Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
8
download

Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg về việc quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 252/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 252/2003/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2003 V QU N LÝ BUÔN BÁN HÀNG HOÁ QUA BIÊN GI I V I CÁC NƯ C CÓ CHUNG BIÊN GI I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và i lý mua bán hàng hóa v i nư c ngoài và Ngh nh s 44/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 1998; Căn c Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 v phát tri n và qu n lý ch ; Căn c các Hi p nh song phương trong các lĩnh v c kinh t - thương m i ư c ký k t gi a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các nư c có chung biên gi i, QUY T NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ho t ng buôn bán hàng hoá qua biên gi i quy nh t i Quy t nh này g m: 1. Ho t ng mua bán, trao i hàng hoá c a cư dân biên gi i. 2. Buôn bán t i ch biên gi i, ch c a khNu và ch trong Khu kinh t c a khNu. 3. Ho t ng xu t nh p khNu hàng hoá qua biên gi i theo các phương th c không theo thông l buôn bán qu c t ã ư c th a thu n trong các Hi p nh thương m i song phương gi a C ng hòa xã h i Vi t Nam và các nư c có chung biên gi i. i u 2. Hàng hoá buôn bán qua biên gi i Tr hàng hóa c m xu t khNu, c m nh p khNu, hàng hóa kinh doanh có i u ki n ph i th c hi n theo nh ng quy nh t i Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4
  2. năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hóa th i kỳ 2001 - 2005, các Quy t nh có liên quan khác c a Th tư ng Chính ph và văn b n hư ng d n c a B Thương m i và các B , cơ quan qu n lý chuyên ngành, các hàng hóa khác ư c t do trao i, buôn bán và xu t khNu, nh p khNu qua biên gi i. i u 3. Ch t lư ng hàng hóa buôn bán qua biên gi i 1. Ch t lư ng hàng hóa buôn bán qua biên gi i ph i phù h p v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu n lý ch t lư ng hàng hóa xu t khNu, nh p khNu. 2. i v i hàng hóa nh p khNu thu c Danh m c ph i ki m tra ch t lư ng và ki m d ch theo quy nh hi n hành thì ph i ư c ki m tra v ch t lư ng trư c khi thông quan; không ư c nh p khNu qua nh ng c a khNu không có các i m ki m d ch ng th c v t, ki m tra ch t lư ng hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. U quy n B trư ng B Thương m i, sau khi trao i v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t , xem xét, có bi n pháp i u hành c th vi c ki m soát xu t khNu, nh p khNu nh ng m t hàng không b o m các yêu c u v sinh, an toàn th c phNm và s c kho ngư i tiêu dùng. i u 4. Thanh toán 1. Hàng hóa buôn bán qua biên gi i ư c thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i ho c b ng ng Vi t Nam và ng ti n c a nư c có chung biên gi i. 2. Phương th c thanh toán: do các bên mua, bán th a thu n phù h p các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trên cơ s Hi p nh v thanh toán ư c ký k t gi a nư c ta và các nư c có chung biên gi i; khuy n khích các ch th kinh doanh thanh toán qua ngân hàng theo các phương th c: m tín d ng thư; hàng i hàng; thanh toán qua ngân hàng b ng ngo i t t do chuy n i ho c b ng ng Vi t Nam và ng ti n c a nư c có chung biên gi i. i u 5. Chính sách thu 1. Hàng hóa buôn bán qua biên gi i ph i n p thu và các l phí khác theo quy nh c a lu t pháp Vi t Nam và ư c hư ng các ưu ãi v thu xu t khNu, thu nh p khNu hàng hóa qua biên gi i theo các th a thu n song phương gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c có chung biên gi i n u có. 2. Riêng hàng hóa do cư dân nư c có chung biên gi i s n xu t nh p khNu vào nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph c v cho nhu c u sinh ho t, tiêu dùng c a cư dân biên gi i dư i hình th c mua bán, trao i cư dân biên gi i ư c mi n thu nh p khNu n u tr giá hàng hóa ó không quá 500.000 VND/1 ngư i/1 ngày. 3. Các chính sách thu liên quan khác th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 4. B Tài chính ph i h p v i B Thương m i hư ng d n c th vi c th c hi n. Chương 2:
  3. MUA BÁN, TRAO I HÀNG HÓA C A CƯ DÂN BIÊN GI I i u 6. Ch th ư c mua bán, trao i hàng hóa cư dân biên gi i Công dân có h khNu thư ng trú t i các huy n ti p giáp biên gi i v i các nư c có chung biên gi i ư c mua bán, trao i các m t hàng phù h p v i quy nh v hàng hóa buôn bán qua biên gi i ư c quy nh t i i u 2 Quy t nh này. i u 7. C a khNu, a i m mua bán, trao i hàng hóa c a cư dân biên gi i 1. C a khNu ư c Chính ph Vi t Nam và Chính ph nư c có chung biên gi i th a thu n m . 2. C a khNu và các i m thông quan khác thu c các Khu kinh t c a khNu do Chính ph Vi t Nam cho phép thành l p. 3. C a khNu do các t nh ti p giáp biên gi i c a Vi t Nam và t nh ti p giáp biên gi i c a nư c có chung biên gi i th a thu n m và ư c B Thương m i cho phép ti n hành làm th t c thông quan hàng hóa xu t - nh p khNu. 4. ư ng mòn ư c chính quy n a phương c p t nh vùng biên gi i hai nư c hi p thương xác nh theo lu t pháp hi n hành và quy nh có liên quan c a Chính ph hai nư c. Chương 3: XU T NH P KH U HÀNG HÓA QUA BIÊN GI I i u 8. Ch th ư c xu t nh p khNu hàng hóa qua biên gi i - Doanh nghi p, ơn v thu c các thành ph n kinh t ăng ký, thành l p theo Lu t pháp Vi t Nam. - H kinh doanh thu c các t nh ti p giáp biên gi i ăng ký theo quy nh t i Ngh nh s 02/2000/N -CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh. i u 9. C a khNu xu t nh p khNu hàng hoá qua biên gi i 1. C a khNu ư c Chính ph Vi t Nam và Chính ph nư c có chung biên gi i th a thu n m . 2. C a khNu và các i m thông quan khác thu c các Khu kinh t c a khNu do Chính ph Vi t Nam cho phép thành l p. 3. C a khNu do các t nh ti p giáp biên gi i c a Vi t Nam và t nh ti p giáp biên gi i c a nư c có chung biên gi i tho thu n m và ư c B Thương m i cho phép ti n hành làm th t c thông quan hàng hoá xu t - nh p khNu. Chương 4:
  4. MUA BÁN HÀNG HOÁ T I CH BIÊN GI I, CH C A KH U, CH TRONG KHU KINH T C A KH U i u 10. Ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu 1. Ch biên gi i là ch ư c l p ra trong khu v c biên gi i trên t li n nhưng không thu c các ch nói t i kho n 2 và kho n 3 dư i ây. 2. Ch c a khNu là ch ư c l p ra trong khu v c biên gi i trên t li n g n v i các c a khNu xu t khNu, nh p khNu hàng hoá nhưng không thu c Khu kinh t c a khNu. 3. Ch trong Khu kinh t c a khNu là ch ư c l p ra trong Khu kinh t c a khNu theo Quy t nh s 53/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách i v i Khu kinh t c a khNu biên gi i. i u 11. Ch th kinh doanh t i ch 1. Doanh nghi p, h kinh doanh Vi t Nam có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh do cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c c p, ư c phép t ch c kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu. 2. Doanh nghi p, h kinh doanh c a nư c có chung biên gi i tuân th các quy nh t i Ngh nh s 34/2000/N -CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 v Quy ch biên gi i trên t li n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các quy nh có liên quan n vi c i l i, cư trú và kinh doanh trong khu v c biên gi i: a) ư c phép t ch c kinh doanh t i ch c a khNu và ch biên gi i khi ư c S Thương m i t nh biên gi i c p gi y phép kinh doanh. b) ư c phép t ch c kinh doanh t i ch trong Khu kinh t c a khNu khi ư c Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu c p gi y phép kinh doanh. 3. Công dân c a nư c có chung biên gi i khi ư c phép kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu và có gi y phép kinh doanh t i các ch nói trên còn trong th i h n hi u l c n u có nhu c u t m trú Vi t Nam s ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam xem xét c p ch ng nh n t m trú ho c th t m trú theo hư ng d n c a B Công an. i u 12. Qu n lý ch 1. Vi c quy t nh thành l p (ho c gi i th ) và quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n c a cơ quan qu n lý ch i v i ch biên gi i, ch c a khNu th c hi n theo phân c p i v i t ng lo i ch quy nh t i Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch . 2. Ch trong khu kinh t c a khNu do Trư ng Ban qu n lý khu kinh t c a khNu quy t nh thành l p (ho c gi i th ) và quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n c a cơ quan qu n lý ch theo quy nh Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch .
  5. 3. Các n i dung khác liên quan n ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu không nêu trong Quy t nh này th c hi n theo các quy nh Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch . 4. Các quy nh v ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu trong Quy t nh này n u có s khác bi t so v i các th a thu n song phương gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c có chung biên gi i thì th c hi n theo các th a thu n song phương ã ư c ký k t gi a hai Chính ph . Chương 5: XU T NH P C NH NGƯ I VÀ PHƯƠNG TI N KHI XU T NH P KH U HÀNG HOÁ QUA BIÊN GI I i u 13. Ngư i và phương ti n c a Vi t Nam 1. Cho phép phương ti n v n t i hàng hóa c a Vi t Nam ư c i qua các c a khNu quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u 9 Quy t nh này sang nư c có chung biên gi i giao, nh n hàng hóa theo quy nh c a nư c ó. 2. Ch hàng Vi t Nam ho c ngư i ư c ch hàng u quy n, ngư i i u khi n phương ti n v n t i hàng hoá và nhân viên ph c v trên phương ti n v n t i hàng hoá Vi t Nam ư c phép i qua các c a khNu quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u 9 Quy t nh này sang nư c có chung biên gi i giao, nh n hàng hóa b ng h chi u, s thuy n viên, ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p. i u 14. Ngư i và phương ti n c a nư c có chung biên gi i 1. Cho phép phương ti n v n t i hàng hóa c a nư c có chung biên gi i i qua các c a khNu quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u 9 Quy t nh này vào các i m giao, nh n hàng hóa do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam quy nh t i khu v c biên gi i. 2. Ch hàng nư c láng gi ng ho c ngư i ư c ch hàng y quy n, ngư i i u khi n phương ti n và nhân viên ph c v trên phương ti n v n t i hàng hoá nư c có chung biên gi i ư c theo phương ti n v n t i hàng hoá i qua các c a khNu quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u 9 Quy t nh này vào các i m giao, nh n hàng hóa b ng h chi u, s thuy n viên, ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a nư c láng gi ng c p. 3. Trư ng h p phương ti n v n t i hàng hoá và các i tư ng quy nh t i các kho n 1 và 2 i u này có nhu c u vào các a i m khác ngoài khu v c biên gi i và Khu kinh t c a khNu giao, nh n hàng hóa thì ph i th c hi n theo các quy nh c a Hi p nh, Ngh nh thư và các Văn b n tho thu n khác ã ký k t gi a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các nư c có chung biên gi i v xu t nh p c nh và v n t i ư ng b . 4. Phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n v n t i hàng hoá c a ch th kinh doanh c a nư c có chung biên gi i khi ra vào ch biên gi i, ch c a khNu và ch
  6. trong Khu kinh t c a khNu v n chuy n hàng hoá ư c mi n th th c nh p c nh, xu t c nh Vi t Nam và ch u s ki m tra, ki m soát c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c a khNu; khi có nhu c u i ra kh i ph m vi ch biên gi i, ch c a khNu và ch trong Khu kinh t c a khNu vào sâu trong n i a Vi t Nam thì ph i th c hi n các th t c v xu t c nh, nh p c nh cho ngư i và phương ti n theo các quy nh c a lu t pháp Vi t Nam. Chương 6: T CH C TH C HI N i u 15. X lý vi ph m Vi ph m trong ho t ng buôn bán hàng hoá qua biên gi i s b x lý căn c theo các quy nh Ngh nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i c a Chính ph và các văn b n pháp quy có liên quan khác c a lu t pháp Vi t Nam. i u 16. Trách nhi m c a B Thương m i 1. B Thương m i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, y ban nhân dân các t nh biên gi i hư ng d n, ch o vi c qu n lý và i u hành ho t ng buôn bán hàng hoá qua biên gi i. 2. U quy n B trư ng B Thương m i thành l p Ban Ch o ho t ng buôn bán hàng hóa qua biên gi i do B Thương m i ch trì, có i di n c a các B , ngành và y ban nhân dân các t nh biên gi i tham gia; xây d ng n i dung, Quy ch ho t ng c a Ban (kinh phí ho t ng do B Thương m i và y ban nhân dân các t nh t thu x p) và cơ ch ph i h p liên ngành v qu n lý, i u hành ho t ng buôn bán qua biên gi i theo quy nh t i Quy t nh này. B Thương m i và các cơ quan h u quan ch ng, ph i h p x lý các v n n y sinh trong quá trình th c hi n; báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng v n vư t thNm quy n. i u 17. Trách nhi m c a U ban nhân dân các t nh biên gi i U ban nhân dân các t nh biên gi i ch u trách nhi m t ch c qu n lý i u hành m i ho t ng buôn bán hàng hoá qua biên gi i trên khu v c biên gi i thu c a phương mình qu n lý; th c hi n t t cơ ch ph i h p liên ngành v qu n lý, i u hành ho t ng buôn bán qua biên gi i. i u 18. Trách nhi m c a các B , ngành có liên quan Theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, các B , ngành liên quan có trách nhi m ph i h p v i B Thương m i và y ban nhân dân các t nh biên gi i, tri n khai công tác qu n lý theo quy nh t i Quy t nh này, t o thu n l i t i a cho ho t ng buôn bán hàng hoá qua biên gi i phát tri n lành m nh, n nh và úng các quy nh hi n hành; th c hi n t t cơ ch ph i h p liên ngành v qu n lý, i u hành ho t ng buôn bán qua biên gi i.
  7. i u 19. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây v qu n lý buôn bán hàng hóa qua biên gi i trái v i nh ng quy nh t i Quy t nh này u bãi b . i u 20. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các Ch th kinh doanh có ho t ng kinh doanh buôn bán hàng hóa qua biên gi i ch u trách nhi m hư ng d n và thi hành Quy t nh này. Vũ Khoan ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản