Quyết định số 25-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 25-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25-TTg về một số chính sách nhằm xây dựng và đổi mới sự nghiệp văn hoá nghệ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25-TTg Hà N i, ngày 19 tháng 1 năm 1993 QUY T Đ NH V M TS CHÍNH SÁCH NH M XÂY D NG VÀ Đ I M I S NGHI P VĂN HOÁ NGH THU T . TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30/9/1992; Nh m xây d ng, i m i m t bư c ho t ng văn hoá ngh thu t và khuy n khích toàn dân óng góp công s c, trí tu vào s nghi p phát tri n văn hoá dân t c; Xét ngh c a B trư ng B Văn hoá thông tin, QUY T Đ NH : i u 1: Phát tri n văn hoá ngh thu t mang b n s c dân t c Vi t Nam là trách nhi m, nghĩa v c a toàn dân. Nhà nư c t o i u ki n, xây d ng cơ s h t ng và trang b phương ti n cho vi c phát tri n văn hoá ngh thu t mang b n s c dân t c. B t u t năm 1993 và nh ng năm sau, hàng năm ngân sách Nhà nư c dành kinh phí u tư cho các ho t ng văn hoá ngh thu t, xây d ng các công trình văn hoá quy mô l n, không nh m m c ích kinh doanh mà nh m áp ng nhu c u i s ng văn hoá tinh th n c a nhân dân. i u 2: Vi c u tư vào các chương trình c th như sau: 1. i v i vi c sưu t m, gìn gi các di s n văn hoá: - u tư 100% kinh phí cho vi c tu b , tôn t o các di tích cách m ng, nh ng di tích g n v i quá trình ho t ng c a ng và cu c chi n tranh gi i phóng dân t c. - H tr m t ph n kinh phí và huy ng m i ngu n l c, k c thu hút vi n tr và v n u tư c a nư c ngoài gìn gi tôn t o các di tích l ch s văn hoá khác, k c các công trình mang tính ch t tôn giáo ã ư c công nh n là di tích l ch s văn hoá. - u tư 100% cho vi c sưu t m, ch nh lý, biên so n, b o qu n lâu dài, ph bi n các s n phNm văn hoá tinh th n như văn h c dân gian, các i u múa, các làn i u âm nh c c a các dân t c, gìn gi các ngh th công truy n th ng, các lo i nh c dân t c...
  2. B Văn hoá thông tin ch trì, ph i h p v i U ban K ho ch Nhà nư c, B tài chính xây d ng các chương trình tu b di tích và sưu t m các di s n văn hoá ưa vào k ho ch hàng năm. - S p x p l i h th ng các b o tàng trên ph m vi c nư c tránh trùng l p ch c năng và không phân tán thành nhi u b o tàng chuyên . Trư c m t, B Văn Hoá Thông tin xác nh m i quan h gi a B o tàng Cách m ng, B o tàng H Chí Minh và h th ng các nhà lưu ni m Bác H , nh hư ng cho vi c xây d ng nhà lưu ni m các nhà ho t ng cách m ng và danh nhân văn hoá. 2. i v i các ơn v ngh thu t: - u tư 100% kinh phí cho vi c xây d ng ti t m c, luy n t p thư ng xuyên và trang b c a các ơn v ngh thu t dân t c bao g m tu ng, chèo, dân ca, c i lương, múa r i và c a các ơn v ngh thu t: Nh c vũ k ch, nh c giao hư ng, xi c c a Trung ương và các a phương. - i v i các t p th ho c gia ình t ch c ho t ng bi u di n ngh thu t và truy n d y trên cơ s khai thác và ph bi n ngh thu t truy n th ng, các lo i nh c c c truy n, Nhà nư c khuy n khích và dành m t kho n kinh phí h tr . 3. i v i ho t ng thư vi n, xu t b n sách, báo và ưa sách t i nh ng vùng xa xôi, h o lánh: - S p x p l i h th ng các thư vi n khoa h c T ng h p và các Thư vi n chuyên ngành. Nhà nư c dành kinh phí b ng ngo i t cho thư vi n Qu c gia b sung v sách, báo. Trư c m t, Nhà nư c h tr kinh phí cung c p sách, báo t p trung cho m t s thư vi n nh ng vùng khó khăn, cung c p sách, báo cho các trư ng ph thông nh ng vùng xa xôi h o lánh. - Th c hi n ch t hàng i v i m t s tác phNm vi t cho thi u nhi, m t s tác phNm văn h c ngh thu t v tài l ch s , v các cu c chi n tranh cách m ng, các tuy n t p ch n l c v văn h c ngh thu t cách m ng c a các văn ngh sĩ tiêu bi u, h i ký c a các nhà cách m ng lão thành, nh ng sách ph bi n và gi i thích pháp lu t c a Nhà nư c. B Văn hoá Thông tin, B tư pháp là cơ quan t hàng và ch u trách nhi m v n i dung các tác phNm t hàng, phát hành các tác phNm ó t i h th ng thư vi n và ph i h p v i B giáo d c - ào t o ưa sách t i các thư vi n trư ng. B tài chính b trí kinh phí hàng năm cho vi c này và giám sát vi c th c hi n t hàng sách hàng năm. - H tr kinh phí cho vi c hi n i hoá phương ti n làm vi c cho m t s cơ quan báo chí: báo Nhân dân, Quân i nhân dân, Công báo. 4. i v i các ngh sĩ ho t ng bi u di n trong các ơn v ngh thu t c a Nhà nư c: Nhà nư c h tr ngoài lương m t kho n ph c p do c thù c a ho t ng bi u di n ngh thu t bao g m ph c p luy n t p thư ng xuyên, ph c p thanh s c, ph c p bi u
  3. di n cho nh ng bu i ph c v các nhi m v chính tr và ph c v ng bào vùng nông thôn h o lánh và vùng núi, h i o . B Văn hoá thông tin cùng B Tài chính, B Lao ng Thương binh Xã h i quy t nh c th v các kho n ph c p này. i u 3: Nhà nư c h tr cho các ho t ng sáng t o như khôi ph c các nhà sáng tác, ph c p cho các t i tìm hi u th c t , b o tr cho các nhà ho t ng văn hoá và ngh thu t lão thành, khuy n khích các ngh sĩ tr . i u 4: Thành l p Qu gi i thư ng văn h c ngh thu t c a chính ph . 1. Hàng năm, các H i Văn h c - ngh thu t t ch c tuy n ch n và khen thư ng các tác phNm, công trình văn h c ngh thu t xu t s c nh t trong lĩnh v c c a mình. 2. B Văn hoá thông tin ch trì và cùng v i các H i Văn h c - ngh thu t t ch c vi c tuy n ch n các tác phNm, các công trình v văn h c ngh thu t xu t s c Th tư ng Chính ph t ng thư ng. ChuNn b ngay t t ng thư ng c a Th tư ng nhân d p k ni m l n th 50 Cách m ng Tháng tám và Qu c khánh. 3. i v i nh ng ngư i có công sưu t m các giá tr văn h c dân gian, các hi n v t b o tàng có giá tr , nh ng ngư i có công b o t n các giá tr văn hoá tinh th n, bao g m c các bí quy t ngành ngh th công truy n th ng ư c xét khen thư ng x ng áng. 4. B Tài chính b trí m t kho n ngân sách cho Qu gi i thư ng c a Th tư ng Chính ph và các H i văn h c - ngh thu t. i u 5: B Văn hoá Thông tin ch trì cùng các B có liên quan và các H i văn h c - Ngh thu t xây d ng các hình th c, tiêu chuNn và quy ch khen thư ng cho các i tư ng quy nh t i i u 4 trình Th tư ng Chính ph phê duy t, ng th i hư ng d n chi ti t th c hi n các quy nh t i i u 4. i u 6: Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph có trách nhi m thi hành quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản