Quyết định số 250/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
97
lượt xem
3
download

Quyết định số 250/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 250/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 250/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 250/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU B SUNG K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2003 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu-chi ngân sách ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4938/KH T-TH ngày 05 tháng 11 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các s , cơ quan ngang s và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu b sung k ho ch u tư và xây d ng năm 2003 ngu n v n ngân sách t p trung, v i t ng s v n 326,35 t ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm) ; trong ó: + B sung v n thanh toán kh i lư ng ng : tăng 16,0 t ng ; + B sung kinh phí chuNn b u tư (153 d án) : tăng 22,114 t ng ; + Công trình chuy n ti p (3 d án) : tăng 154,353 t ng ; + Công trình kh i công m i (14 d án) : tăng 85,620 t ng ; + Chi tr thi công ng v n (02 d án) : tăng 45,319 t ng ; + u tư cho các phư ng-xã nghèo (82 d án) : tăng 2,944 t ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2003 ngu n v n ngân sách t p trung, các s , cơ quan ngang s và các T ng Công ty (cơ quan ch qu n c a các ch u tư) ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các s , Th trư ng các cơ quan ngang s và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao.
  2. i u 3.- Giao S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chính, Kho b c Nhà nư c thành ph ti n hành phân khai chi ti t danh m c các d án thanh toán kh i lư ng ng c a năm 2002. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các s , Th trư ng các cơ quan ngang s , T ng Giám c các T ng Công ty và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : PVP/ T, KT, VX - T TM, VX, T- B, TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản