Quyết định số 25/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 25/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2002/QĐ-BNN về việc bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2002/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 25/2002/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH V/V BỔ SUNG NHIỆM VỤ CHO CÔNG TY TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ nghị định số 73 CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định: 87/2000/QĐ-BNN/TCCB ngày 11/8/2000 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thành lập công ty tư vấn và Chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thuỷ lợi; Xét đề nghị của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung thêm nhiệm vụ cho Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thuỷ lợi: - Tư vấn khảo sát thiết kế hoặc thi công các công trình thuỷ lợi yêu cầu công nghệ cao: Khoan phụt xử lý nền - thân công trình đất, giếng giảm áp, - Thiết kế các công trình cấp thoát nước, các công trình thuỷ lợi đồng muối và nuôi trồng thuỷ sản, - Tư vấn giám sát xây dựng và tư vấn đấu thầu các công trình xây dựng chuyên dùng. Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty đăng ký và hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Hiệu trưởng Đại học Thuỷ lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng
Đồng bộ tài khoản