Quyết định số 2483-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 2483-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2483-BYT/QĐ về ban hành danh mục hàng hoá thực phẩm phải đăng ký chất lượng năm 1997 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2483-BYT/QĐ

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2483-BYT/Q Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1996 BAN HÀNH DANH M C HÀNG HOÁ TH C PH M PH I ĂNG KÝ CH T LƯ NG NĂM 1997 B TRƯ NG B YT Căn c i u 7, Chương II, Lu t BVSKND và i u l v sinh, ban hành theo Ngh d nh 23/H BT ngày 24-01-1993. Căn c Ngh nh s 68/C P ngày 11-10-1992 c a Chính ph , quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n t ch c b máy c a B Y t . Căn c i m 1, i u 4 c a Ngh nh 86/CP ngày 8-12-1995 v vi c phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá, giao cho B Y t ch c năng qu n lý Nhà nư c v an toàn, v sinh th c ph m. Căn c i u 4 Thông tư liên B Y t - Khoa h c - Công ngh - Môi trư ng s 70/TTLB ngày 01-7-1996 v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh 86/CP ngày 08-12- 1995. ư c s nh t trí c a B Khoa h c - Công ngh Môi trư ng t i công văn s 1052/T C-THPC ngày 03 tháng 12 năm 1996. Theo ngh c a ông V trư ng V v sinh phòng d ch - B Y t . QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Danh m c hàng hoá th c phNm ph i ăng ký ch t lư ng năm 1997". i u 2: T ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t s n xu t, ch bi n hàng hoá th c phNm và nh p khNu th c phNm trong danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này u ph i ăng ký ch t lư ng hàng hoá theo quy nh. i u 3: Quy t nh này có hi u l c t ngày 01-01-1997, các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 4: V V sinh phòng d ch ch u trách nhi m t ch c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 5: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V v sinh phòng d ch và các V c a cơ quan B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B có liên quan và Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. Nguy n Văn Thư ng ( ã ký) DANH M C HÀNG HOÁ TH C PH M PH I ĂNG KÝ CH T LƯ NG NĂM 1997 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2483/BYT-Q ngày 18 tháng 12 năm 1996 c a B trư ng B Y t ). I- CH D N CHUNG 1- Danh m c hàng hoá th c phNm ph i ăng ký ch t lư ng ư c l p thành b ng g m 4 c t trong ó: * C t 1 và c t 2 ghi mã s g m 4 ch s cho nhóm hàng hoá và mã s 6 ch s cho hàng hoá tương ng v i c t 3 - tên hàng hoá do T ng c c Th ng kê công b nh m m c ích th ng nh t hoá và thu n ti n cho vi c giao lưu hàng hoá và qu n lý Nhà nư c . Trong trư ng h p tên hàng hoá nói trên có khác bi t v i thu t ng ư c quy nh trong Tiêu chuNn Vi t Nam, khuy n khích vi c ăng ký ch t lư ng theo thu t ng c a TCVN. * C t 4 quy nh căn c ăng ký ch t lư ng bao g m các TCVN và các quy nh v ch t lư ng hàng hoá c a các B qu n lý chuyên ngành, trong ó: Các ch tiêu ch t lư ng b t bu c ăng ký là: - Các ch tiêu b t bu c áp d ng toàn b ho c các ch tiêu b t bu c áp d ng trong các TCVN. - Các ch tiêu và quy nh v an toàn, v sinh th c phNm c a B Y t . - Các tiêu chuNn cơ s t nguy n áp d ng nhưng không th p hơn các tiêu chuNn c a Vi t Nam (tiêu chuNn TCVN và tiêu chuNn an toàn v sinh th c phNm c a B Y t ). - Các ch tiêu khác là căn c các cơ s s n xu t tham kh o khi ăng ký ch t lư ng, g m các căn c ch t lư ng trong h p ng thương m i c a doanh nghi p nh p khNu v i cơ s xu t khNu c a nư c ngoài. - Các tiêu chuNn qu c t có giá tr áp d ng trong trư ng h p chưa có các quy nh khác c a Vi t Nam. 2- Các cơ quan c p ăng ký ch t lư ng: + B Y t c p ăng ký ch t lư ng cho hàng hoá th c phNm s n xu t trong nư c c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và th c phNm nh p khNu.
 3. + S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p ăng ký ch t lư ng cho hàng hoá th c phNm s n xu t trong nư c c a các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t óng trên a bàn. 3- Cơ quan ki m nghi m ch t lư ng: là các phòng ki m nghi m c a các cơ quan k thu t ư c công nh n thu c các B , ngành khác ho c thu c B Y t và B Khoa h c - Công ngh - Môi trư ng. II- DANH M C HÀNG HOÁ TH C PH M S N XU T TRONG NƯ C, TH C PH M NH P KH U PH I ĂNG KÝ CH T LƯ NG Nhóm Mã s HS Tên hàng hoá Căn c ăng ký ch t lư ng 02.10 0210.00 Th t và các cơ quan n i t ng dùng làm - Tiêu chuNn Vi t th c phNm mu i, ngâm mu i, s y khô, hun Nam khói. Các lo i b t ăn và th c ăn ch bi n t th t và các cơ quan n i t ng - Tiêu chuNn c a B Yt ; - Tiêu chuNn cơ s -H p ng thương m i - Tiêu chuNn Codex 04.01 S a và kem chưa cô c, chưa pha thêm nt ư ng ho c ch t ng t khác 0401.10 Có hàm lư ng ch t béo không quá 1% 0401.20 Có hàm lư ng ch t béo trên 1% nhưng không quá 6%. 0401.30 Có hàm lư ng ch t béo trên 6% 04.02 S a và kem ã cô c, ã pha thêm ư ng nt ho c ch t ng t khác 0402.10 D ng b t, h t nh ho c dư i d ng các th r n khác có hàm lư ng ch t béo không quá 1,5%. D ng b t, h t nh ho c dư i d ng các th r n khác có hàm lư ng ch t béo trên 1,5% 0402.29 S a c có ư ng 0402.0010 S a và kem, cô c chưa pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác (s a g y)
 4. 0402.0090 S a và kem khác: S a b t dùng cho tr em t 6 tháng tu i tr xu ng. Lo i khác 04.03 0403.00 S a nư c tách bơ, s a ông và kem, s a nt chua, kêphir và s a lên men khác, ho c có lo i s a và kem ã a xít hoá ã ho c chưa cô c, ã ho c chưa thêm ư ng, hương li u hoa qu ho c ca cao 0403.10 S a chua S a chua óng gói công nghi p 04.04 0404.00 Váng s a ã ho c chưa cô c, thêm - nt- ư ng ho c ch t ng t khác; các s n phNm có ch a thành ph n s a t nhiên ã ho c chưa thêm ư ng ho c ch t ng t khác, không ư c chi ti t ho c ghi các nơi khác. S a b t h p các lo i 04.05 0405.00 Bơ và các ch t béo khác, các lo i d u, bơ -nt- tinh ch t s a 04.06 0406.00 Pho mát và s a ông dùng làm pho mát 09.02 0902.10 Chè -nt- 0902.30 Chè xanh óng h p, óng gói nh lư ng. Chè en óng h p, óng gói nh lư ng 15.06 1506.00 Các lo i m , d u ng v t khác và các -nt- thành ph n c a m , d u ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c 15.07 1507.00 D u u tương và các thành ph n c a d u -nt- u tương, ã ho c chưa tinh ch nhưng 1507.90 không thay i thành ph n hoá h c. - Lo i khác: D u u tương tinh ch làm th c phNm óng chai 15.08 1508.00 D u l c và các thành ph n c a d u l c ã -nt- ho c chưa tinh ch nhưng không thay i
 5. thành ph n hoá h c 1508.90 - Lo i khác: D u l c tinh ch làm th c phNm óng chai 15.09 1509.00 D u ô liu và các thành ph n c a d u ô liu -nt- ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c - Lo i ã qua tinh ch - Lo i khác. chưa qua tinh ch 15.10 1510.00 D u khác và các thành ph n c a chúng -nt- chi t trong dung môi t các lo i qu ô-liu, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c, k c các ch t h n h p c a các lo i d u này, ho c thành ph n c a chúng v i các lo i d u ho c các thành ph n c a chúng thu c nhóm 1509 - Lo i ã qua tinh ch - Lo i khác. chưa qua tinh ch 15.11 1511.00 D u c và các thành ph n c a d u c ã -nt- ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c - Lo i ã qua tinh ch : + D ng l ng (palm olein, palm oil) + D ng ông c làm nguyên li u ho c s n xu t Shortening (palm stea -rine) - Lo i khác chưa qua tinh ch 15.12 1512.00 D u h t hư ng dương, d u h t bông và -nt- các thành ph n c a chúng, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c - Lo i ã qua tinh ch - Lo i khác, chưa qua tinh ch 15.15 15.15.90 Các lo i m và d u th c v t ông c -nt- khác và các thành ph n c a chúng, ã ho c chưa qua tinh ch nhưng không thay
 6. i thành ph n hoá h c -D u v ng 15.16 1516.00 Shortening ông c -nt- D u ăn th c v t 15.17 1517.00 Margrin; các h h p và ch phNm dùng -nt- ăn, làm t m ho c d u ng v t ho c các 1517.90 thành ph n c a các lo i m ho c d u khác nhau thu c chương này, tr m ho c d u ăn ư c ho c các thành ph n c a chúng thu nhóm 1516 Các lo i d u ăn có ngu n g c t d u th c v t 15.18 1518.00 M và d u ng ho c th c v t và các -nt- thành ph n c a chúng, ã lu c, rán lo i nư c, th i khô, b ng cách un óng trong chân không ho c b ng bi n pháp x lý hoá h c khác, tr các lo i thu c nhóm 1516; d u ng ho c th c v t ho c t các thành ph n c a các lo i m , d u khác thu c chương này không ư c chi tiét ho c ghi nơi khác 16.01 1601.00 Xúc xích và các s n phNm tương t làm t -nt- th t, cá, làm t các b ph n n i t ng ho c ti t ng v t; các ch phNm th c ăn t các s n phNm ó. Xúc xích - L p xư ng 16.02 1602.00 Th t, n i t ng, ti t ã ư c ch bi n ho c -nt- b o qu n khác. 1602.20 Ch phNm t gan ng v t, s n phNm t 1602.39 gia c m thu c nhóm 01.05 - Ba t h p. - h p th t gia c m S n phNm t gia c m khác S n phNm t th t l n. h p th t bò.
 7. h p th t l n. 17.01 1701.00 ư ng mía, ư ng c c i và ư ng -nt- Sucrose d ng tinh th . 1701.99 ư ng thô chưa pha thêm hương li u ho c ch t màu ư ng tinhluy n 17.02 1702.00 ư ng khác k c ư ng c a s a nguyên -nt- ch t (Lactoza), ư ng m ch nha maltõa, glucoza, fructoza d ng tinh th ; siro ư ng chưa pha thêm hương li u,ch t màu; m t ong nhân t o, ã ho c chưa pha thêm m t ong t nhiên, caramen 17.04 1704.10 Các lo i m t , k o có ư ng (k c sôcôla -nt- tr ng) không ch a ca cao 1704.90 K o cao su ã ho c chưa b c ư ng M t, k o có ư ng khác 18.05 1805.00 Cacao b t h p -nt- 18.06 1806.00 Sôcôla và các ch phNm ăn ư c chưa -nt- cacao. Sôcôla các d ng th i, thanh, viên ... ư c quy i ra kg ng trong các lo i bao bì. B t dinh dư ng 19.01 1901.10 Ch phNm dùng cho tr em, ã óng gói -nt- bán l 19.02 1901.10 Các s n phNm b t nhào, ch bi n dư i các -nt- hình th c các lo i mì ng, mì s i, m d t Mì ăn li n óng gói nh lư ng 19.04 1904.00 Th c ăn ch bín t các quá trình n , rang -nt- ngũ c c ho c các s n ph m ngũ c c (ví d : b ng ngô) các lo i ngũ c c tr ngô, d ng h t ã làm chín ho c ch bi n t cách khác 19.05 1905.30 Bánh mỳ, các lo i bánh ng t, bánh quy, -nt- các lo i bánh khác, bánh a nem và các 1905.40 s n phNm tương t
 8. 1905.90 Bánh quy Bánh bít c t, bánh mì nư ng và các lo i bánh nư ng tương t -Lo i khác. Bánh quy, bánh ng t óng h p, óng túi nh lư ng 20.01 Rau qu và các s n phNm ăn ư c khác -nt- c a cây ã ch bi n ho c b o qu n b ng gi m ho c a xít a xêtic. Rau qu d m gi m h p 20.06 2006.00 Qu , qu h ch, v qu và các ph n khác -nt- c a cây ư c b o qu n b ng ư ng (d ng ư t, d ng có l p ư ng áo m ng, d ng cô c tinh ché0. h p các lo i qu ngâm ư ng M t làm t các lo i qu 20.07 2007.00 M t (confiture),th ch qu (nư c qu n u -nt- ông), m t ư p (làm t qu h chanh), nư c qu và qu h ch l c và cô c; b t nhão làm t qu ho c qu h ch ã n u chín, ã ho c chưa thêm ư ng ho c các ch t ng t khác 20.08 2008.00 Qu ,qu h ch và các ph n ăn ư c khác -nt- c a cây ư c ch bi n, b o qu n cách 2008.11 khác ã ho c chưa thêm ư ng ho c ch t ng t khác, ho c rư u ; chưa ư c chi ti t 2008.19 ho c ghi nơi khác. L c L c chao d u óng h p Lo i khác, k c d ng h n h p H t i u óng h p, óng túi. 20.09 2009.30 Nư c qu ép (k c hèm rư u nho), nư c -nt- rau ép chưa lên men ho c chưa pha thêm 2009.40 rư u có ho c không thêm ư ng ho c ch t ng t khác.
 9. 2009.50 Nư c ép t các lo i qu ho c chanh 2009.60 Nư c d a ép. 2009.70 Nư c cà chua ép. 2009.80 Nư c nho ép. 2009.90 Nư c táo ép. Nư c ép t m i lo i qu ho c rau khác. Nư c ép h n h p. 21.03 2103.00 Nư c soots và các ch phNm làm nư c -nt- s t; gia v h n h p và b t canh h n h p; b t m n và thô và h t mù t t và mù t t ch bi n. Mỳ chính t ng h p 22.01 2201.00 Các lo i nư c k c nư c khoáng t nhiên, -nt- ho c nư c khoáng nhân t o và nư c ng t 2201.10 có ga, chưa pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác ho c hương li u; a và tuy t. 2201.90 - Nư c khoáng và nư c có ga Nư c tinh l c - nư c khoáng óng chai. Lo i khác 22.02 2202.00 Các lo i nư c k c nư c khoáng và nư c -nt- thiên nhiên và nư c có ga, ã pha thêm 2202.10 ư ng ho c các ch t ng t khác ho c hương li um và các lo i u ng không có ch t c n, g m c nư c qu ép ho c nư c rau ép. Nư c gi i khát 22.03 2203.00 Bia s n xu t t m ch nha (malt) -nt- Bia các lo i 22.04 2204.00 Rư u vang làm t nho tươi. -nt- 2204.10 Rư u vang làm t nho tươi. Rư u vang có ga.
 10. Rư u vang khác. Rư u vang nho óng chai. 22.05 2205.00 Rư u vermouth và các lo i vang khác làm -nt- t nho tươi ã làm tăng thêm hương v b ng các ch t th o m c ho c các ch t thơm khác. 22.06 2206.00 u ng có men khác (ví d : rư u táo, lê, -nt- vang m t ong). Rư u vang hoa qu óng chai. 22.08 2205.00 Các lo i c n etylic tinh khi t dùng cho -nt- th c phNm n ng n dư i 80%, rư u m nh, 2208.10 rư u mùi và các u ng có rư u khác 2208.30 Các ch ph m ch a c n th c phNm ch bi n u ng. 2208.40 Rư u mùi óng chai. 2208.90 Rư u Whiskies Rư u tr ng óng chai Rư u Rum và rư u rim c t t m t mía. Lo i khác 29.05 2905.44 Các lo i rư u ch phNm khác -nt- - Ch t ng t t ng h p 29.12 2912.41 H n h p hoá ch t t ng h p tinh d u chu i, -nt- hoa qu tinh khi t dùng cho th c phNm. 2912.42 -Vani th c phNm. -Ethyl vanilin th c phNm 29.24 2924.29 H p ch t t o ng t hoá h c và thiên nhiên -nt- dùng cho th c phNm. - Aspartam (ch t ng t t ng h p) 29.25 2925.11 Ch t ng t t ng h p Acesulfame kali -nt- Saccarin và mu i c a chúng (ch t ng t t ng h p)
 11. 29.42 Các lo i ph gia th c phNm khác. -nt- 32.04 3204.90 Ch t màu h u cơ dùng trong th c phNm -nt- ã ho c chưa xác nh v m t hoá h c, các ch phNm ch y u làm t ch t màu h u cơ t ng h p như ã ghi trong chú giaie 3 c a chương này... - Ch t màu h u cơ t ng h p dùng trong th c phNm. 33.02 3302.10 H n h p các ch t hương li u thơm và các -nt- h n h p (k c dung d ch rư u) v i thành ph n ch y u g m m t ho c nhi u ch t k trên. - Lo i dùng trong ngành s n xu t th c phNm ho c s n xu t u ng.
Đồng bộ tài khoản