Quyết định số 25/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 25/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2006/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 25/2006/Q -BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 5 năm 2006 QUY T NNH Ban hành Quy ch so n th o, th m nh, ban hành, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i _______________________ B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 122/2004/N -CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và doanh nghi p nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch so n th o, thNm nh, ban hành, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i”. i u 2.
 2. V trư ng V Pháp ch và Chánh Văn phòng B có trách nhi m ôn c, ki m tra, t ng h p và nh kỳ 06 tháng báo cáo B trư ng v vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3. 1. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và bãi b Quy t nh s 18/2004/Q -BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy ch so n th o, thNm nh, ban hành, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i. 2. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , Th trư ng các V , C c, cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a QH; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; ào ình Bình - Các Th trư ng; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B TP); - Lưu: VT, PC. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc QUY CH So n th o, th m nh, ban hành, rà soát, h th ng hóa, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i (Ban hành kèm theo Quy t nh s 25/2006/Q -BGTVT ngày 24 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) ________________________ 2
 3. Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v trình t , th t c trong các vi c sau ây: 1. So n th o, thNm nh, ban hành, rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i; 2. Ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i, văn b n có ch a quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i nhưng không ư c ban hành b ng hình th c văn b n quy ph m pháp lu t ho c do cơ quan không có thNm quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ban hành (sau ây g i chung là ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i). i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n vi c so n th o, thNm nh, ban hành, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i. i u 3. Văn b n quy ph m pháp lu t 1. Văn b n quy ph m pháp lu t là văn b n có y các y u t sau ây: a) Do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành theo hình th c do pháp lu t quy nh; b) ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành theo th t c, trình t do pháp lu t quy nh; c) Có ch a các quy t c x s chung, ư c áp d ng nhi u l n, i v i m i i tư ng ho c m t nhóm i tư ng, có hi u l c trong ph m vi toàn qu c ho c t ng a phương; d) ư c Nhà nư c b o m thi hành b ng các bi n pháp theo quy nh c a pháp lu t. 2. Văn b n quy ph m pháp lu t nói t i Quy ch này bao g m: a) Lu t, pháp l nh, ngh quy t mà B Giao thông v n t i ư c giao nhi m v ch trì so n th o ho c ch ng t ch c so n th o trình Chính ph Chính ph trình Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i; b) Ngh quy t, ngh nh, quy t nh, ch th mà B Giao thông v n t i ư c giao nhi m v ch trì so n th o ho c ch ng t ch c so n th o trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành; c) Quy t nh, ch th , thông tư do B trư ng B Giao thông v n t i ban hành theo thNm quy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i; 3
 4. d) Văn b n liên t ch do B trư ng B Giao thông v n t i cùng các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, ngư i ng u cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i ký ban hành; ) Văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác, H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p t nh ban hành có liên quan n giao thông v n t i. 3. N i dung c a quy t nh, ch th , thông tư do B trư ng B Giao thông v n t i ban hành bao g m: a) Quy t nh c a B trư ng quy nh v t ch c và ho t ng c a các cơ quan, t ch c tr c thu c; quy nh các quy chuNn, tiêu chuNn, quy trình, quy ph m và nh m c kinh t - k thu t v giao thông v n t i; quy nh các bi n pháp th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i và nh ng v n khác ư c giao; b) Ch th c a B trư ng quy nh các bi n pháp ch o, ôn c, ph i h p và ki m tra ho t ng c a các cơ quan, t ch c thu c ngành giao thông v n t i trong vi c th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan nhà nư c c p trên và c a B ban hành; c) Thông tư c a B trư ng ư c ban hành hư ng d n th c hi n nh ng quy nh v giao thông v n t i ư c giao trong lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i, l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c, ngh quy t, ngh nh c a Chính ph , quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph . 4. Nh ng văn b n do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng không có các y u t quy nh t i kho n 1 i u này thì không ph i là văn b n quy ph m pháp lu t và không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này như: quy t nh phê duy t án khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính c a cơ quan, t ch c; quy t nh v vi c thành l p cơ quan, t ch c; quy t nh giao ch tiêu kinh t - xã h i cho cơ quan, t ch c; quy t nh thành l p các Ban Ch o, H i ng, y ban lâm th i th c hi n nhi m v trong m t th i gian xác nh; quy t nh nâng lương, khen thư ng, k lu t, i u ng công tác, b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, cho t ch c, t m ình ch công tác cán b , công ch c; văn b n quy ph m n i b c a cơ quan, t ch c; quy t nh x ph t vi ph m hành chính; văn b n cá bi t phát ng phong trào thi ua, bi u dương ngư i t t, vi c t t; văn b n cá bi t có tính ch t ch o, i u hành hành chính ho c hư ng d n chuyên môn, nghi p v và các văn b n cá bi t khác gi i quy t v vi c c th i v i i tư ng c th . i u 4. Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. Hàng năm, các V , Văn phòng B , Thanh tra B (sau ây g i chung là V ); các C c, Vi n, Trư ng, Trung tâm tin h c (sau ây g i chung là C c); doanh nghi p và các cơ quan, t ch c khác thu c B căn c ch c năng, nhi m 4
 5. v c a mình và yêu c u th c t xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm sau g i B Giao thông v n t i (qua V Pháp ch ) trư c ngày 01 tháng 6 i v i d án lu t, pháp l nh, ngh quy t c a Qu c h i và trư c ngày 05 tháng 10 i v i các văn b n quy ph m pháp lu t khác. Cơ quan, t ch c, cá nhân khác cũng có quy n xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i g i B Giao thông v n t i xem xét, quy t nh. 2. N i dung văn b n xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan, t ch c, cá nhân quy nh t i kho n 1 i u này bao g m: a) S c n thi t ban hành văn b n; b) Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng, n i dung ch y u c a văn b n; c) Cơ quan tr c ti p so n th o, cơ quan tham mưu trình, cơ quan ph i h p, cơ quan ban hành, d ki n th i gian trình (theo t ng c p), d ki n th i gian ban hành; d) D báo tác ng kinh t -xã h i, tính kh thi c a văn b n sau khi ư c ban hành; ) D ki n chi phí cho cơ quan tr c ti p so n th o, cơ quan tham mưu trình và cơ quan thNm nh văn b n trong công tác xây d ng văn b n (bao g m kh o sát, t ng k t, ánh giá th c ti n; thu th p tài li u, l y ý ki n chuyên gia; tri n khai xây d ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t); chi phí tri n khai th c hi n văn b n sau khi ban hành (bao g m công tác ph bi n, giáo d c, t ch c b máy, nhân s thi hành). 3. V Pháp ch có trách nhi m t ng h p xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a các cơ quan, t ch c, cá nhân và d ki n Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B Giao thông v n t i g i Văn phòng B . 4. Văn phòng B t ng h p d ki n Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t vào d ki n Chương trình công tác c a B , xin ý ki n các Th trư ng và t ng h p trình B trư ng ký ban hành Chương trình công tác c a B , trong ó giao nhi m v cho Th trư ng ph trách, cơ quan tr c ti p so n th o văn b n, cơ quan tham mưu trình, cơ quan ph i h p, ng th i trình B trư ng ký công văn ăng ký Chương trình công tác c a Chính ph . 5. Trư ng h p do yêu c u qu n lý c n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t chưa có trong Chương trình ho c c n thay i Chương trình, cơ quan, t ch c, cá nhân g i văn b n ngh B (qua V Pháp ch ) quy t nh b sung ho c thay i Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t và giao nhi m v cho các cơ quan, t ch c liên quan theo trình t quy nh t i kho n 3 và kho n 4 i u này. 5
 6. i u 5. Căn c pháp lý, th th c và k thu t trình bày văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng ban hành 1. Căn c vào Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i, l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c, ngh quy t, ngh nh c a Chính ph , quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Giao thông v n t i ban hành quy t nh, ch th , thông tư ho c thông tư liên t ch cùng các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, ngư i ng u cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i. 2. Văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng ban hành theo m u quy nh t i các Ph l c 3, 4, 5 và 6 c a Quy ch này, ư c ánh s th t theo t ng năm và ghi ký hi u riêng cho t ng lo i văn b n theo quy nh sau ây: a. Quy t nh: S : /200.../Q -BGTVT; b. Ch th : S : /200.../CT-BGTVT; c. Thông tư: S : / 200.../TT-BGTVT; d. Thông tư liên t ch: S : /200…/TTLT/BGTVT- B… 3. Th th c và k thu t trình bày văn b n th c hi n theo quy nh t i các Ph l c c a Quy ch này. i u 6. Th m quy n ký ban hành ho c trình d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. B trư ng ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t quy nh t i i m c và i m d kho n 2 i u 3 c a Quy ch này, ký T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph d th o văn b n quy ph m pháp lu t quy nh t i i m a và i m b kho n 2 i u 3 c a Quy ch này. 2. Trư ng h p B trư ng v ng m t, B trư ng y quy n cho Th trư ng theo lĩnh v c ư c phân công ph trách ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t quy nh t i i m c và i m d kho n 2 i u 3 c a Quy ch này, ký T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph d th o văn b n quy ph m pháp lu t quy nh t i i m a và i m b kho n 2 i u 3 c a Quy ch này. i u 7. Kinh phí xây d ng, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t 1. L p k ho ch hàng năm: a) Căn c Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t ư c giao và ch hi n hành, cơ quan tr c ti p so n th o văn b n (C c, V ) ch trì, ph i h p v i cơ quan tham mưu trình văn b n xây d ng k ho ch kinh phí chi cho công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t (g m chi phí so n th o, tham mưu trình, thNm nh văn b n), ph bi n, giáo d c 6
 7. pháp lu t, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t . b) Trư c ngày 10 tháng 6 hàng năm, các V , C c g i k ho ch kinh phí chi cho công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, ph bi n, giáo d c pháp lu t, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t n V Pháp ch , ng th i t ng h p vào k ho ch chi ngân sách hàng năm c a cơ quan mình g i B ( i v i các C c) ho c g i Văn phòng B ( i v i các V ). 2. Căn c d toán kinh phí xây d ng, ph bi n, giáo d c pháp lu t, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c B Giao thông v n t i phê duy t sau khi có ý ki n c a B Tài chính, V Tài chính ch trì, ph i h p v i V Pháp ch tham mưu trình B trư ng d ki n phân b d toán kinh phí cho các cơ quan, t ch c. Riêng i v i công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng, cơ quan tr c ti p so n th o văn b n cân i trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm ư c B Giao thông v n t i phân b (bao g m chi phí so n th o, tham mưu trình và thNm nh văn b n). 3. Vi c thanh toán, quy t toán kinh phí xây d ng, ph bi n, giáo d c pháp lu t, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 8. Trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan tr c ti p so n th o văn b n và cơ quan tham mưu trình d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. Ch u trách nhi m trư c B trư ng v n i dung, ch t lư ng và ti n so n th o văn b n. 2. Ch trì, ph i h p v i cơ quan, t ch c liên quan chuNn b d th o các văn b n quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành (n u có). 3. Hàng tháng báo cáo B (qua V Pháp ch , Văn phòng B ) b ng văn b n, thư i n t ho c các hình th c phù h p khác v ti n so n th o văn b n quy ph m pháp lu t vào ngày 20 và 02 ngày trư c cu c h p giao ban c a B V Pháp ch , Văn phòng B t p h p, báo cáo t i cu c h p giao ban. i u 9. Báo cáo v công tác so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t Hàng năm, V Pháp ch có trách nhi m t ng h p, trình Lãnh o B d th o báo cáo công tác so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B g i B Tư pháp, ng th i g i Văn phòng B t ng h p vào d th o 7
 8. báo cáo tình hình th c hi n Chương trình công tác c a Chính ph trình B trư ng ký g i Văn phòng Chính ph . Chương II SO N TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 10. Cơ quan tr c ti p so n th o văn b n quy ph m pháp lu t Cơ quan tr c ti p so n th o văn b n quy ph m pháp lu t bao g m: các C c, V tr c ti p so n th o văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n ch c năng, nhi m v c a cơ quan, t ch c c a mình theo phân công c a B trư ng. i u 11. Cơ quan tham mưu trình d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. D th o văn b n quy ph m pháp lu t ph i thông qua các cơ quan tham mưu ư c phân công trình B trư ng. 2. Cơ quan tham mưu trình B trư ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t bao g m các V và C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, ư c phân công theo quy nh sau ây: a) V Pháp ch : D án lu t, pháp l nh, ngh quy t c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i v giao thông v n t i, văn b n quy ph m pháp lu t chung v giao thông v n t i; b) V K ho ch - u tư: Chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành; văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n công tác k ho ch, u tư và xu t nh p khNu trong lĩnh v c giao thông v n t i; c) V T ch c cán b : Văn b n quy ph m pháp lu t v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , các t ch c tr c thu c; ào t o, b i dư ng cán b công ch c và ngu n nhân l c; lao ng, ti n lương, b o h lao ng; d) V V n t i: Văn b n quy ph m pháp lu t v v n t i, d ch v h tr v n t i, an ninh và an toàn giao thông; ) V Khoa h c - Công ngh : Văn b n quy ph m pháp lu t v quy chuNn, tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, nh m c kinh t - k thu t v giao thông v n t i; khoa h c, công ngh , công nghi p, b o v môi trư ng trong lĩnh v c giao thông v n t i; qu n lý ch t lư ng hàng hoá; e) V Tài chính: Văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c tài chính, qu n lý và s d ng tài s n c a Nhà nư c trong ngành Giao thông v n t i; g. V H p tác qu c t : Văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c h p tác qu c t v giao thông v n t i; h. V Thi ua-Khen thư ng: Văn b n quy ph m pháp lu t v công tác thi ua, khen thư ng trong ngành Giao thông v n t i; 8
 9. i. V H p tác xã: Văn b n quy ph m pháp lu t v h p tác xã giao thông v n t i; k. Thanh tra B : Văn b n quy ph m pháp lu t v công tác thanh tra giao thông v n t i; l. Văn phòng B : Văn b n quy ph m pháp lu t v quy ch làm vi c c a Lãnh o B Giao thông v n t i, v công tác văn thư, lưu tr ; m. C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông: Văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý th c hi n u tư, xây d ng và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông. 3. Ngoài quy nh t i các i m a, b, c, d, , e, g, h, i, k, l và m kho n 2 i u này, các cơ quan tham mưu có trách nhi m tham mưu trình B trư ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t quy nh trách nhi m và x lý vi ph m i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng giao thông v n t i theo lĩnh v c ư c phân công và các văn b n quy ph m pháp lu t khác ư c B trư ng giao. i u 12. Trình t so n th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. Cơ quan tr c ti p so n th o văn b n t ch c t ng k t tình hình th c hi n pháp lu t; kh o sát, ánh giá th c tr ng quan h xã h i; nghiên c u thông tin, tư li u có liên quan n n i dung c a d th o văn b n; t ch c so n th o văn b n và ph i g i d th o văn b n quy ph m pháp lu t xin ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong ngành và hi p h i chuyên ngành giao thông v n t i có liên quan (b ng văn b n, thư i n t ho c các hình th c phù h p khác). Tuỳ theo tính ch t, n i dung c a t ng văn b n quy nh th i gian tr l i, nhưng ít nh t là 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ngh xin ý ki n. Sau th i gian quy nh, cơ quan, t ch c, cá nhân ư c h i ý ki n không có ý ki n tham gia thì coi như ng ý v i d th o văn b n, tr trư ng h p cơ quan, t ch c, cá nhân ó có lý do chính áng và ã báo trư c cho cơ quan tr c ti p so n th o văn b n. 2. Trư ng h p cơ quan tr c ti p so n th o văn b n là C c: Sau khi th c hi n quy nh t i kho n 1 i u này, C c tr c ti p so n th o văn b n nghiên c u, ti p thu ý ki n tham gia và ch nh lý d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B . 3. Trư ng h p cơ quan tr c ti p so n th o văn b n ng th i là cơ quan tham mưu: Sau khi th c hi n quy nh t i kho n 1 i u này, cơ quan tham mưu tr c ti p so n th o văn b n nghiên c u, ti p thu ý ki n tham gia, ch nh lý d th o văn b n và th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 14 c a Quy ch này. i u 13. H sơ trình B d th o văn b n quy ph m pháp lu t do C c tr c ti p so n th o 9
 10. 1. i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , h sơ trình B bao g m: a. Công văn c a C c trình B d th o văn b n quy ph m pháp lu t; b. D th o T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph (theo m u quy nh t i Ph l c 7 c a Quy ch này) nêu rõ s c n thi t ban hành, ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng, quá trình so n th o, n i dung ch y u c a văn b n, nh ng v n còn ý ki n khác nhau, tài li u tham kh o; c. D th o văn b n quy ph m pháp lu t ã ch nh lý sau khi ti p thu ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan trong ngành; d. D th o văn b n quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành (n u có); . Ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân; e. Ý ki n c a t ch c pháp ch C c (n u có t ch c pháp ch ). 2. i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng ban hành, h sơ trình B bao g m: a. Công văn c a C c trình B ngh ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, trong ó nêu rõ s c n thi t ban hành văn b n, ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng, quá trình so n th o, n i dung ch y u c a văn b n, nh ng v n còn ý ki n khác nhau, tài li u tham kh o; b. D th o văn b n quy ph m pháp lu t ã ch nh lý sau khi ti p thu ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan trong ngành; c. Ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân; d. Ý ki n c a t ch c pháp ch C c (n u có t ch c pháp ch ). i u 14. Trình t ti p nh n h sơ và ch nh lý d th o văn b n quy ph m pháp lu t do C c tr c ti p so n th o văn b n trình B 1. Khi C c tr c ti p so n th o trình B d th o văn b n quy ph m pháp lu t, Lãnh o B giao nhi m v cho cơ quan tham mưu trình d th o văn b n theo quy nh t i i u 11 c a Quy ch này. 2. Cơ quan tham mưu ư c giao nhi m v trình d th o văn b n ph i th c hi n theo quy nh sau ây: a) i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph : xin ý ki n tham gia c a các cơ quan tham mưu khác liên quan (b ng văn b n, thư i n t ho c các hình th c phù h p khác); ti p thu ý ki n, ch nh lý d th o văn b n và báo cáo Th trư ng ư c phân công ph trách g i văn b n xin ý ki n tham gia c a các B , ngành, U ban nhân dân c p t nh có liên quan; t ng h p ý ki n tham gia, ti p thu, ch nh lý d th o văn b n; g i V Pháp ch thNm nh. b) i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng: xin ý ki n tham gia c a các cơ quan tham mưu khác liên 10
 11. quan; ti p thu ý ki n, ch nh lý d th o văn b n và báo cáo Th trư ng ư c phân công ph trách xin ý ki n tham gia c a các cơ quan, t ch c, cá nhân ngoài ngành giao thông v n t i (n u c n thi t); ti p thu ý ki n, ch nh lý d th o văn b n; g i V Pháp ch thNm nh. c) i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t quy nh t i i m a và i m b kho n này có liên quan n quy n và nghĩa v c a doanh nghi p, cơ quan tham mưu ph i g i xin ý ki n Phòng Thương m i và công nghi p Vi t Nam, các hi p h i chuyên ngành giao thông v n t i. d) Ch m nh t là 05 ngày làm vi c, k t ngày ư c giao nhi m v , cơ quan tham mưu ph i g i xin ý ki n tham gia i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t theo quy nh t i kho n này, tr trư ng h p có lý do chính áng và ư c Lãnh o B ng ý. Chương III TH M NNH D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 15. Cơ quan th m nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. i v i văn b n quy ph m pháp lu t quy nh t i các i m b, c và d kho n 2 i u 3 c a Quy ch này do các cơ quan tham mưu trình B trư ng ph i ư c V Pháp ch t ch c thNm nh trư c khi trình B trư ng xem xét, ban hành ho c trư c khi trình B trư ng xem xét, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n; trong trư ng h p c n thi t, V Pháp ch thành l p H i ng thNm nh bao g m các V , C c và các chuyên gia có liên quan. 2. i v i văn b n quy ph m pháp lu t do V Pháp ch tr c ti p so n th o ho c tham mưu trình B trư ng, trư c khi trình B trư ng ký ban hành, V Pháp ch thành l p H i ng thNm nh n u xét th y c n thi t. 3. V Pháp ch ch u trách nhi m v n i dung thNm nh quy nh t i kho n 1 i u 17 c a Quy ch này. i u 16. H sơ g i th m nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. H sơ do các cơ quan tham mưu g i V Pháp ch ngh thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t bao g m: a. Công văn ngh V Pháp ch thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t; b. D th o T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 13 ho c công văn c a C c trình B theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 13 c a Quy ch này; c. D th o văn b n quy ph m pháp lu t sau khi ã ư c cơ quan tham mưu ch nh lý theo quy nh t i i u 14 c a Quy ch này; d. Văn b n tham gia ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan; 11
 12. . Ý ki n c a t ch c pháp ch C c (trư ng h p C c tr c ti p so n th o văn b n và có t ch c pháp ch ); e. Ý ki n khác nhau gi a C c tr c ti p so n th o và cơ quan tham mưu trình d th o văn b n (n u có); g. Tài li u tham kh o. 2. S lư ng h sơ g i V Pháp ch thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t là 1 b . i u 17. N i dung và th i h n th m nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. N i dung thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t bao g m: a. S c n thi t ban hành văn b n; b. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng; c. Tính h p hi n, h p pháp, tính th ng nh t, ng b c a d th o văn b n quy ph m pháp lu t trong h th ng pháp lu t hi n hành và tính kh thi c a văn b n; d. S phù h p v i các i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên; . K thu t so n th o, ngôn t pháp lý c a d th o văn b n quy ph m pháp lu t; e. Phương án x lý nh ng v n còn ý ki n khác nhau. 2. Th i h n thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t t i a là 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ theo quy nh t i i u 16 c a Quy ch này; trư ng h p ph i thành l p H i ng thNm nh thì th i h n trên ư c kéo dài nhưng t i a không quá 10 ngày làm vi c, tr trư ng h p có lý do chính áng và ư c Lãnh o B ng ý. 3. Sau khi thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t, V Pháp ch g i văn b n thNm nh theo m u quy nh t i Ph l c 8 c a Quy ch này n cơ quan tham mưu trình d th o văn b n hoàn ch nh d th o văn b n và trình Lãnh o B . Chương IV BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 18. H sơ cơ quan tham mưu trình B trư ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t do C c tr c ti p so n th o 1. i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , h sơ trình bao g m: a. Phi u trình văn b n theo m u quy nh c a Văn phòng B ; 12
 13. b. D th o công văn c a B g i B Tư pháp ngh thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t; c. D th o T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 13 c a Quy ch này (02 b n); d. D th o văn b n quy ph m pháp lu t ã ch nh lý sau khi có văn b n thNm nh c a V Pháp ch ; D th o văn b n quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành (n u có); e. Văn b n thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a V Pháp ch ; g. Văn b n tham gia ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan. 2. i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng ban hành, h sơ trình bao g m: a. Phi u trình văn b n theo m u quy nh c a Văn phòng B ; b. Công văn c a C c trình B ngh ban hành văn b n quy ph m pháp lu t theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 13 c a Quy ch này; c. D th o văn b n quy ph m pháp lu t ã ch nh lý sau khi có văn b n thNm nh c a V Pháp ch ; d. Văn b n thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a V Pháp ch ; . Văn b n tham gia ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan. i u 19. H sơ do cơ quan tham mưu tr c ti p so n th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng 1. i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , h sơ trình th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 18 c a Quy ch này. 2. i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng ký ban hành, h sơ trình bao g m: a. Phi u trình văn b n theo m u quy nh c a Văn phòng B ; b. Báo cáo gi i trình trong ó nêu rõ s c n thi t ban hành văn b n, ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng, quá trình so n th o, n i dung ch y u c a văn b n, nh ng v n còn ý ki n khác nhau, tài li u tham kh o; c. D th o văn b n quy ph m pháp lu t ã ch nh lý sau khi có văn b n thNm nh c a V Pháp ch ; d. Văn b n thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a V Pháp ch ; . Văn b n tham gia ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan. 13
 14. i u 20. Trình t trình B trư ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. Cơ quan tham mưu trình d th o văn b n g i h sơ cho Văn phòng B . 2. Khi nh n ư c h sơ trình d th o văn b n quy ph m pháp lu t, Văn phòng B có trách nhi m ki m tra h sơ, th th c văn b n; n u h sơ y theo quy nh t i i u 18 ho c i u 19 c a Quy ch này thì trình Th trư ng ph trách lĩnh v c cho ý ki n; n u h sơ chưa y ho c chưa úng quy nh thì Văn phòng B yêu c u cơ quan tham mưu trình d th o văn b n b sung, hoàn ch nh h sơ. 3. Sau khi Th trư ng có ý ki n ng ý v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t, Văn phòng B trình B trư ng ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ho c ký T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ; trư ng h p B trư ng u quy n cho Th trư ng thì Văn phòng B trình Th trư ng ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ho c ký T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph . Trong trư ng h p Th trư ng không nh t trí v i d th o văn b n, Văn phòng B tr l i h sơ cơ quan tham mưu trình d th o văn b n nghiên c u, ch nh lý d th o văn b n ho c b o lưu ý ki n c a mình kèm theo gi i trình, g i l i h sơ cho Văn phòng B trình B trư ng xem xét, quy t nh. 4. Văn phòng B ch u trách nhi m v h sơ và th th c văn b n trình Lãnh o B . 5. Cơ quan tham mưu trình d th o văn b n có trách nhi m theo dõi, gi i trình b sung ho c th c hi n các nhi m v liên quan khác i v i d th o văn b n ã trình cho n khi văn b n ư c ban hành. i u 21. Ký ban hành, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph và phát hành văn b n 1. B trư ng ho c Th trư ng ph trách ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (01 b n chính) và ký T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph d th o văn b n quy ph m pháp lu t (02 b n chính) theo quy nh t i i u 6 c a Quy ch này. 2. Ch m nh t là 02 ngày làm vi c, k t ngày B trư ng ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ho c ký văn b n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , Văn phòng B có trách nhi m in n, ghi s , óng d u, lưu gi 01 b n chính, g i Chính ph , Th tư ng Chính ph 01 b n chính (trư ng h p B trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ), g i văn b n cho t ch c, cá nhân theo “Nơi nh n”, tr h sơ trình cho cơ quan tham mưu ã trình d th o văn b n. i v i văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng ký ban hành, Văn phòng B g i 02 b n cho Văn phòng Chính ph ăng công báo và ăng trên Trang tin i n t c a Chính ph , 14
 15. 3. Ch m nh t là 03 ngày làm vi c, k t ngày B trư ng ký ban hành, văn b n quy ph m pháp lu t ph i ư c g i cho H i ng Dân t c, các U ban c a Qu c h i theo lĩnh v c ph trách; C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) và V Pháp ch ; i v i văn b n liên t ch có s tham gia c a B Tư pháp thì ngoài hai cơ quan nói trên còn ph i g i cho Ban Xây d ng pháp lu t (Văn phòng Chính ph ) th c hi n vi c ki m tra văn b n theo quy nh c a pháp lu t. 4. V Pháp ch ch trì, ph i h p v i Trung tâm tin h c ăng văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i lên Trang tin i n t (website) c a B Giao thông v n t i và ch trì, ph i h p v i các V , C c t ch c ph bi n, giáo d c các văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i ã ư c ban hành. i u 22. Trình t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t do cơ quan thu c Chính ph so n th o trình B trư ng B Giao thông v n t i ký ban hành trong trư ng h p ư c Th tư ng Chính ph phân công 1. H sơ do cơ quan thu c Chính ph so n th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng B Giao thông v n t i bao g m: a) B n thuy t trình chi ti t v s c n thi t ban hành văn b n, nh ng n i dung cơ b n c a d th o văn b n; b) Văn b n thNm nh c a t ch c pháp ch cơ quan thu c Chính ph ; c) D th o văn b n ã ư c ch nh lý sau khi có ý ki n thNm nh; d) Các tài li u liên quan (n u có). 2. Sau khi nh n ư c h sơ do cơ quan thu c Chính ph so n th o trình, B trư ng giao nhi m v cho cơ quan tham mưu trình d th o văn b n theo quy nh t i i u 11 c a Quy ch này. 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ do cơ quan thu c Chính ph so n th o trình B , cơ quan tham mưu ư c giao nhi m v trình d th o văn b n có trách nhi m nghiên c u, l y ý ki n c a các cơ quan tham mưu khác liên quan, g i V Pháp ch thNm nh và t ng h p, ti p thu ý ki n, ch nh lý d th o văn b n, trình B trư ng ký ban hành. Trư ng h p chưa i u ki n ký ban hành, cơ quan tham mưu trình B trư ng ký văn b n tr l i cơ quan thu c Chính ph . Chương V KI M TRA VÀ X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 23. Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t 15
 16. 1. Vi c ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph , Thông tư s 01/2004/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a B Tư pháp hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 135/2003/N -CP và các quy nh c a Quy ch này. 2. Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t quy nh t i kho n 1 i u này bao g m: a. T ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng B Giao thông v n t i ban hành và văn b n liên t ch do B trư ng cùng các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, ngư i ng u cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i ký ban hành. b. Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t có quy nh liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác, H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p t nh ban hành. 3. V Pháp ch là u m i giúp B trư ng th c hi n vi c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t. i u 24. Phương th c th c hi n vi c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t 1. V Pháp ch th c hi n vi c t ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t theo các phương th c sau: a) Thư ng xuyên t ch c ki m tra các văn b n khi B ban hành; b) K p th i t ch c ki m tra văn b n khi: - Tình hình kinh t - xã h i ã thay i ho c khi cơ quan nhà nư c c p trên ban hành văn b n m i làm cho n i dung văn b n ã ban hành không còn phù h p; - Nh n ư c yêu c u, ki n ngh , thông báo c a cơ quan, ngư i có thNm quy n ki m tra văn b n ho c c a cơ quan, t ch c, cá nhân khác và các phương ti n thông tin i chúng v văn b n do B ban hành có d u hi u trái pháp lu t ho c không còn phù h p. 2. V Pháp ch th c hi n vi c ki m tra i v i văn b n có liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác, H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p t nh ban hành khi nh n ư c văn b n ho c khi nh n ư c yêu c u, ki n ngh , thông báo c a cơ quan, t ch c, cá nhân và các phương ti n thông tin i chúng v văn b n có d u hi u trái pháp lu t ho c không còn phù h p. 3. Căn c yêu c u ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm, V trư ng V Pháp ch ư c t ch c và qu n lý i ngũ c ng tác viên ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t. 16
 17. i u 25. N i dung ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t 1. N i dung ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i (k c văn b n có ch a quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i nhưng không ư c ban hành b ng hình th c văn b n quy ph m pháp lu t ho c do cơ quan không có thNm quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ban hành) là vi c xem xét, ánh giá và k t lu n v tính h p pháp c a văn b n. 2. Văn b n h p pháp là văn b n b o m các i u ki n sau ây: a) ư c ban hành úng căn c pháp lý; b) ư c ban hành úng thNm quy n; c) Có n i dung phù h p v i quy nh c a pháp lu t; d) ư c ban hành úng th th c và k thu t trình bày; ) Văn b n ã tuân th y các quy nh v th t c xây d ng, ban hành và ăng Công báo, ưa tin ho c công b văn b n. i u 26. Quy trình th c hi n vi c t ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t V Pháp ch có trách nhi m t ch c th c hi n vi c t ki m tra văn b n theo quy nh. Trư ng h p phát hi n văn b n có n i dung trái pháp lu t, trái thNm quy n ho c không còn phù h p thì th c hi n theo trình t sau ây: 1. Thông báo cho cơ quan tr c ti p so n th o văn b n và cơ quan tham mưu trình d th o văn b n. 2. Th ng nh t v i cơ quan tr c ti p so n th o văn b n và cơ quan tham mưu trình d th o văn b n nh ng n i dung trái pháp lu t ho c không còn phù h p; th ng nh t bi n pháp x lý n i dung trái pháp lu t ho c không còn phù h p c a văn b n ư c ki m tra ( ình ch , s a i, hu b , bãi b m t ph n ho c toàn b n i dung c a văn b n) báo cáo Lãnh o B quy t nh. Trư ng h p V Pháp ch , cơ quan tr c ti p so n th o và cơ quan tham mưu trình d th o văn b n không th ng nh t bi n pháp x lý i v i văn b n ư c ki m tra thì V Pháp ch báo cáo Lãnh o B quy t nh. 3. Vào s theo dõi vi c ki m tra, x lý văn b n có d u hi u vi ph m pháp lu t và l p Phi u ki m tra văn b n theo m u quy nh t i Ph l c 9 c a Quy ch này. 4. Trình Lãnh o B h sơ ki m tra và x lý văn b n trái pháp lu t theo quy nh t i i u 28 c a Quy ch này. i u 27. Quy trình th c hi n vi c ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác, H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p t nh ban hành 1. V Pháp ch có trách nhi m t ch c th c hi n vi c ki m tra văn b n theo quy nh. Trư ng h p phát hi n văn b n có n i dung trái pháp lu t, trái 17
 18. thNm quy n ho c không còn phù h p, V Pháp ch tham mưu cho Lãnh o B ký thông báo cho cơ quan, ngư i có thNm quy n ã ban hành văn b n t ki m tra, x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, n u cơ quan, ngư i có thNm quy n ban hành văn b n có d u hi u trái pháp lu t không x lý ho c k t qu x lý không ư c Lãnh o B ch p nh n thì V Pháp ch tham mưu cho Lãnh o B ký văn b n x lý văn b n trái pháp lu t theo quy nh t i kho n 1 i u 16 Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph , c th như sau: a. Ki n ngh B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác ã ban hành văn b n trái v i văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i c a B Giao thông v n t i ình ch vi c thi hành, bãi b m t ph n ho c toàn b văn b n ó trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c ki n ngh ; n u ki n ngh ó không ư c ch p nh n ho c không ư c x lý trong th i h n nói trên thì trình B trư ng báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. b. Ki n ngh Th tư ng Chính ph ình ch vi c thi hành Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh trái v i văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c c a B Giao thông v n t i. c. ình ch vi c thi hành và ki n ngh Th tư ng Chính ph bãi b quy t nh, ch th c a U ban nhân dân c p t nh trái v i văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i c a B Giao thông v n t i; n u U ban nhân dân c p t nh không nh t trí v i quy t nh ình ch thi hành thì v n ph i ch p hành quy t nh c a B Giao thông v n t i nhưng có quy n ki n ngh v i Th tư ng Chính ph . 3. V Pháp ch th c hi n quy trình ki m tra và x lý văn b n theo quy nh t i kho n 3 và kho n 4 i u 26 c a Quy ch này. i u 28. H sơ ki m tra và x lý văn b n trái pháp lu t trình Lãnh oB H sơ ki m tra và x lý văn b n trái pháp lu t do V Pháp ch trình Lãnh o B bao g m: 1. Phi u trình văn b n theo m u quy nh c a Văn phòng B ; 2. Phi u ki m tra văn b n; 3. Văn b n ư c ki m tra; 4. Văn b n quy ph m pháp lu t làm cơ s pháp lý ki m tra; 5. D th o văn b n thông báo ho c văn b n x lý văn b n trái pháp lu t. i u 29. Báo cáo v công tác ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t 18
 19. V Pháp ch có trách nhi m t ng h p, trình Lãnh o B ký báo cáo Th tư ng Chính ph và B Tư pháp v công tác ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t nh kỳ 06 tháng, hàng năm. Chương VI RÀ SOÁT, H TH NG HÓA VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 30. Trách nhi m rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t Các V , C c có trách nhi m thư ng xuyên rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t theo lĩnh v c ư c phân công ph trách. Trong quá trình rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t, khi phát hi n văn b n trái pháp lu t, không còn phù h p v i tình hình th c ti n, các V , C c ph i k p th i trình B trư ng xem xét ình ch vi c thi hành, s a i, b sung, thay th , bãi b , h y b văn b n theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n ình ch vi c thi hành, s a i, b sung, thay th , bãi b , h y b văn b n. i u 31. Báo cáo v công tác rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t 1. Hàng năm, cơ quan tham mưu theo lĩnh v c ư c phân công quy nh t i i u 11 c a Quy ch này ch trì, ph i h p v i các V , C c, cơ quan, t ch c thu c B t ng h p k t qu rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t g i V Pháp ch vào ngày 31 tháng 12 V Pháp ch t ng h p, báo cáo Lãnh o B . 2. Ba năm m t l n, V Pháp ch có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c l p danh m c các văn b n còn hi u l c, h t hi u l c thi hành, b bãi b , h y b ho c thay th b i văn b n khác; l p danh m c văn b n còn hi u l c nhưng trong ó có nh ng quy nh c n ư c s a i, b sung ho c bãi b , h y b ; trình B trư ng ký ban hành danh m c các văn b n quy ph m pháp lu t còn hi u l c, h t hi u l c thi hành, b bãi b , h y b ho c thay th b i văn b n khác theo thNm quy n và g i ăng Công báo. B TRƯ NG ào ình Bình 19
 20. Ph l c 1 sơ b t rí cá c t hà nh ph n t h th c văn b n (Trên m t trang gi y kh A4: 210 mm x 297 mm) 20
Đồng bộ tài khoản