Quyết định số 253/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 253/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 253/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 253/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 253/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 C A Y BAN V NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 181/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 158/2002/Q -BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu, chi ngân sách ; Theo ngh c a S Tài chính t i Công văn s 4166/TCVG-HCSN ngày 20 tháng 10 năm 2003 v b sung d toán kinh phí ho t ng năm 2003 cho y ban v Ngư i Vi t Nam nư c ngoài ; QUY T NH i u 1.- Nay i u ch nh d toán chi ngân sách năm 2003 c a y ban v Ngư i Vi t Nam nư c ngoài v i s ti n 729,771 tri u ng (b y trăm hai mươi chín tri u b y trăm b y mươi m t ngàn ng) trong ó : - Chi theo nh m c giao khoán : 625 tri u ng (25 tri u ng/ngư i/năm x 25 ngư i). - Chi ngoài nh m c giao khoán (s a ch a văn phòng, mua s m tài s n c nh) : 104,771 tri u ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu v i u ch nh d toán chi ngân sách năm 2003, y ban v Ngư i Vi t Nam nư c ngoài th c hi n nhi m v theo úng ch tiêu ư c giao kèm theo Quy t nh này và g i cơ quan Tài chính ng c p, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c c p phát, thanh toán. Ch nhi m y ban v Ngư i Vi t Nam nư c ngoài ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph trong vi c m b o th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch nhi m y ban v Ngư i Vi t Nam nư c ngoài ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.-
  2. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT.CH T CH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - Ban Kinh t -Ngân sách H ND.TP - VP H -UB : PVP/KT - T TM, N - Lưu (TM/P) Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản