Quyết định số 251/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 251/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 251/2007/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 251/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂNT NH NINH THU N c l p - T do - H nh phúc ******* ******** S : 251/2007/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 24 tháng 9 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHIA TÁCH THÔN AN TH NH C A XÃ AN H I, HUY N NINH PHƯ C THÀNH L P THÔN AN TH NH 1 VÀ THÔN AN TH NH 2 Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh s 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n; Căn c Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B N i v v vi c ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ; Theo ngh c a Giám c S N i v t nh Ninh Thu n t i T trình s 310/TTr-SNV ngày 28/8/2007 và Báo cáo th m nh s 699/BC-STP ngày 13/9/2007 c a S Tư pháp, QUY T NNH i u 1. Nay chia tách thôn An Th nh thu c xã An H i, huy n Ninh Phư c thành l p 2 thôn: thôn An Th nh 1 và thôn An Th nh 2 như sau: 1. Thôn An Th nh 1: - Dân s : 531 h /2.563 khNu; - Di n tích: 127,86 ha; - V trí a lý: phía ông giáp phư ng T n Tài và phư ng M ông, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm; phía Tây giáp thôn An Th nh 2; phía Nam giáp thôn An Th nh 2, thôn Hoà Th nh; phía B c giáp phư ng o Long, thành ph Phan Rang - Tháp Chàm. 2. Thôn An Th nh 2: - Dân s : 371 h /1.859 khNu; - Di n tích: 217,38 ha; - V trí a lý: phía ông giáp thôn An Th nh 1; phía Tây giáp thôn Long Bình; phía Nam giáp thôn Tu n Tú và xã Phư c H i; phía B c giáp thôn An Th nh 1. Xã An H i có t ng c ng 7 thôn: thôn Long Bình 1, thôn Long Bình 2, thôn Tu n Tú, thôn Hoà Th nh, thôn Nam Cương, thôn An Th nh 1 và thôn An Th nh 2. i u 2. S lư ng cán b thôn An Th nh 1 là 3 ngư i; thôn An Th nh 2 là 2 ngư i. M c sinh ho t phí h ng tháng c a Ban qu n lý thôn căn c theo quy nh t i Quy t nh s 462/2005/Q -UB ngày 30/12/2005 và công văn s 3060/UBND-NV ngày 29/9/2006 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n. i u 3. Giao cho Ch t ch y ban nhân dân huy n Ninh Phư c ch o Ch t ch y ban nhân dân xã An H i t ch c tri n khai và ti n hành b u c Ban qu n lý thôn theo quy nh hi n hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân huy n Ninh Phư c, Ch t ch y ban nhân dân xã An H i và th trư ng các cơ quan có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Hoàng Th Út Lan
Đồng bộ tài khoản