Quyết định số 250/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 250/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 250/2007/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 250/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂNT NH NINH THU N c l p - T do - H nh phúc ******* ****** S : 250/2007/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 24 tháng 9 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHIA TÁCH VÀ THÀNH L P CÁC THÔN C A XÃ PHƯ C DIÊM, HUY N NINH PHƯ C Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh s 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n; Căn c Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B N i v v vi c ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ; Theo ngh c a Giám c S N i v t nh Ninh Thu n t i T trình s 310/TTr-SNV ngày 28/8/2007 và Báo cáo th m nh s 699/BC-STP ngày 13/9/2007 c a S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Nay chia tách và thành l p các thôn thu c xã Phư c Diêm, huy n Ninh Phư c như sau: 1. Chia tách thôn L c Tân 2 thành l p 2 thôn: thôn L c Tân 2 và thôn L c Tân 3: 1.1. Thôn L c Tân 2: - Dân s : 483 h /2.840 khNu; - Di n tích: 14,40 ha; - V trí a lý: phía ông giáp thôn L c Tân 3; phía Tây giáp thôn L c Tân 1; phía Nam giáp bi n ông; phía B c giáp thôn Thương Diêm 1. 1.2. Thôn L c Tân 3: - Dân s : 440 h /2.945 khNu; - Di n tích: 34,06 ha; - V trí a lý: phía ông giáp thôn Thương Diêm 2; phía Tây giáp thôn L c Tân 2; phía Nam giáp bi n ông; phía B c giáp thôn Thương Diêm 1. 2. Chia tách thôn Thương Diêm thành l p 2 thôn: thôn Thương Diêm 1 và thôn Thương Diêm 2: 2.1. Thôn Thương Diêm 1: - Dân s : 205 h /1425 khNu; - Di n tích: 980,07 ha; - V trí a lý: phía ông giáp xã Phư c Dinh; phía Tây giáp thôn L c Nghi p 1, L c Tân 1 và L c Tân 2; phía Nam giáp thôn Thương Diêm 2, phía B c giáp xã Phư c Minh. 2.2. Thôn Thương Diêm 2: - Dân s : 223 h /1850 khNu; - Di n tích: 2.417,87 ha; - V trí a lý: phía ông giáp xã Phư c Dinh; phía Tây giáp thôn Thương Diêm 1; phía Nam giáp bi n ông; phía B c giáp thôn Thương Diêm 1. 3. Chia tách thôn L c Sơn thành l p 3 thôn: thôn L c Sơn 1, thôn L c Sơn 2 và thôn L c Sơn 3: 3.1. Thôn L c Sơn 1:
  2. - Dân s : 261 h /908 khNu; - Di n tích: 56,99 ha; - V trí a lý: phía ông giáp thôn L c Nghi p 1; phía Tây giáp xã Vĩnh Tân, huy n Tuy Phong, t nh Bình Thu n; phía Nam giáp bi n ông; phía B c giáp thôn L c Sơn 2. 3.2. Thôn L c Sơn 2: - Dân s : 246 h /1007 khNu; - Di n tích: 92,57 ha; - V trí a lý: phía ông giáp thôn L c Nghi p 1; phía Tây giáp xã Vĩnh Tân, huy n Tuy Phong, t nh Bình Thu n; phía Nam giáp thôn L c Sơn 1; phía B c giáp thôn L c Sơn 3. 3.3. Thôn L c Sơn 3: - Dân s : 137 h /609 khNu; - Di n tích: 1.020,47 ha; - V trí a lý: phía ông giáp xã Phư c Dinh; phía Tây giáp xã Vĩnh Tân, huy n Tuy Phong, t nh Bình Thu n; phía Nam giáp xã Vĩnh Tân, huy n Tuy Phong, t nh Bình Thu n và bi n ông; phía B c giáp xã Phư c Minh. Xã Phư c Diêm có t ng c ng 10 thôn: thôn L c Nghi p 1, thôn L c Nghi p 2, thôn L c Tân 1, thôn L c Tân 2, thôn L c Tân 3, thôn Thương Diêm 1, thôn Thương Diêm 2, thôn L c Sơn 1, thôn L c Sơn 2 và thôn L c Sơn 3. i u 2. S lư ng cán b thôn L c Tân 2, thôn L c Tân 3, thôn Thương Diêm 1, thôn Thương Diêm 2, thôn L c Sơn 1, thôn L c Sơn 2 và thôn L c Sơn 3 là 2 ngư i. M c sinh ho t phí h ng tháng c a Ban qu n lý thôn căn c theo quy nh t i Quy t nh s 462/2005/Q -UB ngày 30/12/2005 và công văn s 3060/UBND-NV ngày 29/9/2006 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n. i u 3. Giao cho Ch t ch y ban nhân dân huy n Ninh Phư c ch o Ch t ch y ban nhân dân xã Phư c Diêm t ch c tri n khai và ti n hành b u Ban qu n lý thôn theo quy nh hi n hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân huy n Ninh Phư c, Ch t ch y ban nhân dân xã Phư c Diêm và th trư ng các cơ quan có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan
Đồng bộ tài khoản