Quyết định số 25/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 25/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2005/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế quản lý các Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2005/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 25/2005/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ CÁC C M CÔNG NGHI P TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t và Khu công ngh cao; Căn c các Ngh nh s : 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999, s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 và s : 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư, xây d ng, vi c s a i, b sung Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Xét ngh c a Trư ng Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà N i t i T trình s 11/TTr-BQL- T ngày 11/1/2005. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý các C m công nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Hà N i, Th trư ng các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND qu n, huy n, Giám c Ban Qu n lý các C m công nghi p, các Doanh nghi p có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM/U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
 2. Nguy n Th Quang QUY CH QU N LÝ CÁC C M CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 25/2005/Q -UB ngày 18 tháng 2 năm 2005 c a UBND Thành ph Hà n i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích, yêu c u 1. Quy ch này nh m tăng cư ng hi u l c, hi u qu và th ng nh t phương th c qu n lý các C m công nghi p trên a bàn Thành ph xây d ng nh ng C m công nghi p mang tính c thù c a Th ô. 2. Quy nh trách nhi m quy n h n, nghĩa v và m i quan h c a các cơ quan liên quan n công tác qu n lý các C m công nghi p trên a bàn Thành ph . 3. i u ki n, trình t , th t c l a ch n các doanh nghi p ư c thuê t c a Thành ph th c hi n d án u tư phát tri n s n xu t-kinh doanh trong các C m công nghi p c a Thành ph . i u 2. Ph m vi áp d ng và i tư ng i u ch nh Quy ch này áp d ng cho các C m công nghi p do U ban nhân dân Thành ph Hà n i quy t nh thành l p và có s d ng m t ph n v n ngân sách Thành ph h tr chuNn b u tư và th c hi n d án u tư xây d ng c m công nghi p. i u 3. Gi i thích t ng : 1. “C m công nghi p” là các khu công nghi p v a và nh , C m công nghi p, C m ti u-th công nghi p ư c U Ban nhân dân Thành ph quy t nh thành l p và cho phép u tư xây d ng. 2. “Ch u tư” là doanh nghi p ho c t ch c có tư cách pháp nhân, ư c U ban nhân dân Thành ph giao nhi m v th c hi n d án u tư xây d ng C m công nghi p. Ch u tư có th là doanh nghi p, Ban qu n lý d án các qu n, huy n ho c Ban qu n lý d án C m công nghi p các qu n, huy n.
 3. 3. “Ban qu n lý C m công nghi p” là doanh nghi p, t ch c có tư cách pháp nhân, ư c c p có thNm quy n quy t nh thành l p và giao nhi m v qu n lý C m công nghi p. 4. “Doanh nghi p C m công nghi p” là các doanh nghi p, H p tác xã, T s n xu t, t ch c có tư cách pháp nhân thu c m i thành ph n kinh t thuê nhà xư ng, thuê l i t ho c thuê t u tư xây d ng trình nhà xư ng, t ch c ho t ng s n xu t-kinh doanh trong c m công nghi p. 5. “Doanh nghi p thuê nhà xư ng”: là doanh nghi p C m công nghi p thuê nhà xư ng c a Ban qu n lý C m công nghi p t ch c ho t ng s n xu t-kinh doanh trong C m công nghi p. 6. “Doanh nghi p thuê l i t”: là doanh nghi p thuê l i quy n s d ng t ã có h t ng c a Ban qu n lý C m công nghi p xây d ng nhà xư ng và t ch c ho t ng s n xu t-kinh doanh trong C m công nghi p. 7. “Doanh nghi p thuê t”: là doanh nghi p ư c thuê t tr c ti p c a Thành ph trong C m công nghi p v i m c giá thuê t theo quy nh c a nhà nư c, th i h n thuê t t i a là 50 (năm mươi) năm th c hi n d án u tư xây d ng công trình, nhà xư ng, t ch c ho t ng s n xu t-kinh doanh. 8." Su t u tư” là chi phí u tư xây d ng 1m2 (m t mét vuông) t có cơ s h t ng k thu t theo quy t nh u tư c a U ban nhân dân Thành ph cho doanh nghi p thuê trong C m công nghi p. Chi phí tính su t u tư bao g m các kho n kinh phí: chuNn b u tư, gi i phóng m t b ng, xây d ng các h ng m c cơ s h t ng k thu t (san n n, ư ng, h th ng c p thoát nư c và x lý nư c th i, chi u sáng, hàng rào, cây xanh, nhà i u hành và các h ng m c khác), tr nh ng kho n kinh phí ư c Thành ph h tr ghi rõ trong quy t nh u tư. Di n tích t tính su t u tư là toàn b di n tích t các doanh nghi p ư c thuê trong C m công nghi p (bao g m c di n tích t xây d ng nhà xư ng cho thuê ho c công trình ph tr kinh doanh); không tính ph n di n tích t s d ng chung như: ư ng, hè ư ng, thoát nư c, hàng rào chung c a C m công nghi p, tr m i n, khu x lý nư c th i, nhà i u hành và các h ng m c công c ng khác (n u có). Chương 2: CH U TƯ XÂY D NG C M CÔNG NGHI P i u 4. Trách nhi m, quy n h n c a Ch u tư 1. L p và trình duy t d án. 2. Nh n v n t ngân sách và huy ng các ngu n v n theo quy nh c a pháp lu t th c hi n d án.
 4. 3. T ch c th c hi n d án theo úng các quy nh c a nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. 4. Thanh quy t toán theo úng các quy nh c a nhà nư c và ch u trách nhi m v ch t lư ng các h ng m c u tư xây d ng theo quy nh c a nhà nư c. 5. Th c hi n các quy n h n và nhi m v khác do c p có thNm quy n quy nh t i quy t nh thành l p và giao nhi m v . i u 5. Thay i Ch u tư Khi thay i Ch u tư trong quá trình th c hi n d án u tư xây d ng C m công nghi p, Ch u tư m i ư c thay th ph i ch u trách nhi m k th a toàn b n i dung công vi c c a Ch u tư trư c. Vi c bàn giao h sơ, tài li u và các n i dung liên quan n d án (k c trên th c a) ph i ư c t ch c th c hi n xong trong vòng 30 ngày k t khi có văn b n c a U ban nhân dân Thành ph . Chương 3: BAN QU N LÝ C M CÔNG NGHI P i u 6. Bàn giao gi a Ch u tư và Ban qu n lý C m công nghi p 1. Trư ng h p Ch u tư không ph i là Ban qu n lý C m công nghi p: Sau khi hoàn thành cơ b n cơ s h t ng k thu t C m công nghi p và theo yêu c u c a U ban nhân dân Thành ph , Ch u tư có trách nhi m bàn giao h sơ, tài li u và các n i dung liên quan khác n C m công nghi p (k c trên th c a) cho Ban qu n lý C m công nghi p ưa C m công nghi p vào ho t ng. Vi c bàn giao ph i ư c t ch c th c hi n trong vòng 30 ngày k t khi có văn b n c a U ban nhân dân Thành ph . Vi c hoàn thi n cơ s h t ng k thu t C m công nghi p do Ban qu n lý C m công nghi p th c hi n. 2. Trư ng h p Ch u tư ng th i là Ban qu n lý C m công nghi p thì không ph i th c hi n quy nh t i kho n 1 i u này. i u 7. Trách nhi m, nghĩa v , quy n h n c a Ban qu n lý C m công nghi p 1. Công khai quy ho ch m t b ng C m công nghi p; công b các tiêu chí, i u ki n, trình t , th t c l a ch n các doanh nghi p ư c thuê t (ho c thuê nhà, xư ng) các doanh nghi p bi t và ăng ký nhu c u. 2. Ch trì ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan tính toán su t u tư, báo cáo s Tài chính xem xét, trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t, thông báo công khai cho các doanh nghi p bi t. 3. T ch c v n ng các doanh nghi p u tư vào C m công nghi p b ng các hình th c theo quy nh c a pháp lu t.
 5. 4. Ti p nh n, t ng h p và phân lo i h sơ các doanh nghi p ăng ký; d ki n b trí, s p x p các doanh nghi p vào C m công nghi p phù h p v i quy ho ch c a C m công nghi p, báo cáo cơ quan có thNm quy n xem xét, ch p thu n. 5. Ph i h p v i Ban qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Hà n i hư ng d n doanh nghi p l p d án u tư, th c hi n các th t c u tư vào C m công nghi p. 6. Ph i h p v i S Tài nguyên-Môi trư ng và Nhà t và các cơ quan liên quan t ch c th c hi n vi c bàn giao m t b ng cho doanh nghi p ư c l a ch n vào C m công nghi p . 7. Xác nh n vào h sơ d án, tài li u thi t k xây d ng và các h sơ tài li u khác (khi có yêu c u) c a doanh nghi p C m công nghi p doanh nghi p th c hi n các th t c hành chính theo yêu c u c a các cơ quan ch c năng. Hư ng d n các doanh nghi p ho c làm u m i i di n cho các doanh nghi p (n u ư c y quy n) làm vi c v i các cơ quan qu n lý nhà nư c gi i quy t các th t c hành chính có liên quan. 8. ư c s d ng v n ngân sách ho c huy ng v n theo quy nh c a pháp lu t u tư xây d ng hoàn ch nh các h ng m c cơ s h t ng k thu t theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. Ch u trách nhi m th c hi n úng các quy nh v qu n lý tài chính, qu n lý u tư và xây d ng. 9. Th c hi n vi c qu n lý, duy tu b o dư ng các công trình h t ng k thu t, b o m cho các công trình này ho t ng thư ng xuyên, liên t c, không gây nh hư ng n quá trình s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p C m công nghi p. 10. ư c thu phí theo m c do U ban nhân dân Thành ph quy nh ph c v công tác qu n lý, b o v môi trư ng, duy tu, b o dư ng các công trình h t ng k thu t chung c a C m công nghi p. Qu n lý và s d ng các ngu n thu úng quy nh, úng m c ích. 11. Ký k t h p ng kinh t v i các doanh nghi p, ơn v làm d ch v công c ng trong C m công nghi p (thu gom và x lý ch t th i, chi u sáng công c ng, duy tu b o dư ng nh kỳ và t xu t các công trình công c ng), nghi m thu và thanh quy t toán v i các doanh nghi p, ơn v làm d ch v công c ng theo úng quy nh c a pháp lu t. 12. ư c huy ng v n theo quy nh c a pháp lu t u tư xây d ng và cho thuê nhà xư ng ho c các công trình ph tr khác (nhà kho, bãi xe, nhà trưng b y s n phNm, nhà tr cho ngư i lao ng) theo m c giá do U ban nhân dân Thành ph phê duy t. Ch u trách nhi m u tư xây d ng và ho t ng kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. Ký k t h p ng kinh t v i t ch c, cá nhân thuê nhà xư ng ho c các công trình ph tr khác. N i dung h p ng kinh t do Ban qu n lý C m công nghi p so n th o v i s hư ng d n c a Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà N i. 13. Ch trì ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan xây d ng m c giá cho thuê nhà xư ng, công trình ph tr ; xây d ng m c phí ph c v công tác qu n lý, v n hành
 6. C m công nghi p, báo cáo s Tài chính xem xét, trình U ban nhân dân Thành ph xem xét, phê duy t. U ban nhân dân Thành ph phê duy t khung giá cho thuê (giá th p nh t, giá cao nh t) và khung m c phí qu n lý (m c th p nh t, m c cao nh t). Trư ng h p do khung giá, khung phí không còn phù h p, Ban qu n lý C m công nghi p xây d ng m c giá, m c phí m i theo trình t nêu trên. 14. i v i nh ng C m công nghi p ư c U ban nhân dân Thành ph cho phép cho thuê l i quy n s d ng t ã có h t ng k thu t, Ban qu n lý C m công nghi p th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph . 15. Qu n lý toàn di n trong ranh gi i C m công nghi p v các lĩnh v c: an ninh, tr t t và an toàn xã h i, phòng ch ng cháy n , tr t t xây d ng, v sinh môi trư ng. ôn c các doanh nghi p th c hi n úng ti n xây d ng theo h sơ d án và quy nh c a Thành ph . Ch ng ph i h p v i các cơ quan ch c năng và chính quy n các c p th c hi n nhi m v ư c giao. Thư ng xuyên ki m tra tình hình xây d ng trong C m công nghi p m b o úng theo h sơ, thi t k ăng ký t i Ban qu n lý C m công nghi p, l p biên b n các hành vi vi ph m, k p th i báo cáo, ph i h p v i cơ quan có thNm quy n gi i quy t, x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (b n g c) c a các doanh nghi p thuê t tr c ti p c a Thành ph trong C m công nghi p ư c giao cho Ban qu n lý C m công nghi p gi cho n khi doanh nghi p th c hi n xong vi c xây d ng nhà xư ng, ưa vào ho t ng s n xu t-kinh doanh. 16. Ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i xây d ng k ho ch và ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c ki m tra nh kỳ, ki m tra chuyên ngành i v i các doanh nghi p C m công nghi p. Vi c ki m tra này ư c th c hi n không quá m t l n trong m t năm i v i m t doanh nghi p C m công nghi p. 17. Ti p nh n ý ki n c a các doanh nghi p, ngư i lao ng trong C m công nghi p xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. Nh ng v n vư t quá thNm quy n, Ban qu n lý C m công nghi p có trách nhi m t ng h p, báo cáo k p th i v i các cơ quan có trách nhi m gi i quy t, ng th i thông báo cho doanh nghi p, ngư i lao ng trong C m công nghi p bi t. 18. Xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a C m công nghi p theo s hư ng d n c a Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i, trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t. 19. Báo cáo nh kỳ (ho c t xu t) v i các cơ quan ch c năng có thNm quy n v tình hình qu n lý, ho t ng c a C m công nghi p và g i Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i theo dõi, t ng h p và qu n lý theo ch c năng, nhi m v ư c giao.
 7. 20. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. Chương 4: DOANH NGHI P C M CÔNG NGHI P i u 8. Doanh nghi p thuê nhà xư ng trong c m công nghi p: 1. Các doanh nghi p có nhu c u thuê m t b ng nhà xư ng t ch c ho t ng s n xu t-kinh doanh tr c ti p liên h v i Ban qu n lý C m công nghi p ư c gi i thi u v m t b ng nhà xư ng, v các i u ki n, yêu c u liên quan n C m công nghi p và àm phán, th a thu n, ký k t h p ng thuê nhà xư ng. 2. Căn c quy ho ch và các yêu c u c th c a C m công nghi p (v quy mô, ngành ngh , môi trư ng, công ngh …) mà Ban qu n lý C m công nghi p tr c ti p th a thu n, ký k t h p ng v i doanh nghi p và t ng h p, báo cáo Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i. i u 9. Doanh nghi p thuê l i t 1. Các doanh nghi p có nhu c u thuê l i quy n s d ng t ã có h t ng c a Ban qu n lý C m công nghi p u tư xây d ng nhà xư ng, t ch c ho t ng s n xu t- kinh doanh tr c ti p liên h v i Ban qu n lý C m công nghi p ư c gi i thi u v C m công nghi p và àm phán, th a thu n, ký k t h p ng. 2. Doanh nghi p tr c ti p (ho c y quy n cho Ban qu n lý C m công nghi p) n p ơn và h sơ u tư vào C m công nghi p cho Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i. Trong vòng 7 ngày làm vi c, Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i có trách nhi m thNm nh h sơ và ra Quy t nh ch p thu n u tư. M u ơn và h sơ do Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i hư ng d n th c hi n. 3. Các quy nh c th v thuê l i t, s d ng t, xây d ng nhà xư ng, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, t ch c ho t ng s n xu t-kinh doanh trong C m công nghi p ư c quy nh t i i u l t ch c và ho t ng C m công nghi p. i u 10. i u ki n doanh nghi p ư c thuê t trong C m công nghi p 1. Doanh nghi p th c s có nhu c u s d ng t và có năng l c tài chính th c hi n d án u tư xây d ng, phát tri n s n xu t-kinh doanh. Doanh nghi p luôn th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t và th c hi n y các nghĩa v iv i Nhà nư c. 2. D án u tư xây d ng, phát tri n s n xu t-kinh doanh c a doanh nghi p ph i có tính kh thi, phù h p v i quy ho ch chi ti t và các yêu c u khác (ngành ngh , môi trư ng …) c a C m công nghi p. i u 11. Các tiêu chí ưu tiên l a ch n Doanh nghi p ư c thuê t
 8. 1. Có nhà xư ng trong di n ph i gi i to ho c ph i di d i theo quy ho ch c a Thành ph . 2. Chưa có m t b ng, ang ph i i thuê m t b ng s n xu t. 3. D án u tư s n xu t n m trong danh m c ngành ngh và s n phNm Thành ph khuy n khích u tư, phát tri n. 4. D án u tư l n, có tính kh thi cao, áp d ng k thu t công ngh cao, s d ng thi t b tiên ti n, có gi i pháp k thu t b o v môi trư ng. 5. Doanh nghi p có nhi u thành tích trong ho t ng s n xu t-kinh doanh, có nhi u óng góp cho xã h i và a phương. i u 12. Trình t , th t c xem xét, ch p thu n i v i các doanh nghi p ư c thuê t 1. Các doanh nghi p có nhu c u thuê t g i công văn ăng ký nêu rõ nhu c u n Ban qu n lý C m công nghi p t ng h p, phân lo i. Công văn ăng ký nhu c u theo m u hư ng d n c th c a Ban qu n lý C m công nghi p g m nh ng n i dung chính sau: a. Gi i thi u tóm t t v doanh nghi p (tên doanh nghi p, a ch liên h , s i n tho i, ngành ngh ang ho t ng ch y u, s n phNm chính, các s li u ch y u v tình hình ho t ng nh ng năm g n ây như: v n kinh doanh, giá tr tài s n, doanh thu, giá tr s n xu t công nghi p, óng góp ngân sách, lao ng …); b. Nêu nhu c u c a doanh nghi p: di n tích và m c ích c n thuê t trong C m công nghi p, công su t s d ng i n, nư c và nhu c u v lao ng; c. Cam k t th c hi n y các quy nh c a Thành ph và chính quy n a phương. d. Khuy n khích các doanh nghi p g i ính kèm công văn ăng ký m t b n cương tóm t t d án u tư vào C m công nghi p. 2. Căn c quy ho ch C m công nghi p và Quy ch này, U ban nhân dân qu n (huy n) và Ban qu n lý C m công nghi p t ch c ki m tra h sơ và ki m tra th c t (n u th y c n thi t), phân lo i và l a ch n nh ng Doanh nghi p t yêu c u theo quy nh t i i u 10 và i u 11 c a Quy ch này t ng h p, l p danh sách và h sơ trình Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i th lý. 3. Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i ch trì, ph i h p v i các S , Ngành liên quan c a Thành ph ki m tra h sơ và ki m tra th c t (trư ng h p c n thi t), th ng nh t ý ki n xu t, trình U ban nhân dân Thành ph xem xét, ch p thu n v nguyên t c các doanh nghi p ư c l p d án xin thuê t trong C m công nghi p. 4. Trong vòng 7 ngày làm vi c k t khi có văn b n ch p thu n c a U ban nhân dân Thành ph , Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i ch trì ph i h p v i Ban qu n lý C m công nghi p t ch c hư ng d n c th cho các doanh nghi p l p d
 9. án xin thuê t trong C m công nghi p. H sơ d án c a doanh nghi p ư c l p theo m u th ng nh t do Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i hư ng d n. Trong vòng 45 ngày k t ngày ư c hư ng d n l p d án, doanh nghi p ph i hoàn ch nh h sơ d án và n p t i Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i. 5. Trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ d án c a doanh nghi p, Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i ch trì ph i h p cùng các cơ quan liên quan c a Thành ph và Ban qu n lý C m công nghi p t ch c xem xét các h sơ d án và th ng nh t ý ki n trình U ban nhân dân Thành ph xem xét, ch p thu n v a i m, di n tích t doanh nghi p ư c thuê th c hi n d án trong C m công nghi p. i u 13. Nh ng quy nh v s d ng t và xây d ng nhà xư ng c a các doanh nghi p ư c thuê t tr c ti p c a Thành ph trong C m công nghi p Vi c t ch c bàn giao m c gi i trên th c a, l p h sơ xây d ng công trình, nhà xư ng c a các doanh nghi p ư c thuê t tr c ti p c a Thành ph trong C m công nghi p ư c quy nh t i ‘Quy nh t m th i v trình t , th t c th c hi n d án u tư xây d ng h t ng k thu t; d án xây d ng công trình, nhà xư ng trong các c m công nghi p trên a bàn Hà n i‘ ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2005/Q -UB ngày 18 tháng 2 năm 2005 c a U ban nhân dân Thành ph . i u 14. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p C m công nghi p Ngoài các quy n và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t, Doanh nghi p C m công nghi p còn có các quy n, nghĩa v c th sau: 1. T ch c ho t ng s n xu t, kinh doanh úng v i n i dung Gi y ch ng nh n u tư vào C m công nghi p và các văn b n pháp lý có liên quan khác. M i thay i, b sung ph i ư c s ch p thu n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo s hư ng d n c a Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i. 2. S d ng có tr ti n các công trình h t ng, các ti n nghi ti n ích công c ng, các d ch v trong C m công nghi p theo h p ng ã ký k t v i Ban qu n lý C m công nghi p. 3. Trong th i h n 03 (ba) tháng, k t ngày ư c bàn giao m t b ng, Doanh nghi p ph i ti n hành u tư xây d ng nhà xư ng theo h sơ xây d ng ã ư c phê duy t và ăng ký t i các cơ quan có thNm quy n. Trư ng h p vì lý do b t kh kháng và nh ng lý do chính áng khác mà không tri n khai u tư xây d ng nhà xư ng úng ti n , doanh nghi p ph i báo cáo Ban qu n lý C m công nghi p và xin gia h n. Ban qu n lý C m công nghi p có thNm quy n xem xét, ch p thu n vi c gia h n m t l n v i th i gian gia h n không quá 3 (ba) tháng k t ngày nh n ơn và có trách nhi m báo cáo Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i. H t th i gian gia h n, doanh nghi p không xây d ng nhà xư ng thì Ban qu n lý C m công nghi p báo cáo Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i t ng h p h sơ, x lý theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này.
 10. 5. Báo cáo nh kỳ (quý, năm) v tình hình ho t ng cho Ban qu n lý C m công nghi p t ng h p, báo cáo chung theo hư ng d n c a Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i. 6. Doanh nghi p có trách nhi m tuân th pháp lu t hi n hành, các n i dung có liên quan c a Quy ch này, i u l C m công nghi p, th c hi n theo úng các n i dung H p ng kinh t ã ký k t v i Ban qu n lý C m công nghi p. N i dung h p ng do Ban qu n lý C m công nghi p so n th o v i s hư ng d n c a Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i. Chương 5: PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M VÀ QU N LÝ i u 15. Ban qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Hà n i 1. Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i các C m công nghi p trên a bàn Thành ph theo các quy nh c a pháp lu t và theo Quy ch này. 2. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c trong vi c gi i quy t các v n liên quan n ho t ng c a các C m công nghi p, th ng nh t và c th hóa các quy nh c a pháp lu t hư ng d n các Ban qu n lý C m công nghi p và các doanh nghi p C m công nghi p th c hi n các n i dung ư c giao trong Quy ch này. 3. Hư ng d n Ban qu n lý C m công nghi p xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a C m công nghi p, trình U Ban nhân dân Thành ph phê duy t. 4. C p, i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư và các ch ng ch thu c thNm quy n ho c ư c u quy n theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ch trì ph i h p v i các Ban qu n lý C m công nghi p xây d ng k ho ch và n i dung ki m tra nh kỳ v tình hình ho t ng c a các C m công nghi p, vi c ch p hành pháp lu t c a các doanh nghi p C m công nghi p. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng trong ho t ng qu n lý nhà nư c m b o vi c ki m tra nh kỳ và ki m tra chuyên ngành ư c th c hi n không quá m t l n trong m t năm i v i m i C m công nghi p và v i m i doanh nghi p. 6. Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n v n ng xúc ti n u tư vào các C m công nghi p. 7. T ng h p, ki m tra vi c gia h n c a Ban qu n lý C m công nghi p i v i doanh nghi p không th c hi n úng ti n xây d ng nhà xư ng trong các C m công nghi p. 8. Tham mưu, xu t v i U Ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh x lý theo thNm quy n i v i nh ng trư ng h p vi ph m pháp lu t và quy nh c a Thành ph trong các C m công nghi p. 9. Theo dõi tình hình, phát hi n, xu t U ban nhân dân Thành ph thu h i tc a doanh nghi p thuê t trong nh ng trư ng h p sau:
 11. a. Vi ph m các quy nh c a pháp lu t, không th c hi n y các nghĩa v theo ti n quy nh, vi ph m các quy nh c a Quy ch này. b. H t th i gian theo quy nh c a Quy ch này mà doanh nghi p không tri n khai xây d ng nhà xư ng theo úng cam k t c a doanh nghi p và d án ư c phê duy t. c. S d ng t không úng m c ích. 10. Ban hành các văn b n theo thNm quy n hư ng d n chi ti t th c hi n Quy ch này. 11. T ch c ki m tra, t ng k t, ánh giá hi u qu kinh t -xã h i c a các C m công nghi p, báo cáo nh kỳ (ho c t xu t) v i U ban nhân dân Thành ph và các cơ quan có thNm quy n v tình hình qu n lý, ho t ng c a các C m công nghi p trên a bàn. 12. Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. i u 16: Trách nhi m c a các S , ngành và U ban nhân dân các qu n, huy n liên quan n C m công nghi p c a Thành ph Ngoài ch c năng nhi m v ư c giao theo quy nh c a pháp lu t, i v i các C m công nghi p trên a bàn Thành ph , các s ngành và U ban nhân dân các qu n, huy n liên quan còn có các nhi m v c th sau: 1. S K ho ch và u tư a. Tham mưu xu t v i U ban nhân dân Thành ph trong vi c nh hư ng k ho ch phát tri n các C m công nghi p, xây d ng k ho ch s d ng v n ngân sách u tư cho các C m công nghi p. b. Ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i hư ng d n, ki m tra, ôn c các Ch u tư và các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n d án u tư xây d ng các C m công nghi p theo úng ti n c a Thành ph và quy nh c a pháp lu t. c. Ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i trong vi c xem xét, ánh giá các d án u tư vào C m công nghi p. 2. S Tài nguyên-Môi trư ng và Nhà t a. Tham gia trong vi c nh hư ng phát tri n các C m công nghi p trên a bàn Thành ph , l p k ho ch s d ng t theo nh hư ng phát tri n các C m công nghi p trên a bàn Thành ph , ki m tra vi c s d ng t theo k ho ch ã ư c phê duy t. b. Ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i trong vi c xem xét, ánh giá các d án u tư vào C m công nghi p.
 12. c. T ng h p h sơ, trình U ban nhân dân Thành ph quy t nh cho các doanh nghi p ư c thuê t trong các C m công nghi p. T ng h p h sơ, trình U ban nhân dân Thành ph quy t nh thu h i t c a các doanh nghi p vi ph m các quy nh c a Thành ph trong các C m công nghi p theo yêu c u c a U ban nhân dân Thành ph . d. Hư ng d n th t c và ch trì ph i h p th c hi n các n i dung liên quan n t ai, môi trư ng trong C m công nghi p như: bàn giao m c gi i trên b n và ngoài th c a, trích l c b n khu t, ký h p ng thuê t v i các doanh nghi p, làm th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các doanh nghi p C m công nghi p, th a thu n v môi trư ng v i các doanh nghi p C m công nghi p … e. Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m v t ai, môi trư ng trong các C m công nghi p. 3. S Quy ho ch-Ki n trúc a. Phê duy t quy ho ch t ng th và quy ho ch chi ti t m t b ng C m công nghi p. b. Ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i trong vi c xem xét, ánh giá các d án u tư vào C m công nghi p. 4. S Tài chính a. Ch trì thNm nh su t u tư trong C m công nghi p trình U ban nhân dân Thành ph quy t nh. b. Phê duy t quy t toán công trình sau khi hoàn thành. c. Xác nh các lo i giá và phí trong C m công nghi p. 5. S Xây d ng ThNm nh thi t k k thu t và d toán các công trình có s d ng v n ngân sách và v n huy ng trong C m công nghi p theo yêu c u c a U ban nhân dân Thành ph làm căn c tính toán, phê duy t su t u tư. Ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i trong vi c theo dõi, qu n lý xây d ng trong C m công nghi p. 6. S Công nghi p Ph i h p cùng các cơ quan liên quan trong vi c tham mưu v i U ban nhân dân Thành ph v nh hư ng phát tri n các C m công nghi p trên a bàn Thành ph . Ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v s n xu t công nghi p trong các C m công nghi p. 7. S Giao thông công chính
 13. ThNm nh thi t k k thu t và d toán các công trình h t ng trong và ngoài hàng rào C m công nghi p s d ng v n ngân sách và v n huy ng theo yêu c u c a U ban nhân dân Thành ph làm căn c tính toán, phê duy t su t u tư. 8. S Lao ng, Thương binh và Xã h i Ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i trong ho t ng hư ng d n, tuyên truy n chính sách pháp lu t lao ng, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Lu t Lao ng và các văn b n hư ng d n thi hành i v i các doanh nghi p C m công nghi p. Ph i h p v i Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i và U ban nhân dân các qu n, huy n trong vi c tham mưu, xu t v i U ban nhân dân Thành ph v các cơ ch chính sách i v i lao ng t i các C m công nghi p như: ào t o ngh , b túc v lu t pháp, t o ngu n lao ng cho các C m công nghi p. 9. U ban nhân dân các qu n, huy n a. Ch u trách nhi m cùng v i Ch u tư trong vi c t ch c th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng úng ti n theo yêu c u c a Thành ph u tư xây d ng các C m công nghi p trên a bàn. b. Tham gia và ph i h p trong vi c l a ch n doanh nghi p ư c thuê t trong C m công nghi p. c. Là c p trên tr c ti p c a Ban qu n lý C m công nghi p thu c qu n, huy n theo quy t nh c a U ban nhân dân Thành ph . Ch o các ơn v , phòng, ban thu c qu n, huy n ph i h p v i Ban qu n lý C m công nghi p th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. Ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân Thành ph v các m t qu n lý: an ninh, tr t t , an toàn xã h i, môi trư ng, phòng cháy ch a cháy, tr t t xây d ng trong và ngoài C m công nghi p thu c a bàn qu n lý. Chương 6: T CH C TH C HI N i u 17. Ban hành i u l t ch c và ho t ng C m công nghi p 1. i v i các C m công nghi p ã hình thành, có doanh nghi p ư c U ban nhân dân Thành ph ch p thu n l p d án u tư vào C m công nghi p: trong vòng 30 ngày k t ngày Quy ch này có hi u l c, Ban qu n lý các C m công nghi p có trách nhi m xây d ng và thông qua cơ quan c p trên tr c ti p b n i u l t ch c và ho t ng C m công nghi p, trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t. Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i ch u trách nhi m hư ng d n các Ban qu n lý C m công nghi p xây d ng b n i u l t ch c và ho t ng C m công nghi p theo b n i u l m u (do B K ho ch và u tư ban hành) và theo i u ki n th c t t ng C m công nghi p, t ng h p và báo cáo U ban nhân dân Thành ph xem xét, phê duy t.
 14. 2. i v i các C m công nghi p khác: ngay sau khi ư c Quy t nh thành l p, Ban qu n lý C m công nghi p ph i ti n hành xây d ng ngay b n i u l t ch c và ho t ng C m công nghi p theo trình t nêu trên t ch c th c hi n. i u 18. Khen thư ng T p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác qu n lý và t ch c ho t ng s n xu t, kinh doanh trong C m công nghi p ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. X lý vi ph m Các t ch c, cá nhân liên quan n d án và ho t ng c a C m công nghi p có hành vi vi ph m pháp lu t, vi ph m các quy nh c a Quy ch này thì tuỳ m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. S a i, b sung Quy ch Trong quá trình t ch c th c hi n Quy ch n u có v n phát sinh ho c c n s a i, b sung, Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà n i ch u trách nhi m t ng h p, trình U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản