Quyết định số 245-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 245-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 245-CP về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Cao Bằng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 245-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 245-CP Hà N i, ngày 10 tháng 6 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG CHÍNH PH S 245 - CP NGÀY 10-6-1981 I U CH NH NA GI I M T S XÃ THU C T NH CAO B NG H I NG CHÍNH PH Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam do Qu c h i thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1980; Căn c ngh quy t c a Qu c h i ngày 18 tháng 12 năm 1980 quy nh m t s i m v vi c thi hành hi n pháp; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Cao B ng, QUY T NNH i u 1 - Phê chuNn vi c i u ch nh a gi i m t s xã c a các huy n Qu ng Hoà, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Hà Qu ng, Thông Nông, B o L c thu c t nh Cao B ng như sau: 1. Huy n Qu ng Hoà: a) i u ch nh a gi i xã Quy Thu n và xã M Hưng như sau: l y sông B ng làm ranh gi i chia hai xã m i l y tên là xã M Hưng (tây b c sông B ng) và xã Tà Lùng ( ông nam sông B ng). - Xã M Hưng g m có các xóm Pò Thùng, Nà Líp, Lung Hoài, Nà Th m, B n a, Pác Phec, B n Phân, Nà Sinh, Nà Lung, Lũng Năm, Nà Leo, Luông N m, Nà Quang, Nà Pung, Bó L ch, Nà Thêu, S c M , Lăng B n, C c Pàng, Khu i Cương. - Xã Tà Tùng g m có các xóm Pò T p, Phia Khoang, Hưng Long, Tà Lùng, Bó Pu, ng Lèng, Nà Tong, Ta Kim, Phia Cáy, B n Nhai, Bó Then, Bó Chiêng, Bó Luông, Pa Kham, Pac Thó, Ph c Hoà, Nà Dưa, Pác Bó, Nà Sâng, Bó Khoang, Nà Seo, B n Chang, B n Chàm. b) Sáp nh p xã i Ti n và xã à Sơn thành m t xã l y tên là xã i Sơn. c) Tách các xóm Lu c Tháy, Thôm Rin, Nà M m, Nà ng, Nà Tính, Nà Kéo, B n Ngay, Lũng Thán c a xã Quang Long và xóm Sa Tao c a xã Thanh Nh t sáp nh p vào xã Vi t Chu cùng huy n.
  2. d) Tách các xóm Sl ng Vài, Bó B , No c T ng c a xã H ng i sáp nh p vào xã Cách Linh cùng huy n. e) Tách các xóm B n Kinh, Pò Huy n, Phia T p, Sl ng Kheo c a xã Qu c To n sáp nh p và xã Qu c Dân cùng huy n. 2. Huy n Trùng Khánh: a) Thành l p xã ng Loan trên cơ s sáp nh p các xóm Lũng N m, Lũng Sún, Lũng Ph c, Lũng B a, Lũng Cúng, Lũng Mán tách t xã Lý Qu c; các xóm B n Nha, Lu c Phiong tách t xã Minh Long và các xóm Khau Ra, B n Sáng, B n Len, B n Lũng, B n Miao, B n Thu c tách t xã Th ng L i. b) Tách các xóm Lý V n, Lũng Ph u, Khi Chao, N m T c c a xã Minh Long sáp nh p vào xã Lý Qu c cùng huy n. c) Tách các xóm S c M , Háng Thoang, Lũng Phi c c a xã Chí Vi n sáp nh p vào xã àm Thu cùng huy n. 3. Huy n Trà Lĩnh: Tách các xóm Lũng Mư i, Lũng Tung c a xã Hùng Qu c sáp nh p vào xã Xuân N i cùng huy n. 4. Huy n Hà Qu ng: a) Tách các xóm Lũng T i, Lũng Pán, S c N m c a xã N i Thôn sáp nh p vào xã C i Viên cùng huy n. b) Tách các xóm Ch V c, B n Ki ng, Lũng R n, Pác Tém c a xã N i Thôn sáp nh p vào xã Vân An cùng huy n. c) Tách các xóm ng Bó, Kéo Quy n c a xã Vân An; các xóm N m Rím, Thiêng Vài c a xã Kéo Yên và các xóm Pó Tán, Cà Di ng, Bó Thon, Lũng In, T ng Pó c a xã Thư ng Thôn sáp nh p vào xã Lũng N m cùng huy n. d) Sáp nh p xã Yên Lũng và xã Kéo Yên (tr hai xóm N m Rím, Thiêng Vài) thành m t xã l y tên là xã Kéo Yên. e) Tách các xóm Nà Kéo, Nà M c a xã Xuân Hoà sáp nh p vào xã Trư ng Hà cùng huy n. g) Tách các xóm Kép Ké, Pò Nghi n, C c Sâu c a xã Sóc Hà và các xóm Hoà M c, Khu i Ra c a xã Xuân Hoà sáp nh p vào xã Nà Sác cùng huy n. 5. Huy n Thông Nông: Chia xã C n Yên thành hai xã l y tên là xã C n Yên và xã V Quang.
  3. - Xã C n Yên g m có các thôn Hưng o, H ng Minh Thư ng, H ng Minh H , C n Nông. - Xã V Quang g m có các thôn Sai V , Quang Trung. 6. Huy n B o L c: a) Sáp nh p xã Xuân Trư ng và xã ng Mu thành m t xã l y tên là xã Xuân Trư ng. b) Tách các xóm Già Mò, C c Th c, Bó Vài, Nà Qu ng, Nà Vi ng, Khu i P t, B n Chang, Ngàm Giàng, Phìn Sáng, Lũng Nà c a xã Cô Ba sáp nh p vào xã Thư ng Hà cùng huy n. 7. Huy n Qu ng Hoà và huy n Trà Lĩnh: Sáp nh p xã Qu c To n (tr các xóm B n Kính, Pò Huy n, Phia T p, Sl ng Kheo) c a huy n Qu ng Hoà vào huy n Trà Lĩnh. 8. Huy n Hà Qu ng và huy n Trà Lĩnh: Sáp nh p xã Cô Mư i c a huy n Hà Qu ng vào huy n Trà Lĩnh. i u 2. - U ban nhân dân t nh Cao B ng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. ng Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản