Quyết định số 25/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
118
lượt xem
12
download

Quyết định số 25/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/QĐ-BGTVT về việc đính chính Quyết định số 70/2005/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2005 quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 25/Q -BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2006 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH QUY T NNH S 70/2005/Q -BGTVT NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2005 QUY NNH V T CH C, CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A THANH TRA HÀNG H I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. ính chính Kho n 1 i u 9 c a Quy t nh s 70/2005/Q -BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh v t ch c, ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Thanh tra Hàng h i, như sau: ã in là: "Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2006 và thay th Quy t nh s 04/2005/Q -BGTVT ngày 04 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a Thanh tra C c Hàng h i Vi t Nam." S a l i là: "Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 04/2005/Q -BGTVT ngày 04 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a Thanh tra C c Hàng h i Vi t Nam." i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh văn phòng, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản