Quyết định số 252-PTM/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 252-PTM/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 252-PTM/QĐ về việc ban hành quy tắc đạo đức trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 252-PTM/QĐ

  1. PHÒNG THƯƠNG M I VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CÔNG NGHI P VI T NAM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 252-PTM/Q Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 1996 QUY T NNH BAN HÀNH QUY T C O C TR NG TÀI VIÊN C A TRUNG TÂM TR NG TÀI QU C T VI T NAM CH TNCH PHÒNG THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM Căn c i u l Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam ã ư c Th tư ng Chính ph chu n y t i Quy t nh s 203/TTg ngày 27 tháng 4 năm 1993; Căn c i u l Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam ã ư c Th tư ng Chính ph chu n y t i Quy t nh s 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993; Căn c Quy t nh s 114/TTg ngày 16 tháng 2 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c m r ng th m quy n gi i quy t các tranh ch p kinh t c a Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam; Theo ngh c a Ch t ch Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam. QUY T NNH i u 1. Ban hành các văn b n kèm theo ây "Quy t c o c Tr ng tài viên c a Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam". i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. T ng thư ký Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Ch t ch Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam, lãnh o các Ban, chi nhánh Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Duy Thành ( ã ký) QUY T C O C TR NG TÀI VIÊN C A TRUNG TÂM TR NG TÀI QU C T VI T NAM
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 252 -PTM/TT ngày 01 tháng 8 năm 1996 c a Ch t ch Phòng Thương m i Công nghi p Vi t Nam) i u 9 c a i u l t ch c c a Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam (Ban hành kèm theo Quy t nh s 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 c a Th tư ng Chính ph ) ã nêu rõ: "Các tr ng tài viên ph i th c hi n nhi m v m t cách c l p, vô tư, khách quan trong toàn b quá trình gi i quy t tranh ch p". Quy nh trên ây ã nêu m t cách khái quát nh ng nguyên t c o c c a tr ng tài viên. hư ng d n thi hành, văn b n này quy nh chi ti t n i dung c a t ng nguyên t c: QUY T C 1: TRUNG L P VÀ VÔ TƯ. 1. Tr ng tài viên có quy n xu t không nh n gi i quy t v ki n n u th y mình không i u ki n gi i quy t v ki n m t cách trung l p và vô tư dù r ng ã ư c nguyên ơn ho c b ơn l a ch n ho c ã ư c Ch t ch Trung tâm ch nh, c th trong các trư ng h p sau: a) Tr ng tài viên có nh ki n s n i v i ít nh t m t trong các bên ho c v i nhân ch ng ho c v i chính b n thân v ki n làm nh hư ng n quy t nh c a mình v b n ch t v ki n ho c k t qu v ki n ó; b) Tr ng tài viên ã nêu quan i m pháp lý v b n ch t c a v ki n trư c khi ư c ch nh làm tr ng tài viên; c) Khi có các m i quan h tài chính, kinh doanh, ngh nghi p, gia ình và xã h i gi a tr ng tài viên v i ít nh t m t trong các bên mà các m i quan h này em l i l i ích dư i các d ng khác nhau cho tr ng tài viên; ho c có cơ s xác áng cho r ng quy t nh c a tr ng tài viên, n u không khách quan, vô tư có th em l i nh ng l i ích nói trên cho tr ng tài viên. 2. Tr ng tài viên không ư c dùng uy tín cá nhân, nh ng l i h a h n ho c các bi n pháp không chính áng lôi kéo các bên ch nh mình làm tr ng tài viên. 3. Tr ng tài viên không ư c nh n ti n và quà cáp c a các bên. 4. Trong quá trình t t ng, tr ng tài viên c n ph i m b o t o i u ki n thu n l i, công b ng cho t t c các bên trình bày quan i m c a mình v các v n có liên quan n v ki n. QUY T C 2: C L P. 1. Tr ng tài viên v i tư cách là thành viên c a m t t ch c tài phán nghĩa là ph i gi i quy t v ki n m t cách c l p, căn c vào pháp lu t và các tình ti t trong v ki n, không ch u tác ng c a b t kỳ t ch c hay cá nhân nào.
  3. 2. Tr ng tài viên ph i xem xét b n ch t v ki n căn c vào pháp lu t và bày t th ng th n quan i m c a mình v i các thành viên khác c a u ban tr ng tài nh m gi i quy t úng n và công b ng v tranh ch p. 3.Tr ng tài viên ph i t mình xem xét v ki n. Vi c u quy n cho ngư i khác nghiên c u h sơ và xu t ki n ngh ư c coi là không chính áng. QUY T C 3: BÍ M T. 1. Tr ng tài viên có nghĩa v g bí m t các v tranh ch p và không ư c s d ng m i thông tin liên quan n v ki n vào b t kỳ m c ích nào và dư i b t kỳ hình th c nào, n u không có tho thu n c a các bên ho c pháp lu t quy nh khác. 2. Trong quá trình i u tra trư c và trong phiên h p xét x , tr ng tài viên có nghĩa v gi bí m t ý ki n, quan i m c a mình, c a các thành viên khác và c a u ban tr ng tài. 3. Khi v ki n k t thúc, tr ng tài viên có nghĩa v giao n p toàn b h sơ liên quan n v ki n cho Thư ký Trung tâm lưu gi . QUY T C 4: C N M N. 1. Tr ng tài viên ch ch p nh n gi i quy t v ki n n u có năng l c và th i gian gi i quy t theo th i h n quy nh. Khi ch p nh n, tr ng tài viên ph i áp d ng bi n pháp t t nh t gi i quy t nhanh chóng v ki n, ngăn ch n vi c c tình kéo dài c a m t ho c các bên. 2. Tr ng tài viên ch ư c k t lu n v v ki n n u ã thu th p các thông tin xác áng và nghiên c u k h sơ. 3. Trong v ki n có nhi u tr ng tài viên, các tr ng tài viên có nghĩa v ph i h p tác, thông báo y thông tin mà mình có ư c cho các thành viên khác c a u ban tr ng tài. 4.U ban tr ng tài ho c các tr ng tài viên m t m t c n t o i u ki n khuy n khích, giúp các bên hoà gi i, m t khác ph i m b o không ư c làm ch m tr ho c kéo dài quá trình t t ng. QUY T C 5: CÔNG KHAI. 1. Tr ng tài viên có nghĩa v làm sáng t m i v n có th nh hư ng n s trung l p, vô tư, c l p xét x c a tr ng tài viên. 2. Vi c làm sáng t các v n nêu trong Quy t c này ph i ư c l p thành văn b n theo quy nh c a Trung tâm.
Đồng bộ tài khoản