Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HÀ NAM c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 25/2008/Q -UBND Ph Lý, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH GIÁ CÁC LO I T TRÊN NA BÀN T NH HÀ NAM NĂM 2009 U BAN NHÂN DÂN T NH HÀ NAM Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Căn c Ngh nh s : 123/2007/N -CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s : 188/2004/N -CP; Căn c Ngh quy t s : 10/2008/NQ-H ND ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân t nh Hà Nam kỳ h p th 14 khoá XVI v quy nh giá các lo i t năm 2009 trên a bàn t nh Hà Nam; Xét ngh c a S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này b n quy nh v giá các lo i t trên a bàn t nh Hà Nam năm 2009. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2009. Thay th Quy t nh s : 16/2007/Q -UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 c a UBND t nh Hà Nam v vi c ban hành giá các lo i t trên a bàn t nh Hà Nam năm 2008 và Quy t nh s : 09/2008/Q -UBND ngày 8 tháng 5 năm 2008 V/v i u ch nh giá t nông nghi p trên a bàn t nh Hà Nam năm 2008. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c các S , ban, ngành, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, thành ph , Th trư ng các ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan căn c Quy t nh này thi hành./.
 2. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Các B : TC, TP, TN&MT, XD; - Website Chính Ph ; - TT TU, TT H ND, UBND t nh; - Như i u3; - TTLT-CB,TTTH; - Lưu VT, TC Tr n Xuân L c Q 02 GD 2009 QUY NNH GIÁ CÁC LO I T (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 25/2008/Q -UBND ngày19tháng12 năm 2008) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Văn b n này quy nh b ng giá t áp d ng trên a bàn t nh Hà Nam năm 2009. i u 2. Ph m vi áp d ng: 1. Giá t do UBND t nh quy nh ư c s d ng làm căn c : a, Tính ti n s d ng t và ti n thuê t khi giao t, cho thuê t không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t cho các trư ng h p quy nh t i i u 34 và i u 35 c a lu t t ai năm 2003. b, Tính thu i v i vi c s d ng t và chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. c, Tính giá tr quy n s d ng t khi giao t không thu ti n s d ng t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy nh t i i u 33 c a Lu t t ai năm 2003. d, Xác nh giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hoá, l a ch n hình th c giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 3 i u 59 c a Lu t t ai năm 2003. e, Tính giá tr quy n s d ng t b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy nh t i i u 39, i u 40 c a Lu t t ai năm 2003. f, Tính ti n b i thư ng i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v t ai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p Nhà nư c giao t, cho thuê t theo hình th c u giá quy n s d ng t, ho c u th u d án có s d ng t, thì m c gía trúng u giá quy n s d ng t
 3. ho c trúng u th u d án có s d ng t không ư c th p hơn m c gía do U ban dân nhân t nh quy t nh theo quy nh này. i u 3. Nguyên t c, phương pháp xác nh gía các lo i t theo quy nh t i Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph V phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Ngh nh s : 123/2007/N -CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s : 188/2004/N -CP; giá các lo i t phù h p v i gía chuy n như ng quy n s d ng t th c t ph bi n trên th trư ng trong i u ki n bình thư ng trên a bàn t nh Hà Nam. Chương II NH NG QUY NNH C TH i u 4. Nhóm t nông nghi p: (B ng giá s 1) ư c chia theo khu v c: Khu v c xã ng b ng, xã mi n núi. Khu v c thành ph Ph Lý; trong m i khu v c chia theo lo i t, m c ích s d ng t. i u 5. t phi nông nghi p t i nông thôn: (B ng giá s 2) 1. Giá t phi nông nghi p chia làm 4 khu v c, m i khu v c có 4 v trí. 2. Xác nh các khu v c: Vi c phân lo i khu v c xác nh giá t th c hi n theo nguyên t c: Khu v c 1 có kh năng sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t; khu v c 2 và khu v c 3 có kh năng sinh l i và k t c u h t ng kém thu n l i hơn. - Khu v c 1: t có m t ti n ti p giáp v i tr c ư ng giao thông chính n m t i trung tâm xã ho c c m xã (g n UBND xã, trư ng h c, ch , tr m y t ) g n khu thương m i và d ch v , khu du l ch, khu công nghi p; ho c không n m t i khu v c trung tâm xã nhưng g n u m i giao thông ho c g n ch nông thôn; khu v c có i u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t t t nh t. - Khu v c 2: N m ven tr c ư ng giao thông liên thôn, liên xã, ti p giáp v i khu v c trung tâm xã, c m xã, khu thương m i và d ch v , khu du l ch, i u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t kém khu v c 1. Tr c ư ng giao thông liên xã, ư ng không có s có i u ki n kinh t xã h i, i u ki n cơ s h t ng và kh năng sinh l i kém hơn khu v c 1. - Khu v c 3: t có v trí thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t kém khu v c 2. Tr c ư ng giao thông liên thôn; Là khu dân cư ã hình thành n nh, có i u ki n h t ng cơ s kém hơn khu v c 2. - Khu v c 4: Khu v c còn l i trên a bàn xã 3. Xác nh các v trí: V trí trong t ng khu v c ư c xác nh căn c vào kh năng sinh l i, kho ng cách t i m t ti n c a các tr c ư ng giao thông và i u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, kinh doanh và cung c p d ch v theo nguyên t c v trí s 1 có m c sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t, g n tr c
 4. ư ng giao thông chính nh t, các v trí ti p sau ó theo th t th 2 tr i có m c sinh l i và i u ki n k t c u h t ng kém thu n l i hơn. - V trí 1: áp d ng iv i t m t ti n tr c ư ng giao thông - V trí 2: áp d ng i v i th a t trong ngõ li n k v i tr c ư ng giao thông. - V trí 3: áp d ng i v i th a t trong ngõ li n k v i v trí 2 - V trí 4: áp d ng i v i các v trí còn l i i u ki n giao thông, sinh ho t r t kém. i u 6. t phi nông nghiêp t i thành ph Ph lý: (B ng giá s 3 và B ng phân lo i ư ng ph s 3B) 1. t phi nông nghiêp chia theo 5 lo i ư ng ph và m i lo i ư ng có 4 v trí. 2. Xác nh lo i ư ng ph : Lo i ư ng ph trong ô th ư c xác nh căn c ch y u vào kh năng sinh l i, i u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch, kho ng cách t i khu trung tâm ô th , trung tâm thương m i, d ch v , du l ch. ư ng ph trong ô th ư c phân thành các lo i ư ng ph có s th t t 1 tr i. ư ng ph lo i 1 áp d ng i v i t t i trung tâm ô th , trung tâm thương m i, d ch v , du l ch; có m c sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t; các lo i ư ng ph ti p sau ó theo th t t lo i 2 tr i áp d ng i v i t không trung tâm ô th , trung tâm thương m i, d ch v , du l ch có m c sinh l i và k t c u h t ng kém thu n l i hơn. Trư ng h p m t ư ng ph g m nhi u o n ư ng ph có kh năng sinh l i khác nhau, có k t c u h t ng khác nhau thì t ng o n ư ng ph ó ư c x p vào lo i ư ng ph tương ng. - ư ng lo i 1: ư ng ph có cơ s h t ng hoàn ch nh, trung tâm văn hoá, chính tr , kinh t , thương m i, có v trí thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t t t nh t. Là khu trung tâm th xã, i u ki n kinh t xã h i, i u ki n cơ s h t ng t t nh t. - ư ng lo i 2: ư ng ph li n k v i ư ng ph lo i 1, có i u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t kém ư ng lo i 1. - ư ng lo i 3: ư ng ph li n k v i ư ng ph lo i 2; có i u ki n s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t kém ư ng ph lo i 2; cơ s h t ng m c trung bình. - ư ng lo i 4: ư ng ph li n k v i ư ng ph lo i 3; có i u ki n s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t m c trung bình kém ư ng ph lo i 3; cơ s h t ng m c trung bình.
 5. - ư ng lo i 5: Bao g m các ư ng ph , o n ph còn l i, i u ki n kinh t xã h i, cơ s h t ng chưa hoàn ch nh. 3. Xác nh các v trí: V trí trong t ng lo i ư ng ph c a t ng lo i ô th ư c xác nh căn c vào kh năng sinh l i, i u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, s n xu t, kinh doanh, d ch v , kho ng cách so v i tr c ư ng giao thông. V trí t trong t ng lo i ư ng ph c a ô th ư c phân thành các lo i v trí có s th t t 1 tr i. V trí s 1 áp d ng i v i t li n c nh ư ng ph (m t ti n) có m c sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t, các v trí ti p sau ó theo th t th 2 tr i áp d ng i v i t không li n c nh ư ng ph có m c sinh l i và i u ki n k t c u h t ng kém thu n l i hơn. - V trí 1: áp d ng iv i t m t ti n tr c ư ng ph - V trí 2: áp d ng i v i th a t trong ngõ li n k v i tr c ư ng ph . - V trí 3: áp d ng i v i th a t trong ngõ li n k v i v trí 2; có i u ki n giao thông kém v trí 2. - V trí 4: áp d ng i v i các v trí còn l i i u ki n giao thông, sinh ho t r t kém 4. Khu v c nông thôn 6 xã ngo i thành ph (ngoài khu v c ã xác nh theo ư ng ph ) ư c xác nh theo v trí và khu v c. i u 7. t phi nông nghi p có v trí ven các tr c ư ng giao thông Qu c l , T nh l (ngoài các khu v c ã phân lo i khu v c th tr n, thành ph , khu v c nông thôn): (B ng giá s 4) i u 8. t phi nông nghi p t i các th tr n: (B ng giá s 5) 1. Giá t phi nông nghi p t i th tr n: Chia làm 4 khu v c; m i khu v c có 4 v trí. 2. Xác nh các lo i khu v c: Vi c phân lo i khu v c xác nh giá t th c hi n theo nguyên t c: Khu v c 1 có kh năng sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t; khu v c 2 và khu v c 3 có kh năng sinh l i và k t c u h t ng kém thu n l i hơn. - Khu v c 1: t có v trí thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t t t nh t. Là khu trung tâm th tr n, i u ki n kinh t xã h i, i u ki n cơ s h t ng t t nh t. - Khu v c 2: t có i u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t kém khu v c 1. i u ki n kinh t xã h i, i u ki n cơ s h t ng và kh năng sinh l i kém hơn khu v c 1. - Khu v c 3: t có v trí thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t kém khu v c 2. Là khu dân cư ã hình thành n nh, có i u ki n h t ng cơ s kém hơn khu v c 2.
 6. - Khu v c 4: Là khu dân cư m i hình thành, i u ki n kinh t xã h i, cơ s h t ng chưa thu n l i. 3. Xác nh các lo i v trí: V trí trong t ng khu v c ư c xác nh căn c vào kh năng sinh l i, kho ng cách t i m t ti n c a các tr c ư ng giao thông và i u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, kinh doanh và cung c p d ch v theo nguyên t c v trí s 1 có m c sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t, g n tr c ư ng giao thông chính nh t, các v trí ti p sau ó theo th t th 2 tr i có m c sinh l i và i u ki n k t c u h t ng kém thu n l i hơn. - V trí 1: áp d ng iv i t m t ti n tr c ư ng giao thông - V trí 2: áp d ng i v i th a t trong ngõ li n k v i tr c ư ng giao thông, (xe ô tô xe 3 bánh vào ư c t n nơi) - V trí 3: áp d ng i v i th a t trong ngõ li n k v i v trí 2; có i u ki n giao thông kém v trí 2. - V trí 4: áp d ng i v i các v trí còn l i i u ki n giao thông, sinh ho t r t kém. i u 9. Xác nh khu v c và v trí th a t phi nông nghi p 1. Xác nh khu v c áp d ng m c giá: Ch t ch UBND thành ph Ph Lý, Ch t ch UBND các huy n căn c các nguyên t c, tiêu chí phân lo i quy nh nêu trên và căn c tình hình th c t t i a phương, xác nh a ph n ranh gi i t ng khu v c c th (Khu v c áp d ng giá t nông nghi p và giá t phi nông nghi p theo m c giá xã ng b ng và xã mi n núi; Khu v c trên các tr c ư ng giao thông chính, Khu v c nông thôn, Khu v c th tr n...) trên a bàn huy n, thành ph làm cơ s áp d ng m c giá, phân lo i ư ng ph c a th tr n làm cơ s tính thu nhà t, trình U ban nhân dân t nh phê duy t. 2. i v i m t th a t s n xu t kinh doanh d ch v (ngoài khu công nghi p, c m công nghi p, c m ti u th công nghi p) th a t có chi u sâu so v i m t ti n ti p giáp v i tr c ư ng trên 100m ư c phân lo i theo v trí: Di n tích xác nh v trí 1 so v i m t ti n ti p giáp v i tr c ư ng có chi u sâu không quá 100m; ph n còn l i n i ti p v trí 1 xác nh là v trí 2 (trên 100m n 200m); ph n còn l i n i ti p v trí 2 xác nh là v trí 3 (trên 200m n 300m); ph n còn l i n i ti p v trí 3 xác nh là v trí 4. i u 10. T ch c th c hi n - Giám c các S : Tài chính, Tài Nguyên - Môi trư ng, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; C c Thu t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph hư ng d n và ki m tra th c hi n quy nh này./.
 7. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Tr n Xuân L c B NG GIÁ S 1 GIÁ CÁC LO I T THU C NHÓM T NÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 25 /2008/Q -UBND ngày 19 tháng12 năm 2008) 1. Khu v c các huy n: ơn v tính: ng/m2 Khu v c STT Lo i t ng b ng Mi n núi t tr ng cây hàng năm; 1 40.000 21.000 t nuôi tr ng thu s n 2 t tr ng cây lâu năm 48.000 25.200 3 t r ng s n xu t 9.000 - Ph m vi áp d ng i v i các Xã mi n núi và Th tr n Ki n khê: Nh ng khu v c t tr ng cây hàng năm ( t ch tr ng ư c 1v /năm), t nuôi tr ng thu s n và t tr ng cây lâu năm, có i u ki n s n xu t khó khăn, trên vùng t cao, t trên núi i và xen k núi i áp d ng theo bi u giá xã mi n núi. Nh ng khu v c có i u ki n s n xu t tương ương khu v c xã ng b ng áp d ng bi u giá xã ng b ng. 2. Khu v c Thành ph Ph Lý: ơn v tính: ng/m2 STT Lo i t Giá t tr ng cây hàng năm; 1 48.000 t nuôi tr ng thu s n 2 t tr ng cây lâu năm 57.600
 8. 3. i v i t vư n, ao trong cùng th a t có nhà nhưng không ư c xác nh là t , thì giá t ư c xác nh b ng 2 l n m c giá t tr ng cây lâu năm cùng khu v c, v trí (m c t i a không vư t quá m c giá t cùng khu v c, v trí). B NG GIÁ S 2 GIÁ T PHI NÔNG NGHI P KHU V C NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quy t nh s :25 /2008/Q -UBND ngày19 tháng12 năm 2008) 1. t phi nông nghi p chia làm 4 khu v c; m i khu v c chia làm 4 v trí VT: 1000 /m2 V trí 1 Khu v c Xã ng b ng Xã mi n núi t t SX-KD t t SX-KD Khu v c 1 400 240 240 144 Khu v c 2 300 180 180 108 Khu v c 3 220 132 132 80 Khu v c 4 150 90 90 54 2. M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; h s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1; V trí 2: H s : 0,8; V trí 3: H s : 0,6; V trí 4: H s : 0,4 3. i v i Xã mi n núi: - Nh ng khu v c t cao có i u ki n sinh ho t kém, s n xu t kinh doanh d ch v khó khăn, i u ki n h t ng kém, áp d ng theo bi u giá xã mi n núi. - Nh ng khu v c có i u ki n sinh ho t, s n xu t kinh doanh d ch v , i u ki n h t ng, tương ương khu v c xã ng b ng áp d ng bi u giá xã ng b ng. 4. Khu v c t giáp ranh gi a các khu v c: - Khu v c t giáp ranh gi a 2 khu v c là 300m ( ư c xác nh t a ph n ti p giáp khu v c có m c giá cao) - M c giá xác nh t i khu v c t giáp ranh là m c giá trung bình c a 2 khu v c giáp ranh.
 9. B NG GIÁ S 3 GIÁ T PHI NÔNG NGHI P KHU V C THÀNH PH PH LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s :25 /2008/Q -UBND ngày19 tháng12 năm 2008) 1- t chia theo lo i ư ng ph và m i lo i ư ng có 4 v trí VT: 1000 /m2 ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 8.000 4.800 2.880 1.728 Lo i 2 5.800 3.480 2.088 1.253 Lo i 3 3.500 2.100 1.260 756 Lo i 4 2.200 1.320 792 475 Lo i 5 1.400 840 504 302 2 - t s n xu t kinh doanh d ch v chia theo lo i ư ng ph và m i lo i ư ng có 4 v trí VT: 1000 /m2 ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 4.800 2.880 1.728 1.037 Lo i 2 3.480 2.088 1.253 752 Lo i 3 2.100 1.260 756 454 Lo i 4 1.320 792 475 285 Lo i 5 840 504 302 181 3- Khu v c nông thôn 6 xã ngo i thành ph (ngoài khu v c ã xác nh theo ư ng ph ): VT: 1000 /m2 V trí 1 Khu v c t t SX-KD Khu v c 1.000 600 Xã: Liêm Chính, Lam H , Thanh Châu Khu v c 800 480 Xã: Liêm Chung, Phù Vân, Châu Sơn
 10. - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; h s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1; V trí 2: H s : 0,8; V trí 3: H s : 0,6; V trí 4: H s : 0,4 4- Khu v c t giáp ranh gi a 2 khu v c Phư ng, Xã, gi a các khu v c trong xã và gi a các khu v c trên tr c ư ng Qu c l 1A và Qu c l 21A: - Khu v c t giáp ranh gi a 2 khu v c là 200m ( ư c xác nh t a ph n ti p giáp khu v c có m c giá cao). - M c giá xác nh t i khu v c t giáp ranh là m c giá trung bình c a 2 khu v c giáp ranh. B NG 3B: I- B NG PHÂN LO I Ư NG PH THÀNH PH PH LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 25 /2008/Q -UBND ngày 19 tháng12 năm 2008) TÊN Ư NG TT LO I 1 LO I 2 LO I 3 LO I 4 LO I 5 PH o nt u - o n t c u - o n t ngã ư ng Tr n Ph lý n ba xá n Phú n c u ngã ba xá h t a ph n ư ng Lê Ph Lý TP. 1 Hoàn (Qu c l - o nt IA) u ư ng - o nt l i Tr n phú n r vào c ng l i r vào Ba a n h t c ng Ba a a ph n TP. T ư ng Lê ư ng Tr n Hoàn n 2 Phú Bưu i n t nh T c ng Ph T ư ng lý (XN ép Lê Hoàn ư ng Ngô d u) n c u n c ng 3 Quy n H ng Phú Ph lý (XN ép d u) T ư ng Lê T ư ng T . Hoàn n Châu c u n Trư ng 4 ư ng Lê L i ư ng Châu . Trư ng Chinh C u Chinh n . Tr n
 11. Hưng o T . Lê T . Lê T . Lê L i ư ng Biên Hoàn n . Công Thanh n h t kè ê 5 Hoà Lê Công n ư ng Nam Châu Thanh Lê L i giang T ư ng Lê T ư ng T c a Chùa ư ng L i n Quy Lưu n B u n 6 Nguy n Văn ư ng Quy c a Chùa ư ng Tr n Tr i lưu B u Th Phúc T ư ng Lê ư ng Châu L i n 7 C u ư ng Quy lưu T ư ng Lê ư ng Trư ng L i n 8 Chinh ư ng Tr n Th Phúc T . Biên T . Lê L i Hoà n . n . Biên Tr n Hưng Hoà. ư ng Lê o 9 Công Thanh T . Tr n Hưng o n . inh Tiên Hoàng T ư ng ư ng Quy Tr n Th Phúc 10 Lưu n ư ng Lê L i T ư ng ư ng Nguy n Văn 11 Nguy n Vi t Tr i n Xuân ư ng Lê L i T ư ng T . Lê T l ir Tr n Th Phúc L i n vào UBND ư ng Tr n n ư ng Lê l i r vào xã Liêm 12 Hưng o L i UBND Chính n xã Liêm h t a Chính ph n TP T nga ba T . Lê T . Biên H ng phú cũ l i n Hoà n ư ng Tr n 13 n ngã ba ư ng ngã ba Th Phúc v i ư ng Biên H ng Phú inh Tiên Hoà cũ
 12. Hoàng T . Lê T ngã T c u Hoàn n ngã ba B ng Khê ba v i . .Tr n nh t a ư ng inh Tr n Th Phúc Th Phúc ph n TP 14 Tiên Hoàng nc u (QL21A) B ng Khê (QL21A) T . Trư ng ư ng b c chinh n . 15 Truy n hình Tr n Hưng o T ư ng ư ng nam Trư ng chinh 16 Truy n Thanh n ư ng Lê L i T HTX Vân - T giáp sơn (giáp xóm a ph n 1 Phù vân) phư ng ư ng Lý n ư ng Lê Lê H ng 17 Thư ng Ki t Chân Phong nh t a ph n TP. T ư ng Lý T . Lê Thư ng Ki t chân n ư ng Lý 18 n ư ng Lê . inh Thái T Chân Công Tráng T c u Ph lý T . Lý n ư ng Lý Thái T ư ng Lê 19 Thái T n .Lê Chân Chân nhánh 2 T . Lý Thư ng Ki t n ư ng Tr n 20 h t Văn Chuông Trư ng THPT A - Ph lý ư ng T . Lý 21 Nguy n H u Thái T Ti n n Trư ng
 13. trung h cY T . Lý Thư ng ư ng Tr n 22 Ki t n Quang Kh i . Lý Thái T T . Lý Thư ng ư ng Tr n 23 Ki t n Nh t Du t . Lý Thái T T . Lê T . Tr n Chân Bình ư ng inh n . Tr ng n 24 Công Tráng Tr n h t i Bình ph n TP Tr ng T ư ng Lê Hoàn ư ng Tr n 25 n ư ng Bình Tr ng inh Công Tráng T T ư ng ư ng D4 n ư ng Lý Thái ư ng D5 26 Yêm T n ư ng D4 T ư ng ư ng Tr n Phú n 27 Nguy n Thi n ư ng Ngô Quy n B NG 3B: II- B NG PHÂN LO I Ư NG PH TRONG CÁC KHU Ô THN (Ban hành kèm theo Quy t nh s :25 /2008/Q -UBND ngày 19 tháng12 năm 2008) TÊN Ư NG TT LO I 2 LO I 3 LO I 4 LO I 5 PH Khu ô th Nam I Tr n Hưng o
 14. - o nt . Các o n còn inh Tiên l i ư ng N6 Hoàng n Lê L i kéo dài (D4) Các tuy n ư ng ư ng có m t ư ng có m t ư ng có m t hình thành trong c t trên 26m c t t 17 m c t
 15. o nt ư ng Tr n Văn Chuông ư ng D4 n ư ng Nguy n H u Ti n o n t ư ng o nt phân lũ n ư ng Lê ư ng D5 ư ng Nguy n Chân n - H u Ti n ư ng inh Công Tráng Các tuy n ư ng ư ng có m t ư ng có m t ư ng có m t hình thành trong c t trên 26m c t t 17m n c t
 16. ưu, b c Qui lưu Ghi chú: Các o n ư ng ph trong các khu ô th : - Các tuy n ư ng ư c hình thành trong các khu ô th có m t c t ngang > 26 m x p vào ư ng lo i 3 - Các tuy n ư ng ư c hình thành trong các khu ô th có m t c t ngang t 17 m n 26 m x p vào ư ng lo i 4 - Các tuy n ư ng ư c hình thành trong các khu ô th có m t c t ngang < 17 m x p vào ư ng lo i 5 B NG GIÁ S 4 GIÁ T PHI NÔNG NGHI P KHU V C VEN TR C Ư NG GIAO THÔNG QU C L T NH L (Ban hành kèm theo Quy t nh s :25/2008/Q -UBND ngày 19 tháng12 năm 2008) 1- Tr c ư ng giao thông Qu c l : - ư ng Qu c l 1A: VT: 1000 /m2 V trí 1 Qu c l 1A t t SX-KD - Khu v c c u G ng (huy n Thanh Liêm ) 3.600 2.160 - Khu v c ph Tâng, ph Cà, ph Quang Trung (Trung tâm 1.800 1.080 huy n) c u oan Vĩ (huy n Thanh Liêm) - Các khu v c còn l i a ph n (H. Thanh Liêm, H. Duy Tiên) 1.200 720 - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; H s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1; V trí 2: H s : 0,7; V trí 3: H s : 0,5; V trí 4: H s : 0,3 - ư ng Qu c l 21A: VT: 1000 /m2 V trí 1 Qu c l 21A t t SX-KD
 17. - a ph n huy n Bình L c, huy n Thanh Liêm + Khu v c c u h , c u S t (Huy n Bình L c) 2.000 1.200 + Khu v c Ph ng (Huy n Thanh liêm) 2.500 1.500 + Các khu v c còn l i (H. Bình L c, H. Thanh Liêm ) 1.000 600 - a ph n Huy n Kim B ng + Khu v c ngã ba Thanh Sơn, ngã tư Thi Sơn 1.200 720 + Khu v c còn l i xã Thanh Sơn, xã Thi Sơn 700 420 + Trung tâm xã Ba Sao Kim B ng 800 480 + Khu v c C u ng Sơn 700 420 + Các khu v c còn l i a ph n huy n Kim B ng 300 180 - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; H s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1; V trí 2: H s : 0,7; V trí 3: H s : 0,5; V trí 4: H s : 0,3 - ư ng qu c l 21B VT: 1000 /m2 V trí 1 Qu c l 21B t t SX,KD - Khu v c ngã tư Biên Hoà (huy n Kim B ng) 1.000 600 - Khu v c ch D u 700 420 - Khu v c ngã ba Tân Sơn (huy n Kim B ng) 600 360 - Các khu v c còn l i trên tr c Qu c l 21B 300 180 - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; H s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1 V trí 2: H s : 0,7 V trí 3: H s : 0,5 V trí 4: H s : 0,3 - ư ng Qu c l 38: VT: 1000 /m2 V trí 1 Qu c l 38 t t SX,KD - Khu v c C u Giát (Huy n Duy Tiên ) 1.500 900
 18. - Khu v c ch Lương (Huy n Duy Tiên ) 1.500 900 - Khu v c v c vòng xã Yên b c (Huy n Duy Tiên) 1.300 780 - Các o n còn l i t khu v c Ch Lương n c u Yên 700 420 l nh (Huy n Duy Tiên) - Khu v c ch i 700 420 - Khu v c ch n (Huy n Kim B ng) 700 420 - Khu v c ch Chanh (Huy n Kim B ng) 400 240 - Các khu v c còn l i trên tr c ư ng Qu c l 38 300 180 - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; H s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1; V trí 2: H s : 0,7; V trí 3: H s : 0,5; V trí 4: H s : 0,3 2- Tr c ư ng giao thông t nh l : VT: 1000 /m2 V trí 1 ư ng t nh l t t SX-KD - Khu v c 1 1.000 600 - Khu v c 2 700 420 - Khu v c 3 500 300 - Khu v c 4 220 132 Khu v c huy n Kim B ng - Khu v c ch sáng xã Nh t Tân 2.000 1.200 - Khu v c ch chi u xã Nh t Tân 1.500 900 - Khu v c thôn Yên L c - xã ng Hoá 1.000 600 - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; H s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1 V trí 2: H s : 0,7 V trí 3: H s : 0,5 V trí 4: H s : 0,3 3- Khu v c t giáp ranh gi a 2 khu v c - Khu v c t giáp ranh gi a 2 khu v c là 200m ( ư c xác nh t a ph n ti p giáp khu v c có m c giá cao). - M c giá xác nh t i khu v c t giáp ranh là m c giá trung bình c a 2 khu v c giáp ranh.
 19. B NG GIÁ S 5 GIÁ T PHI NÔNG NGHI P KHU V C THN TR N (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 25 /2008/Q -UBND ngày 19tháng12 năm 2008) 1- t t i th tr n: Chia làm 4 khu v c; m i khu v c chia làm 4 v trí: VT: 1000 /m2 TT V trí 1 Th tr n Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 Khu v c 4 1 Th tr n ng văn 3.000 2.100 1.500 600 2 Th tr n Hoà m c 3.000 2.100 1.500 600 3 Th tr n Bình m 3.000 2.100 1.500 600 4 Th Tr n Vĩnh tr 2.500 1.750 1.250 500 5 Th tr n Qu 2.000 1.400 1.000 400 6 Th tr n Ki n khê 800 600 400 160 - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; H s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1; V trí 2: H s : 0,7; V trí 3: H s : 0,5; V trí 4: H s : 0,3 2- t s n xu t kinh doanh d ch v t i th tr n: Chia làm 4 khu v c; m i khu v c chia làm 4 v trí: VT: 1000 /m2 TT V trí 1 Th tr n Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 Khu v c 4 1 Th tr n ng văn 1.800 1.260 900 360 2 Th tr n Hoà m c 1.800 1.260 900 360 3 Th tr n Bình m 1.800 1.260 900 360 4 Th Tr n Vĩnh tr 1.500 1.050 750 300 5 Th tr n Qu 1.200 840 600 240 6 Th tr n Ki n khê 480 360 240 96
 20. - M c giá trên quy nh cho v trí 1 các v trí ti p theo xác nh theo h s so v i v trí 1; H s i u ch nh các v trí như sau: V trí 1: H s 1; V trí 2: H s : 0,7; V trí 3: H s : 0,5; V trí 4: H s : 0,3 3- Khu v c t giáp ranh gi a 2 khu v c - Khu v c t giáp ranh gi a 2 khu v c là 200m ( ư c xác nh t a ph n ti p giáp khu v c có m c giá cao). - M c giá xác nh t i khu v c t giáp ranh là m c giá trung bình c a 2 khu v c giáp ranh.
Đồng bộ tài khoản