Quyết định số 2525/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
5
download

Quyết định số 2525/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2525/QĐ-BVHTTDL về tổ chức hoạt động văn hóa tại Lào nhân kỷ niệm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2525/QĐ-BVHTTDL

  1. BỘ VĂN HÓA THỂ THAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ ------------- Số: 2525/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TẠI LÀO NHÂN KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức hoạt động triển lãm văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm Việt Nam ra nước ngoài; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức các hoạt động sau đây nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội thành lập Tổng hội người Việt Nam tại Lào: 1. Hoạt động I: triển lãm ảnh 40 năm Việt Nam thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 8 năm 2009) và giao lưu nghệ thuật Việt Lào (tối ngày 12 tháng 8 năm 2009), tại tỉnh Xaynhabuli; 2. Hoạt động II: Liên hoan nghệ thuật tại Viêng Chăn (tối ngày 19 tháng 8 năm 2009). Điều 2. Về kinh phí: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu các chi phí sau đây (trích từ nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp 2009 của Trung tâm): 1. Hoạt động I: mua vật liệu dàn dựng triển lãm, in ấn tuyên truyền, lễ tân khai mạc, thuê nhân công, trang trí triển lãm và sân khấu, phương tiện vận chuyển ảnh và trang thiết bị triển lãm, thuê trang phục, đạo cụ và thiết bị âm thanh ánh sáng, thù lao cho chỉ đạo nghệ thuật, nhạc công, diễn viên, bảo vệ và các chi phí khác liên quan. 2. Hoạt động II: thuê hội trường, thiết bị âm thanh ánh sáng, trang trí sân khấu, in ấn tuyên truyền, thuê trang phục, thù lao cho chỉ đạo nghệ thuật, nhạc công, diễn viên, bảo vệ và các chi phí khác liên quan. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
  2. Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ trưởng (đểb/c) - Lưu.VT, HTQT, NBH 7 Huỳnh Vĩnh Ái
Đồng bộ tài khoản