Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 25/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S Y T Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , Phòng Y t thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n; Xét ngh c a Giám c S Y t t i Công văn s 7247/SYT-TCCB ngày 19 tháng 12 năm 2008 và Giám c S N i v t i T trình s 237/TTr-SNV ngày 24 tháng 02 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Yt . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 236/2003/Q -UB ngày 23 tháng 10 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Y t thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; -B N iv ;B Yt ; - C c Ki m tra Văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; Lê Hoàng Quân - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y; - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph ;
 2. - S N i v (02b); - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng CV, TTCB; - Lưu:VT, (VX-Nh) H. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S Y T THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 25 /2009/Q -UBND ngày 27 tháng 3 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. V trí ch c năng 1. S Y t là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân g m: y t d phòng; khám, ch a b nh; ph c h i ch c năng; y dư c c truy n; thu c phòng b nh, ch a b nh cho ngư i; m phNm; an toàn v sinh th c phNm; trang thi t b y t ; dân s ; b o hi m y t và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n khác theo phân c p, y quy n c a y ban nhân dân thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. 2. S Y t có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i ch u s ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Y t . Tr s làm vi c c a S Y t t t i s 59, ư ng Nguy n Th Minh Khai, phư ng B n Thành, qu n 1, thành ph H Chí Minh. i n tho i: 39309431 - 39309931 - 39309912 Fax: 39307035, E.mail: syt@tphcm.gov.vn 3. S Y t có tên g i b ng ti ng Anh là: DEPARTMENT OF HEALTH HO CHI MINH CITY (g i t t là DOH HCMC). i u 2. Giám c S Y t ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph , B trư ng B Y t v toàn b k t qu ho t ng c a S Y t trên các m t công tác c a S ư c quy nh trong Quy ch này. Chương II NHI M V , QUY N H N
 3. i u 3. Nhi m v và quy n h n c a S Y t 1. Trình y ban nhân dân thành ph : a) D th o quy ho ch phát tri n ngành; quy ho ch m ng lư i các cơ s y t ; k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm; án chương trình phát tri n y t , c i cách hành chính và phân c p qu n lý, xã h i hóa trong lĩnh v c y t thu c ph m vi qu n lý c a S ; b) D th o các quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a y ban nhân dân thành ph v lĩnh v c y t ; c) D th o quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các Chi c c tr c thu c S ; d) D th o văn b n quy nh c th v tiêu chuNn ch c danh i v i Trư ng, Phó các ơn v thu c S ; Trư ng phòng, Phó Trư ng Phòng Y t thu c y ban nhân dân qu n, huy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph : a) D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c S Y t theo quy nh c a pháp lu t; b) D th o các quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v lĩnh v c y t ; c) D th o quy nh m i quan h công tác gi a S Y t v i y ban nhân dân qu n, huy n, Phòng Y t và các ơn v có liên quan trên a bàn thành ph ; d) D th o chương trình, gi i pháp huy ng, ph i h p liên ngành trong phòng, ch ng d ch b nh trên a bàn thành ph . 3. Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình và các v n khác v y t sau khi ư c phê duy t; t ch c thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S Y t . 4. V y t d phòng: a) Quy t nh nh ng bi n pháp i u tra, giám sát, phát hi n và x lý d ch b nh, th c hi n báo cáo d ch theo quy nh c a pháp lu t; b) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m trong th c hi n các quy nh v chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia v phòng, ch ng b nh truy n nhi m; HIV/AIDS; b nh xã h i; b nh không lây nhi m; b nh ngh nghi p, tai n n thương tích; s c kh e môi trư ng; s c kh e trư ng h c, v sinh và s c kh e lao ng; dinh dư ng c ng ng; ki m d ch y t biên gi i; hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t trên a bàn thành ph ;
 4. c) Làm Thư ng tr c v lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS c a y ban Phòng, ch ng AIDS thành ph và Ban Ch o Phòng, ch ng t i ph m và t n n xã h i c p thành ph ; ch o, qu n lý, t ch c th c hi n và ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS trên a bàn thành ph . 5. V khám, ch a b nh và ph c h i ch c năng: a) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m trong th c hi n các quy nh chuyên môn, quy chuNn k thu t i v i các cơ s khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, ph u thu t t o hình, gi i ph u thNm m , giám nh y khoa, giám nh pháp y tâm th n trên cơ s quy nh, hư ng d n c a B Y t theo phân c p và theo phân tuy n k thu t; b) C p, ình ch và thu h i ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh; gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh cho các cơ s khám, ch a b nh tư nhân theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p. 6. V y dư c c truy n: a) T ch c th c hi n vi c k th a, phát huy, k t h p y dư c c truy n v i y dư c hi n i trong phòng b nh, khám ch a b nh, ph c h i ch c năng, ào t o cán b , nghiên c u khoa h c và s n xu t thu c y dư c c truy n t i a phương; b) C p, ình ch và thu h i ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y dư c c truy n tư nhân theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p; c) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m trong vi c th c hi n pháp lu t v y dư c c truy n trên a bàn thành ph . 7. V thu c và m phNm: a) Hư ng d n, ki m tra, giám sát ch t lư ng, thanh tra và x lý các vi ph m trong s n xu t, kinh doanh và s d ng thu c theo quy nh c a pháp lu t; b) C p, ình ch , thu h i ch ng ch hành ngh dư c; gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh thu c; gi i thi u thu c, m phNm trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p. 8. V an toàn v sinh th c phNm: a) T ch c th c hi n các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia v an toàn v sinh th c phNm; ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m pháp lu t v an toàn v sinh th c phNm i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; b) Xác nh n công b tiêu chuNn s n phNm th c phNm; c p, ình ch , thu h i gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s , doanh nghi p s n xu t, kinh doanh th c phNm; ti p nh n và thNm nh n i dung chuyên môn ăng ký qu ng cáo các s n phNm th c phNm theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t.
 5. 9. V trang thi t b và công trình y t : a) Hư ng d n, giám sát, áng giá vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v trang thi t b và công trình y t ; b) Th c hi n ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m trong vi c th c hi n các quy nh, quy trình, quy ch chuyên môn v trang thi t b y t theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p. 10. V dân s - k ho ch hóa gia ình và s c kh e sinh s n: a) T ch c vi c tri n khai th c hi n h th ng ch tiêu, ch báo thu c lĩnh v c dân s - k ho ch hóa gia ình; ch o, hư ng d n các quy chuNn k thu t qu c gia, quy trình chuyên môn, nghi p v v các d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n và k ho ch hóa gia ình; b) T ch c tri n khai th c hi n, hư ng d n, ki m tra, giám sát, ánh giá vi c th c hi n các chính sách, chương trình, án, d án, mô hình liên quan n lĩnh v c dân s - k ho ch hóa gia ình và chăm sóc s c kh e sinh s n; c) ThNm nh, quy t nh cho phép th c hi n xác nh l i gi i tính, th c hi n sinh con theo phương pháp khoa h c, các d ch v tư v n i v i các cơ s hành ngh d ch v tư v n v dân s - k ho ch hóa gia ình theo quy nh c a pháp lu t. 11. V b o hi m y t : a) T ch c tri n khai th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m y t ; b) Ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m pháp lu t v b o hi m y t . 12. V ào t o nhân l c y t : a) T ch c th c hi n k ho ch b i dư ng, ào t o ngu n nhân l c y t và chính sách phát tri n ngu n nhân l c y t trên a bàn thành ph ; b) Qu n lý các trư ng ào t o cán b y t theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph . 13. Giúp y ban nhân thành ph qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân, các h i và các t ch c phi chính ph trong lĩnh v c y t a phương theo quy nh c a pháp lu t. 14. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c y t theo quy nh c a pháp lu t. 15. Ch u trách nhi m hư ng d n chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c qu n lý c a ngành y t i v i Phòng Y t . 16. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn nghi p v v lĩnh v c ư c giao.
 6. 17. Gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t; phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m và ch ng lãng phí. 18. Th c hi n công tác t ng h p, th ng kê, thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph và B Y t . 19. V b máy và cán b , công ch c: a) xu t v i y ban nhân dân thành ph v ki n toàn t ch c b máy c a S và các ơn v tr c thu c trên nguyên t c tinh g n, ho t ng có hi u qu ; b) Quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và m i quan h công tác c a các t ch c, ơn v s nghi p thu c S , theo phân c p qu n lý ho c ư c y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; c) Qu n lý t ch c, biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 20. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 21. Th c hi n m t s nhi m v khác do y ban nhân dân thành ph giao và theo quy nh c a pháp lu t. Chương III T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 4. Ch làm vi c S Y t do m t Giám c ph trách chung, có các Phó Giám c ph trách t ng lĩnh v c công tác c a S theo s phân công c a Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công. S Y t làm vi c theo ch th trư ng. Giám c là ngư i ng u S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m; ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t v th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a S do mình ph trách. Phó Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S ; Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S ch o m t s m t công tác và ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. Khi Giám c S v ng m t, m t Phó Giám c S ư c Giám c y nhi m i u hành các ho t ng c a S . Các ch c danh khác c a S th c hi n theo quy nh v phân c p qu n lý cán b , công ch c c a y ban nhân dân thành ph .
 7. i u 5. Cơ c u t ch c b máy 1. S Y t bao g m: Văn phòng, Thanh tra, Phòng K ho ch - Tài chính và các phòng, Chi c c chuyên môn, nghi p v . Căn c tính ch t, c i m, yêu c u qu n lý c th i v i ngành y t c a thành ph , Giám c S Y t quy t nh thành l p, sáp nh p ho c i u ch nh các phòng chuyên môn nghi p v c a S trên cơ s th a thu n v i Giám c S N i v , nhưng s lư ng phòng, Chi c c chuyên môn, nghi p v , Văn phòng và Thanh tra c a S không vư t quá s ơn v theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 c a B Y t và B N i v . 2. S Y t có các ơn v s nghi p và doanh nghi p nhà nư c tr c thu c (ph l c kèm theo); trên cơ s quy nh c a pháp lu t hi n hành và tùy theo tình hình th c t , yêu c u nhi m v công tác, Giám c S Y t sau khi trao i và l y ý ki n v i các s - ngành có liên quan trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh thành l p ho c sáp nh p, gi i th các ơn v s nghi p và doanh nghi p nhà nư c thu c S theo quy nh c a pháp lu t. 3. Biên ch hành chính và s nghi p c a S Y t ư c y ban nhân dân thành ph giao trong t ng s ch tiêu biên ch hành chính s nghi p c a thành ph . Chương IV CÁC M I QUAN H CÔNG TÁC i u 6. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 1. Giám c S có trách nhi m báo cáo, trình bày và cung c p tài li u cho H i ng nhân dân thành ph , tr l i ch t v n ho c ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n c a ngành y t . 2. Giám c S báo cáo y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph v tình hình và k t qu t ch c ho t ng c a ngành; d các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh và ch o c a y ban nhân dân thành ph i v i các lĩnh v c S ư c phân công ph trách. 3. Giám c S báo cáo, xin ch th c a y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n; không ư c chuy n các v n thu c thNm quy n gi i quy t c a S lên y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph . i v i các v n ang bàn gi a S v i các S - ngành khác và y ban nhân dân qu n - huy n nhưng chưa có s nh t trí thì S ph i báo cáo y các ý ki n óng góp cùng v i ki n ngh c a S y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. i u 7. iv iB Yt
 8. 1. S ti p nh n s ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v và báo cáo k t qu th c hi n cho B Y t . Tham d y các cu c h p và t p hu n nghi p v do B và các cơ quan thu c B tri u t p. 2. Khi ch o ho c hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Y t chưa th ng nh t v i ch o c a y ban nhân dân thành ph ho c các ch o và hư ng d n c a c p trên mà S xét th y chưa phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph , S ph i k p th i báo cáo và xu t y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B Y t ho c báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 3. Các ki n ngh c a S v i B Y t có liên quan n ch trương, chính sách l n c a thành ph , Giám c S ph i xin ý ki n y ban nhân dân thành ph trư c khi báo cáo. i u 8. i v i các S - ngành thành ph 1. Các văn b n quy ph m pháp lu t do S d th o trình y ban nhân dân thành ph liên quan n ch trương, chính sách u ph i trao i, th ng nh t ý ki n v i các S - ngành ch c năng liên quan và thông qua S Tư pháp thNm nh trình y ban nhân dân thành ph . 2. Các v n liên quan n S - ngành khác khi S báo cáo y ban nhân dân thành ph ph i có ý ki n c a các S - ngành b ng văn b n. i u 9. i v i y ban nhân dân qu n, huy n và các t ch c ngành c a a phương 1. Ph i h p, ôn c y ban nhân dân các qu n, huy n trong vi c th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c do S ph trách nh m giúp y ban nhân dân qu n, huy n th c hi n t t ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình trong vi c qu n lý ngành. 2. S tr c ti p ch o và hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho các Phòng Y t c a qu n, huy n. Giúp y ban nhân dân qu n, huy n tăng cư ng c ng c b máy qu n lý ngành a phương. i u 10. i v i các t ch c ng, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th thành ph 1. i v i các Ban c a Thành y, S có m i quan h tr c ti p báo cáo, ti p nh n ý ki n lãnh o, ch o c a Thành y. 2. Ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th thành ph trong quá trình th c hi n nhi m v c a S nh m t o i u ki n y ban M t tr n T qu c và các oàn th tham gia ý ki n v i S trong vi c t ch c th c hi n ch chính sách có liên quan n ngành. 3. i v i v n l n, có liên quan n oàn th nào thì Giám c S m i làm vi c ho c h i ý ki n (b ng văn b n) lãnh o c a oàn th ó trư c khi trình Thành y, y ban nhân dân thành ph .
 9. Chương IV I U KHO N THI HÀNH i u 11. Căn c Quy ch này, Giám c S Y t thành ph có trách nhi m c th hóa thành chương trình công tác, các m t ho t ng c a S ; ban hành Quy ch làm vi c c a S ; t ch c s p x p các phòng, ban b trí cán b , công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v c a ngành, m b o phát huy t t hi u l c và hi u qu qu n lý nhà nư c. Quy ch này ư c y ban nhân dân thành ph b sung, s a i, i u ch nh khi c n thi t, theo ngh c a Giám c S Y t sau khi ã trao i th ng nh t v i Giám c S N i v ./. PH L C CÁC CHI C C, ƠN VN S NGHI P VÀ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C S YT (Kèm theo Quy t nh s 25009/Q -UBND ngày 27 tháng 3 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) I. CÁC CHI C C: 1. Chi C c Dân s - K ho ch hóa gia ình; 2. Chi C c An toàn v sinh th c phN m. II. CÁC ƠN VN S NGHI P; 1. B nh vi n a khoa: 1.1. B nh vi n Nhân dân Gia nh. 1.2. B nh vi n Nhân dân 115. 1.3. B nh vi n C p c u Trưng Vương. 1.4. B nh vi n Nguy n Trãi. 1.5. B nh vi n Nguy n Tri Phương. 1.6. B nh vi n An Bình. 1.7. B nh vi n a khoa Sài Gòn. 1.8. B nh vi n a khoa khu v c Th c. 1.9. B nh vi n a khoa khu v c C Chi.
 10. 1.10. B nh vi n a khoa khu v c Hóc Môn. 2. B nh vi n Chuyên khoa: 2.1. B nh vi n Bình Dân. 2.2. B nh vi n T Dũ. 2.3. B nh vi n Hùng Vương. 2.4. B nh vi n Nhi ng 1. 2.5. B nh vi n Nhi ng 2. 2.6. B nh vi n B nh Nhi t i. 2.7. B nh vi n Ung Bư u. 2.8. B nh vi n Ch n thương Ch nh hình. 2.9. B nh vi n Ph m Ng c Th ch. 2.10. B nh vi n Tâm th n. 2.11. B nh vi n M t. 2.12. B nh vi n Răng Hàm M t. 2.13. B nh vi n Tai Mũi H ng. 2.14. B nh vi n Da Li u. 2.15. B nh vi n Truy n máu Huy t h c. 2.16. B nh vi n i u dư ng ph c h i ch c năng và i u tr b nh ngh nghi p. 2.17. Vi n Tim ( ơn v h p tác v i nư c ngoài). 2.18. Vi n Y dư c h c Dân t c. 2.19. B nh vi n Y h c C truy n. 2.20. B nh vi n Nhân Ái. 2.21. Khu i u tr Phong B n S n. 3. Các Trung tâm chuyên ngành và y t d phòng: 3.1. Trung tâm Y t d phòng.
 11. 3.2. Trung tâm Ki m d ch Y t Qu c t . 3.3. Trung tâm B o v S c kh e lao ng và Môi trư ng. 3.4. Trung tâm Chăm sóc s c kh e sinh s n. 3.5. Trung tâm Truy n thông Giáo d c s c kh e. 3.6. Trung tâm Ki m nghi m Thu c, M phN m, Th c phN m. 3.7. Trung tâm Dinh Dư ng. 3.8. Trung tâm Pháp Y. 3.9. Trung tâm Giám nh Pháp y Tâm th n. 3.10. Trung tâm Giám nh Y khoa. 3.11. Trung tâm Xét nghi m Y khoa. 3.12. Trung tâm Ki m chuN n Xét nghi m. III. DOANH NGHI P: 1. Công ty Trang thi t b k thu t y t . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản