Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
6
download

Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành Chế độ điều hoà tiền mặt, xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 25/2008/Q -NHNN Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CH I U HOÀ TI N M T, XU T, NH P QU D TR PHÁT HÀNH VÀ QU NGHI P V PHÁT HÀNH TRONG H TH NG NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 87/1998/N -CP ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a Chính ph v phát hành, thu h i và thay th ti n gi y, ti n kim lo i; Theo ngh c a C c trư ng C c Phát hành và Kho qu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Ch i u hoà ti n m t, xu t, nh p Qu d tr phát hành và Qu nghi p v phát hành trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 46/1999/Q -NHNN6 ngày 05/02/1999 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành Qui nh v nghi p v phát hành và i u hoà ti n m t trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c; Quy t nh s 39/2002/Q -NHNN ngày 16/01/2002 v vi c s a i, b sung m t s i u, kho n c a Qui nh v nghi p v phát hành và i u hoà ti n m t trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 46/1999/Q -NHNN6 ngày 05/02/1999. i u 3. Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nư c, C c trư ng C c Phát hành và Kho qu , Th trư ng các ơn v liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph (2 b n); - B Tư pháp ( ki m tra);
  2. - Lưu VP, PC, PHKQ. ng Thanh Bình CH I U HOÀ TI N M T, XU T, NH P QU D TR PHÁT HÀNH VÀ QU NGHI P V PHÁT HÀNH TRONG H TH NG NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 25/2008/Q -NHNN ngày 08 tháng 9 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương I. QUI NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ch này qui nh v nghi p v i u hoà ti n m t, xu t, nh p Qu d tr phát hành và Qu nghi p v phát hành trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Các Qu ti n m t trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c 1. Ngân hàng Nhà nư c l p Qu d tr phát hành, Qu nghi p v phát hành qu n lý ti n d tr phát hành và th c hi n nghi p v phát hành ti n nh m áp ng nhu c u thanh toán b ng ti n m t c a n n kinh t ; nhu c u ti n d tr phát hành; nhu c u thay th ti n không tiêu chuNn lưu thông, ti n ình ch lưu hành. 2. Qu d tr phát hành ư c b o qu n, qu n lý t i các Kho ti n Trung ương c a Ngân hàng Nhà nư c và các kho ti n t i Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là kho ti n Chi nhánh). Qu d tr phát hành bao g m ti n m i in, úc nh p t các nhà máy in, úc ti n và ti n thu h i t lưu thông, k c ti n không tiêu chuNn lưu thông, ti n ình ch lưu hành nh p t Qu nghi p v phát hành. 3. Qu nghi p v phát hành ư c b o qu n và qu n lý t i kho ti n S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c và các kho ti n Chi nhánh. Qu nghi p v phát hành bao g m các lo i ti n nh p t Qu d tr phát hành và ti n thu h i t lưu thông, k c ti n không tiêu chuNn lưu thông, ti n ình ch lưu hành nh m áp ng nhu c u ti n m t trong giao d ch hàng ngày gi a Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh), S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c v i các t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c và các khách hàng (sau ây g i chung là khách hàng) có quan h giao d ch, thanh toán b ng ti n m t v i Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh, S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c.
  3. i u 3. Nghi p v phát hành và i u hoà ti n m t trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c Ngân hàng Nhà nư c th c hi n phát hành ti n vào lưu thông và thu ti n t lưu thông v thông qua d ch v ngân qu , thanh toán, các ho t ng nghi p v khác c a Ngân hàng Nhà nư c i v i khách hàng và t ch c i u hoà ti n m t trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c thông qua ho t ng c a Qu d tr phát hành, Qu nghi p v phát hành. Chương II. QUI NNH C TH i u 4. Qu d tr phát hành 1. T i Kho ti n Trung ương: Qu d tr phát hành bao g m ti n m i in, úc nh p t các nhà máy in, úc ti n; ti n nh p t Qu d tr phát hành t i các kho ti n Chi nhánh; ti n nh p t Qu nghi p v phát hành t i kho ti n S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c. 2. T i kho ti n Chi nhánh: Qu d tr phát hành bao g m ti n nh p t Qu d tr phát hành t i Kho ti n Trung ương và kho ti n Chi nhánh khác; ti n nh p t Qu nghi p v phát hành t i kho ti n Chi nhánh. 3. Xu t, nh p Qu d tr phát hành: a) Xu t, nh p gi a Qu d tr phát hành t i các Kho ti n Trung ương v i nhau, gi a Qu d tr phát hành t i Kho ti n Trung ương v i Qu d tr phát hành t i kho ti n Chi nhánh và ngư c l i, gi a Qu d tr phát hành t i các kho ti n Chi nhánh v i nhau; b) Xu t (ho c nh p) gi a Qu d tr phát hành Kho ti n Trung ương t i Hà N i v i Qu nghi p v phát hành t i kho ti n S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c; c) Xu t (ho c nh p) gi a Qu d tr phát hành v i Qu nghi p v phát hành t i kho ti n Chi nhánh; d) Xu t các lo i ti n không tiêu chuNn lưu thông, ti n ình ch lưu hành tiêu hu ; ) Nh p các lo i ti n m i ư c Th tư ng Chính ph cho công b lưu hành ( ã ư c phép phát hành vào lưu thông); e) Nh p ti n m i in, úc t các nhà máy in, úc ti n v Qu d tr phát hành t i các Kho ti n Trung ương. 4. ThNm quy n ký l nh xu t, nh p, i u chuy n Qu d tr phát hành: a) C c trư ng C c Phát hành và Kho qu ư c ký l nh i u chuy n và t ch c th c hi n vi c i u chuy n ti n m t thu c Qu d tr phát hành t i các kho ti n h th ng
  4. Ngân hàng Nhà nư c trong các trư ng h p quy nh t i i m a, b, d, , e Kho n 3 i u này. b) Giám c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh ư c ký l nh xu t, nh p ti n m t gi a Qu d tr phát hành và Qu nghi p v phát hành do Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh qu n lý trong các trư ng h p quy nh t i i m c Kho n 3 i u này. i u 5. Qu nghi p v phát hành 1. Ho t ng Qu nghi p v phát hành: Qu nghi p v phát hành t i kho ti n Chi nhánh ư c xu t, nh p v i Qu d tr phát hành t i kho ti n Chi nhánh và ư c thu, chi ti n m t v i khách hàng có quan h giao d ch, thanh toán v i Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh. Qu nghi p v phát hành t i kho ti n S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ư c xu t, nh p v i Qu d tr phát hành t i Kho ti n Trung ương t i Hà N i và ư c thu, chi ti n m t v i khách hàng có quan h giao d ch, thanh toán v i S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c. 2. Phát hành và thu h i ti n m t: Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh, S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c th c hi n nghi p v phát hành ti n vào lưu thông và thu ti n t lưu thông v qua Qu nghi p v phát hành do Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh, S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c qu n lý, m b o áp ng nhu c u ti n m t cho các t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c trong ph m vi s dư tài kho n ti n g i c a ơn v t i Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh, S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c. i u 6. Qu n lý Qu d tr phát hành, Qu nghi p v phát hành 1. i v i Qu d tr phát hành: Căn c nhu c u thu, chi ti n m t; di n tích, i u ki n an toàn c a kho ti n Chi nhánh; d báo tình hình thu, chi ti n m t c a Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh, C c Phát hành và Kho qu l p k ho ch i u chuy n và t ch c i u chuy n ti n m t t Kho ti n Trung ương n kho ti n Chi nhánh; gi a các kho ti n Chi nhánh v i nhau và ngư c l i, m b o Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh luôn có lư ng ti n m t d tr c n thi t, áp ng nhu c u lưu thông ti n m t trên a bàn. 2. i v i Qu nghi p v phát hành: Căn c nhu c u thu, chi ti n m t; di n tích và i u ki n an toàn c a kho ti n Chi nhánh, kho ti n S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, nh kỳ 3 tháng 1 l n (ho c t xu t), C c trư ng C c Phát hành và Kho qu phê duy t m c t n Qu nghi p v phát hành t i Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh, S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c. Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh, S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c có th m c t n qu th p hơn so v i nh m c ư c duy t nhưng không ư c vư t nh m c qui nh.
  5. nh m c t n Qu nghi p v phát hành ch bao g m các lo i ti n tiêu chuNn lưu thông. i u 7. Thông tin và báo cáo th ng kê 1. Thông tin: Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh, S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c cung c p thông tin y , k p th i, chính xác cho C c Phát hành và Kho qu b ng m ng máy tính, Fax, i n tho i, văn b n. Thông tin ph i m b o th c hi n úng qui nh v b o v bí m t Nhà nư c trong ngành Ngân hàng. 2. Báo cáo th ng kê: a) T i Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh, S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c: - Báo cáo hàng ngày g m các n i dung: + Doanh s xu t, doanh s nh p Qu nghi p v phát hành lu k t ngày u tháng (không tính ch tiêu doanh s xu t, nh p gi a Qu d tr phát hành v i Qu nghi p v phát hành). + T n Qu d tr phát hành, Qu nghi p v phát hành. Th i h n g i báo cáo: trư c 9 gi c a ngày làm vi c ti p theo. Phương th c báo cáo: truy n file s li u qua m ng máy tính. Trư ng h p m ng máy tính có s c thì báo cáo b ng fax ho c i n tho i. - Báo cáo nh kỳ: + Cân i thu, chi ti n m t: m i tháng 1 l n. Th i h n g i báo cáo: ch m nh t vào ngày 5 c a tháng sau. Phương th c báo cáo: truy n file s li u qua m ng máy tính. Trư ng h p m ng máy tính có s c thì báo cáo b ng fax ho c i n tho i. + D báo tình hình thu, chi ti n m t: m i quí 1 l n. Th i h n g i báo cáo: ch m nh t vào ngày 5 c a tháng u quí sau. Phương th c báo cáo: g i b ng văn b n (theo m u ính kèm). b) T i C c Phát hành và Kho qu : - Kho ti n Trung ương: Hàng ngày báo cáo t n Qu d tr phát hành, Qu nghi p v phát hành v C c Phát hành và Kho qu . Th i h n g i báo cáo: trư c 9 gi c a ngày làm vi c ti p theo.
  6. Phương th c báo cáo: truy n file s li u qua m ng máy tính. Trư ng h p m ng máy tính có s c thì báo cáo b ng fax ho c i n tho i. - C c Phát hành và Kho qu t ng h p s li u v tình hình ti n m t toàn h th ng Ngân hàng Nhà nư c theo các n i dung quy nh t i i m a Kho n 2 i u này. - C c Phát hành và Kho qu t ng h p s li u báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c theo nh kỳ: Báo cáo t n qu ti n m t (5 ngày m t l n) g m các n i dung: Doanh s xu t, nh p Qu nghi p v phát hành lu k t u tháng (không tính ch tiêu doanh s xu t, nh p gi a Qu d tr phát hành v i Qu nghi p v phát hành) và t n Qu d tr phát hành, Qu nghi p v phát hành c a toàn h th ng Ngân hàng Nhà nư c. Chương III. TRÁCH NHI M C A CÁC ƠN VN i u 8. C c Phát hành và Kho qu 1. Ch u trách nhi m trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v k t qu th c hi n công tác i u hoà ti n m t, b o m áp ng ti n m t cho nhu c u c a các t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c có quan h giao d ch, thanh toán b ng ti n m t v i Ngân hàng Nhà nư c. 2. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Ch này t i Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh, S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c. i u 9. Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh, S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c 1. Căn c nhu c u thanh toán b ng ti n m t, nhu c u thay th ti n không tiêu chuNn lưu thông trên a bàn xác nh giá tr và cơ c u các lo i ti n m t ưa vào lưu thông. 2. Quy nh th i gian giao d ch ti n m t i v i khách hàng; quy nh th i gian ki m kê cu i ngày Qu d tr phát hành, Qu nghi p v phát hành theo ch hi n hành, m b o áp ng nhu c u thu, chi ti n m t c a khách hàng. 3. Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh thư ng xuyên ki m tra tình hình thu, chi ti n m t trên a bàn; th c hi n ch báo cáo th ng kê úng qui nh. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- CHI NHÁNH ………………..
  7. D BÁO TÌNH HÌNH THU, CHI TI N M T M T Quí …… năm …. 1/ D báo tình hình thu, chi ti n m t: Th c hi n quý... D báo quý… Ch tiêu Tháng.. Tháng.. Tháng.. Tháng.. Tháng.. Tháng.. T ng thu ti n m t T ng chi ti n m t B i thu (+) ho c B i chi (-) 2/ xu t, ki n ngh (n u có): ……., ngày… tháng… năm… L p b ng Ki m soát Giám c
Đồng bộ tài khoản