intTypePromotion=3

Quyết định số 25/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
1
download

Quyết định số 25/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2005/QĐ-BTC về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2005/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 27 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 25/2005/Q -BTC NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2005 V VI C BÃI B VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 185/2003/Q -TT ngày 10/9/2003 c a Th tư ng Chính ph bãi b các quy nh c a Th tư ng Chính ph v vi c c p l i, u tư tr l i t các kho n thu c a ngân sách Nhà nư c t năm ngân sách 2004. Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 5072/VPCP-KTTH ngày 22/9/2004 c a Văn phòng Chính ph v vi c x lý thu i v i hàng hoá nh p kh u c a các d án ODA và văn b n s 943/VPCP-KTTH ngày 1/3/2005 c a Văn phòng Chính ph v vi c x lý thu i v i các d án c p nư c s d ng v n vay ODA; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính i ngo i, V trư ng V Ngân sách nhà nư c. QUY T NNH i u 1: Bãi b Thông tư s 28/2001/TT-BTC ngày 3/5/2001 c a B Tài chính hư ng d n ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu i v i các d án c p nư c s d ng v n ODA theo cơ ch vay l i Ngân sách Nhà nư c. i u 2: 1. T ngày 01/01/2005 ch m d t vi c ghi thu, ghi chi thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu theo Thông tư s 28/2001/TT-BTC; các ch u tư ph i báo cáo cơ quan ch qu n b trí v n i ng n p thu , th c hi n nh p khNu hàng và n p thu theo úng quy nh c a Lu t thu xu t nh p khNu. 2. i v i máy móc, thi t b , v t tư, phương ti n v n t i chuyên dùng c a các d án c p nư c s d ng v n ODA theo cơ ch vay l i Ngân sách nhà nư c ã nh p khNu trư c ngày 01/01/2005 nhưng chưa ư c b trí ngu n v n i ng n p thu xu t nh p khNu, thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu cơ quan h i quan cho gi i to hàng và không x lý ph t ch m n p thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu. Các
  2. ch u tư có trách nhi m báo cáo cơ quan ch qu n b trí b sung k ho ch v n i ng cho d án n p thu . Trư ng h p có khó khăn trong vi c b trí v n i ng, cơ quan ch qu n u tư có văn b n báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính xem xét và trình Th tư ng Chính ph x lý d t i m trư c ngày 31 tháng 12 năm 2005. 3. i v i máy móc, thi t b , v n tư, phương ti n v n t i chuyên dùng c a các d án c p nư c s d ng v n ODA theo cơ ch vay l i Ngân sách nhà nư c ã nh p khNu t ngày 01 tháng 01 năm 2005 n ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành, các Ch u tư ư c nh n hàng và ch m n p thu trong th i gian tìm ngu n v n n p thu nhưng ch m nh t không quá 275 ngày k t ngày các ch u tư nh n ư c thông báo chính th c c a cơ quan thu thu v s thu ph i n p. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản