Quyết định số 251/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 251/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 251/2006/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 251/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 251/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29.6.2001; Căn cứ Nghị định số 92/2002/NÐ - CP ngày 11.11.2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hoá; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tại công văn số 45/CV-VHTT ngày 17.02.2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hoá, Ðình Lâm Thao Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài. Ðiều 2. Di tích trên được bảo vệ, quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hoá - Thông tin và các ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện Lương Tài, Chủ tịch UBND xã Lâm Thao căn cứ Quyết định thi hành./. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản