Quyết định số 2479/2000/QĐ-GCTT

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 2479/2000/QĐ-GCTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2479/2000/QĐ-GCTT về việc giảm cước thuê bao telex và điều chỉnh cước một số dịch vụ viễn thông do Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2479/2000/QĐ-GCTT

  1. TỔNG CÔNG TY BƯU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** VIỆT NAM ****** Số: 2479/2000/QĐ-GCTT Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢM CƯỚC THUÊ BAO TELEX VÀ ĐIỀU CHỈNH CƯỚC MỘT SỐ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 1/8/1995 của Chính phủ phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Căn cứ quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông. Căn cứ vào thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 820/CP-KTTH ngày 08/9/2000 của Chính phủ về việc điều hành cước bưu chính, viễn thông; Theo đề nghị của Trưởng Ban Giá cước và Tiếp thị. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung cước một số dịch vụ như sau: 1. Giảm cước thuê bao telex áp dụng cho đối tượng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp người nước ngoài, liên doanh với nước ngoài từ 270.000 đồng/máy- tháng xuống còn 80.000 đồng/máy-tháng (chưa bao gồm thuế GTGT). 2. Cước thuê bao điện thoại đối với khách hàng bị tạm ngừng liên lạc do chậm thanh toán cước bằng 100% cước thuê bao điện thoại tương ứng. 3. Fax công cộng nội tỉnh (chưa bao gồm thuế GTGT): - Fax công cộng đến fax công cộng: + Trang đầu: 2.900 đồng/trang A4 + Trang sau: 2.000 đồng/trang A4
  2. - Fax công cộng đến fax thuê bao: + Trang đầu: 2.363 đồng/trang A4 + Trang sau: 1.636 đồng/trang A4 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2000. Những qui định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN - Như điều 3 THÔNG VIỆT NAM - Ban VGCP, TCBĐ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - HĐQT - TGĐ, các PTGĐ - Lưu VP, GCTT. Trần Mạnh Hùng
Đồng bộ tài khoản