư s 01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Xét ngh c a S Công nghi p t i Công văn s 317/SCN-QLCN ngày 22 tháng 3 năm 2006 v vi c ngh phê duy t D án quy ho ch phát tri n ngành công nghi p hóa ch t và Công văn s 56/CV-VKT ngày 12 tháng 02 năm 2007 c a Vi n Kinh t v báo cáo th m nh D án Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p hóa ch t thành ph H Chí Minh n năm 2010, có tính n năm 2020 và ý ki n c a các S - ngành có liên quan, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p hóa ch t c a thành ph n năm 2010, có tính n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n chung ngành hóa ch t: a) Phát tri n ngành công nghi p hóa ch t trên cơ s phát huy t i a các ti m năng, l i th c a thành ph v truy n th ng, thương hi u, ngu n nhân l c và cơ s v t ch t k thu t, phù h p v i xu th h i nh p qu c t , b o m môi trư ng sinh thái, nâng cao ch t lư ng cu c s ng. b) Phát tri n m t cách có ch n l c, phù h p v i nh hư ng phát tri n toàn ngành công nghi p thành ph .
 2. c) Phát tri n công nghi p hóa ch t ph i k t h p ch t ch v i các a phương khác có ngu n nguyên li u trong Vùng Kinh t tr ng i m phía Nam cũng như các t nh khác nâng cao hi u qu và năng l c c nh tranh c a ngành. d) Phát tri n công nghi p hóa ch t trên cơ s huy ng t i a m i ngu n l c c a xã h i và u tư nư c ngoài. L y u tư dân doanh và u tư nư c ngoài làm ng l c phát tri n; u tư c a Nhà nư c r t h n ch , ch y u dùng h tr , khuy n khích và ch u tư vào nh ng lĩnh v c s n xu t v i công ngh cao, lĩnh v c ph c v c ng ng. e) u tư phát tri n công nghi p hóa ch t c n s d ng các lo i công ngh tiên ti n, nh m t o ra các s n phNm có ch t lư ng cao, giá thành h , s c c nh tranh trên th trư ng. 2. nh hư ng phát tri n chung ngành hóa ch t: a) T p trung phát tri n các s n phNm tinh khi t, có giá tr gia tăng cao d a vào s phát tri n c a các ngành công ngh sinh h c và công ngh nano. b) Ưu tiên phát tri n các ngành s n xu t hóa ch t ít gây ô nhi m môi trư ng và có giá tr gia tăng cao như: hóa dư c và dư c phNm; hóa m phNm, hương li u và cao su, nh a cao c p. c) H n ch phát tri n các ngành s n xu t hóa ch t gây ô nhi m môi trư ng như s n xu t phân bón, thu c tr sâu, hóa ch t cơ b n.... d) i v i các s n phNm hi n nay s n xu t v i quy mô l n ang có ưu th v th trư ng, thương hi u như b t gi t, nh a gia d ng, săm l p xe p, xe máy... c n tăng cư ng i m i công ngh , c i ti n m u mã s n phNm, gi m chi phí tăng năng l c c nh tranh trong ti n trình h i nh p, hư ng t i th trư ng các nư c trong khu v c và th gi i. Chú tr ng công ngh hóa tái ch các ch t th i công nghi p b o v môi trư ng và t n d ng ư c ch t th i. e) Công nghi p hóa ch t c n phát tri n t p trung trong các khu, c m công nghi p. Th c hi n tri t k ho ch di d i các cơ s s n xu t hóa ch t gây ô nhi m môi trư ng vào các khu công nghi p, k t h p u tư c i t o, nâng c p và i m i thi t b , công ngh b o v môi trư ng. g) Chú tr ng công tác nghiên c u tri n khai trong lĩnh v c hóa tinh khi t, hóa dư c, k t h p v i công ngh sinh h c s n xu t các s n phNm t ngu n ng th c v t nhi t i ph c v s n xu t thu c, ph gia th c phNm, m phNm... 3. M c tiêu phát tri n chung ngành hóa ch t: - Chuy n d ch cơ c u ngành theo hư ng tăng nhanh t tr ng nhóm hóa dư c và dư c phNm; tăng m t ph n nhóm s n phNm sơn, véc ni và m c in. Nhóm s n phNm cao su và plastic; hương li u m phNm và ch t tNy r a v n gi ư c vai trò ch oc a ngành n năm 2020. Các s n phNm thu c nhóm phân bón và thu c b o v th c v t s có t tr ng gi m d n.
 3. - n năm 2010, qu n lý ch t lư ng t t c các s n phNm hóa ch t ph i theo tiêu chuNn qu c t và Vi t Nam, c bi t là các tiêu chuNn v môi trư ng. - ưa trình công ngh c a ngành hóa ch t thành ph t m c trung bình so v i th gi i hi n nay lên m c trung bình khá vào năm 2010 và khá vào năm 2020, ngang b ng v i các nư c trong khu v c. a) T c tăng trư ng các giai o n (giá 1994): Giai o n Các ch tiêu ơn v 2006 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 T c tăng trư ng GTSXCN % 15 - 16 14 - 15 13 - 14 bình quân b) T tr ng ngành công nghi p hóa ch t trên a bàn: ơn Giai o n Các ch tiêu v 2006 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 T tr ng GTSXCN bình quân % 49 - 50 47 - 48 42 - 43 ngành hóa ch t TPHCM so v i c nư c. T tr ng GTSXCN bình quân % 20,5 - 21,5 22 - 23 24 - 25 ngành hóa ch t so v i GTSXCN TPHCM c) D báo giá tr s n xu t công nghi p toàn ngành hóa ch t và các chuyên ngành hóa ch t thành ph n năm 2020 (giá 1994) ơn v tính: t ng n năm n năm n năm 2010 2015 2020 Toàn ngành hóa ch t 46.086 88.285 167.429 24. SX hóa ch t và các s n phNm hóa ch t 21.363 42.040 84.670 2411. S n xu t hóa ch t cơ b n (tr phân bón và h p ch t nitơ) 596 1.050 1.691 2412. S n xu t phân bón và h p ch t nitơ 2.510 3.054 3.372 2413. S n xu t plastic d ng nguyên sinh và cao su t ng h p 121 214 360 2421. S n xu t thu c tr sâu và các s n phNm hóa ch t khác dùng trong nông nghi p 832 1.062 1.355 2.892 6.075 11.696 2422. S n xu t sơn, vécni và các ch t sơn quét tương
 4. t , s n xu t m c in và ma tít 2423. S n xu t thu c, hóa dư c và dư c li u 3.753 9.339 25.240 2424. S n xu t m phNm, xà phòng, ch t tNy r a, làm bóng và ch phNm v sinh 9.626 18.943 36.474 2429. S n xu t các s n phNm hóa ch t khác 961 2.198 4.325 2430. S n xu t s i nhân t o 72 106 155 25. SX các s n phNm t cao su và plastic 23.798 43.845 77.271 31. SX Pin, c quy 925 2.399 5.489 d) D báo cơ c u giá tr s n xu t công nghi p ngành hóa ch t thành ph n năm 2020: ơn v tính: % n năm n năm n năm 2010 2015 2020 Toàn ngành hóa ch t 100,00 100,00 100,00 24. SX hóa ch t và các s n phNm hóa ch t 46,35 47,62 50,57 2411. S n xu t hóa ch t cơ b n (tr phân bón và h p ch t nitơ) 1,29 1,19 1,01 2412. S n xu t phân bón và h p ch t nitơ 5,45 3,46 2,01 2413. S n xu t plastic d ng nguyên sinh và cao su t ng h p 0,26 0,24 0,22 2421. S n xu t thu c tr sâu và các s n phNm hóa ch t khác dùng trong nông nghi p 1,81 1,20 0,81 2422. S n xu t sơn, vécni và các ch t sơn quét tương t , s n xu t m c in và ma tít 6,28 6,88 6,99 2423. S n xu t thu c, hóa dư c và dư c li u 8,14 10,58 15,08 2424. S n xu t m phNm, xà phòng, ch t tNy r a, làm bóng và ch phNm v sinh 20,89 21,46 21,78 2429. S n xu t các s n phNm hóa ch t khác 2,08 2,49 2,58 2430. S n xu t s i nhân t o 0,16 0,12 0,09 25. SX các s n phNm t cao su và plastic 51,64 49,66 46,15 31. SX Pin, c quy 2,01 2,72 3,28 4. Quy ho ch phát tri n các chuyên ngành hóa ch t n năm 2010, có tính n năm 2020: a) Nhóm s n phNm cao su và nh a:
 5. * i v i s n phNm cao su: - Phát tri n s n xu t v i quy mô, k thu t và công ngh phù h p v i kh năng và l i th c a t ng m t hàng. - Khuy n khích phát tri n quy mô l n, công ngh hi n i cho s n xu t l p ô tô mành thép (công ngh radian), cao su k thu t cao ph c v cho nhu c u trong nư c và xu t khNu. - u tư s n xu t m t s lo i ph li u cho ngành ng b hóa dây chuy n s n xu t, trên cơ s các ngu n nguyên li u trong nư c như s n xu t mành v i ch t lư ng cao, mành thép, dây tanh. * i v i nhóm s n phNm nh a. - T p trung phát tri n nh ng s n phNm òi h i công ngh cao, t o ra nh ng s n phNm có hàm lư ng ch t xám cao và có giá tr gia tăng vư t tr i như nh a k thu t, các s n phNm m i, ng d ng v t li u m i. - Thúc Ny vi c phát tri n ngu n nguyên li u trong nư c. Xúc ti n m t s d án l n quan tr ng c a ngành trên a bàn thành ph H Chí Minh và các t nh xung quanh. - Chuy n d ch cơ c u ngành công nghi p nh a theo hư ng tăng d n s n phNm nh a k thu t và xây d ng, gi m d n nh a gia d ng. b) Nhóm s n phNm ch t tNy r a và chăm sóc cá nhân: - Phát tri n s n phNm a d ng phù h p v i nhu c u c a các th trư ng. T ng bư c nâng d n s n lư ng xu t khNu. Nâng ch t lư ng s n phNm t tiêu chuNn qu c t , có kh năng c nh tranh cao, phù h p v i ngư i tiêu dùng trong nư c và nư c ngoài v i giá c c nh tranh. - áp ng toàn b nhu c u th trư ng trong nư c v s n lư ng b t gi t, kem gi t, xà phòng thơm, nư c tNy r a… - T o m i i u ki n cho các thành ph n kinh t , c bi t là khu v c ngoài qu c doanh, tranh th thu hút v n u tư nư c ngoài phát tri n s n xu t các s n phNm cao c p, c n công ngh cao và u tư v n l n, k c s n xu t các lo i nguyên li u. c) Nhóm s n phNm hóa dư c và dư c phNm: - Ưu tiên phát tri n m t s nhóm s n phNm thu c quan tr ng, thu c thi t y u phòng và i u tr các b nh nguy hi m, ph c v a s c ng ng, nh t là nh ng ngư i có thu nh p th p (các lo i kháng sinh, vitamin...). Tham gia s n xu t thu c cai nghi n ma túy, thu c ch a b nh HIV/AIDS, ch a b nh ung thư, ch a b nh tim m ch... - n năm 2010 t ch c nh ng cơ s s n xu t hóa dư c vô cơ, hóa dư c h u cơ (quy mô nh ), tá dư c thông thư ng t ó sau năm 2010 xây d ng cơ s s n xu t tá dư c cao c p như cellulose và các d n su t c a nó, tinh b t bi n tính, cho phép áp
 6. ng nhu c u ch y u i v i m t s lo i nguyên li u hóa dư c chính, gi m nh p khNu, ng th i nâng cao ch t lư ng và s lư ng thu c ph c v nhu c u trong nư c. - T năm 2010 n năm 2020 thành ph s xây d ng công nghi p dư c trong ó có hóa dư c t trình tiên ti n trong khu v c. Nh ng công ngh u tư ph i t trình hi n i cùng v i i m i qu n lý ngành hóa dư c thành ph t ng bư c áp ng ư c nhi m v cung c p ngu n nguyên li u làm thu c. - Ch n nghiên c u s n xu t m t s s n phNm m i có l i th c nh tranh, trong ó c bi t phát huy ti m năng, th m nh v dư c li u và thu c y h c c truy n; Ny m nh công tác quy ho ch, nuôi tr ng và ch bi n dư c li u; xây d ng ngành công nghi p bào ch thu c y h c c truy n ngày càng phát tri n. d) Nhóm s n phNm sơn: - nh hư ng phát tri n ngành sơn ph i theo xu th chung c a th gi i và các nư c trong khu v c là thay th d n sơn h dung môi h u cơ b ng các lo i sơn theo công ngh s ch g m: Sơn dung môi nư c, sơn b t, sơn có hàm lư ng ch t r n cao. - Ti p t c phát tri n các cơ s s n xu t sơn v i quy mô v a và nh , áp d ng công ngh cao mb o cung c p cho nhu c u trong nư c các lo i sơn thông d ng có ch t lư ng cao như sơn trang trí, sơn dân d ng khác, sơn ô tô, xe máy, ng th i Ny m nh nghiên c u s n xu t các lo i sơn c ch ng khác như sơn cách i n, sơn t u th y, sơn giao thông… là các lo i ang có nhu c u ngày càng cao ph c v cho nhi u ngành công nghi p. e) Nhóm s n phNm phân bón: - Không u tư xây d ng m i các cơ s s n xu t phân bón trên a bàn thành ph trong th i gian t i. Các cơ s s n xu t phân bón ã có trên a bàn c n di d i vào các khu công nghi p theo l trình c a thành ph k t h p v i i m i công ngh , thi t b và a d ng hóa s n phNm m b o môi trư ng sinh thái và nâng cao năng l c c nh tranh trong ti n trình h i nh p v i khu v c và th gi i. - Khuy n khích xây d ng các t h p ch bi n rác k t h p s n xu t phân h u cơ sinh h c t i các khu t p trung rác th i c a thành ph . - Khuy n khích các doanh nghi p s n xu t phân bón trên a bàn thành ph m r ng liên doanh, liên k t v i các t nh khác m r ng s n xu t áp ng nhu c u c a ngành nông nghi p và xu t khNu. g) Nhóm s n phNm hóa ch t cơ b n: - Không phát tri n các cơ s s n xu t m i trên a bàn thành ph . i v i các cơ s hi n có thì t p trung di d i theo k ho ch và k t h p nâng c p, i m i thi t b , công ngh nâng cao ch t lư ng s n phNm và b o v môi trư ng. - Khuy n khích các doanh nghi p trên a bàn thành ph h p tác, liên doanh, liên k t v i các t nh, các công ty, t p oàn nư c ngoài xây d ng các nhà máy m i g n v i
 7. vùng nguyên li u và nơi tiêu th s n phNm, phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành hóa ch t c nư c. - Ny m nh công tác nghiên c u, phát tri n lĩnh v c hóa ch t tinh vi, ti n t i s n xu t m t s lo i hóa ch t tinh khi t quy mô phòng thí nghi m ph c v cho bào ch thu c, nghiên c u và gi ng d y. h) Nhóm s n phNm i n hóa: Chú tr ng nh p khNu công ngh hi n i, có trình t ng hóa cao cho nh ng công trình u tư m i, ưu tiên các s n phNm m i, s n phNm có l i th c nh tranh cao và ph c v m c tiêu xu t khNu. - V c quy: Ti p t c hoàn thi n công ngh t trình tiên ti n trên th gi i, nâng cao ch t lư ng s n phNm t tiêu chuNn qu c t . Nâng s n lư ng khu v c thành ph H Chí Minh t ~ 1,2 tri u kWh/năm. ng th i nghiên c u s n xu t c qui ki m khi có i u ki n. - V pin: Tăng s n lư ng pin truy n th ng. u tư s n xu t các lo i pin cao c p (Ni/MH, Liti, ion Liti, pin nhiên li u...) s d ng trong các thi t b vi n thông, máy tính, ng h , máy nh, ôtô i n... i) Nhóm s n phNm khí công nghi p: - áp ng ph n l n nhu c u v s n phNm khí công nghi p như oxy, nitơ, acetylen, hydro, cacbonic và các lo i khí hi m, khí tr n khác cho th trư ng trong nư c. - Nghiên c u s n xu t các s n phNm nư c á khô (CO2), NH3 và các lo i khí hi m như Heli... áp ng nhu c u trong nư c. 5. nh hư ng phân b theo không gian công nghi p: - i v i các cơ s xu t gây ô nhi m môi trư ng c n kiên quy t ch o di d i ho c chuy n i s n xu t theo các quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . - i v i các d án u tư m i, c n b trí vào các khu công nghi p t p trung c a thành ph . - Nhu c u t cho phát tri n ngành hóa ch t thành ph trong giai o n 2006 - 2010 c n có thêm 200 - 235ha t; giai o n 2011 - 2015 c n 245 - 285ha; giai o n 2016 - 2020 c n 350 - 405ha. Như v y, trong 15 năm t i, phát tri n ngành hóa ch t theo các m c tiêu ra c n 800 - 925ha t (trong các khu, c m công nghi p). D ki n b trí các chuyên ngành s n phNm như sau: + Trong Khu Công nghi p Hi p Phư c huy n Nhà Bè dành 100ha cho ngành hóa ch t và 50ha cho ngành cao su. Trong khu v c 100ha s b trí các d án s n xu t hóa ch t cơ b n, d án s n xu t ch t ho t ng b m t LAS cho ngành s n xu t ch t tNy r a và các d án s n xu t ch t tNy r a sau năm 2010. Ngoài ra, các d án s n xu t các s n phNm sơn, véc ni, m c in, khí công nghi p cũng ư c b trí vào khu công nghi p này.
 8. + Ngành nh a và v t li u m i s b trí vào 100ha Khu Công nghi p Lê Minh Xuân huy n Bình Chánh. + Ngành hóa dư c và dư c phNm, s n xu t hóa m phNm, hương li u s b trí vào Khu Công nghi p Phư c Hi p huy n C Chi kho ng 200ha. - Ngoài ra có th b trí m t s d án ít gây ô nhi m môi trư ng vào các khu công nghi p khác. 6. Các phân ngành, lĩnh v c ưu tiên phát tri n trong giai o n 2006 - 2015: - Nhóm s n phNm hóa dư c và dư c phNm. - Hóa m phNm và hương li u. - V ô tô t công ngh radian, cao su k thu t, s n phNm cao su t m latex. - Nh a k thu t cao ph c v s n xu t linh ki n i n t , thi t b i n t , cơ khí ch t o, v t li u m i... 7. Nhu c u v n u tư: ơn v tính: T ng 2006 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 Toàn ngành hóa ch t 12.999 27.954 62.786 24. SX hóa ch t và các s n phNm hóa ch t 6.581 15.553 38.648 2411. S n xu t hóa ch t cơ b n (tr phân bón và h p ch t nitơ) 200 354 571 2412. S n xu t phân bón và h p ch t nitơ 377 332 222 2421. S n xu t thu c tr sâu và các s n phNm hóa ch t khác dùng trong nông nghi p 94 95 139 2422. S n xu t sơn, vécni và các ch t sơn quét tương t , s n xu t m c in và ma tít 921 2.100 4.240 2423. S n xu t thu c, hóa dư c và dư c li u 1.801 5.749 18.702 2424. S n xu t m phNm, xà phòng, ch t tNy r a, làm bóng và ch phNm v sinh 2.941 6.340 13.633 2429; 2413; 2430 SX các s n phNm hóa ch t khác 247 583 1.141 25. SX các s n phNm t cao su và plastic 6.057 11.364 21.654 31. SX Pin, c quy 360 1.037 2.485 8. Gi i pháp và chính sách th c hi n quy ho ch:
 9. Xu t phát t nhu c u c a n n kinh t , t m c tiêu phát tri n và chuy n d ch cơ c u trong ngành, công nghi p hóa ch t thành ph ư c chia thành ba nhóm như sau có các gi i pháp và chính sách khuy n khích: - Nhóm I: Nhóm s n phNm c bi t khuy n khích phát tri n g m: S n xu t các s n phNm hóa dư c, dư c phNm c ch ng do Nhà nư c làm ch u tư ho c liên doanh v i nư c ngoài ho c các thành ph n kinh t u tư ư c hư ng chính sách ưu ãi c bi t v b trí m t b ng, chi phí thuê t, xây d ng h t ng, ào t o nhân l c... phù h p v i các cam k t h i nh p c a Vi t Nam. - Nhóm II: Nhóm s n phNm khuy n khích phát tri n g m: S n xu t các lo i dư c li u, dư c phNm thông d ng; hóa m phNm, hương li u; s n xu t các s n phNm cao su, plastic cao c p và các s n phNm ư c tuy n ch n trong danh m c tr ng i m c a thành ph . - Nhóm III: Nhóm s n phNm phát tri n theo cơ ch th trư ng g m: S n xu t các s n phNm phân bón NPK, phân h u cơ vi sinh; s n xu t các s n phNm i n hóa; s n xu t các s n phNm khí công nghi p; s n xu t các s n phNm ch t tNy r a; s n xu t các s n phNm cao su, plastic thông thư ng, sơn và s n xu t các s n phNm hóa ch t khác... a) Gi i pháp v qu n lý: - Tuy n ch n ch u tư th c hi n m t s d án hóa dư c và dư c phNm theo cơ ch c bi t. th c hi n vi c này, c n nghiên c u ra các tiêu chuNn ánh giá, tuy n ch n. - Ny nhanh ti n tin h c hóa qu n lý c a thành ph nói chung và lĩnh v c qu n lý công nghi p nói riêng. T o l p h th ng cơ s d li u ngành công nghi p trên a bàn thành ph (trong ó có ngành hóa ch t) ph c v công tác qu n lý, i u hành và nghiên c u. - C i ti n và hoàn thi n n i dung trong các cu c g p gi a lãnh o thành ph v i các doanh nghi p nâng cao hi u qu và c i thi n môi trư ng h p d n u tư. - H tr , t o i u ki n cho các hi p h i ngành ngh (hi p h i nh a, cao su, hóa ch t) trên a bàn thành ph ho t ng hi u qu . Hàng năm, t ch c cu c g p g gi a lãnh o thành ph v i i di n các hi p h i gi i quy t các vư ng m c trong ho t ng c a các hi p h i ngh nghi p cũng như các ki n ngh c a doanh nghi p. - Xúc ti n, kêu g i u tư các d án thành ph khuy n khích thu c nhóm s n phNm hóa dư c và dư c phNm; hóa m phNm, hương li u; l p ô tô radian, cao su k thu t; nh a cao c p: linh ki n, ph tùng, chi ti t cho công nghi p i n t , máy móc, thi t b ,... theo m i hình th c. - Th c hi n cơ ch m t c a trong vi c c p ch ng nh n u tư, ăng ký kinh doanh, nhân r ng hình th c ăng ký c p phép qua m ng. - Các b qu n lý chuyên ngành: Công nghi p, y t nghiên c u ban hành b sung tiêu chuNn các s n phNm c thù c a ngành qu n lý ch t lư ng, m b o quy n l i ngư i tiêu dùng.
 10. - Nghiên c u ban hành khung giá thuê t và phí h t ng trong các khu công nghi p chuyên ngành v i các m c phù h p khuy n khích các nhà u tư ch n m t b ng s n xu t theo úng chuyên ngành. b) Gi i pháp v v n u tư: - Công b danh m c các d án kêu g i u tư theo th t ưu tiên: danh m c nhóm A - các công trình tr ng i m; nhóm B khuy n khích u tư... - Huy ng v n dư i nhi u hình th c khác nhau: + Khuy n khích m i thành ph n kinh t u tư s n xu t theo Lu t Doanh nghi p và Lu t u tư phù h p v i các cam k t gia nh p WTO. + Áp d ng nhi u hình th c huy ng v n m t cách linh ho t nh m khai thác các ngu n v n n i l c trong dân. M r ng hình th c phát hành trái phi u, tín phi u ư c áp d ng cho các lo i hình doanh nghi p, thí i m lo i trái phi u ư c chuy n i thành c ph n doanh nghi p. Ki n ngh Chính ph có chính sách khuy n khích doanh nghi p ư c b sung v n t ph n thu thu nh p n p tăng thêm so v i năm trư c. * i v i các d án nhóm I: Thành ph l a ch n ch u tư ho c giao nhi m v cho các doanh nghi p Nhà nư c u tư ho c liên doanh v i nư c ngoài; Ngân sách h tr m t ph n ho c huy ng v n ODA, ph n còn l i cho vay ưu ãi t Qu h tr phát tri n. N u kêu g i u tư thì có cơ ch ưu ãi như cho vay v n ưu ãi, h tr xây d ng h t ng, ào t o ngu n nhân l c... cho ch u tư. * i v i các d án nhóm II: y ban nhân dân thành ph t o m i i u ki n thu n l i cho các nhà u tư huy ng v n t m i ngu n. c) ào t o ngu n nhân l c: - Các S thu c y ban nhân dân thành ph ph i h p v i các trư ng i h c chuyên ngành trong thành ph v ào t o chuyên sâu áp ng cho nhu c u phát tri n ngành công nghi p hóa ch t trong giai o n t i. - Khuy n khích các doanh nghi p ào t o và ào t o l i i ngũ cán b , công nhân k thu t. - Khuy n khích các chuyên gia u ngành, các nhà khoa h c Vi t ki u v làm vi c t i thành ph theo các chương trình nghiên c u và s n xu t s n phNm nhóm I. - Ph i h p v i các h i ngh nghi p thành l p các trư ng ngh chuyên ngành. M các l p b i dư ng ki n th c v h i nh p kinh t qu c t và qu n lý hi n i ng n ngày cho cán b qu n lý c a các doanh nghi p thu c các chuyên ngành hóa ch t ưu tiên phát tri n thông qua kinh phí khuy n công và Qu h tr phát tri n khoa h c công ngh c a thành ph . - Ph i h p v i các t ch c trong và ngoài nư c t ch c tham quan h c h i, trao i kinh nghi m.
 11. d) Gi i pháp v xúc ti n thương m i: - Gi i thi u doanh nghi p tham gia chương trình Ny m nh xu t khNu c a thành ph thông qua các ho t ng ngo i giao, xúc ti n thương m i c a Chính ph , c a thành ph , hi p h i ngh nghi p và qua các h i ch tri n lãm. - H tr doanh nghi p kêu g i u tư. H tr xác minh i tác h p tác u tư, thương m i cho doanh nghi p. - Ki n ngh Chính ph hoàn thi n cơ ch chính sách nh m h n ch vi c nh p khNu các s n phNm kém ch t lư ng, không an toàn i v i ngư i s d ng và s c kh e c ng ng. e) Gi i pháp v nghiên c u khoa h c công ngh : - V n nghiên c u khoa h c c a thành ph ưu tiên dành cho chương trình nghiên c u hóa dư c, xây d ng phòng thí nghi m trung tâm ho c tăng cư ng trang thi t b , nâng c p các phòng thí nghi m hi n có c a thành ph ho c các trư ng i h c, Vi n nghiên c u có xây d ng k ho ch g n k t v i thành ph . - Thành l p Trung tâm nghiên c u tri n khai g n li n v i phòng thí nghi m t tiêu chuNn qu c t (v n Nhà nư c + doanh nghi p + tư nhân + u tư nư c ngoài) v i nhi m v nghiên c u các cây, con có c tính sinh hóa ph c v cho hóa dư c; công ngh gen và protein; ki m nh ch t lư ng s n phNm c a ngành theo tiêu chuNn qu c t . - Ny m nh ho t ng h p tác nghiên c u, liên k t các H i hóa h c, cao su, nh a thành ph v i các trư ng i h c, các Vi n nghiên c u trên a bàn và các doanh nghi p. - Hi n i hóa t ng ph n, t ng công o n trong dây chuy n s n xu t nh m nâng cao ch t lư ng s n phNm, h giá thành, tăng s c c nh tranh c a hàng hóa trên th trư ng trong và ngoài nư c. - i v i các d án u tư m i c n áp d ng công ngh tiên ti n, kiên quy t không nh p khNu công ngh và thi t b ã l c h u. - H tr tài chính cho phát tri n h th ng cơ s d li u thông tin ngành, cơ s d li u v các phòng thí nghi m trên a bàn thành ph ph c v nghiên c u khoa h c và công ngh , qu n lý vĩ mô và ho t ng s n xu t kinh doanh. - Khuy n khích các doanh nghi p u tư cho khoa h c và công ngh . T ch c ào t o cho các nhà qu n lý doanh nghi p v qu n lý công ngh thông qua qu h tr doanh nghi p v a và nh . - Thành ph h tr các doanh nghi p phát tri n s n phNm hóa ch t tr ng i m: + H tr v thi t k s n phNm và l a ch n công ngh (Tư v n v thi t k s n phNm, i m i công ngh ; mua ho c c i ti n thi t b , công ngh ).
 12. + H tr vi c t ch c các ho t ng tư v n và m t ph n chi phí tư v n. + H tr nâng cao trình qu n lý doanh nghi p (Hư ng d n tham gia chương trình xây d ng các h th ng qu n lý ch t lư ng hi n i (ISO 9000, ISO 14000, HACCP, CMM…). + Hư ng d n, h tr ăng ký s h u công nghi p. - Thành l p Qu h tr phát tri n khoa h c công ngh thành ph h tr nhanh và hi u qu vi c nghiên c u, thi t k , ch t o s n phNm m i. - Th c hi n các chương trình tr ng i m v khoa h c - công ngh song song v i vi c t o l p và phát tri n th trư ng khoa h c - công ngh . g) Các bi n pháp b o v môi trư ng: - Ny nhanh ti n di d i các doanh nghi p s n xu t gây ô nhi m môi trư ng ra kh i các khu dân cư ho c chuy n i s n xu t. - Th c hi n nghiêm ch nh, tri t Quy t nh s 200/2004/Q -UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v không c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, không c p m i ho c i u ch nh gi y phép u tư trong khu dân cư t p trung i v i ngành hóa ch t g m: s n xu t hóa ch t cơ b n, s n xu t pin, c quy, thu c b o v th c v t, hóa ch t làm l nh, phèn, ch t tNy r a, thu c nhu m, sơn, s n xu t phân bón, luy n cán cao su. - B trí các d án s n xu t hóa ch t vào khu công nghi p t p trung. Khi c p ch ng nh n u tư ph i xem xét k công ngh s n xu t và án x lý môi trư ng. M i cơ s s n xu t ph i x lý ô nhi m t tiêu chuNn môi trư ng trư c khi th i vào h th ng chung c a thành ph . - Khuy n khích, tôn vinh các doanh nghi p s n xu t t “Gi i thư ng xanh” c a thành ph . i u 2. T ch c th c hi n - S Công nghi p thành ph th c hi n các nhi m v sau: + Công b quy ho ch sau khi phê duy t và ch trì t ch c th c hi n quy ho ch này; Ph i h p v i các S - Ban - Ngành khác t ch c tuy n ch n ch u tư các d án tr ng i m trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. + Ch trì, k t h p v i các S ch c năng c a thành ph , nghiên c u trình y ban nhân dân thành ph cơ ch ưu ãi i v i d án s n xu t nhóm I. - S K ho ch và u tư: Cân i v n ngân sách thành ph u tư d án c bi t trong chương trình tr ng i m c a thành ph . - S Tài chính: Ch trì, k t h p v i các S - Ban - Ngành c a thành ph nghiên c u ban hành cơ ch ưu ãi cho các d án nhóm I.
 13. - S Khoa h c và Công ngh : Ưu tiên phân b v n nghiên c u khoa h c cho chương trình hóa dư c và bào ch thu c, v c xin phòng ch ng d ch b nh như: HIV/AIDS, cúm gia c m,... Tuy n ch n và giao nhi m v cho các t ch c ch trì nghiên c u chương trình hóa dư c c a thành ph . Tuy n ch n các phòng thí nghi m trên a bàn i u ki n u tư nâng c p trang thi t b , ngu n nhân l c có kh năng ki m tra ch t lư ng s n phNm hóa ch t theo tiêu chuNn qu c t ph c v phát tri n ngành. T ch c thông tin khoa h c và công ngh mi n phí cho các doanh nghi p v a và nh ; tr giúp tư v n i m i công ngh ... - S Tài nguyên và Môi trư ng: Xem xét ánh giá tác ng môi trư ng i v i các d án u tư m i và ki m soát ô nhi m i v i các cơ s s n xu t trên a bàn. - Ban Qu n lý các Khu ch xu t - Khu công nghi p: B trí m t b ng cho các d án u tư m i t i khu công nghi p chuyên ngành theo quy ho ch không gian c a thành ph . Nghiên c u, xu t khung giá t và phí h t ng các khu công nghi p chuyên ngành trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. - S Lao ng - Thương binh và Xã h i: L p chương trình ào t o công nhân k thu t t i các trư ng trên a bàn thành ph áp ng nhu c u lao ng cho phát tri n công nghi p hóa ch t. Giao các S nghiên c u xu t cho y ban nhân dân thành ph ki n ngh v i Chính ph các vi c sau: - S Tài chính xu t v vi c cho phép doanh nghi p ư c h ch toán vào giá thành s n phNm các chi phí ào t o ngu n nhân l c. - S K ho ch và u tư xu t v b trí v n ODA cho d án hóa dư c và s n xu t thu c kháng sinh làm nòng c t phát tri n ngành trong tương lai. - S Khoa h c và Công ngh xu t v vi c ưu tiên phân b v n khoa h c - công ngh u tư tăng cư ng năng l c cho các phòng thí nghi m c a các trư ng i h c, Vi n nghiên c u trên a bàn thành ph tham gia chương trình nghiên c u hóa dư c qu c gia, h tr các doanh nghi p trong nghiên c u s n phNm m i, ki m tra ch t lư ng s n phNm theo tiêu chuNn qu c t . - S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn xu t v vi c nghiên c u, i u tra, l p quy ho ch phát tri n các vùng cây dư c li u t p trung làm cơ s cho phát tri n công nghi p dư c khu v c phía Nam trong ó có thành ph H Chí Minh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Công nghi p, Th trư ng các S - Ban - Ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN
 14. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Trung Tín
Đồng bộ tài khoản