Quyết định số 25/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
125
lượt xem
24
download

Quyết định số 25/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2008/QĐ-BGTVT về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2008/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 25/2008/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C X P LO I ĐƯ NG Đ XÁC Đ NH CƯ C V N T I ĐƯ NG B NĂM 2008 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh đ nh s 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t đ nh s 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 c a B GTVT v vi c ban hành quy đ nh x p lo i đư ng đ xác đ nh cư c v n t i đư ng b ; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam và V trư ng V K t c u h t ng giao thông, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b x p lo i đư ng b các tuy n đư ng do Trung ương qu n lý đ xác đ nh cư c v n t i đư ng b (có b ng chi ti t kèm theo). Đ i v i các tuy n đư ng đ a phương, các S GTVT x p lo i đư ng và trình UBND t nh công b (theo Quy đ nh v x p lo i đư ng đ xác đ nh cư c v n t i đư ng b ban hành kèm theo Quy t đ nh s 32/2005/QĐ- BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 c a B GTVT). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Quy t đ nh này thay th cho Quy t đ nh s 29/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2007. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, T ng giám đ c các Khu Qu n lý đư ng b , Giám đ c các S GTVT và Th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH THƯ NG - Như Đi u 3; - B trư ng (đ báo cáo); - Văn phòng Chính ph ; - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Công báo; Ngô Th nh Đ c - C c QLXD&CLCTGT; - Các V : KHĐT, TC, VT, ATGT; - Các S GTVT; - Lưu: VT, KCHT (5). FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phan loai duong
Đồng bộ tài khoản