Quyết định số 2553/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 2553/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2553/QĐ-BKHCN về việc trao tặng giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2553/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2553/Q -BKHCN Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C TRAO T NG GI I THƯ NG CH T LƯ NG VI T NAM NĂM 2008 B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Quy t nh s 1352/Q -T C ngày 05/8/1995 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ) v Gi i thư ng Ch t lư ng; Căn c Quy t nh s 19/2004/Q -BKHCN ngày 14/7/2004 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh v vi c ban hành Quy ch tuy n ch n Gi i thư ng Ch t lư ng Vi t Nam; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T NNH i u 1. T ng Gi i thư ng Ch t lư ng Vi t Nam năm 2008 cho 117 doanh nghi p s n xu t, kinh doanh và d ch v trong ó có 06 doanh nghi p ư c trao Gi i Vàng Ch t lư ng Vi t Nam và ngh Th tư ng Chính ph t ng b ng khen (kèm theo danh sách). i u 2. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng t ch c L trao Gi i thư ng Vi t Nam năm 2008 cho các doanh nghi p t gi i. i u 3. Ông T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng, các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu VP, T C. Hoàng Văn Phong
  2. DANH SÁCH CÁC DOANH NGHI P Ư C T NG GI I THƯ NG CH T LƯ NG VI T NAM NĂM 2008 (Kèm theo Quy t nh s 2553/Q -BKHCN ngày 17 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) CÁC DOANH NGHI P Ư C T NG GI I VÀNG CH T LƯ NG VI T NAM VÀ B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH I. DOANH NGHI P S N XU T L N (05 GI I) 1. Công ty Cao su Bình Long T nh Bình Phư c 2. Công ty C ph n Viglacera H Long T nh Qu ng Ninh 3. Công ty C ph n Dây cáp i n Vi t Nam TP. H Chí Minh (CADIVI) 4. Công ty C ph n Dư c - V t tư Y t Thanh T nh Thanh Hóa Hóa 5. Công ty Y n sào Khánh Hòa T nh Khánh Hòa II. DOANH NGHI P DNCH V L N (01 GI I): 1. Công ty TNHH M t thành viên Kinh doanh T nh H i Dương Nư c s ch H i Dương CÁC DOANH NGHI P Ư C T NG GI I THƯ NG CH T LƯ NG VI T NAM I. DOANH NGHI P S N XU T L N (41 GI I): 1. Công ty C ph n Cao su Th ng Nh t T nh Bà R a - Vũng Tàu 2. Công ty Cao su Bà R a T nh Bà R a - Vũng Tàu 3. Công ty Liên doanh Xi măng Holcim Vi t Nam T nh Bà R a - Vũng Tàu 4. Công ty Thép VINAKYOEI T nh Bà R a - Vũng Tàu 5. Công ty TNHH Vi t Th ng T nh B c Giang 6. Công ty C ph n T p oàn Minh Tâm T nh B c Ninh 7. Công ty TNHH S n xu t Cơ khí Ti n t T nh B c Ninh 8. Công ty TNHH Cư ng Phát T nh Bình Dương 9. Công ty C ph n Nư c khoáng Vĩnh H o T nh Bình Thu n 10. Công ty C ph n Ch bi n và D ch v Th y s n T nh Cà Mau Cà Mau 11. Công ty C ph n Th c phNm Th y s n Xu t T nh Cà Mau
  3. khNu Cà Mau 12. Công ty Cà phê Phư c An T nh cL c 13. Công ty TNHH M t thành viên Tín Nghĩa T nh ng Nai 14. Công ty C ph n Th y s n Vi t Th ng T nh ng Tháp 15. Công ty C ph n Chè Hùng An T nh Hà Giang 16. Công ty C ph n Bóng èn Phích nư c R ng TP. Hà N i ông 17. Công ty TNHH M t thành viên D t kim ông TP. Hà N i Xuân 18. Công ty TNHH S n xu t V t li u Xây d ng T nh H i Dương Thành Công 19. Công ty C ph n Nh a Thi u niên Ti n Phong TP. H i Phòng 20. Công ty C ph n Vi t Long VDCO T nh H u Giang 21. Công ty C ph n T p oàn Thiên Long TP. H Chí Minh 22. Công ty C ph n xi măng Hà Tiên 2 T nh Kiên Giang 23. Công ty TNHH Xu t nh p khNu Kiên Giang T nh Kiên Giang 24. Xí nghi p Ti n Dung T nh KonTum 25. Công ty C ph n Trà Than Uyên T nh Lai Châu 26. Công ty TNHH M t thành viên Apatit Vi t T nh Lào Cai Nam 27. Công ty C ph n Th c phNm Lâm ng T nh Lâm ng 28. Công ty C ph n Dư c Lâm ng T nh Lâm ng (LADOPHAR) 29. Công ty C ph n Xi măng 12/9 T nh Ngh An 30. Công ty Hóa ch t 21 - B Qu c phòng T nh Phú Th 31. Công ty Xi măng COSEVCO Sông Gianh T nh Qu ng Bình 32. Công ty C ph n Nông s n Th c phNm Qu ng T nh Qu ng Ngãi Ngãi 33. Nhà máy Nư c khoáng Th ch Bích - Công ty T nh Qu ng Ngãi C ph n ư ng Qu ng Ngãi 34. Công ty C ph n Ch bi n Th y s n Út Xi T nh Sóc Trăng 35. Công ty C ph n Cao su Tây Ninh T nh Tây Ninh 36. Công ty H u h n Xi măng Luks Vi t Nam T nh Th a Thiên Hu 37. Công ty Lương th c Ti n Giang T nh Ti n Giang 38. Công ty C ph n Dư c phNm Vĩnh Phúc T nh Vĩnh Phúc (Vinphaco) 39. Công ty C ph n Xuân Hòa - Hà N i T nh Vĩnh Phúc
  4. 40. Chi nhánh Công ty C ph n LILAMA 3 t i T nh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 41. Công ty C ph n Xi măng và Khoáng s n Yên T nh Yên Bái Bái II. DOANH NGHI P S N XU T V A VÀ NH (43 GI I): 1. Công ty TNHH Th thao Ba Sao T nh B c Giang 2. Công ty TNHH Thương m i T ng h p Xanh T nh B c Ninh Hà 3. Công ty Long Phương T nh B c Ninh 4. Công ty C ph n G ch Tuynen Bình nh T nh Bình nh 5. Công ty C ph n Cơ khí Xây l p Công nghi p T nh Cao B ng Cao B ng 6. Công ty Khoáng s n Xây d ng 30-4 T nh Cao B ng 7. Công ty TNHH Th c phNm Minh Anh TP. à N ng 8. Công ty C ph n u tư Phát tri n nhà và Khu T nh ng Tháp công nghi p ng Tháp 9. Công ty C ph n Thi t b Th c phNm TP. Hà N i 10. Công ty C ph n Khí c i n I (VINAKIP) TP. Hà N i 11. Công ty TNHH Hóa m phNm Hòa H p TP. Hà N i 12. Công ty C ph n Th c phNm Minh Dương TP. Hà N i 13. Xí nghi p G ch ngói và Xây d ng Kỳ Anh - T nh Hà Tĩnh Công ty C ph n u tư Xây d ng S 1 Hà Tĩnh 14. Doanh nghi p Tư nhân Hưng Th nh T nh Hà Tĩnh 15. Công ty TNHH Th ng L i T nh H i Dương 16. Công ty TNHH Ch bi n Th c phNm Phú TP. H i Phòng Cư ng 17. Công ty C ph n Hương Sơn T nh Hòa Bình 18. Công ty C ph n Xi măng VINACONEX T nh Hòa Bình Lương Sơn Hòa Bình 19. Công ty C ph n a c - Cáp i n Th nh Phát TP. H Chí Minh 20. Công ty TNHH ROBOT TP. H Chí Minh 21. Công ty C ph n Xi măng Hà Tiên Kiên Giang T nh Kiên Giang 22. Công ty TNHH Thành Long T nh L ng Sơn 23. Công ty TNHH S n xu t và D ch v Thương T nh L ng Sơn m i Hùng Vương 24. Công ty Xi măng Lào Cai T nh Lào Cai
  5. 25. Công ty C ph n V t li u và Xây l p Nghĩa T nh Nam nh Hưng 26. Công ty TNHH Xu t nh p khNu Hùng Hưng T nh Ngh An 27. Xí nghi p Trung ô Nam Giang T nh Ngh An 28. Công ty C ph n Vi t Vương T nh Phú Th 29. Công ty C ph n Bia Phú Minh T nh Phú Yên 30. Công ty C ph n Nông s n Tân Lâm T nh Qu ng Tr 31. Công ty C ph n Chè C M c Châu T nh Sơn La 32. Công ty C ph n Nông nghi p Chi ng Sung T nh Sơn La 33. Công ty C ph n V t tư K thu t Nông nghi p T nh Sơn La Sơn La 34. Công ty Thái Vi t T nh Thái Bình 35. Công ty C ph n Xi măng Thái Bình T nh Thái Bình 36. Công ty C ph n Xi măng Cao Ng n T nh Thái Nguyên 37. Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa T nh Thanh Hóa 38. Công ty C ph n V t li u Xây d ng B m Sơn T nh Thanh Hóa 39. Công ty C ph n Bê tông và Xây d ng Thanh T nh Thanh Hóa Hóa 40. Công ty C ph n HUETRONICS T nh Th a Thiên Hu 41. Công ty C ph n ng thép Vi t - c VG PIPE T nh Vĩnh Phúc 42. Công ty C ph n Dư c phNm Yên Bái T nh Yên Bái 43. Công ty C ph n V t li u Xây d ng Yên Bái T nh Yên Bái III. DOANH NGHI P DNCH V L N (11 GI I): 1. Công ty C ph n u tư và XNK Cà phê Tây T nh ăk Lăk Nguyên 2. Công ty C ph n Du l ch ăk Lăk T nh ăk Lăk 3. Công ty C ph n Vàng b c á quý Phú Nhu n TP. H Chí Minh (PNJ) 4. Công ty C ph n T p oàn Mai Linh TP. H Chí Minh 5. i n l c Lai Châu T nh Lai Châu 6. T ng Công ty Xây d ng Công trình Giao thông T nh Ngh An 4 7. Công ty C ph n Giám nh TKV T nh Qu ng Ninh 8. Công ty Kho v n và C ng CNm Ph - TKV T nh Qu ng Ninh 9. Công ty C ph n Hoàng Hà T nh Thái Bình 10. Công ty C ph n Thương m i Thái Hưng T nh Thái Nguyên
  6. 11. Công ty C ph n Xây l p i n l c Thanh Hóa T nh Thanh Hóa IV. DOANH NGHI P DNCH V V A VÀ NH (16 GI I): 1. Nhà hàng Bia tươi c BABARINA - Công ty T nh B c Ninh C pháp 2. Công ty C ph n Dư c phNm B n Tre T nh B n Tre 3. Công ty Thương m i Xuân Hòa - Cao B ng T nh Cao B ng 4. Công ty TNHH Công ngh Tin h c Phi Long TP. à N ng 5. Công ty Du l ch Khoang Xanh - Su i Tiên TP. Hà N i 6. Công ty C ph n Công ngh Sao B c Nu TP. H Chí Minh 7. Công ty TNHH S n xu t và Thương m i Nhân TP. H Chí Minh L c 8. Công ty u tư Xây d ng Các công trình T nh Lào Cai 9. Công ty TNHH Du l ch và Thương m i Hùng T nh Lào Cai V 10. Công ty C ph n Vi tính - i n máy Sài Gòn T nh Lâm ng 11. Công ty TNHH Chi n Thành T nh Qu ng Nam 12. Công ty CP Ăn u ng D Lan T nh Thanh Hóa 13. Công ty Thi n Xuân Thanh Hóa T nh Thanh Hóa 14. Công ty C ph n Cơ i n Lam Sơn T nh Thanh Hóa 15. Ngân hàng Công thương Phúc Yên T nh Vĩnh Phúc 16. Công ty C ph n Tư v n Xây d ng Vĩnh Phúc T nh Vĩnh Phúc.
Đồng bộ tài khoản