Quyết định số 246/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 246/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 246/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 246/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 246/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, D Y NGH VÀ GI I QUY T VI C LÀM I V I NGƯ I SAU CAI NGHI N MA TÚY TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t phòng, ch ng ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 ; Căn c Ngh quy t s 16/2003/QH11 ư c Qu c h i Nư c C ng Hòa Xã h i Ch Nghĩa Vi t Nam, khóa XI, kỳ h p th 3, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 v th c hi n thí i m t ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy thành ph H Chí Minh và m t s t nh, thành ph khác tr c thu c Trung ương ; Căn c Quy t nh s 205/2003/Q -TTg ngày 02 tháng 10 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án “T ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n t i thành ph H Chí Minh“ ; Xét ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph t i Công văn s 322/TNXP ngày 09 tháng 9 năm 2003 và c a Giám c S Tư pháp t i Công văn s 2534/STP-VB ngày 14 tháng 10 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm i v i ngư i sau cai nghi n ma tuý trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , Giám c S Tư pháp, Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n, phư ng-xã, th tr n, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - y ban Thư ng v Qu c h i CH TNCH - Th tư ng Chính ph và các báo Phó Th tư ng Chính ph cáo - Văn phòng Qu c h i - y ban Pháp lu t c a Qu c h i
 2. - y ban các v n xã h i c a Qu c h i - Văn phòng Chính ph - B Tư pháp, B Công an, B n i v Lê Thanh H i - B Lao ng-Thương binh và xã h i - C c Phòng ch ng t n n xã h i - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph - Các Trư ng-Trung tâm cai nghi n ma túy thành ph - Thư ng tr c Ban ch o Phòng ch ng t i ph m và ma túy thành ph - Chi c c Phòng ch ng t n n xã h i - Các Báo, ài - VPH -UB : Các PVP - Các T NCTH - Lưu (VX-Hg) QUY CH V QU N LÝ, D Y NGH VÀ GI I QUY T VI C LÀM I V I NGƯ I SAU CAI NGHI N MA TÚY TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 246 /2003/Q -UB ngày 06 tháng 10 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích c a vi c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm i v i ngư i ã k t thúc th i gian cai nghi n ma túy t i các cơ s cai nghi n b t bu c : Bi n pháp qu n lý , d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i ã k t thúc th i gian cai nghi n t p trung t i các cơ s cai nghi n b t bu c (sau ây g i t t là ngư i sau cai nghi n) nh m t o i u ki n cho ngư i sau cai nghi n ư c ti p t c rèn luy n nhân cách, ư c ào t o, b i dư ng k năng ngh nghi p và lao ng s n xu t trong môi trư ng thích h p phòng ch ng tái nghi n, chuNn b t ng bư c tái hoà nh p c ng ng m t cách v ng ch c; ng th i, góp ph n gi i quy t m t cách tri t t n n nghi n ma túy trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Ph m vi i u ch nh : 1. Quy ch này quy nh thNm quy n, th t c ưa ngư i sau cai nghi n vào cơ s gi i quy t vi c làm; quy nh vi c ti p nh n, qu n lý, th c hi n các chính sách, ch i v i ngư i sau cai nghi n trên a bàn thành ph H Chí Minh t i các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. 2. Các i u ki n, th t c và thNm quy n xét cho h i gia i v i ngư i sau cai nghi n không thu c i tư ng quy nh t i i u 3 Quy ch này, ư c th c hi n theo quy nh riêng do y ban nhân dân thành ph ban hành. i u 3. i tư ng áp d ng bi n pháp qu n lý g m : 1. Ngư i ã k t thúc th i gian cai nghi n t p trung t i cơ s ch a b nh b t bu c theo quy nh t i i u 28 Lu t Phòng ch ng ma túy mà t nguy n ngh áp d ng bi n pháp này i v i mình.
 3. 2. Ngư i ã k t thúc th i gian cai nghi n t p trung t i cơ s ch a b nh b t bu c theo quy nh t i i u 28 Lu t Phòng ch ng ma túy không t nguy n ngh áp d ng bi n pháp này i v i mình nhưng có kh năng tái nghi n cao n u ư c ưa tr l i c ng ng. 3. Ngư i chưa 18 tu i ưa vào cơ s cai nghi n ho c t nguy n xin vào cơ s cai nghi n b t bu c nhưng khi k t thúc th i gian cai nghi n t p trung ã 18 tu i mà t nguy n ngh áp d ng bi n pháp này i v i mình. 4. Nh ng ngư i sau cai nghi n có i u ki n, tiêu chuNn và ư c tuy n d ng làm nhân viên chuyên môn, nghi p v t i các cơ s cai nghi n không thu c trư ng h p áp d ng bi n pháp qu n lý quy nh trong Quy ch này. i u 4. Các phương th c gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : Ngư i sau cai nghi n ư c s p x p, gi i quy t vi c làm theo m t trong nh ng phương th c sau : 1. Làm vi c t i các c m công nghi p c bi t do thành ph thành l p. 2. Làm vi c t i các cơ s cai nghi n b t bu c thu c L c lư ng Thanh niên xung phong, S Lao ng - Thương binh và Xã h i thành ph và cơ s cai nghi n khác do y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p. 3. Làm vi c t i nh ng công trình l n c a thành ph ho c qu c gia trong i hình các i, T ng i lao ng tình nguy n. 4. Làm vi c t i các H p tác xã, các cơ s s n xu t do gia ình ngư i sau cai nghi n ho c các t ch c, cá nhân khác thu c các thành ph n kinh t u tư. i u 5. Gi i thích t ng trong quy ch : Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau : 1. Ngư i sau cai nghi n có kh năng tái nghi n cao n u ư c ưa tr l i c ng ng là ngư i có m t trong nh ng y u t sau ây: a) Có th i gian s d ng ma túy trên 01 năm; b) ã ư c ưa i cai nghi n b t bu c t 02 l n tr lên; c) Không có ngh nghi p ho c tuy có ngh nghi p nhưng không có vi c làm n nh trư c khi vào cơ s cai nghi n; d) Không có nơi cư trú nh t nh; ) Không còn thân nhân ho c ã b thân nhân t b . 2. Giám c cơ s gi i quy t vi c làm là ngư i ng u các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n, bao g m: Giám c Ban Qu n lý c m công nghi p c bi t; Ch nhi m H p tác xã; Th trư ng c a các ơn v , cơ s s n xu t thu c các thành ph n kinh t có ti p nh n, qu n lý ngư i sau cai nghi n; Giám c các cơ s cai nghi n thu c L c lư ng Thanh niên xung phong, S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph và cơ s cai nghi n khác do y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p. i u 6. Nguyên t c chung c a vi c ưa ngư i vào cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n :
 4. 1. V n ng, thuy t ph c ngư i sau cai nghi n t nguy n áp d ng bi n pháp ưa vào các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n h c ngh và lao ng s n xu t. a) i v i nh ng ngư i sau cai nghi n có kh năng tái nghi n cao theo quy nh t i kho n 1 i u 5 Quy ch này, n u không t nguy n thì v n b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. b) Ngêi sau cai nghiÖn díi 18 tuæi nÕu t×nh nguyÖn hoÆc tuy kh«ng t×nh nguyÖn nhng cã kh¶ n¨ng t¸i nghiÖn cao nÕu ®îc ®a trë l¹i céng ®ång sÏ ®îc qu¶n lý trong khu vùc riªng t¹i c¬ së cai nghiÖn ®Ó häc v¨n hãa, häc nghÒ vµ ®îc s¾p xÕp viÖc lµm phï hîp. 2. Vi c ưa ngư i sau cai nghi n vào các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ph i căn c vào k t qu phân lo i tình tr ng s c kh e, l a tu i, gi i tính, trình h c v n, ngh nghi p và kh năng ti p nh n, gi i quy t vi c làm c a t ng cơ s và ph i ư c th c hi n b ng quy t nh ưa vào cơ s gi i quy t vi c làm c a ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 12 Quy ch này. 3. Khi tham gia lao ng t i các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n, ngư i sau cai nghi n ư c ký k t h p ng lao ng. Trong h p ng lao ng, ngoài các n i dung b t bu c theo quy nh c a B Lu t Lao ng, ph i có các n i dung bu c ngư i sau cai nghi n ph i ch p hành các quy nh có liên quan nêu trong quy ch này và các quy nh khác c a cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n phù h p v i các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. Ngư i sau cai nghi n ư c cách ly kh i môi trư ng ma túy nhưng không hoàn toàn tách r i v i c ng ng xã h i, ư c h c t p, lao ng, vui chơi gi i trí và th c hi n y các quy n, nghĩa v mà pháp lu t quy nh. 5. Khuy n khích các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t tham gia t ch c các ho t ng giáo d c, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. i u 7. Th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : 1. Th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm iv i ngư i sau cai nghi n là 24 tháng. 2. Tùy theo k t qu rèn luy n, lao ng c a ngư i sau cai nghi n t i cơ s gi i quy t vi c làm, th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý và gi i quy t vi c làm i v i ngư i sau cai nghi n có th ư c xem xét rút ng n nhưng t i thi u là 12 tháng, ho c kéo dài nhưng t i a không quá 36 tháng tính t ngày có quy t nh ưa vào cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. Chương 2: TH M QUY N, TH T C ƯA NGƯ I SAU CAI NGHI N VÀO CƠ S GI I QUY T VI C LÀM i u 8. H i ng xét duy t ưa ngư i sau cai nghi n vào các Cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : 1. Giám c cơ s cai nghi n thành l p H i ng xét duy t ưa ngư i sau cai nghi n vào các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. Thành ph n H i ng g m:
 5. a) Giám c cơ s cai nghi n lµm Ch t ch H i ng ; b) Các Phó Giám c ph trách công tác t ch c, công tác giáo d c làm Phó Ch t ch H i ng; c) i di n các Phòng nghi p v t ch c, giáo d c, y t , b o v và i trư ng i qu n lý h c viên cai nghi n làm thành viên H i ng. 2. H i ng xét duy t có nhi m v : Căn c vào th i gian s d ng ma tuý, th i gian cai nghi n, s l n cai nghi n, l a tu i, gi i tính, trình h c v n, ngh nghi p, tình tr ng s c kh e, tâm lý c a h c viên, k t qu h c t p, lao ng, rèn luy n và kh năng ti p nh n, gi i quy t vi c làm c a cơ s nh n xét, ánh giá kh năng tái nghi n c a ngư i sau cai nghi n và xu t hư ng gi i quy t i v i t ng trư ng h p. 3. Vi c ánh giá, k t lu n kh năng tái nghi n và ngh hư ng gi i quy t i v i ngư i sau cai nghi n ph i ư c th hi n b ng văn b n c a Ch t ch H i ng xét duy t. i u 9. i u ki n xét ưa ngư i sau cai nghi n vào t ng lo i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : 1. ưa vào i lao ng tình nguy n làm vi c t i các C m công nghi p c bi t: a) Có ơn t nguy n tham gia i lao ng tình nguy n; b) Có nhi u ti n b trong th i gian cai nghi n; c) Có s c kho ; d) Có trình h c v n, chuyên môn, nghi p v áp ng yêu c u công vi c mà doanh nghi p trong C m công nghi p c n. 2. ưa vào các i lao ng tình nguy n làm vi c t i các cơ s cai nghi n: a) Có ơn t nguy n tham gia i lao ng tình nguy n; b) Có s c kho và kh năng lao ng phù h p v i công vi c các xư ng trư ng, khu s n xu t trong cơ s cai nghi n. 3. ưa vào các i lao ng tình nguy n có tính cơ ng thu c các cơ s cai nghi n ho c các i, T ng i lao ng tình nguy n có tính cơ ng làm vi c t i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích thu c L c lư ng Thanh niên xung phong, S Lao ng - Thương binh và Xã h i thành ph : a) Có ơn t nguy n tham gia i lao ng tình nguy n, xung phong n làm vi c t i nh ng công trình l n c a thành ph ho c qu c gia; b) Có s c kho , kh năng lao ng phù h p v i công vi c các công trình, ë c¸c doanh nghiƯp. 4. ưa vào làm vi c t i các H p tác xã, các cơ s s n xu t do gia ình ngư i sau cai nghi n, các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t thành l p : a) Có ơn t nguy n tham gia lao ng t i các H p tác xã, cơ s s n xu t nói trên và ư c ngư i ng u các H p tác xã, cơ s s n xu t xin b o lãnh, ti p nh n ; b) Có nhi u ti n b , có ngh nghi p phù h p v i các lo i hình công vi c mà các H p tác xã, cơ s s n xu t có nhu c u.
 6. 5. i v i nh ng ngư i sau cai nghi n không thu c i tư ng nêu t i các kho n 1, 2, 3, 4 i u này và nh ng ngư i không tình nguy n áp d ng bi n pháp qu n lý nhưng có kh năng tái nghi n cao thì Giám c cơ s cai nghi n ưa vào các i s n xu t khác tr c thu c cơ s cai nghi n và s p x p vi c làm phù h p v i trình chuyên môn, tình tr ng s c kh e c a nh ng ngư i này. i u 10. Th m quy n ngh áp d ng bi n pháp qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n : 1. Giám c cơ s cai nghi n l p h sơ ngh Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong ho c Giám c S Lao ng-Thương binh-Xã h i xem xét, quy t nh ưa ngư i vào cơ s cai nghi n theo thNm quy n quy nh t i i u 12 Quy ch này. 2. i v i nh ng trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph thì Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong (n u cơ s cai nghi n thu c L c lư ng Thanh niên xung phong) ho c Giám c S Lao ng-Thương binh-Xã h i (n u cơ s cai nghi n thu c S Lao ng-Thương binh- Xã h i và cơ s cai nghi n thu c các cơ quan khác do y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p) trình h sơ y ban nhân dân thành ph quy t nh ưa ngư i vào cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. i u 11. H sơ ngh áp d ng bi n pháp qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n : H sơ ngh ưa ngư i sau cai nghi n vào các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n bao g m: 1. Công văn ngh c a Giám c cơ s cai nghi n nơi ang qu n lý ngư i ư c nghÞ áp d ng bi n pháp qu n lý ; 2. ơn xin t nguy n áp d ng bi n pháp qu n lý (n u có) ; 3. B n ánh giá, k t lu n c a Ch t ch H i ng xét duy t ưa ngư i sau cai nghi n vào cơ s gi i quy t vi c làm ; 4. Sơ y u lý l ch có dán nh ; 5. S theo dõi quá trình h c t p, rèn luy n t i cơ s cai nghi n ; 6. S theo dõi s c kh e l p t i tr i cai nghi n và ý ki n nh n xét c a Phòng Y t cơ s cai nghi n. i u 12. Th m quy n quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n : 1. Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n t i các cơ s gi i quy t vi c làm. 2. y quy n cho Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong, Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph quy t nh ưa ngư i sau cai nghi n t các cơ s cai nghi n thu c quy n qu n lý c a mình vào các cơ s gi i quy t vi c làm do mình qu n lý. i u 13. G i Quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n : Quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n ph i ư c g i n:
 7. 1. Cá nhân và gia ình ngư i sau cai nghi n; 2. Cơ s cai nghi n nơi ang qu n lý ngư i sau cai nghi n; 3. Cơ s gi i quy t vi c làm nơi ti p nh n ngư i sau cai nghi n; 4. y ban nhân dân qu n-huy n và y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi gia ình ngư i sau cai nghi n ang cư trú. Chương 3: TI P NH N, QU N LÝ NGƯ I SAU CAI NGHI N i u 14. Chuy n giao ngư i sau cai nghi n ư c ưa vào cơ s gi i quy t vi c làm : 1. Căn c quy t nh ưa ngư i sau cai nghi n vào cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n c a ngư i có thNm quy n, Giám c cơ s cai nghi n l p th t c chuy n giao ngư i và h sơ cho cơ s ti p nh n. 2. Trư ng h p cơ s cai nghi n ng th i là cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ti p nh n chính h c viên c a mình, thì Giám c cơ s cai nghi n ph i ti n hành phân lo i và lưu h sơ qu n lý riêng. H sơ lưu ph i có y các lo i gi y t như h sơ bàn giao ư c quy nh t i i u 15 Quy ch này. i u 15. H sơ chuy n giao : 1. H sơ chuy n giao g m : a) Quy t nh c a ngư i có thNm quy n v vi c ưa ngư i sau cai nghi n vào cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n; b) Sơ y u lý l ch có dán nh; c) S theo dõi quá trình h c t p, rèn luy n t i cơ s cai nghi n; d) S theo dõi s c kh e l p t i cơ s cai nghi n và ý ki n nh n xét c a Phòng Y t cơ s cai nghi n; ) Nh ng tài li u khác có liên quan n nhân thân ngư i ó (n u có). 2. Vi c chuy n giao ngư i và h sơ cho c¬ së ti p nh n ph i ư c l p biên b n bàn giao gi a hai bên. Biên b n bàn giao ư c l p thành 04 b n, m i bên gi 02 b n. i u 16. Chuy n nơi qu n lý ngư i sau cai nghi n trong th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n : 1. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph có thNm quy n ra quy t nh chuy n nơi qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n trong ph m vi các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n do mình qu n lý, tr nh ng trư ng h p thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph ra quy t nh chuy n nơi qu n lý i v i nh ng trư ng h p nơi giao và nơi nh n ngư i sau cai nghi n không cùng cơ quan qu n lý. 3. H sơ ngh chuy n nơi qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n g m công văn c a nơi ngh và các gi y t có liên quan n lý do ngh chuy n nơi qu n lý.
 8. 4. Khi chuy n ngư i sau cai nghi n t cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n này sang cơ s gi i quy t vi c làm khác ph i ti n hành bàn giao gi a 2 bên. H sơ và th t c chuy n giao th c hi n như quy nh t i i u 15 Quy ch này. i u 17. Gi i quy t cho ngư i sau cai nghi n v phép : 1. Ngư i sau cai nghi n ư c gi i quy t cho v phép trong nh ng trư ng h p sau: a) Ông, bà n i ; ông, bà ngo i ; cha, m , ngư i nuôi dư ng tr c ti p c a mình ho c c a v (ch ng); v (ch ng); con, anh, ch , em ru t qua i. b) B n thân, con, anh ch em ru t c a ngư i sau cai nghi n l p gia ình. c) ư c khen thư ng do có thành tích xu t s c trong công tác, lao ng s n xu t, tham gia gi gìn an ninh tr t t t i a phương, nơi làm vi c. 2. ThNm quy n, th i gian cho ngư i sau cai nghi n v phép. a) Giám c cơ s gi i quy t vi c làm cho phép ngư i sau cai nghi n v phép theo quy nh t i kho n 1 i u này. Vi c gi i quy t cho v phép ph i b ng văn b n. b) Th i gian cho v phép t i a là 10 ngày 3. Th t c xem xét và gi i quy t cho ngư i sau cai nghi n v phép: a) N u v phép do có vi c tang, vi c cư i nêu t i i m a, i m b kho n 1 i u này thì ngư i xin v phép ph i có các gi y t sau: - ơn xin v phép cam k t tr phép úng h n c a ngư i sau cai nghi n. - Gi y b o lãnh c a gia ình ghi rõ lý do v phép có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi cư trú. - Gi y báo t n u thân nhân qua i ; b n sao gi y ăng ký k t hôn c a b n thân ngư i sau cai nghi n ho c c a ngư i thân l p gia ình; tr trư ng h p xin v phép ăng ký k t hôn theo Lu t Hôn nhân và Gia ình b) N u v phép thư ng như ã nêu t i i m c kho n 1 i u này thì ph i có các gi y t sau: - Gi y cam k t c a ngư i ư c gi i quy t cho v phép. - B n báo cáo thành tích có xác nh n c a i trư ng qu n lý tr c ti p ngư i sau cai nghi n. - Biên b n xét duy t c a H i ng thi ua và khen thư ng c a cơ s gi i quy t vi c làm. 4. Văn b n cho ngư i sau cai nghi n v phép ph i ư c g i cho: a) Ngư i ư c gi i quy t cho v phép; b) y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi ngư i sau cai nghi n v phép. 5. Trách nhi m c a ngư i ư c cho v phép: a) Ph i n trình báo ngay v i cơ quan Công an phư ng, xã, th tr n nơi v phép. b) Trong th i gian ngh phép ph i ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v gi gìn tr t t an ninh t i a phương nơi ngh phép. c) Có m t t i cơ s gi i quy t vi c làm khi h t h n v phép.
 9. i u 18. Gi i quy t trư ng h p ngư i sau cai nghi n b nhi m HIV chuy n sang AIDS : Ngư i sau cai nghi n ang làm vi c t i các cơ s gi i quy t vi c làm n u nhi m HIV chuy n sang giai o n AIDS theo chNn oán c a cơ së y t cÊp thµnh phè thì ư c chuy n n cơ s i u tr dành riêng cho b nh nhân AIDS ho c cho v nhà theo nguy n v ng c a gia ình chăm sóc. i u 19. Ngư i sau cai nghi n t ý r i b cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : 1. Khi phát hi n ngư i sau cai nghi n t ý r i b nơi ang qu n lý ho c h t th i h n v phép mà không n trình di n thì Giám c cơ s gi i quy t vi c làm có trách nhi m l p biên b n, báo cáo chính quy n và Công an a phương nơi trú óng trong th i h n 24 gi có bi n pháp ph i h p truy tìm, ng th i thông báo v chính quy n a phương nơi cư trú c a ngư i ó cùng gia ình v n ng, ph i h p ưa lên ơn v ; n u sau khi v n ng, thuy t ph c mà ương s không t nguy n tr l i ho c b tr n thì ph i h p cơ quan Công an a phương nơi ương s cư trú truy tìm và cư ng ch ưa v cơ s gi i quy t vi c làm. 2. Th i gian t ý r i b nơi ang qu n lý không ư c tính vào th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. i u 20. Gi i quy t trư ng h p ngư i sau cai nghi n ch t : Trong th i gian ư c qu n lý t p trung t i các cơ s gi i quy t vi c làm, n u ngư i sau cai nghi n ch t thì ơn v qu n lý ph i l p biên b n và thông báo cho chính quy n a phương nơi trú óng bi t trong th i h n không quá 24 gi x lý, gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. N u ngư i sau cai nghi n ch t do t t ho c chưa rõ nguyên nhân ph i gi nguyên hi n trư ng và báo cáo ngay cho cơ quan Công an a phương nơi trú óng n giám nh nguyên nhân t vong và báo gia ình ngư i ch t bi t ph i h p gi i quy t. Chương 4: CÁC CƠ S GI I QUY T VI C LÀM CHO NGƯ I SAU CAI NGHI N M c I. CƠ S GI I QUY T VI C LÀM CHO NGƯ I SAU CAI NGHI N T I CÁC TRƯ NG, TRUNG TÂM CAI NGHI N MA TÚY i u 21. Các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : 1. Các cơ s cai nghi n ma tĩy thu c L c lư ng Thanh niên xung phong, S Lao ng-Thương binh và Xã h i, ho c cơ s cai nghi n ma túy khác ư c y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p. 2. Doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích thu c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ho c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 22. Khu xư ng trư ng : T i m i cơ s cai nghi n, thành ph u tư xây d ng h t ng cơ s v t ch t ban u như h th ng giao thông, i n, c p thoát nư c, sân bãi, nhà kho, nhà xư ng s n xu t hình thành khu xư ng trư ng t t ch c s n xu t và v n ng các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t n u tư t ch c s n xu t nh m gi i quy t vi c làm cho h c viên cai nghi n và nh ng ngư i sau cai nghi n.
 10. i u 23. Trang tr i s n xu t nông-lâm nghi p, cơ s s n xu t ti u th công nghi p : Ngoài nh ng cơ s s n xu t trong khu xư ng trư ng, các cơ s cai nghi n ư c y ban nhân dân thành ph xem xét giao cho qu n lý nh ng trang tr i s n xu t nông - lâm nghi p, cơ s s n xu t ti u - th công nghi p khác do thành ph thành l p t i cơ s cai nghi n ho c g n khu v c trú óng c a cơ s t o vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. i u 24. Ch , chính sách ưu ãi i v i các cơ s gi i quy t vi c làm thu c các trư ng, trung tâm cai nghi n ma tuý : Các chính sách ưu ãi i v i cơ s s n xu t trong khu xư ng trư ng và các trang tr i s n xu t nông-lâm nghi p, cơ s s n xu t ti u-th công nghi p khác do thành ph thành l p và giao cho cơ s cai nghi n qu n lý s ư c quy nh trong văn b n riêng do y ban nhân dân thành ph ban hành. i u 25. Qu n lý ngư i sau cai nghi n : 1. Ngư i sau cai nghi n làm vi c t i cơ s cai nghi n ư c b trí vào các i lao ng tình nguy n, i, T ng i lao ng tình nguy n có tính cơ ng ho c i s n xu t ; làm vi c t i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích thu c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ho c thu c S Lao ng Thương binh và Xã h i ư c b trí vào các i, T ng i lao ng tình nguy n có tính cơ ng. 2. Ngư i sau cai nghi n ư c s p x p ăn, , sinh ho t t p trung trong khu v c riêng. Trong gi làm vi c, ngư i sau cai nghi n n làm vi c Khu xư ng trư ng, khu s n xu t, công trư ng c a ơn v . Ngoài gi làm vi c, ngư i sau cai nghi n ư c tham gia các ho t ng h c t p, vui chơi gi i trí trong khuôn viên c a i ho c c a trư ng, trung tâm theo k ho ch c a t ng cơ s . 3. Ngư i sau cai nghi n chưa t t nghi p ph thông trung h c ư c t o i u ki n h c b túc văn hóa. Tùy theo nhu c u s n xu t và nguy n v ng c a ngư i sau cai nghi n, cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n thu c L c lư ng Thanh niên xung phong ho c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t ch c d y ngh õ phù h p v i i u ki n sinh ho t và làm vi c c a ngư i sau cai nghi n. 4. Ngư i sau cai nghi n chưa 18 tu i ư c t p trung h c văn hóa, h c ngh n khi 18 tu i. Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m s p x p b trí t 01 n 02 cơ s cai nghi n trong s các cơ s thu c quy n qu n lý c a mình làm nơi t p trung qu n lý nh ng ngư i sau cai nghi n chưa 18 tu i. M c II. C M CÔNG NGHI P C BI T i u 26. C m công nghi p c bi t : 1. C m công nghi p c bi t là mô hình công nghi p t p trung phù h p v i các lo i hình s n xu t kinh doanh quy mô v a và nh , k t h p v i khu dân cư v i y cơ s h t ng xã h i, văn hóa, giáo d c, y t . C m công nghi p c bi t do y ban nhân dân thành ph u tư xây d ng h t ng cơ s v t ch t và có chính sách ưu ãi thu hút, v n ng các doanh nghi p, các cơ s s n xu t n t ch c s n xu t nh m gi i quy t vi c làm n nh, tái nh cư lâu dài cho ngư i sau cai nghi n. 2. Các doanh nghi p trong các c m công nghi p c bi t ư c phép ho t ng s n xu t kinh doanh các ngành ngh không gây ô nhi m ho c ít gây ô nhi m, trong ó ưu tiên cho các ngành ngh có kh năng gi i quy t vi c làm cho nhi u lao ng.
 11. 3. y ban nhân dân thành ph là cơ quan qu n lý Nhà nư c toàn di n i v i các c m công nghi p c bi t. Ban Qu n lý c m công nghi p c bi t do y ban nhân dân thành ph ra quy t nh thành l p, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng. i u 27. Cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý c m công nghi p c bi t: 1. Ban Qu n lý c m công nghi p c bi t g m Giám c, các Phó Giám c, K toán trư ng giúp vi c, b máy tham mưu giúp vi c và các ơn v tr c thu c. Vi c b nhi m, mi n nhi m cán b c a Ban Qu n lý c m công nghi p c bi t th c hi n theo quy nh phân c p qu n lý cán b c a thành ph . Căn c nhu c u công vi c và b trí ch c danh t ng lĩnh v c, y ban nhân dân thành ph giao biên ch khung và lao ng h p ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Giám c C m công nghi p c bi t có trách nhi m xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý. i u 28. Quy n l i và nghĩa v c a doanh nghi p u tư t i c m công nghi p c bi t: 1. Quy n l i : Doanh nghi p u tư t i c m công nghi p c bi t ư c hư ng y các i u ki n thu n l i như nh ng khu công nghi p khác và còn ư c hư ng các chính sách ưu ãi c bi t khác. Các chính sách ưu ãi i v i doanh nghi p u tư t i c m công nghi p c bi t ư c quy nh trong văn b n riêng do y ban nhân dân thành ph ban hành. 2. Nghĩa v : a) Doanh nghi p có trách nhi m ti p nh n ngư i sau cai nghi n v i t l t 40% n 50% t ng s lao ng c a doanh nghi p và t o vi c làm n nh cho h . b) Th c hi n úng và y các cam k t trong h p ng lao ng và các quy nh c a B Lu t Lao ng i v i lao ng là ngư i sau cai nghi n. i u 29. Qu n lý ngư i sau cai nghi n làm vi c trong c m công nghi p c bi t : 1. Sau khi ư c tuy n ch n, ngư i sau cai nghi n ư c b trí vào các i lao ng tình nguy n do Giám c Ban qu n lý c m công nghi p thành l p, ư c ào t o, b i dư ng ngh nghi p phù h p v i yêu c u s n xu t c a các nhà u tư ho c nh ng ho t ng d ch v có liên quan trong c m công nghi p, ư c thu nh n vào làm vi c t i các doanh nghi p ho c các ơn v tr c thu c Ban qu n lý c m công nghi p, ư c hư ng y các ch chính sách i v i công nhân c a doanh nghi p và các ch , chính sách khác nêu trong quy ch này. 2. Vi c b nhi m cán b c a i lao ng tình nguy n ph i có s th a thu n và ph i h p v i Giám c doanh nghi p s d ng lao ng tình nguy n b o m k t h p công tác qu n lý s n xu t và qu n lý i viên lao ng tình nguy n. 3. Trong th i gian lao ng, ngư i sau cai nghi n ư c t ch c thành các ca, kíp… t i nơi làm vi c. Ngoài gi làm vi c, h ư c Ban Qu n lý c m công nghi p s p x p vi c ăn, , sinh ho t t p trung trong khu v c dành riêng cho các i lao ng tình nguy n.
 12. M c III. H P TÁC XÃ, CƠ S S N XU T TI P NH N, GI I QUY T VI C LÀM CHO NGƯ I SAU CAI NGHI N i u 30. H p tác xã, cơ s s n xu t ti p nh n, gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : Gia ình nh ng ngư i sau cai nghi n, các t ch c, cá nhân có i u ki n v v n, k thu t, kinh nghi m s n xu t, kinh doanh có th h p tác liªn kÕt v i nhau thành l p các H p tác xã s n xu t nông nghi p (tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n) ho c các H p tác xã, cơ s s n xu t ti u - th công nghi p ho t ng trên các a bàn không có ho c không còn t n n ma tuý t i các t nh giúp , t o i u ki n cho con em mình và nh ng h c viên khác có công ăn vi c làm, t o ra thu nh p, nuôi s ng b n thân, n nh ch , xa r i môi trư ng d gây tái nghi n. i u 31. Quy n l i và nghĩa v c a H p tác xã, cơ s s n xu t ti p nh n, gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : 1. Quy n l i : H p tác xã, cơ s s n xu t có ti p nh n, gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ư c thành ph ph i h p v i các t nh b n t o i u ki n thu n l i v t s n xu t, xây d ng nhà xư ng, nhà cho công nhân; cho vay v n; h tr k thu t, b o h quy n s n xu t kinh doanh, ư c hư ng chính sách thu ưu ãi. Các chính sách ưu ãi i v i H p tác xã, cơ s s n xu t thu c các t ch c, cá nhân có ti p nh n, gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ư c quy nh trong văn b n riêng do y ban nhân dân thành ph ban hành. 2. Nghĩa v : a) H p tác xã, cơ s s n xu t thu c các t ch c, cá nhân có trách nhi m ti p nh n t i thi u 20% lao ng là ngư i sau cai nghi n trên t ng s lao ng c a H p tác xã, cơ s s n xu t nhưng ít nh t là 20 ngư i sau cai nghi n và t o vi c làm n nh cho h . b) Th c hi n úng và y các cam k t trong h p ng lao ng và các qui nh c a B Lu t Lao ng i v i lao ng là ngư i sau cai nghi n. i u 32. Qu n lý ngư i sau cai nghi n làm vi c t i các H p tác xã, cơ s s n xu t ti p nh n, gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n 1. Ngư i sau cai nghi n ư c t p h p thành các nhóm, t , i riêng. Giám c cơ s cai nghi n nơi ưa ngư i sau cai nghi n i có trách nhi m th a thu n v i Ban ch nhi m H p tác xã, ngư i ng u cơ s s n xu t c cán b c a mình làm trư ng nhóm, t , i này cùng ph i h p tham gia qu n lý ngư i sau cai nghi n trong su t th i gian th c hi n bi n pháp qu n lý i v i h t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. 2. Trong th i gian làm vi c, ngư i sau cai nghi n ư c d y ngh và b trí công vi c phù h p v i kh năng, trình tay ngh c a mình. Ngoài gi làm vi c, ngư i sau cai nghi n ư c H p tác xã, cơ s s n xu t s p x p vi c ăn, , sinh ho t t p trung trong khu v c dành riêng và ch u s qu n lý c a cán b do Giám c cơ s cai nghi n c n. Chương 5: CƠ C U T CH C C A I, T NG I LAO NG TÌNH NGUY N i u 33. i lao ng tình nguy n:
 13. 1. i lao ng tình nguy n là hình th c t p h p, qu n lý ngư i sau cai nghi n t nguy n tham gia lao ng s n xu t, xây d ng các công trình c a qu c gia ho c c a a phương, ơn v ư c thành l p t i các C m công nghi p c bi t, các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n thu c L c lư ng Thanh niên xung phong, S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph . 2. i lao ng tình nguy n có tính cơ ng là i lao ng tình nguy n chuyên ư c giao th c hi n các công trình ph i thư ng xuyên di chuy n và n m ngoài khu v c trú óng c a cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. 3. i lao ng tình nguy n do Giám c cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ra quy t nh thành l p. 4. Ngư i sau cai nghi n tham gia lao ng trong i lao ng tình nguy n và ư c g i là i viên lao ng tình nguy n. i u 34. Cơ c u t ch c c a i lao ng tình nguy n : 1. i lao ng tình nguy n có không quá 150 i viên, ư c chia thành các ca, kíp, t , phù h p v i tính ch t s n xu t, ngành ngh và yêu c u b trí lao ng c a cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. 2. Ban Ch huy i lao ng tình nguy n g m: 01 i trư ng và có 01 n 02 i phó giúp vi c. M i i lao ng tình nguy n có 02-03 cán b chuyên môn tham mưu, giúp vi c cho Ban Ch huy i. M i T có 01 T trư ng và 01 T phó giúp vi c. 3. i trư ng i lao ng tình nguy n do Giám c cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n b nhi m. T trư ng và T phó do i trư ng ch n ra trong s i viên lao ng tình nguy n. Vi c b nhi m i phó, các cán b chuyên môn c a i, Trư ng ca, T trư ng, T phó do i trư ng ngh Giám c cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n quy t nh. i u 35. T ng i lao ng tình nguy n : 1. T ng i lao ng tình nguy n tr c thu c cơ s cai nghi n ho c trùc thuéc doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích thu c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph và S Lao ng- Thương binh và Xã h i. 2. T ng i lao ng tình nguy n ư c y ban nhân dân Thành ph ra quy t nh thành l p theo ngh c a Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong ho c Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph . 3. T ng i lao ng tình nguy n bao g m nhi u i lao ng tình nguy n có tính cơ ng tham gia th c hi n các công trình c a qu c gia, c a thành ph c n nhi u lao ng th công do Nhà nư c giao theo phương th c ch nh th u. i u 36. Cơ c u t ch c c a T ng i lao ng tình nguy n : 1. Ban ch huy T ng i lao ng tình nguy n g m: 01 T ng i trư ng và có 02 n 03 phó T ng i trư ng giúp vi c. Giúp vi c cho Ban Ch huy T ng i g m các b ph n K ho ch - K thu t, Giáo d c - Tư v n, Y t , T ch c-Hành chính, K toán-Tài v và B o v . Ch tiêu biên ch khung và ch tiêu lao ng h p ng c a T ng i lao ng tình nguy n do Ban T ch c chính quy n thành ph xác nh theo t l tính trên s ngư i sau cai nghi n như tính trên t l h c viên cai nghi n t i cơ s cai nghi n.
 14. 2. T ng i trư ng và phó T ng i trư ng T ng i lao ng tình nguy n do Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong ho c Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i thành ph ra quy t nh b nhi m. Chương 6: QUY N VÀ NGHĨA V C A NGƯ I SAU CAI NGHI N VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ S GI I QUY T VI C LÀM M c I. QUY N VÀ NGHĨA V C A NGƯ I SAU CAI NGHI N i u 37. Quy n l i c a ngư i sau cai nghi n : 1. Khi tham gia lao ng s n xu t ngêi sau cai nghiƯn ư c ký k t h p ng lao ng, ư c hư ng các ch , chính sách v ti n lương, ti n thư ng, th i gian làm vi c, th i gian ngh ngơi và các ch b o hi m theo quy nh c a B Lu t Lao ng. 2. ư c b trí ch phù h p, m b o các ti n nghi c n thi t. 3. ư c ăng ký t m trú t i a phương nơi làm vi c. 4. ư c h c t p, ào t o ngh nghi p theo nguy n v ng và phù h p v i nhu c u c a ngư i s d ng lao ng. 5. ư c tham gia sinh ho t trong các t ch c oàn th chính tr -xã h i, t ch c ngh nghi p theo qui nh. 6. ư c khen thư ng khi có thành tích xu t s c trong lao ng s n xu t, trong h c t p, rèn luy n, tham gia gi gìn an ninh tr t t , b o m an toàn c a ơn v và a phương. 7. ư c ti p thân nhân t i khu v c dành riêng ngoài gi lao ng, sinh ho t và h c t p theo quy nh c th c a cơ quan qu n lý. 8. ư c gi i quy t cho v phép khi gia ình có vi c tang, vi c cư i theo quy nh t i i u 17 Quy ch này. 9. ư c xem xét ti p nh n vào làm nhân viên và ư c b t, b nhi m vào các ch c v qu n lý c a các ơn v thu c L c lư ng Thanh niên xung phong, S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph . i u 38. Nghĩa v c a ngư i sau cai nghi n : 1. Ch p hành nghiêm ch nh quy nh c a pháp lu t, n i quy lao ng và sinh ho t c a ơn v . 2. Tích c c tham gia lao ng s n xu t, hoàn thành nh m c lao ng, kh i lư ng, ch t lư ng công vi c ư c giao. 3. Tích c c h c t p, thi ua lao ng, tham gia các phong trào văn th m và các ho t ng xã h i c a oàn th . 4. Tích c c tham gia công tác tuyên truy n, v n ng bài tr tƯ n¹n ma túy vµ c¸c t n n xã h i kh¸c ph n ánh, t cáo v i ngư i có trách nhi m k p th i ngăn ch n m i bi u hi n và hành vi tiêu c c, nh t là các hành vi s d ng, mua bán, tàng tr ma túy t i nơi làm vi c và nơi cư trú nh m góp ph n xây d ng môi trư ng sinh ho t lành m nh. M c II. TRÁCH NHI M C A CƠ S GI I QUY T VI C LÀM CHO NGƯ I SAU CAI NGHI N
 15. i u 39. Trách nhi m c a cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : Cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n có trách nhi m: 1. Có k ho ch, chương trình qu n lý, giáo d c, t ch c lao ng s n xu t và ào t o, b i dư ng ngh nghi p, t ch c các ho t ng văn hóa, v¨n nghƯ th d c th thao phù h p v i i u ki n ho t ng c a ơn v nh m c i thi n i s ng tinh th n, nâng cao hi u qu s n xu t và hi u qu giáo d c, hoàn thi n nhân cách và phòng ch ng tái nghi n i v i ngư i sau cai nghi n. 2. Ban hành n i quy qu n lý t i ơn v . 3. Th c hi n úng các quy nh v t ch c qu n lý theo ch c năng, nhi m v c a ơn v và các quy nh c a Nhà nư c. Nghiêm c m m i hành vi xâm ph m thân th , s c kho , danh d , nhân phNm c a ngư i sau cai nghi n. 4. Th c hi n y , úng nguyên t c v qu n lý h sơ cá nhân, danh sách trích ngang, h sơ h c văn hóa, h c ngh c a ngư i sau cai nghi n. 5. Thư ng xuyên ki m tra, theo dõi và ánh giá v m c rèn luy n, ph n u c a ngư i sau cai nghi n. nh kỳ hàng tháng, quý, năm ph i báo cáo v tình hình qu n lý ngư i sau cai nghi n t i cơ s cho cơ quan c p trên t ng h p báo cáo cho y ban nhân dân thành ph . 6. ăng ký cho ngư i sau cai nghi n ư c t m trú có th i h n t i a phương nơi trú óng. 7. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng, chính quy n a phương nơi trú óng th c hi n t t công tác gi gìn an ninh tr t t x· héi an toàn ơn v , phòng ch ng ma túy các ch t gây nghi n thNm l u vào cơ s . Chương 7: QUy NNH V CH CHÍNH SÁCH i u 40. Ch , chính sách i v i các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : Các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ư c hư ng các ch , chính sách như sau : 1. §ư c tính s ngư i sau cai nghi n vào s i tư ng qu n lý khi xét giao ch tiêu h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Cán b , nhân viên qu n lý ngư i sau cai nghi n t i các cơ s cai nghi n, doanh nghi p công ích, t ng i lao ng tình nguy n ư c hư ng các ch , chính sách tr c p, ph c p (ngoài lương): như cán b nhân viên qu n lý ngư i nghi n ma tuý. 3. i v i cán b công nhân viên qu n lý ngư i sau cai nghi n t i các c m công nghi p c bi t ư c hư ng ph c p c thù ngh nghi p (ngoài lương) theo Quy t nh s 25/2002/Q -TTg ngày 01 tháng 02 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch chính sách i v i cán b làm vi c t i các cơ s ch a b nh ư c thành l p theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995 ; Cán b , nhân viên y t ư c hư ng ch ph c p tr c y t theo Thông tư s 12/2002/TT-BL TBXH-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2002 c a Liên B Lao ng- Thương binh và Xã h i và B Tài chính v hư ng d n th c hi n m t s chính sách i v i cán b làm vi c t i các cơ s ch a b nh ư c thành l p theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995.
 16. i u 41. Ch , chính sách i v i ngư i sau cai nghi n : Ngư i sau cai nghi n ư c hư ng các ch , chính sách sau: 1. ư c ngân sách tr c p ti n ăn 3 tháng u v i m c 150.000 ng/ ngư i/tháng. N u làm vi c các cơ s cai nghi n, T ng i lao ng tình nguy n c a doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích thu c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ho c thu c S Lao ng – Thương binh và Xã h i thành ph thì ti p t c ư c tr c p ti n ăn trong 03 tháng ti p theo, ngư i chưa 18 tu i ư c tr c p ti n ăn cho n khi 18 tu i v i m c 150.000 ng/tháng. 2. ư c h tr m t ph n chi phí h c văn hoá, h c ngh và ào t o chuyên môn nghi p v theo ch trương ào t o ngu n nhân l c c a thành ph . Chương 8: CH M D T HO C KÉO DÀI TH I GIAN QU N LÝ NGƯ I SAU CAI NGHI N M c I. CH M D T TH I GIAN QU N LÝ NGƯ I SAU CAI NGHI N i u 42. Ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý ngư i sau cai nghi n : Ngư i sau cai nghi n ư c ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý khi : 1. ã ch p hành xong quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n nêu t i i u 12 và i u 50 Quy ch này. 2. ư c gi i quy t ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n trư c th i h n do có nhi u thành tích trong th i gian lao ng, h c t p, rèn luy n t i các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n theo i u 43, i u 44 và i u 45 Quy ch này. 3. ư c gi i quy t ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý trư c th i h n h i gia theo nguy n v ng c a cá nhân và gia ình ngư i sau cai nghi n. i u ki n, trình t , th t c gi i quy t ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý trư c th i h n h i gia theo nguy n v ng c a cá nhân và gia ình ngư i sau cai nghi n ư c th c hi n theo quy ch riêng do y ban nhân dân thành ph ban hành. i u 43. i u ki n xét gi i quy t ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý trư c th i h n do có nhi u thành tích trong th i gian làm vi c t i các cơ s gi i quy t vi c làm : Ngư i sau cai nghi n ư c xét gi i quy t ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n trư c th i h n ph i héi các i u ki n sau : 1. Không thu c i tư ng có kh năng tái nghi n cao theo quy nh t i kho n 1 i u 5 Quy ch này. 2. Là ngư i ã tham gia i lao ng tình nguy n ư c ít nh t 12 tháng tr lên. 3. Là ngư i l p ư c nhi u thành tích trong lao ng, h c t p, ư c t p th ngư i sau cai nghi n bình ch n và ư c Giám c cơ s gi i quy t vi c làm khen thư ng trong các phong trào thi ua t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. i u 44. Th m quy n ngh ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý trư c th i h n do có nhi u thành tích trong th i gian làm vi c t i các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n :
 17. 1. Giám c cơ s gi i quy t vi c làm l p h sơ ngh Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong (n u cơ s gi i quy t thu c L c lư ng Thanh niên Xung phong) ho c Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i (n u cơ s gi i quy t vi c làm thu c S Lao ng Thương binh và Xã h i) trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph ra quy t nh ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý ngư i sau cai nghi n trư c th i h n. 2. Ch nhi m các H p tác xã, cơ s s n xu t ti p nh n, qu n lý ngư i sau cai nghi n l p h sơ ngh Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph ra quy t nh ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n trư c th i h n. 3. H sơ ngh ch m d t th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n g m: a) Công văn ngh c a Giám c cơ s gi i quy t vi c làm cho ngêi sau cai nghiƯn. b) Biên b n h p H i ng xét duy t c a cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. Thành ph n H i ng xét duy t như H i ng xét duy t ưa ngư i sau cai nghi n vào cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n nêu t i i u 8 Quy ch này. c) Toàn b h sơ nêu t i i u 15 c a Quy ch này. d) S theo dõi quá trình lao ng, rèn luy n, h c t p t i cơ s gi i quy t vi c làm. ) Các quy t nh khen thư ng i v i ngư i ư c ngh . e) Trư ng h p cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n là H p tác xã, cơ s s n xu t có ti p nh n, qu n lý ngư i sau cai nghi n thì trong h sơ ngh còn có ý ki n b ng văn b n c a cán b ư c c n tham gia qu n lý ngư i sau cai nghi n và xác nh n c a Giám c cơ s cai nghi n ã c cán b ó. i u 45. Th m quy n quy t nh ch m d t vi c áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n trư c th i h n do có nhi u thành tích trong th i gian làm vi c t i các cơ s gi i quy t vi c làm : 1. Ch t ch y ban nhân dân thành ph ra quy t nh ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý trư c th i h n i v i ngư i sau cai nghi n do có nhi u thành tích trong th i gian làm vi c t i các cơ s gi i quy t vi c làm theo ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i ho c Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph . 2. Quy t nh ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n trư c th i h n ư c g i n: - Cá nhân và gia ình ngư i sau cai nghi n; - Cơ s gi i quy t vi c làm nơi ang qu n lý ngư i sau cai nghi n; - y ban nhân dân qu n-huy n và y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi gia ình ngư i sau cai nghi n cư trú. i u 46. C p gi y ch ng nh n ã th c hi n xong bi n pháp qu n lý iv i ngư i sau cai nghi n : Ngư i sau cai nghi n ư c ch m d t áp d ng bi n pháp qu n lý t i cơ s gi i quy t vi c làm nêu t i kho n 1, kho n 2 i u 42 Quy ch này ư c Giám c cơ s gi i
 18. quy t vi c làm c p gi y ch ng nh n ã th c hi n xong th i h n áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n. i u 47. Quy n l i c a ngư i ch p hành xong bi n pháp qu n lý t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : Ngư i ch p hành xong bi n pháp qu n lý t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ư c ch n m t trong các hình th c làm vi c, tái hòa nh p c ng ng sau ây : 1. Chuy n sang làm nhân viên ho c công nhân t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n n u có i u ki n và các cơ s này có nhu c u tuy n d ng; 2. l i nh cư và ư c giao t s n xu t t i các khu v c ư c giao cho các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n qu n lý; 3. Tr v gia ình ti p t c làm vi c, sinh s ng, ư c s giúp và ch u s qu n lý c a gia ình, c ng ng dân cư, chính quy n a phương nơi cư trú. M c II. KÉO DÀI TH I GIAN QU N LÝ SAU CAI NGHI N i u 48. Trư ng h p kéo dài th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : Ngư i sau cai nghi n có th b kéo dài th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý t i a n 36 tháng n u vi ph m n i quy và ã b thi hành k lu t t hình th c c nh cáo tr lên trong quá trình lao ng, h c t p, rèn luy n t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. i u 49. Th m quy n ngh kéo dài th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : 1. Giám c cơ s gi i quy t vi c làm l p h sơ ngh Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong (n u cơ s gi i quy t vi c làm thu c L c lư ng Thanh niên xung phong) ho c Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i (n u cơ s gi i quy t vi c làm thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i ho c các cơ s cai nghi n khác do y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p) trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph ra quy t nh kéo dài th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n. 2. Ch nhi m H p tác xã, cơ s s n xu t ti p nh n, qu n lý ngư i sau cai nghi n l p h sơ ngh Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph ra quy t nh kéo dài th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý i v i ngư i sau cai nghi n. 3. H sơ ngh kéo dài th i gian bi n pháp qu n lý g m: a) Công văn ngh c a Giám c cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. b) Biên b n h p H i ng xét duy t c a cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. Thành ph n H i ng xét duy t như H i ng xét duy t ưa ngư i sau cai nghi n vào cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n nêu t i i u 8 Quy ch này. c) Toàn b h sơ nêu t i i u 15 c a Quy ch này. d) S theo dõi quá trình lao ng, rèn luy n, h c t p t i cơ s gi i quy t vi c làm.
 19. ) Trư ng h p cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n là H p tác xã, cơ s s n xu t có ti p nh n, qu n lý ngư i sau cai nghi n thì trong h sơ ngh còn có ý ki n b ng văn b n c a cán b ư c c n tham gia qu n lý ngư i sau cai nghi n và xác nh n c a Giám c cơ s cai nghi n ã c cán b ó. i u 50. Th m quy n quy t nh kéo dài th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : 1. Ch t ch y ban nhân dân thành ph ra quy t nh kéo dài th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n theo ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i ho c Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph . 2. Quy t nh kéo dài th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý t i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ư c g i n: a) Cá nhân và gia ình ngư i sau cai nghi n; b) Cơ s gi i quy t vi c làm nơi ang qu n lý ngư i sau cai nghi n; c) y ban nhân dân qu n, huy n và y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi gia ình ngư i sau cai nghi n ang cư trú. Chương 9: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG VI C TH C HI N QUY CH i u 51. Trách nhi m c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i và L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph : 1. Ch o các cơ s cai nghi n ma tuý k p th i xét công nh n ngư i nghi n ma tuý là h c viên c a ơn v mình ã hoàn thành th i gian cai nghi n t i cơ s cai nghi n và l p các th t c ưa h vào cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n; t ch c thanh tra, ki m tra nh kỳ và t xu t ho t ng c a nh ng cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n tr c thu c và gi i quy t các khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph i h p v i các Trư ng i h c trên a bàn thành ph , Trư ng Cán b thành ph , Trung tâm Khoa h c xã h i và Nhân văn thành ph và các cơ quan, t ch c có liên quan xây d ng n i dung, chương trình giáo d c ngư i sau cai nghi n. 3. Ph i h p v i các ơn v ch c năng t ch c các l p ào t o b i dư ng v lý lu n chính tr , ki n th c pháp lu t, chuyên môn nghi p v và k năng công tác cho i ngũ cán b làm công tác qu n lý ngư i sau cai nghi n; thư ng xuyên t ch c trao i kinh nghi m b i dư ng, nâng cao năng l c th c ti n c a i ngũ cán b nh m hoàn thành t t nhi m v ư c giao. 4. Ph i h p v i Ban T ch c Chính quy n thành ph nghiên c u xu t i u ch nh, b sung các ch chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i sau cai nghi n làm vi c t i các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n cho phù h p v i tình hình th c t . 5. Ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính - V t giá hư ng d n các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n c a Nhà nư c l p k ho ch kinh phí hàng năm ; t ng h p k ho ch kinh phí hàng năm ; xu t các ch chính sách ưu ãi áp d ng cho các lo i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n.
 20. 6. Ph i h p v i S Tài chính - V t giá, S Y t , S Giáo d c - ào t o xu t m c tr c p ti n thu c ch a b nh, ti n h c ngh , kinh phí ph c p văn hóa và các kho n chi phí khác cho ngư i ư c ti p nh n vào cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. 7. Ph i h p v i S Y t thành ph trong vi c ch a b nh cho ngư i sau cai nghi n. 8. Ph i h p v i các cơ quan h u quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c iv i các ho t ng c a các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. i u 52. Trách nhi m c a S Tài chính - V t giá thành ph : 1. Hư ng d n các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n th c hi n ch k toán tài chính theo quy nh hi n hành; hư ng d n xây d ng d toán thu-chi ngân sách hàng năm. 2. C p phát kinh phí u tư cơ s v t ch t và kinh phí ho t ng y và k p th i cho các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n theo k ho ch ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 3. T ch c ki m tra vi c s d ng kinh phí c a các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ư c Nhà nư c h tr , ưu ãi t ngu n v n ngân sách. i u 53. Trách nhi m c a Ban t ch c Chính quy n thành ph : Ban t ch c Chính quy n thành ph trên cơ s ngh c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i, L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph và Giám c các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n, căn c vào quy mô ti p nh n và s lư ng ngư i sau cai nghi n ư c giao cho các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n, có trách nhi m tham mưu cho y ban nhân dân thành ph gi i quy t v biên ch , nhân s theo quy nh làm công tác qu n lý ngư i sau cai nghi n cho các ơn v này. i u 54. Trách nhi m c a Công an thành ph : 1. Hư ng d n các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n c a thành ph th c hi n công tác qu n lý h khNu nhân khNu i v i ngư i ư c ti p nh n vào cơ s . 2. Ph i h p v i S Lao ng-Thương binh và Xã h i và L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph t ch c t p hu n v nghi p v công tác b o v cho các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. 3. Ch o Công an qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n: a) Ti p t c qu n lý, giáo d c i tư ng ư c cho phép h i gia; b) K p th i l p h sơ x lý theo quy nh c a pháp lu t n u i tư ng tái nghi n; c) Ph i h p v i các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ưa nh ng i tư ng t ý r i b nơi ang qu n lý tr v ơn v ; d) Ph i h p v i cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n óng trên a bàn thành ph xây d ng k ho ch, phương án b o v ơn v . i u 55. Trách nhi m c a y ban nhân dân qu n, huy n : 1. Hư ng d n các cơ quan ch c năng và y ban nhân dân các phư ng, xã, th tr n thu c a phương mình: t ch c xét duy t các trư ng h p xin h i gia; ti p t c qu n
Đồng bộ tài khoản