Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
5
download

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu và chế độ miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C LIÊU c l p - T do - H nh phúc ----- ----------- S : 25/2008/Q -UBND B c Liêu, ngày 07 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH M C THU VÀ CH MI N THU TH Y L I PHÍ TRÊN NA BÀN T NH B C LIÊU Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Khai thác và B o v công trình th y l i ngày 04 tháng 4 năm 2001; Căn c Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình th y l i; Căn c Ngh nh s 154/2007/N -CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình th y l i; Căn c Thông tư s 26/2008/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 154/2007/N -CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình th y l i; Xét ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 331/TTr-STC ngày 24 tháng 7 năm 2008 v vi c i u ch nh quy nh v m c thu và ch mi n thu th y l i phí trên a bàn t nh B c Liêu, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m c thu th y l i phí, ch mi n thu th y l i phí quy nh t i i m 2 m c III; m c IV c a quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2004/Q - UBND ngày 20 tháng 9 năm 2004 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu như sau: 1. i u ch nh m c thu th y l i phí t i i m 2 m c III: - t tr ng lúa: + Lúa ông xuân: 210.000 ng/ha/năm; + Lúa Hè thu: 180.000 ng/ha/năm; + Lúa Mùa: 180.000 ng/ha/năm.
  2. - t tr ng cây công nghi p ng n ngày, cây ăn trái, hoa màu: 105.000 ng/ha/năm. - t nuôi tr ng th y s n t ê Bi n ông tr vào: 180.000 ng/ha/năm. 2. i u ch nh quy nh v mi n thu th y l i phí t i m c IV: i tư ng mi n th y l i phí: Th c hi n theo quy nh t i i m 1 m c I Thông tư s 26/2008/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2008 c a B Tài chính. i u 2. Giám c S Tài chính có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan và y ban nhân dân huy n, th xã t ch c tri n khai th c hi n n i dung Quy t nh này; ng th i ph bi n r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Th trư ng các s , ban, ngành c p t nh; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã; Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Các quy nh khác v th y l i phí không nêu t i Quy nh này thì ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 28/2004/Q -UBND ngày 20 tháng 9 năm 2004 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu và Thông tư s 26/2008/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2008 c a B Tài chính./. TM. UBND T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Thanh B
Đồng bộ tài khoản