Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
32
lượt xem
4
download

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 9 NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 25/2008/Q -UBND Qu n 9, ngày 16 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TÀI CHÍNH - K HO CH QU N 9 Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 9, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Tài chính - K ho ch qu n 9. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký và bãi b nh ng quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Th Tám
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TÀI CHÍNH - K HO CH THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 25/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 9) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí, ch c năng - Phòng Tài chính - K ho ch là cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n, ch u s ch o và qu n lý tr c ti p, toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n, ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v thu c ph m vi S - ngành thành ph ph trách. - Phòng Tài chính - K ho ch có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà nư c v : tài chính, tài s n; k ho ch, u tư và t ng h p. - Phòng Tài chính - K ho ch có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u và tài kho n riêng theo quy nh. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v 2.1. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n xây d ng d toán ngân sách c a qu n trình thành ph , H i ng nhân dân qu n; phân b kinh phí theo ch tiêu cho các ơn v và xu t bi n pháp th c hi n ch , chính sách tài chính - giá trên a bàn theo dõi thu và qu n lý, giám sát chi ngân sách i v i các cơ quan hành chính s nghi p, y ban nhân dân các phư ng theo úng Lu t Ngân sách Nhà nư c, ch trương, chính sách c a Nhà nư c. 2.2. T ng h p, xây d ng k ho ch phát tri n kinh t , xã h i c a qu n, tham mưu y ban nhân dân qu n trong công tác qu n lý u tư trên a bàn. 2.3. Cùng các phòng, ban chuyên môn khác, ph i h p v i Chi c c Tài chính doanh nghi p giúp y ban nhân dân qu n trong vi c xu t các phương án bi n pháp t ch c l i s n xu t kinh doanh có hi u qu i v i các doanh nghi p nhà nư c thu c qu n. T ch c b máy tài chính - k toán, k ho ch - giá c cơ s phù h p v i tình hình. 2.4. Ph i h p v i Phòng N i v qu n giúp y ban nhân dân qu n qu n lý, quy ho ch, ào t o, b i dư ng và s d ng cán b chuyên môn thu c ngành qu n lý theo yêu c u nhi m v ư c giao.
  3. 2.5. T ch c thông tin giá c và báo cáo giá c th trư ng ph c v công tác n bù và theo yêu c u qu n lý c a y ban nhân dân qu n, qu n lý giá các i tư ng tài s n thu c ph m vi qu n lý c a y ban nhân dân qu n. * M t s nhi m v c th : 1. Tài chính - k toán: - Xây d ng d toán ngân sách hàng năm. - i u hành và qu n lý vi c thu, chi ngân sách ã ư c H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n và y ban nhân dân thành ph phê duy t, báo cáo quy t toán ngân sách úng th i gian và m u bi u theo quy nh c a B Tài chính và y ban nhân dân thành ph . - Ki m tra và tham mưu cho y ban nhân dân qu n trong vi c qu n lý và i u hành ngân sách úng theo ch , tiêu chuNn, nh m c c a Nhà nư c. m b o thu, chi ngân sách úng theo k ho ch c a thành ph . - T ch c, hư ng d n, ki m tra các ơn v cơ s thu c qu n trong vi c xây d ng d toán thu, chi ngân sách trên cơ s nh m c chi ngân sách h p lý. ng th i t ng h p d toán thu, chi ngân sách hàng năm c a qu n, phư ng trình y ban nhân dân qu n duy t úng v i d toán c a y ban nhân dân thành ph phân b . - B i dư ng, hư ng d n, ki m tra công tác h ch toán k toán th ng kê cơ s . - T ch c xét duy t và thNm nh, quy t toán ngân sách c a các ơn v s d ng ngân sách. Tham mưu y ban nhân dân qu n t ng h p, l p báo cáo quy t toán ngân sách qu n trình H i ng nhân dân qu n phê chuNn và báo cáo quy t toán v i S Tài chính. 2. K ho ch - u tư: - Căn c vào quy ho ch, k ho ch 05 năm và hàng năm c a y ban nhân dân thành ph , ngh quy t ng b qu n, ngh quy t H i ng nhân dân, Phòng Tài chính - K ho ch qu n tham mưu giúp y ban nhân dân qu n xây d ng quy ho ch và k ho ch kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng 05 năm và hàng năm c a qu n, hư ng d n các c p, các ngành trong qu n xây d ng k ho ch hàng năm. - Căn c ch tiêu, k ho ch u tư phát tri n kinh t - xã h i hàng năm ã ư c H i ng nhân dân qu n phân b c th các ch tiêu cho các ơn v tr c thu c y ban nhân dân qu n làm cơ s cho vi c th c hi n các cân i l n trên a bàn. Vi c giao ch tiêu k ho ch và u tư th c hi n theo úng trình t n i dung, thNm quy n do Nhà nư c quy nh. - Theo dõi, ki m tra các ơn v trong quá trình th c hi n k ho ch, k p th i xu t v i y ban nhân dân qu n các bi n pháp c th ph c v vi c hoàn thành k ho ch. - Tham mưu cho y ban nhân dân qu n v k ho ch u tư, xây d ng cơ b n trên a bàn phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i thành ph và qu n.
  4. Tham mưu công tác chuNn b u tư, thNm nh u tư, t ch c th c hi n, ánh giá hi u qu u tư, xây d ng cơ b n trên a bàn. - T ng h p tình hình th c hi n u tư trên a bàn, bao g m các ngu n v n thu c thành ph n kinh t . Ph i h p v i Phòng Kinh t qu n theo dõi t ng h p tình hình ho t ng c a các doanh nghi p, các t ch c kinh t sau thành l p, sau khi c p gi y phép. - Tham mưu cùng v i các cơ quan chuyên môn khác c a qu n trong vi c giúp y ban nhân dân qu n qu n lý hành chính nhà nư c các lo i hình doanh nghi p trên a bàn theo quy nh phân c p. 3. Giá: - T ch c th c hi n các quy nh c a thành ph v giá c a bàn qu n, t ch c vi c thông tin giá, báo cáo giá th trư ng trên a bàn cho y ban nhân dân qu n. - Qu n lý tài s n công thu c ph m vi qu n lý c a qu n bao g m: + Máy móc thi t b , phương ti n v n t i c a cơ quan hành chính s nghi p doanh nghi p nhà nư c khi thanh lý, i u chuy n, s p x p l i s n xu t ( ư c c p b ng ngu n v n ngân sách qu n). + Hàng hóa trong các v án hình s , kinh t . + Giá thanh quy t toán gi a u tư và t ch c nh n th u theo kh i lư ng hoàn thành. + Các v u th u, mua bán tài s n, xây d ng cơ b n, s a ch a a bàn theo s phân công c a y ban nhân dân qu n. - Tham gia xây d ng phương án giá trong công tác n bù gi i t a. 4. M t s nhi m v c th khác v qu n lý tài s n, nh kỳ s t ch c vi c ki m kê, ánh giá tài s n các ơn v có liên quan thu c thNm quy n c a y ban nhân dân qu n. Nh n xét vi c qu n lý, s d ng tài s n ơn v và xu t các bi n pháp qu n lý có hi u qu . 5. ào t o, b i dư ng i ngũ công viên ch c ngành, ph i h p Phòng N i v qu n v qu n lý, s p x p i ngũ k toán trư ng các ơn v hành chính s nghi p, y ban nhân dân phư ng v t ch c, ào t o b i dư ng, hư ng d n nâng cao nghi p v , v chăm lo, c ng c i ngũ cán b tài chính - k toán và cán b cơ s ph trách k ho ch, theo dõi giá t qu n n phư ng. i u 3. Quy n h n 3.1. ư c yêu c u các ơn v tr c thu c y ban nhân dân qu n cung c p các s li u, ch ng t , s sách, các báo cáo k toán - tài chính và các tài li u khác có liên quan làm cơ s cho vi c xây d ng kinh t , tài chính và làm cơ s duy t quy t toán tài chính hàng năm.
  5. 3.2. Ph i h p v i Chi nhánh Kho b c, Chi c c Thu và Chi nhánh Ngân hàng óng trên a bàn qu n th c hi n các báo cáo nghi p v có liên quan n ho t ng thanh toán c a các ơn v hành chính s nghi p, các doanh nghi p nhà nư c, các phư ng tr c thu c y ban nhân dân qu n. 3.3. Tham gia góp ý v các trư ng h p y ban nhân dân qu n xét b nhi m k toán trư ng, các ban, ngành và ơn v cơ s , theo phân c p qu n lý cán b . 3.4. T ch c và tri u t p các cu c h p nh kỳ (tháng, quý, năm) v i i di n các ơn v cơ s ph bi n, hư ng d n th c hi n công tác tài chính - k toán, k ho ch và u tư có liên quan n công tác c a cơ s . 3.5. Ký các văn b n giao d ch, văn b n hư ng d n v chuyên môn, nghi p v cho ơn v cơ s . 3.6. Tham gia các H i ng và các ban có tính ch t tư v n do y ban nhân dân qu n thành l p nh m giúp y ban nhân dân qu n quy t nh các v n chuyên môn liên ngành. 3.7. K t h p v i các phòng, ban có liên quan c a qu n b o v k ho ch, ánh giá tình hình th c hi n k ho ch c a các ơn v cơ s , quy t toán tài chính nh kỳ i v i các ơn v trên. 3.8. Tham gia v i các oàn thanh tra, ki m tra theo ch o c a y ban nhân dân qu n ho c thành ph (n u ư c phân công), th c hi n t t công tác khi u n i, t cáo theo lu t nh. Ngoài nh ng nhi m v và quy n h n t i i u 2 và i u 3 nêu trên, Phòng Tài chính - K ho ch có trách nhi m th c hi n m t s nhi m v , quy n h n do Ch t ch y ban nhân dân qu n y quy n. Chương III T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 4. T ch c b máy 4.1. T ch c: - Phòng Tài chính - K ho ch do Trư ng phòng ph trách, có t 01 n 03 Phó Trư ng phòng và các cán b , công ch c chuyên môn. - Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân qu n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng; ng th i ch u trách nhi m v i Giám c S - ngành v vi c th c hi n các m t công tác chuyên môn, nghi p v thu c ph m vi các S này qu n lý. - Phó Trư ng phòng là ngư i ư c Trư ng phòng phân công ph trách m t s công vi c c a Phòng, c th như sau:
  6. + Ngân sách giáo d c; + Ngân sách phư ng; + Tài s n: công s n, tài s n t ch thu; + Công tác giá; + Tham gia các H i ng nh giá; + n bù: n u ư c phân công là thành viên H i ng; - Phó Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nhi m v ã ư c phân công. Khi v ng m t, Trư ng phòng y nhi m m t Phó Trư ng phòng i u hành ho t ng c a cơ quan. - Các Phó Trư ng phòng ư c ký và óng d u c a Phòng i v i nh ng công vi c mà Trư ng phòng phân công ph trách c th . - Cán b , công ch c chuyên môn ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. - Vi c b nhi m, i u ng, khen thư ng, luân chuy n, mi n nhi m, cho t ch c, th c hi n ch chính sách i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 4.2. Ho t ng: Phòng Tài chính - K ho ch ư c s p x p thành các t g m cán b , công ch c theo dõi và th c hi n nh ng m t công tác c th như: - T t ng h p k ho ch ngân sách. - T xây d ng cơ b n, s a ch a l n, n bù. - T qu n lý công s n, giá, thanh tra. - T qu n lý ngân sách phư ng. - T qu n lý ngân sách giáo d c. - T qu n lý tài chính hành chính s nghi p: kh i ng, oàn th , qu n lý nhà nư c (thNm k các ban, ngành hành chính s nghi p, các ơn v s nghi p có thu). i u 5. Biên ch Căn c kh i lư ng công vi c xác nh ch c danh cán b , công ch c và s lư ng biên ch cho phù h p. Biên ch c a Phòng do y ban nhân dân qu n quy t nh trong ph m vi ch tiêu biên ch qu n lý nhà nư c c a qu n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm.
  7. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 6. Ch làm vi c và h i h p 6.1. Ch làm vi c: - Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c và theo cơ ch “M t c a liên thông”. - Cán b , công ch c c a Phòng u có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên t t i bàn làm vi c, ng th i ph i m c ng ph c và eo th công ch c theo quy nh. - Công ch c ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a lãnh o Phòng, c a ng nghi p, cũng như c a khách n liên h công tác. 6.2. Ch h i h p: - Phòng Tài chính - K ho ch qu n hàng tu n h p lãnh o, hàng tháng h p cơ quan m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m ic a Nhà nư c và nhi m v m i phát sinh a phương. - Hàng quý, 06 tháng và cu i năm, Phòng báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. - Phòng có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n ho c c a lãnh o S Tài chính, S K ho ch - u tư thành ph . i u 7. Quan h công tác 7.1. i v i y ban nhân dân qu n: Phòng Tài chính - K ho ch qu n ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n. Trư ng phòng tr c ti p nh n ch th c a Ch t ch y ban nhân dân qu n và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân v vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công. Trư ng h p H i ng nhân dân qu n có yêu c u, n u ư c s y nhi m c a ch t ch y ban nhân dân qu n, thì Trư ng phòng báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong kỳ h p c a H i ng nhân dân. 7.2. i v i S - ngành thành ph : Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v các m t công tác do S - ngành thành ph qu n lý, ng th i th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a lãnh o S - ngành thành ph . 7.3. i v i các Phòng chuyên môn khác:
  8. Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Phòng chuyên môn khác, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch ch ng t p h p các ý ki n và trình y ban nhân dân qu n quy t nh. 7.4. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i qu n: Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 7.5. i v i y ban nhân dân phư ng: Phòng Tài chính - K ho ch qu n không ph i là cơ quan c p trên c a y ban nhân dân phư ng nhưng v chuyên môn, nghi p v Phòng có trách nhi m: - Hư ng d n y ban nhân dân phư ng v ch c năng, nhi m v , n i dung công tác qu n lý nhà nư c theo ngành, lĩnh v c công tác a phương cho cán b ph trách c a y ban nhân dân phư ng. - Th c hi n ch thanh, ki m tra ngành phư ng khi y ban nhân dân qu n yêu c u. - Cung c p cho y ban nhân dân phư ng các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v c a ngành t i a phương. - y ban nhân dân phư ng th c hi n theo s hư ng d n nghi p v c a Phòng Tài chính - K ho ch qu n, n u có v n nào chưa th ng nh t thì báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, gi i quy t. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 8. Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch và Th trư ng các cơ quan liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này sau khi ư c y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c vư ng m c thì xu t v i Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét s a i, b sung Quy ch cho phù h p. i u 9. Vi c s a i, b sung ho c bãi b Quy ch này do Ch t ch y ban nhân dân qu n ký ban hành m i có giá tr ./.
Đồng bộ tài khoản