Quyết định số 250/2006/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 250/2006/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 250/2006/QĐ-UBTDTT về việc ban hành chương trình hành động về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chống tiêu cực trong các hoạt động Thể dục thể thao do Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 250/2006/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 250/2006/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC GIÁO D C CHÍNH TRN TƯ TƯ NG VÀ CH NG TIÊU C C TRONG CÁC HO T NG TH D C TH THAO” B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Xét ngh c a ông V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Chương trình hành ng v tăng cư ng công tác giáo d c chính tr tư tư ng và ch ng tiêu c c trong các ho t ng Th d c th thao”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. V trư ng, th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao, giám c Trung tâm hu n luy n th d c th thao qu c gia, Hi u trư ng các trư ng i h c, Cao ng Th d c th thao, Giám c S th d c th thao, các t nh, thành, ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC GIÁO D C CHÍNH TRN TƯ TƯ NG VÀ CH NG TIÊU C C TRONG CÁC HO T NG TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 250/2006/Q -UBTDTT ngày 10 tháng 02 năm 2006 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao)
  2. Trong nh ng năm qua, ư c s quan tâm c a ng và Nhà nư c, s ng h c a nhân dân, s nghi p th d c th thao không ng ng phát tri n, th thao thành tích cao ã t ư c nh ng ti n b áng khích l , nhi u v n ng viên ã giành ư c huy chương t i các kỳ i h i th d c th thao toàn qu c, i h i th d c th thao khu v c, Châu l c và th gi i. Trong quá trình ào t o, hu n luy n và thi u nhi u hu n luy n viên, v n ng viên v a tích c c t p luy n th thao, v a tích c c h c t p văn hóa, tu dư ng, rèn luy n o c, l i s ng, có trư ng h p ã ư c k t n p vào ng C ng s n Vi t Nam và tr thành nh ng t m gương tiêu bi u, ư c nhân dân yêu m n. Tuy v y có m t b ph n v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài, cán b th d c th thao có bi u hi n sa sút v phNm ch t chính tr , o c, có nh ng hành vi tiêu c c, vi ph m pháp lu t như mua bán t s , cá , gian l n, b o l c trong t p luy n và thi u th thao, gây nh hư ng không t t t i s phát tri n s nghi p th d c th thao và có nh hư ng x u t i xã h i. Có nhi u nguyên nhân d n t i tình tr ng áng lo ng i nêu trên, nhưng nguyên nhân chính là do m t s lãnh o các c p trong ngành ngh th d c th thao buông l ng ch o qu n lý, thi u quy t tâm, thi u cơ ch , b máy nâng cao phNm ch t chính tr , o c, l i s ng, trình văn hóa cho cán b , hu n luy n viên, v n ng viên và tr ng tài. ti p t c th c hi n Ch s 15/2002/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v ch ng tiêu c c trong các ho t ng th d c th thao, và Ch th s 14/2006/CT-UBTDTT c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao v m t s công tác c p bách ch n ch nh ho t ng bóng á t o s chuy n bi n m i trong toàn ngành v nh n th c chính tr , phNm ch t o c, trình văn hóa, ki n th c chuyên môn cho v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài, cán b ngành th d c th thao; tri n khai và th c hi n k ho ch công tác giáo d c chính tr tư tư ng c a ngành th d c th thao năm 2006 và nh ng năm ti p theo, c n t p trung vào các n i dung ch y u sau ây: A. M C TIÊU VÀ YÊU C U C A CHƯƠNG TRÌNH 1. M c tiêu - Ny m nh công tác giáo d c chính tr tư tư ng, góp ph n nâng cao ý th c trách nhi m, xây d ng l i s ng và o c ngh nghi p trong cán b , hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài; - Kh c ph c và Ny lùi các bi u hi n suy thoái o c, tiêu c c trong các ho t ng th d c th thao; - Xác nh công tác giáo d c chính tr , tư tư ng và ch ng tiêu c c trong các ho t ng th d c th thao là nhi m v thư ng xuyên c a các c p y ng, chính quy n, các cơ quan qu n lý th d c th thao, Trung tâm Th d c th thao, các i tuy n th thao nh m xây d ng b n lĩnh chính tr v ng vàng, rèn luy n phNm ch t o c cho cán b , hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài, góp s c ưa S nghi p th d c th thao phát tri n. 2. Yêu c u - Xây d ng h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t, các tài li u nh hư ng các ho t ng giáo d c chính tr , tư tư ng và ch ng tiêu c c trong th d c th thao;
  3. - C th hóa các nhi m v , bi n pháp th c hi n có hi u qu Ch th 15/2002/CT- TTg c a Th tư ng Chính ph v ch ng tiêu c c trong các ho t ng th d c th thao và Ch th 14/2006/CT-UBTDTT c a B trư ng, ch nhi m y ban th d c th thao v m t s công tác c p bách ch n ch nh ho t ng bóng á; - Th c hi n ngay và có hi u qu m t s gi i pháp, t o chuy n bi n m nh m v công tác giáo d c chính tr tư tư ng, ch ng tiêu c c trong các ho t ng th d c th thao. B. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG 1. Ny m nh các ho t ng sinh ho t giáo d c chính tr tư tư ng trong toàn ngành nh m tăng cư ng nh n th c i li n v i hành ng theo úng ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c. Tích c c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v tiêu chuNn o c, th c hi n nghiêm túc Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và Lu t phòng, ch ng tham nhũng. 2. Các cơ s ào t o v n ng các t nh, thành, ngành, các Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia, các trư ng i h c, Cao ng Th d c th thao thành l p b ph n ho c c cán b chuyên trách làm công tác chính tr , tư tư ng, xây d ng chương trình, n i dung sinh ho t văn hóa, tuyên truy n và ph bi n giáo d c pháp lu t, giáo d c ng x cho hu n luy n viên, v n ng viên h phát huy ư c tính tích c c, t giác, t qu n trong vi c t p luy n, nâng cao phNm ch t chính tr , o c cũng như các ki n th c chuyên môn khác. C n b trí kinh phí h p lý t ch c t t các ho t ng tuyên truy n và giáo d c chính tr tư tư ng. Trong k ho ch ào t o, hu n luy n các i tuy n, nh t thi t ph i có n i dung giáo d c công dân, giáo d c chính tr . ây là m t tiêu chuNn trong thi ua, khen thư ng và xem xét vi c hoàn thành nhi m v chính tr , chuyên môn. 3. Xây d ng môi trư ng sư ph m lành m nh rèn luy n v n ng viên. Ch n ch nh l i m t s nghi th c mang tính giáo d c trong các ho t ng và thi u th thao như: treo qu c kỳ, chào c , hát qu c ca. T ng bư c có nh ng quy nh b t bu c mang tính giáo d c và t giáo d c trong các ho t ng và thi u th thao trong và ngoài nư c. Thư ng xuyên t ch c các phong trào thi ua, k p th i tuyên dương, khen thư ng nh ng t m gương t t. Cương quy t k lu t i v i nh ng i tư ng vi ph m quy ch , n i quy c a ơn v . Ph i h p v i các cơ quan b o v pháp lu t k p th i phát hi n và x lý kiên quy t các hành vi vi ph m. 4. Ti p t c nâng cao năng l c và s c hi n u c a các t ch c ng, i m i phương th c ho t ng c a các oàn th , các t ch c xã h i trong ngành, xây d ng oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh luôn là l c lư ng nòng c t trong phong trào d y t t, t p luy n t t, tích c c tham gia các ho t ng xã h i, xây d ng các trung tân, cơ s ào t o v n ng viên văn minh, s ch, p. Ph n u có nhi u oàn viên ưu tú là các v n ng viên, hu n luy n viên ư c k t n p vào ng. 5. M r ng và t o i u ki n t t nh t cho v n ng viên h c t p văn hóa, ngo i ng , tin h c theo các trình . Ph i xem vi c h c t p văn hóa là n i dung b t bu c trong vi c ào t o v n ng viên các c p.
  4. 6. Ph i h p t t v i các cơ quan truy n thông và cơ quan b o v pháp lu t tuyên truy n và th c hi n n p s ng văn minh cho khán gi , c ng viên t i các a i mt ch c gi i thi u th thao. C. T CH C TH C HI N 1. T ch c t sinh ho t chính tr nh m nâng cao nh n th c và th ng nh t hành ng trong toàn ngành v vi c Ny m nh công tác giáo d c chính tr tư tư ng cho cán b , v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài. t sinh ho t chính tr này tri n khai th c hi n cao i m trong vòng 1 năm (t 27/3/2006 n 27/3/2007) sau ó t ng năm ti p theo s b sung thêm n i dung m i và ư c chia thành 3 bư c: Bư c 1: B t u t ngày 14/02 và k t thúc vào ngày 19/5/2006. C th : - V Pháp ch ph i h p v i các V , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao ph bi n n i dung Chương trình n t ng cán b , công ch c, viên ch c trong toàn cơ quan. - Các S Th d c th thao, các Trung tâm, cơ s ào t o v n ng viên t nh, thành, ngành và các liên oàn hi p h i th d c th thao ph bi n Chương trình t i t ng cán b , hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài th thao và xây d ng chương trình hành ng thi t th c c a ơn v mình. - T ng cá nhân, ơn v (c p phòng, i tuy n…) t ch c t phê bình và phê bình nghiêm túc. Có nh n xét, ánh giá c a c p lãnh o tr c ti p v các n i dung giáo d c o c, l i s ng, các bi u hi n tiêu c c trong các ho t ng th d c th thao th i gian qua. T ó ra bi n pháp kh c ph c. Bư c 2. Tri n khai các ho t ng giáo d c chính tr tư tư ng và h c t p tài li u t 19/5/2006 n 31/12/2006 v i các n i dung ch y u như sau: - H c t p, quán tri t Ngh quy t ih i ng toàn qu c l n th X. - H c t p các văn ki n c a ng và Nhà nư c v Th d c th thao. - Tư tư ng H Chí Minh v i s nghi p th d c th thao, Ch th 15/2002/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v ch ng tiêu c c trong ho t ng th d c th thao và Ch th 14/2006/CT-UBTDTT c a B trư ng, Ch nhi m y ban th d c th thao v m t s vi c c p bách ch n ch nh ho t ng bóng á. - Tuy n th ng c a ơn v Th d c th thao nơi v n ng viên ang t p hu n. - H c t p Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và Lu t phòng, ch ng tham nhũng. - Làm t t công tác giáo d c chính tr tư tư ng và các ho t ng tuyên truy n cho oàn th thao Vi t Nam tham d ASIAD 15 và các ho t ng th d c th thao qu c t trong năm 2006, i h i th d c th thao toàn qu c l n th V, i h i th d c th thao sinh viên ông Nam Á l n th 13 t i Vi t Nam.
  5. Bư c 3. Yêu c u các V , ơn v tr c thu c y ban TDTT, các S Th d c th thao t nh, thành, ngành sơ k t vi c tri n khai t sinh ho t chính tr trong toàn ngành. Th i gian t 31/12/2006 n 27/3/2007 v i n i dung: ánh giá nh ng vi c ã làm ư c và nh ng vi c chưa làm ư c, nguyên nhân, kinh nghi m, k ho ch tri n khai trong th i gian t i, k p th i bi u dương khen thư ng và k lu t nh ng t ch c cá nhân trong vi c tri n khai th c hi n Chương trình. 2. V Pháp ch , V T ch c cán b y ban Th d c th thao có k ho ch c ng c và tăng cư ng cán b làm công tác giáo d c chính tr tư tư ng; ph i h p, hư ng d n t ch c h i ngh t p hu n hàng năm cho các Trung tâm hu n luy n, các cơ s ào t o v n ng viên v công tác giáo d c chính tr , tư tư ng; xu t tham mưu ban hành các chính sách, ch phù h p cho cán b , hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài th thao h luôn bám sát nhi m v chính tr và hoàn thành nhi m v ư c giao; Tăng cư ng ph bi n giáo d c pháp lu t trong toàn ngành. Các cơ quan tuyên truy n, báo chí c a ngành m các chuyên m c giáo d c o c, l i s ng, k p th i bi u dương gương “ngư i t t, vi t t t” trong hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài, cán b th d c th thao. 3. Các V th thao thành tích cao I, II, V Th d c th thao qu n chúng, các S Th d c th thao, các liên oàn, hi p h i th thao qu c gia tích c c xây d ng i ngũ hu n luy n viên, tr ng tài có năng l c chuyên môn và phNm ch t o c, l i s ng lành m nh; ng th i rà soát l i i ngũ hi n có, cương quy t ưa nh ng ngư i không tư cách ra kh i ngành. 4. V K ho ch tài chính, Văn phòng y ban Th d c th thao b trí kinh phí, i u ki n làm vi c cho các ho t ng tuyên truy n giáo d c chính tr , tư tư ng cho hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài, cán b ang t p hu n và công tác các Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia. 5. Thanh tra y ban th d c th thao ch trì ph i h p v i V th thao thành tích cao I, II, V Th d c th thao qu n chúng thanh tra, ki m tra vi c th c hi n ch , chính sách nh m phát hi n và ngăn ch n k p th i các bi u hi n tiêu c c trong ho t ng th d c th thao, t tham nhũng lãng phí, các bi u hi n thi u trung th c, không công b ng trong quá trình ào t o, thi u th thao. 6. V Pháp ch làm nhi m v thư ng tr c và có trách nhi m ph i h p v i V , ơn v liên quan hư ng d n ki m tra, ôn c vi c th c hi n Chương trình và báo cáo B trư ng, Ch nhi m y ban th d c th thao./.
Đồng bộ tài khoản