Quyết định số 2444/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Nguyễn Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
84
lượt xem
7
download

Quyết định số 2444/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2444/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chí đánh giá và các mẫu biểu trong việc quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2444/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2444/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC MẪU BIỂU TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG INTERNET CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ Thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học tại Tờ trình số 11/TTr-TTTH ngày 24/10/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Tiêu chí đánh giá và các mẫu biểu trong việc quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể là: 1. Các tiêu chí cơ bản đánh giá website 2. Mẫu Đề án thành lập website 3. Mẫu Đề án nâng cấp website 4. Mẫu phiếu điều tra, đánh giá hiện trạng website Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông Giám đốc Trung tâm Tin học, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, TTTH. Nguyễn Quân FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Mau Nang cap Mau Thanh lap Mau dieu tra Tieu chi danh gia
Đồng bộ tài khoản