Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N BÌNH CHÁNH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 25/2008/Q -UBND Bình Chánh, ngày 26 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TÀI CHÍNH - K HO CH THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 04/2008/Q -UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh v thành l p Phòng Tài chính - K ho ch thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh; Xét ngh c a Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch và c a Trư ng Phòng N i v , t i T trình s 61/TTr-NV ngày 25 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Tài chính - K ho ch thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v , Th trư ng các cơ quan, ơn v s nghi p, Ch t ch y ban nhân dân xã, th tr n và Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Q. CH TNCH
  2. Tr n Tr ng Tu n QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TÀI CHÍNH - K HO CH THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 25/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh) Chương I VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. V trí, ch c năng Phòng Tài chính - K ho ch là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh; ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân huy n; ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Tài chính, S K ho ch và u tư thành ph . Phòng Tài chính - K ho ch có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân huy n th c hi n qu n lý nhà nư c v tài chính, tài s n, k ho ch, u tư và t ng h p. Phòng Tài chính - K ho ch có tư cách pháp nhân, có d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c huy n Bình Chánh ho t ng. i u 2. Nhi m v 1. Tham mưu cho y ban nhân dân huy n xây d ng k ho ch hàng năm và dài h n v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Tài chính - K ho ch trình c p có thNm quy n phê duy t t ch c th c hi n; 2. D th o trình y ban nhân dân huy n ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n chính sách, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c; giúp y ban nhân dân huy n gi i quy t khi u n i, t cáo v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng; 3. Tham mưu, xu t y ban nhân dân huy n quy t nh x lý vi ph m hành chính i v i t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t, quy nh Nhà nư c trong các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a Phòng Tài chính - K ho ch; 4. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t; xây d ng chương trình, k ho ch t ch c th c hi n nhi m v c i cách hành chính nhà nư c các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Tài chính - K ho ch;
  3. 5. Giúp y ban nhân dân huy n l p d toán thu - chi ngân sách a phương; phương án phân b d toán ngân sách a phương, l p d toán i u ch nh ngân sách; quy t toán ngân sách a phương; 6. Giúp y ban nhân dân huy n giao k ho ch thu - chi ngân sách cho các cơ quan, ơn v , xã, th tr n th c hi n phương hư ng, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn huy n; 7. Giúp y ban nhân dân huy n ki m tra tình hình ch p hành d toán thu - chi ngân sách; thNm tra quy t toán thu - chi ngân sách i v i y ban nhân dân xã, th tr n và các cơ quan ơn v s d ng ngân sách nhà nư c; 8. Giúp y ban nhân dân huy n th c hi n công tác giá c , nh giá tài s n, bán u giá tài s n; 9. Qu n lý và th c hi n công tác u tư trên a bàn huy n; ph i h p Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n t ng h p, báo cáo tình hình phát tri n kinh t - xã h i hàng năm c a huy n; 10. Giúp y ban nhân dân huy n theo dõi vi c phân b , s d ng quy t toán ngu n v n u tư c a Trung ương, thành ph y quy n cho huy n th c hi n; 11. Ki m tra, hư ng d n các cơ quan, ơn v , y ban nhân dân xã, th tr n trong vi c xây d ng và th c hi n ngân sách; 12. Th c hi n các nhi m v khác theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n, c a S - ngành ch c năng có liên quan c a thành ph v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Tài chính - K ho ch. i u 3. Quy n h n Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch có các quy n h n như sau: 1. ư c quy n yêu c u các cơ quan, ơn v , xã, th tr n báo cáo, cung c p s li u có liên quan n lĩnh v c công tác thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Tài chính - K ho ch; 2. ư c m i các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân hư ng d n v chuyên môn nghi p v ; ph bi n các quy nh, pháp lu t c a Nhà nư c liên quan n lĩnh v c công tác do Phòng ph trách; 3. ư c ki m tra các cơ quan, ơn v , xã, th tr n trong các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a Phòng Tài chính - K ho ch; 4. ư c tham d các kỳ h p c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân huy n, xã, th tr n và có ý ki n v n i dung công tác thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng; 5. ư c Ch t ch y ban nhân dân huy n phân c p ho c y quy n th c hi n m t s công vi c thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n (b ng các quy t nh c th );
  4. 6. ư c tham mưu, xu t y ban nhân dân huy n nh n xét, ánh giá, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c thu c ngành Tài chính - K ho ch. Chương II CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH i u 4. Cơ c u t ch c b máy Phòng Tài chính - K ho ch do Trư ng phòng ph trách và có t 01 n 03 Phó Trư ng phòng giúp vi c. Trư ng phòng và Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh b nhi m sau khi có ý ki n ch p thu n c a Ban Thư ng v Huy n y. Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân huy n v toàn b công tác c a Phòng, ng th i ch u trách nhi m th c hi n các ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a S Tài chính, S K ho ch và u tư thành ph . Phó Trư ng phòng là ngư i giúp vi c Trư ng phòng, ư c Trư ng phòng phân công ph trách m t s công vi c c th c a Phòng, liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c khi Trư ng phòng i v ng. i u 5. Biên ch Biên ch c a Phòng Tài chính - K ho ch do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh trong t ng s ch tiêu biên ch hành chính c a huy n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Lãnh o Phòng căn c biên ch ư c giao, phân công cán b , công ch c th c hi n các m t công tác theo ch c năng, nhi m v c a Phòng. i u 6. Kinh phí ho t ng Kinh phí ho t ng c a Phòng Tài chính - K ho ch th c hi n theo Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph v quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí hành chính i v i cơ quan nhà nư c và Quy t nh s 102/2006/Q -UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí hành chính i v i cơ quan nhà nư c. Chương III CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 7. Ch h i h p, làm vi c 1. Ch h i h p:
  5. Hàng tháng, Phòng Tài chính - K ho ch h p cơ quan m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nu c và nhi m v m i ph i th c hi n. Hàng quý, 06 tháng và cu i năm Phòng có báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. Phòng có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n ho c c a lãnh o các S - ngành ch c năng có liên quan c a thành ph . 2. Ch làm vi c: Cán b , công ch c c a Phòng Tài chính - K ho ch u có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên t t i bàn làm vi c và ph i eo th công ch c khi th c hi n nhi m v . Cán b , công ch c ph i t n t y v i công v ; ph i ch p hành nghiêm ch nh gi gi c làm vi c theo quy nh; ph i có thái l ch s , khiêm t n v i khách n liên h công tác; tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a ng nghi p, c a lãnh o Phòng. Cán b , công ch c c a Phòng ph i th c hi n úng Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005. 3. Ch trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan: Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch th c hi n úng ch trách nhi m i v i ngư i ng u cơ quan trong thi hành nhi m v , công v theo Ngh nh s 157/2007/N - CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph . Có trách nhi m t ch c th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí t i cơ quan úng theo quy nh. i u 8. Quan h công tác 1. i v i S - ngành c p trên: Phòng Tài chính - K ho ch ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Tài chính, S K ho ch và u tư thành ph ; Trư ng phòng báo cáo cho Ch t ch y ban nhân dân huy n bi t các ch o, hư ng d n c a S ngành và t ch c th c hi n các n i dung công tác do S ngành ch o. Th c hi n y các ch báo cáo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a S ngành ch c năng có liên quan c a thành ph . 2. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n:
  6. Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân huy n và ph i thư ng xuyên báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân huy n vi c th c hi n nh ng lĩnh v c công tác ư c phân công. Khi H i ng nhân dân huy n có yêu c u, n u ư c s y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân huy n thì Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan cho H i ng nhân dân bi t theo quy nh. 3. i v i các Phòng chuyên môn khác: Th c hi n t t m i quan h h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c Phòng ph trách n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Phòng chuyên môn khác; Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh. 4. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i huy n: Phòng Tài chính - K ho ch ph i h p cùng v i y ban M t tr n T qu c và các oàn th trong vi c tuyên truy n gi i thích các ch trương c a ng, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng qu n lý. Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình Ch t ch y ban nhân dân huy n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 5. i v i y ban nhân dân xã, th tr n: Hư ng d n y ban nhân dân xã, th tr n v n i dung công tác qu n lý nhà nư c theo ngành, lĩnh v c Phòng ph trách; Th c hi n ch ki m tra ngành i v i xã, th tr n khi có yêu c u; Cung c p cho y ban nhân dân xã, th tr n các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v c a ngành t i a phương. y ban nhân dân xã, th tr n có trách nhi m th c hi n các n i dung do Phòng Tài chính - K ho ch hư ng d n; n u có v n chưa th ng nh t thì Ch t ch y ban nhân dân xã, th tr n báo cáo Ch t ch y ban nhân dân huy n xem xét gi i quy t. Chương IV I U KHO N THI HÀNH i u 9. i u kho n thi hành Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này.
  7. Quy ch này là cơ s pháp lý Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch i u hành, qu n lý ơn v ; là căn c y ban nhân dân huy n giao nhi m v cho Phòng Tài chính - K ho ch. Trong quá trình th c hi n, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch có quy n ki n ngh , xu t Ch t ch y ban nhân dân huy n ban hành quy t nh b sung ho c s a i Quy ch cho phù h p v i tình hình th c t c a huy n và quy nh c a Nhà nư c./.
Đồng bộ tài khoản