Quyết định số 25/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
28
lượt xem
4
download

Quyết định số 25/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2003/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2003/Q -BNV Hà N i , ngày 10 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP THÀNH L P H I CÁC PHÒNG TH NGHI M VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L0004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph , quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a Ban v n ng thành l p H i các Phòng th nghi m Vi t Nam, B Khoa h c và Công ngh và V T ch c phi Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Cho phép thành l p H i các Phòng th nghi m Vi t Nam. i u 2. H i các Phòng th nghi m Vi t Nam, t ch c, ho t ng theo i u l H i ư c B trư ng B N i v phê duy t và ch u s qu n lý nhà nư c c a B Khoa h c và Công ngh . H i các Phòng th nghi m Vi t Nam t lo li u kinh phí và phương ti n ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch H i các Phòng th nghi m Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B N IV Quang Trung
Đồng bộ tài khoản