Quyết định số 250/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 250/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 250/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 250/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 250/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG THÀNH PH H LONG, T NH QU NG NINH N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 10/1998/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh (các văn b n s 1802/TT- UB ngày 29 tháng 11 năm 2002 và s 1402/UB ngày 08 tháng 9 năm 2003) và c a B trư ng B Xây d ng (văn b n s 75/TTr-BXD ngày 14 tháng 10 năm 2003), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1. M c tiêu : i u ch nh Quy ho ch chung thành ph H Long nh m xác nh v trí, ch c năng c a thành ph H Long trong m i quan h phát tri n kinh t - xã h i t nh Qu ng Ninh và vùng kinh t tr ng i m B c B ; k t h p xây d ng ô th v i b o m an ninh, qu c phòng; gi a c i t o v i xây d ng m i t ng bư c xây d ng thành ph H Long x ng áng là m t trong nh ng Trung tâm du l ch, d ch v thương m i, c ng, d ch v hàng h i c a c nư c. 2. Ph m vi nghiên c u i u ch nh Quy ho ch chung : Ph m vi ranh gi i i u ch nh Quy ho ch chung thành ph H Long n m trong ranh gi i hành chính thành ph H Long trên t li n bao g m 16 phư ng n i thành và 4 xã. 3. Tính ch t : - Thành ph H Long tr thành m t trung tâm du l ch qu c gia và có t m vóc qu c t g n v i di s n thiên nhiên th gi i;
  2. - Là thành ph công nghi p có c ng bi n nư c sâu, gi vai trò là m t trong nh ng ô th h t nhân vùng kinh t tr ng i m B c B ; - Là trung tâm chính tr - hành chính, kinh t , văn hoá, d ch v công c ng và um i giao thông c a t nh Qu ng Ninh; - Có v trí quan tr ng v an ninh, qu c phòng. 4. Quy mô dân s : - n năm 2010 : Dân s c a thành ph H Long kho ng 370.000 ngư i, trong ó n i thành kho ng 279.700 ngư i; - n năm 2020 : Dân s c a thành ph kho ng 630.000 ngư i, trong ó n i thành kho ng 413.000 ngư i. 5. Quy mô t ai : - Năm 2010 di n tích t xây d ng ô th kho ng 4.747 ha v i ch tiêu bình quân 170 m2/ngư i, trong ó t dân d ng kho ng 2.247 ha v i ch tiêu bình quân 80 m2/ngư i; - Năm 2020 di n tích t xây d ng ô th kho ng 5.790 ha v i ch tiêu bình quân 140 m2/ngư i, trong ó t dân d ng kho ng 3.000 ha v i ch tiêu bình quân 72 m2/ngư i. 6. nh hư ng phát tri n không gian và ki n trúc c nh quan ô th : a) Hư ng phát tri n ô th : - Hư ng Tây : Phát tri n v hư ng i Yên, là vùng t b bi n k t h p v i i núi, phát tri n các khu ô th m i và khu du l ch sinh thái; - Hư ng Nam : Ch y u dành cho du l ch và ngh dư ng k t h p v i b o t n vùng v nh H Long, c bi t là khu b o t n di s n thiên nhiên th gi i; h n ch vi c l n bi n xây d ng; - Hư ng B c : Ch y u dành cho công nghi p và khu dân cư; có phát tri n v phía i k t h p v i vi c tr ng và b o v r ng; - Hư ng ông : Ch y u là không gian cây xanh có ch c năng cách ly và b o v môi trư ng gi a các khu ô th v i các khu m và nhà máy sàng tuy n than Nam c u Tr ng. b) Phân khu ch c năng : - Các khu : bao g m :
  3. + Khu h n ch phát tri n : Là khu v c trung tâm thành ph b trí ch y u t i Hòn Gai ông và Hòn Gai Tây có di n tích 1.181 ha; ư c phép c i t o, nâng c p, h n ch xây d ng m i, tránh làm tăng thêm m t xây d ng; + Khu phát tri n m r ng : Là các khu ô th m i có t ng di n tích 426 ha g m khu ô th m i Cao Xanh - Hà Khánh; khu Hùng Th ng; khu l n bi n C c 3, C c 5, C c 8 và m t s khu nhà nh khác phát tri n theo d án. - Trung tâm du l ch, ngh dư ng : N m trong khu v c n i thành có di n tích 368,5 ha bao g m các khu du l ch Bãi Cháy, Hùng Th ng, Tu n Châu và các khu khác. Ngoài ra còn có các khu c nh quan ph c v thăm quan du l ch trên V nh, núi Bài Thơ và m t s khu v c k t h p v i nhà ngh và nhà c a nhân dân. Phát tri n m t s khu du l ch ngo i thành như khu du l ch h Yên L p, khu du l ch sinh thái i Yên. - Các khu công nghi p, kho tàng : T ng di n tích t kho ng 1.074 ha, bao g m : + Khu v c n i thành (436 ha) g m có : Khu công nghi p c ng Cái Lân (112 ha); khu công nghi p v t li u xây d ng Gi ng áy (80 ha); khu công nghi p Sa To (30 ha); khu nhà máy sàng tuy n than Nam c u Tr ng (50 ha); các xí nghi p n m ngoài các khu công nghi p (164,2 ha); + Khu v c ngo i thành (638 ha) g m có : Khu công nghi p ng ăng (300 ha); khu công nghi p B c C a L c (338 ha). - H th ng trung tâm chính tr - hành chính : + Trung tâm c p t nh : Gi nguyên t i C c 8 (15 ha); + Trung tâm chính tr - hành chính c p thành ph : T i B n oan (2 ha). - H th ng trung tâm chuyên ngành : + Trung tâm thương m i thành ph t i kho than cũ (10 ha); + Trung tâm thương m i d ch v du l ch t i Hùng Th ng (14 ha); + Trung tâm th d c th thao thành ph t i C c 3 (6,8 ha); + Trung tâm th d c th thao ph c v du l ch t i Hùng Th ng (9 ha); + Các c m trung tâm văn hoá thành ph t i Hùng Th ng và Hòn Gai (7 ha); + Trung tâm y t : B nh vi n Kênh ng (2 ha); b nh vi n t nh và các trung tâm y t chuyên ngành (4 ha); + Ngoài ra, còn có các trung tâm h i th o qu c t t i Hùng Th ng và i Yên (10 ha); trung tâm gi i trí qu c t o Tu n Châu (30 ha) và trung tâm du l ch ngh dư ng, du l ch sinh thái, du l ch thăm quan t i các khu du l ch khác.
  4. - H th ng công viên, cây xanh : + Công viên thành ph t i Lán Bè (61 ha), có B o tàng sinh h c H Long và Trung tâm thông tin hư ng d n trên b ; + Công viên gi i trí t i C c 5 và C c 8 (25,5 ha); Công viên ven bi n t i Bãi Cháy, Hùng Th ng, Tu n Châu (151,5 ha); + Các công viên, vư n hoa khác (146 ha). c) nh hư ng phát tri n ki n trúc c nh quan ô th : - i v i khu v c h n ch phát tri n : Gi m m t xây d ng, tăng di n tích cây xanh, t n d ng, khai thác tri t c nh quan thiên nhiên. Các ch tiêu ki n trúc, quy ho ch t i khu v c này ư c quy nh như sau : M t xây d ng cho toàn khu là 55 - 60%; t l t xây d ng nhà 60%; t cây xanh và công trình công c ng 40%; t ng cao trung bình 3 t ng; - i v i khu trung tâm du l ch, ngh ngơi, gi i trí Bãi Cháy, Hùng Th ng : Tránh xây d ng trên các khu t sát b bi n ho c l n bi n nh m b o v c nh quan thiên nhiên và t m nhìn gi a các khu du l ch và vùng V nh H Long; - i v i khu v c phát tri n m i : Phát tri n ki n trúc hi n i, t o nhi u không gian xanh, công trình d ch v công c ng. Các ch tiêu ki n trúc, quy ho ch t i khu v c này ư c quy nh như sau : M t xây d ng cho toàn khu là 30 - 35%; t l t xây d ng nhà 60%; t cây xanh và công trình công c ng 40%; t ng cao trung bình 2,5 t ng. 7. nh hư ng quy ho ch phát tri n giao thông và h th ng h t ng k thu t : a) V giao thông : - Giao thông liên t nh : + ư ng s t : Xây d ng tuy n ư ng s t t ga Yên Viên t i C Thành kho ng 42,5km, tuy n H Long - c ng Cái Lân; c i t o tuy n Ph L i - H Long theo kh l ng; + ư ng b : Hoàn ch nh vi c nâng c p qu c l 18A theo d án, sau năm 2010 c i tuy n o n Loong Toong - ngã ba C c 10 theo tuy n Hà L m - Núi Béo tránh trung tâm ô th ; xây d ng ư ng cao t c N i Bài - H Long - Mông Dương - Móng Cái qua phía B c v nh C a L c; nâng c p qu c l 279 t tiêu chuNn c p IV mi n núi; xây d ng hai b n xe khách liên t nh t i khu v c ga H Long và phư ng Cao Th ng; + ư ng th y : Phát tri n c m c ng Cái Lân theo d án ã ư c duy t, t ng lư ng hàng hoá qua c ng t 18 - 20 tri u t n/năm, t ng di n tích xây d ng c ng kho ng 300 ha; c ng Hòn Gai chuy n thành c ng hành khách, d ch v du l ch;
  5. + ư ng hàng không : D ki n xây d ng sân bay dân d ng t i xã Minh Thành, di n tích kho ng 500 ha. - Giao thông n i th : Xây d ng các tr c ư ng chính ô th , bao g m các ư ng : Ph M i, Hùng Th ng, Bãi Cháy, ư ng n i ga H Long i Tr i có l gi i 30 - 55 m; các tuy n liên khu v c có l gi i 23 - 32 m; xây d ng các bãi xe công c ng v i t ng di n tích kho ng 75 ha; xây d ng các b n tàu ph c v du l ch trên V nh t i công viên Hoàng Gia, Cái Dăm, Hùng Th ng, Tu n Châu. b) V chuNn b k thu t t ô th : - San n n : B o m cao n n quy ho ch sao cho các khu v c ã xây d ng trong thành ph gi nguyên a hình như hi n nay, ch c i t o c c b ; h n ch san phá, b o m gi ư c c nh quan thiên nhiên; - H th ng thoát nư c : Trong khu ô th cũ, trong các khu ông dân, s d ng h th ng thoát nư c chung, có c ng bao, các tr m bơm và tr m x lý nư c; i v i các khu v c dân cư thưa, các khu ô th m i s d ng m ng lư i nư c th i riêng, có các tr m bơm, tr m x lý nư c; nư c mưa ch y riêng. c) V c p nư c : - T ng nhu c u c p nư c n năm 2020 kho ng 150.000 m3/ngày êm; - Ngu n nư c c p cho thành ph s d ng nư c m t t các h Yên L p, Cao Vân, ng Giang, Thác Nh ng, Sông Man, Lư ng Kỳ. d) V c p i n : - T ng nhu c u c p i n n năm 2020 kho ng 303.600 KW; - Ngu n cung c p : Lư i i n qu c gia qua tr m bi n áp 220 KV Hoành B có công su t 2 x125 MVA và tr m Cái Lân có công su t 250 MVA; xây d ng nhà máy nhi t i n công su t 300 MW. ) V thoát nư c th i và v sinh môi trư ng : - Khu v c Bãi Cháy và Hòn Gai th c hi n theo d án ã ư c phê duy t; - Nư c th i sinh ho t trong ô th , nư c th i b nh vi n, các nhà máy và các khu công nghi p ư c thu gom theo h th ng c ng bao và c ng thoát nư c th i t i các tr m x lý t tiêu chuNn cho phép trư c khi thoát ra bi n; - Xây d ng hai khu x lý ch t th i r n t i èo Sen và Hà KhNu theo d án. 8. Quy ho ch xây d ng t u: a) Khu trung tâm ô th :
  6. - Hoàn thành và xây d ng các d án h t ng k thu t ô th như c p nư c, thoát nư c, nghĩa trang, các tuy n giao thông i ngo i và nâng c p các tuy n giao thông i n i; - Xây d ng m t s công trình tr ng i m, các trung tâm công c ng m i như công trình h i th o, h i ngh và thương m i, khu th thao trung tâm, trư ng h c, phát thanh truy n hình, công viên... - C i t o m t s khu nhà có ki n trúc không phù h p; xây d ng m t s khu nhà m i theo d án; - Xây d ng các khu du l ch tr ng i m. b) Ngo i thành và các vùng ph c n : - Xác nh các khu tr ng hoa và rau xanh ph c v khu v c n i thành; - ChuNn b cơ s v t ch t cho các khu v c phát tri n dân cư; - C ng c h th ng công trình u m i k thu t h t ng trong vùng có liên quan. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh : - Phê duy t h sơ thi t k , l p h sơ c m m c ư ng theo án i u ch nh Quy ho ch chung thành ph H Long n năm 2020; - Ban hành Quy ch qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng theo án i u ch nh Quy ho ch chung thành ph H Long n năm 2020; - T ch c công b án i u ch nh Quy ho ch chung thành ph H Long n năm 2020 nhân dân bi t, th c hi n; - Ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c l p, xét duy t các quy ho ch chi ti t; l p và trình duy t các d án u tư theo quy ho ch ư c duy t và theo các quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh, Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Long, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương Nguy n T n Dũng và các Ban c a ng,
  7. - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu : CN (5), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản